Bugünden 1930'a 5,438,865 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 8 AĞUSTOS 2005 PAZARTESİ HABERLER Konfederasyonlar yaklaşık 2.5 milyon kişiyi ilgilendiren toplu görüşmelere hazırlanıyor Memur grevhakkını istiyorFERATKOZOK ANKARA - Yaklaşık 2.5 milyon memura ilgilendiren toplu görüşme- ler 15 Ağustos'ta başlıyor. Memur sendikalan görüşmelerde, memur ma- aşlannda alt sınınn 950 YTL olması- m isterken, hükümet yüzde 7.4 zam öngörüyor. Görüşmelerde memurlann, grev ve toplusözleşme hakkı taleple- rini yenileyeceklerini vurgulayan KESK Genel Başkanı îsmail Hakkı Tombul, "Hükümetin tutumundan rahatsıztz, umutsuzuz- ama umudu- muz, kendi örgütlülüğümüzde ve gü- cümüzdedir" dedı. Memurlara yapı- lacak zam oranı bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısında da gündeme ge- • 15 Ağustos'ta başlayacak görüşmelerde en düşük memur maaşının yoksulluk sınınmn üzerinde olmasını isteyen konfederasyonlar, aynca kamu çalışanlanna grevli toplusözleşme hakkının bir an önce tanınmasını ve kamuda farklı kurumlarda aynı statüde çalışanlann maaşlarındaki farklılıklann giderilmesini gündeme getirecek. lecek. Toplam 11 işkolunda, yetkili memur sendikalan ıle yetkili konfederasyon 15 Ağustos'ta hükümetle toplu görüş- melerini gerçekleştirecek. Toplu gö- rüşmelere kamu çalışanlan adına Tür- kıye Kamu-Sen'e bağlı Türk Büro- Sen, Türk Enerjı-Sen, Türk Sağlık- Sen, Türk Tanm Orman-Sen, Türk Ulaşım-Sen, Türk Haber- Sen, Türk tmar-Sen; KESK'e bağlı Eğıtim- Sen, Tüm Bel-Sen ve Kültür-Sen ile bu yıl yetkiyi kazanan Memur- Sen'e bağlı Diyanet-Sen katılacak. En fazla yetkili sendikaya sahip ol- ması dolayısıyla Türkiye Kamu- Sen başkanlığında yürütülecek toplu gö- rüşmelerde, KESK ve Memur-Sen konfederasyonlannın temsilcileri de ha- zır bulunacak. Toplu görüşmeleri, hükümet adına Kamu Işveren Kurulu yürütecek. Ya- saya göre görüşmelerin 15 gün ıçin- de sonuçlanması gerekiyor. Görüş- melerde anlaşma sağlanırsa, taraflar arasında mutabakat metni imzalana- rak, Bakanlar Kurulu'na sunulacak. Anlaşmazlık durumunda ise Yüksek Hakem Kurulu başkanı ve 4 öğretim görevlisinden oluşan Uzlaştırma Ku- rulu devTeye girecek. Kurulun 5 gün içerisinde vereceğı karara taraflann katılmalan halinde, sonuç mutabakat metni olarak Bakanlar Kurulu'na su- nulacak. Taraflann kurulun karanna karılmaması durumunda, anlaşma ve CHP'LÎ CEVDET SELVİ: Orgütlenme •••• yoksayılıyor • Iktidan, işçi ve kamu çalışanlanna baskı yapmakla suçlayan Selvi "Onlan örgütsüz, sendikasız bırakmaya çalışıyor. Bunu başaramadığı zaman da işçi ve kamu çalışanını kendi tercih ettiği sendikaya üye olmaya zorluyor" dedi. ESKİŞEHÎR(Cumhu- riyet) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Seh-i, Türkiye'de orgütlenme öz- gürlüğunün olmadığını be- lirterek "AKP hükümeti örgüdenme özgürlüğünü yok sayıyor. Hükümet bel- Kbir kesimiçin özgürtükve demokrasi savunuculuğu yapıyor. Hükümet yoksul- laşördığLİşsizbıraktığıke- simleri ekmek, kömür, oyuncakdağıtarakkurtar- maya çahşıyor" dedi Selvi, Cumhuriyet'e yaprığı açıklamada, AKP hükümetinin iktıdar olma- nın verdiği güç ve avan- tajla işçi ve memura baskı yaptığını vurguladı. Selvi şöylekonuştu: "tktidar,iş- çi ve kamu çalışanlanna baskıyapmak suretiyleon- lanörgütsüz, sendikaaz ta- rakmaya çalışıyor. Bunu başaramadığızaman daiş- çi ve kamu çahşanuu ken- di tercih ettiği sendikaya üye ohnaya zortuyor. Or- man işçüeri ve memurian bunu en yoğun şekilde ya- şryor. Orman işçi ve me- murlan sürgün ve tehdit- lerle sendika değiştirmeye zorlanıyor. Belli belediye- lerde deaynı basla sürmek- tedir.Avnıpa Bnüği'negir- me iddiasında bulunan ik- tidar, anayasanın ve yeni çıkanlan TCK ve ILO söz- leşmeierinde bulunan ör- güdenme hakkını görmez- den geliyor, ortadan kakh- nyor, böylelikle de suç işB- yor.Avrupa'ya şiringörün- mek için örgütlenmenin önündeki yasalançıkanü- ğuıı söyleyen iktidar, ülke içinde ise bu yasalan işle- mez hale getiriyor.Her şey- den önce iktidann bu yap- üklan anayasal suçtuif Türkiye'de resmı venle- re göre 22 milyon aktif ça- lışan bulunduğunu belir- ten Selvi, konuşmasını şöy- le sürdürdü: "22 milyonun 12 milyonu yasalanmıza göre sendikal haklara sa- hiptir. Ancak, geçmişte 2.5 -3 milyon dolayındaki çah- şandan, sadece 600-700 bin sendikah kahnışür. Kamu sendikalan ise toplu iş söz- leşmesi yapamamaktadır. Grev haklan bulunma- maktadır. Ama, görünür- de işçüerin ve memurlann sendikal haklan vardır. Emekçi kesünin yaranna uygulanmayanvarolanva- salarbirtşeyaramamakta- dır. AKP, ÂB'ye girmek için çıkanhğı pekçokyasa- yıpratikte uygulamamak- tadır. Yasalan sadece ulus- lararasında kuUanıyorlar. Bu da hukuksuzhığu be- raberinde getiriyor." Diyarbakır'ın Bismil ilçesi Sinan köyü halkı, köyferindeki ağahk sistemini protesto etti. (TARKAN TEMUR) 'Emek bizim, ekmek ağanın' diyen köylüler, devletten yardım istedi Taksim'de6 ağa' protestosu tstanbul Haber Servtsi - Diyarbakır'ın Bismil il- çesine bağlı Sinan köyü halkı, köylerindeki ağalık sistemini protesto etti. Taksim Gezi Parkı'nda toplanan Sinan köyünden yaklaşık 50 kişi, "Ağa yandaşı yetkili değfl, köylü yandaşı istiyomz", -Emek bizim, ekmek ağanın", ".\ğadeğü>daletv«eğitimistiyonız'' ve "Ağalıkzul- müne son" yazılı dövizleri taşıyarak "Kahrolsun ağahk, yaşasm Cumhuriyet", "Köylü milletin efen- diskür", "Faşo ağaistemiyoruz"slogan]an attı. Türk bayrağı ve Atatürk posterleri taşıyan Sinan köylü- leri adına açıklama yapan Heybet Ildeniz, Sinan kö- yünün ağalığını yapan Sinanlı ailesinin, 1956 yıhn- da yapılan kadastro çalışmalan sırasında köyün tüm arazilerini kendi üzerlerine geçirdiklerini öne sürdü. Kendılerine ait arazı tapulannın kayda ahnmadığı- nı ve işlem görmediğini anlatan îldeniz, köydeki 2 bin kişimn ağa baskısı alhnda yaşadığını söyledi. Eylemlerini bir süre sloganlarla sürdüren grup, daha sonra olaysız dağıldı. anlaşmazlık konulannın tümü, Ba- kanlar Kurulu'na gönderilecek. Türkiye Kamu-Sen, memur maaş- lannın yoksulluk sınınmn üzerine çe- kilmesini istiyor. Görüşmeler öncesi herhangi bir rakam belırtmekten ka- çınan konfederasyon, haziran ayında çalışan tek kişi için yoksulluk sının- nı 880 YTL olarak açıklamıştı. KESK ise en düşük memur maaşının 950 YTL'ye çıkanlması; eğitim, liyakat, iş riski gibi yan ödemelerin bu ücrete aynca eklenmesi talebinde bulunu- yor. KESK, yapılacak zammın emek- lilere de yansıtılmasım istiyor. Me- mur-Sen de en düşük memur maaşı- nın 950 YTL'ye yükseltilmesini talep ediyor. Konfederasyonlar, toplu gö- rüşme masasmda aynca, kamu çalışanlanna grevli toplusözleşme hakkının bir an önce tanınmasını ve ka- muda farklı kurumlarda ay- nı statüde çalışanlann ma- aşlanndaki farkhlıklann gi- derilmesini gündeme geti- recek. KESK Genel Başkanı Is- mail Hakkı Tombul, görüş- me öncesi Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada, görüş- melerde öncelikli istekleri- nin grev ve toplusözleşme hakkının verilmesi oldu- ğunu söyledi. "Bu masa- da çahşma yaşamımızın tûm koşullannm pazarhk- la beürienmesini jstiyoruz" diyen Tombul, buna karşın hükümetin kendilerine gö- rüş sormadığuu kaydetti. Kamu Personel Reformu tasansırun bir an önce ge- n çekilmesini isteyen Tom- bul, grev ve toplusözleşme hakkının tanındığı demok- ratik bir kamu personel re- formu için hükümeti ken- dileriyle birlikte çalışma- ya davet etti. Sosyal Güvenlik Refor- mu Tasansı ile emeklilik yaşının ve prim ödeme gün sayısmm artnnldığını amm- satan Tombul, tasannın bu maddelerinin de geri çekil- mesi gerektiğini söyledi. Bilgisayarlan bakanlığa nakletmeyen başhekim görevden alındı Samancı: Kadrolaşma çabası tstanbul Haber Servisi-Vakıf Gu- reba Hastanesi'nde yaklaşık 2 yıldır başhekimlik görevini vekâleten yü- rüten Doç. Dr. Nedim Samancı, vak- fin demirbaş lıstesine kayıtlı bilgisa- yarlan Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastanelere nakletmeyi reddedince "emre itaatsiziik"le suçlanarak gö- revinden alındı. 19 Ocak 2005 tarihinde yürürlü- ğe giren 5283 sayıh yasa gereği SSK hastanelerinin Sağlık Bakanlığı'na devredilmesinin ardından Vakıflar Genel Müdürlüğü, Vakıf Gureba Hastanesi 'nde bulunan demirbaşla- nn kendilerine teslimi için harekete geçti. Bu süreçte Vakıf Gureba Has- tanesi'ndeki demirbaşlar listelendi ve tstanbul II Sağlık Müdürlügü'nün il genelindebulunan çeşitli sağlık ocak- lanna gönderilmesini istediği bilgi- sayarlar da bu listeye dahil edildi. 11 Sağlık Müdürlüğü'nden gelen emirüzerine Vakıflar Genel Müdür- lüğü'ne bilgisayarlann dağıtımına onay almak için başvuran Başhekim Doç. Dr. Nedim Samancı'ya müdür- lüğün onay vermemesi üzerine da- ğıtım yapılamadı. Ancak dağıtınun yapılamaması îl Sağlık Müdürlüğü'nce "emiriereuj'- mamak" olarak değerlendırildi ve Doç. Dr. Samancı verilen kınama cezasının ardından 15 Temmuz 2005'te başhekimlik görevinden ahn- dı. Doç. Dr. Samancı aynı gün şikâ- yet üzerine hakkında başlarılan bir başka idari soruşturma nedeniyle "soruşrurmanın sdameti'' gerekçe göstenlerek açığa alındı. Doç. Dr. Samancı, "tdaribirso- ruşturmanın selametiniilerisürerek hekimlikgörevimi yerine getirmetne de engel oluyorlar" dıye konuştu. Göre\ den el çektinlmesini ve açı- ğa alınmasını AKP iktidannın kad- rolaşma için yer açma çabalan ola- rak değerlendiren Samancı, "Yerime getirilen başhekim de halen bflgisa- yarlanndağıtımınıgerçekleştireme- miştir. Çünkü bunu yapmak huku- ken usulsüzlüktür. Yeni başhekim hakkmda kmama cezasıverfl^p verfl- meyeceğmi merak edjyorum" dedi. 'Erken seçimm smyali' Hükümetin, toplu pazar- lık masasım "anlamsızlaş- brmak için'' elinden gele- ni yaptığını dile getiren Tombul, AKP'nin pazar- hk sonuçlannı beklemeden konuyu tartışmaya başla- dığını söyledi. Tombul, şun- landedı: "Bununanlamışu; 'Ey kamu çalışanlan, sizin örgütlenmenıze gerek yok, sendikalı olmanıza gerek yok. Bu memleket için ne gerekirse biz yapanz, para- mız olursa parayı da biz ve- ririz' diyerekpopülizmya- pıyocBuacababirerkense- çunin hazırhğı mı? O da ay- n birtarbşma konusu. Bun- lan tek tarafh yapacaklar- sa görüşmelerin ne anlamı kahyor?" Hükümetin sergilediği tu- tumdanrahatsızve umutsuz olduklanm belirten Tom- bul, "Ama umudumuz,ken- diörgüâühığümüzde ve gü- cümüzdedir. O masayı an- lamh hale getirmek bizim gücümüzie alakah. Umut- suzhıkhükümetintutumun- dandır" diye konuştu. DEVLET BAKANI ABDÜLLATtF ŞENER SIVAS'TA 'Memurayapılacakzamma henüz kararverümedi' SrVAS (AA) - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüüatif Şener, "Memur maaş arüş ayarlamalan ne olacaktır? Miktar olarak hangi düzeyi ifade edecektir sonısunun şu an için net cevabı yoktur" dedi. Çeşıtli gezi ve incelemelerde bulunmak üzere Sıvas'a gelen Şener, belediye tarafindan TOKİ ıle birlikte yaptınlan Belediye Sosyal Konutlan ile Işhan mevkiınde yapımı tamamlanan toplu konutlarda incelemelerde bulundu. Burada bir gazetecınin memur maaşı artışıyla ılgili sorusu üzerine Oevlet Bakanı Şener şöyle konuştu: "Bu konu bütçe disiplinini izJeyen, buna göre ekonomi yorumlannı yapan bilim adamlannm. uzmanlann, köşe yazanannın da takip ettiği bir alandır. Çünkü kamu personeline ne verilecek sorusu bütçe dengelerinin ne olacağı sorusunu da, cevabuu da büükte getirmektedir. Daha önce konuyla ilgili bakanımızın >nptığı açıklamada, sevyanen zam verileceği şeklinde bir açıklama yapmışü. Bunun anlamı şudur. Beffi bir miktar zammı tüm memura verdiğiniz zaman bu alt gefir gruplan açısuıdan düşük maaş alan memur açısuıdan daha yüksek bir zam ifade etmektedir." Devlet Bakanı Abdullatif Şener, "Memur maaş arüş ayarlamalan ne olacaknr, miktar olarak hangi düzeyi ifade edecektir sonısunun şu an için net cevabı yoktur. Neden? Çünkü henüz beUrlenmiş degUdü-" diye konuştu. HİKMET ŞAHİN, MOBtLYA MAÖAZASI AÇTI AKP'li belediyebaşkanı ûcaretten vazgeçmiyor BURSA (Cumhuriyet) - Seçildikten sonra da ticaretı bırakmayacağını açıklayan AKP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Hikmet Şahin. 2 ortağıyla birlikte Bursa'da 'Onew' adını verdiği mobilya mağazası açtı. Mağazarun açıhşına iş, spor ve siyaset dünyasımn ünlü isimleri katüırken, kurdelayı, AKP Bursa Milletvekili Mehmet Emin Tutan, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Celal Sönmez, Nergis Holding Yönetim Kurulu Başkam Şükrii Şankaya, Zorlu Holding Eşbaşkanı Zeki Zorlu ile AKP Bursa îl Başkanı Hayretön Çakmak birlikte kestiler. Inegöllü ortaklan Ühan Soyuak ve Bülent TemeUi ile birlikte Yalova Yolu 8. kilometrede 4 bin 500 metrekarelik alanda mobilya mağazası açan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Hikmet Şahin, açıhşa gelen konuklarla tek tek Ugilendi. Açılış töreninde konuşan Şahin'in ortaklanndan Soyuak, 25 yıllık müşteri memnuniyeti geleneğini yeni mağazalannda da sürdüreceklerini, mağazalannda ev mobilyasının tüm çeşitlerinin bulunacağını, Onew'in yeni konseptleri olacağını bildirdi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmeden önce Türkiye'nin en önemli mobilya merkezlerinden Inegöl'de 2 dönem belediye başkanlığı yapan Hikmet Şahin, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı seçildikten sonra ticareti bırakmayacağını bildirmişti. Şahin'in çok değişik imar sorunlan bulunan Bursa-Yalova Yolu üzerinde mağaza açmasına muhalefetin önümüzdeki hafta tepki göstermeye hazırlandığı öğrenildi. 2OOO'Lt YILLARDA ERDAL ATABEK Üniversite Eğitimi Şart mı?.. Türkiye'de bu tek soruyla yurt çapında bir anket yapılsa, kanımca çok büyük bir yüzde ile "Evet, şart- tır" yanıtı alınacaktır. Çünkü, ister liselerde okusun ister meslek lise- lerinde eğitim görsün, hergencin hayalini "üniver- siteli olmak" süslemektedir. Meslek liseliler, üni- versiteye girişlerine konulan her engeli haksızlık olarak nitelendirmektedirler. Son yazıma da bu gö- rüşü belirten yorumlar gönderdiler. Peki, neden "üniversitede okumak" bu denli önemli. Üniversite eğitimi iki büyük önem taşır. Birincisi, kişiliğin olgunlaşması ve temel değerlere dayalı bir dünya görüşü kazandınlması, ikincisi de bir mes- leği yapabilecek yetkinliği kazandırması ve bir bel- ge ile (diploma) topluma açıklaması. Birinci önemli nedenin değerii sayılması düşün- cesine ülkemizde pek tanık olmuyoruz ama ikinci neden belki de üniversiteye girişin tek amacı sayı- lıyor. Üniversite eğitimi iyi bir mesleğin güvenilir anah- tandır. İyi bir meslek, toplumda saygınlık ve iyi para ka- zanmak demektir. Böyle düşünülüyor da gerçekten böyle midir? "İyibir meslek", toplumun saygın bulduğu mes- lektir. "lyipara kazanan meslek" ise iş piyasasının ara- dığı meslektir. Bu iki özellik ise her zaman birlikte olmuyor. Bir 'üniversiteprofesörü", toplumun gözünde say- gın bir meslek sahibidir.. Ama "üniversite profesörü", özel işler yapmı- yorsa hiç de "iyi para kazanmaz". "Hemşirelik", iş bulma şansı yüksek bir meslek- tir. Ama "Hemşirelik mi, doktorluk mu?" derseniz "Elbette doktorluk" yanıtını alırsınız, oysa doktor- lann iş bulma şansı giderek azalmaktadır. Meslek lisesinin "elekthk bölümü mezunu" bir genç, piyasada iş yapabildiği halde "elektrik mü- hendisi" olmayı tercih eder, oysa elektrik mühen- dislerinin iş bulması daha zor olabilir. Avrupa Topluluğu, Türkiye'ye "istenen meslek- ler" olarak teknik eğitimi ve ara meslekleri göster- mektedir. Çünkü, eğerAvrupa Topluluğu'na girip de genç- lerimize iş arayacaksak, eğitilmiş işgücüne mutlak gereksinmemiz olacaktır. Orada "Gel oğlum, şu tezgâha geç de tezgâhtar ol" diye çalışma olana- ğı yoktur. Bizim "tezgâhtar" dediğimiz eleman, ora- da liseden sonra iki yıl yükseköğrenim görmüş "re- yon yöneticisi"Ğ\r. Hem de "et reyonu yöneticisi" ayn eğitim gorür, "sebze reyonuyöneticisi" ayn eği- tim görür. "Eğitimle kazanılmış bilgi ve beceıi", bütün uy- gar ülkelerde iş bulmanın, çalışmanın, para kazan- manın tek anahtandır. Eğer bunun yerine "aslında hak edilmemiş dip- loma "yı, tavsiye mektubunu, parti desteğini, hem- şeri yakınlığını, ahbap-dost ilişkisini koyarsanız biz- deki başıboş, çapaçul durumu yaşarsınız. Sonra da kimse kendisinin oralara nasıl geldiğine bakma- dan herkesten ve her şeyden yakınır durur, dönüp de kendisine bakmak aklına gelmez. Bizde "etiket saygınlığı" giderek "etiket fetişiz- mi"ne döndüğü için, herkes üniversiteye girmenin peşine düşüyor. Akla hiç gelmeyen sorular ise şunlar oluyor: Neden üniversiteye girmek istiyorum? Gireceğim bölümün sonradan iş bulma olanağı nedir? "Gireyim de neresi olursa olsun" ne demek? Üniversite eğitimi, ülkemizde bir "kimlik kazanı- mı" sorununa dönüşmüştür. Hem de bu kimlik sa- dece üniversite öğrencisinin "bireysel kimliği" de- ğil, "aile kimliği"d\r. Aile, "üniversite öğrencisinin ailesi" olma kimli- ğine terfi etmiştir. Bu nedenle de üniversite eğitiminin temel amaç- lan pek önem taşımamaktadır. "Ûniversiteyi bitir- miş olma" başlı başına bir amaçtır. Ne kişisel geli- şimle olgunlaşma, ne çıkınca iş bulup para kazan- ma önemlidir. Kişisel gelişimle olgunlaşma, iş bulup para ka- zanma; askeıiik yapmaya ve evlenme işlemlerine devredilmiştir. Aile kimliğinin ortak yükümlülükleri nasıl olsa ömür boyunca sürüp gidecektir. Üniversite sorununa bir de bu açıdan bakmak ge- rekmiyor mu? e-mail:erdalatak@sup€ronline.com faks:02125139098 ANKARA TEKSAS'A ÖZENDÎ Türkiye'de en fazla silah başkentte ANKARA(AA)-Em- niyet kayıtlanna göre Türkiye genelinde en çok silah bulunan illerin ba- şında başkent Ankara ge- liyor. Ankara'daki ruh- sath tabanca sayısının 97 bin 613 olduğu bildiril- di. Türkiye genelinde sa- dece polis bölgesindeki ruhsaüı silah sayısı ise 600 bine yaklaştı. Türkiye'de 597 bin 121 adet tabanca 4 bin 568 adet yivli av tüfeği bulunuyor. Emniyet Ge- nel Müdürlüğü'nden al- dığı bilgiye göre Türki- ye'de 284 bin 289 adet ta- şıma, 312 bin 832 adet bulundurma ruhsatlı ol- mak üzere toplam 597 bin 121 adet tabanca var. Kayıtlardaki yivli av tü- feği sayısı ise 4 bin 568. Türkiye'de en çok ta- bancabulunan illerin ba- şında 97 bin 613 ile An- kara yer alıyor. Anka- ra'dan sonra ruhsatlı ta- banca sayısının en yük- sek olduğu iller ve ta- banca sayılan şöyle: îs- tanbul 86 bin 875, Antal- ya 33 bin 173, Izmir30 bin 947, Samsun 20 bin 939,Kocaeül6bin332, Konyal5bin963,Tokat 14 bin 631, Adana 14 bin 381, Bursa 13 bin 560, Kastamonu 12 bin 960. Ruhsatlı tabanca sayı- sının en az olduğu il ise Tunceli. Tunceli'de ka- yıtlara ruhsatlı tabanca sayısı 244. Tunceli'den sonra ruhsath tabanca sa- yısının en az olduğu iller ve tabanca sayılan şöy- le: Ardahan 275, Bay- burt394,Kilis571,Iğdır 606,Bingöl720,Hakkâ- ri 818, Gümüşhane 1018, Karaman 1113, Kırşehir 1181, Bartın 1234.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog