Bugünden 1930'a 5,439,171 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyel lmtiyaz Sahibi: CUMHURIYET VAKFI aduıa İLHAN SELÇUK Genel Yayın Yönetmeni: îbrahim Yıldız # Yaaışleri Müdürü: Satim .\lpasian#Sontmlu Müdür. Mehmet Sucu # Haber Merkezı Müdürü: HakanKara Istıhbarat. Cengiz Yıldınm • Ekonomı Hasan Eriş • Kültür Egemen Berköz • Spor Ab- dülkadir Vücclman • Makaleler Sami Ka- raören • Duzeltme Abdullah Yazıcı • Bıl- gı-Belge Edibe Buğra 0 Yurt Haberlen. Meh- met Faraç • Avrupa Temsılcısı Güraj Öi. Yayın Kurulu. llhan Selçuk (Baş- kan), Emre Kongar (Başkan Yardımcısı).Orhan Erinç, Hik- met Çetinkava, Şükran Soner, tbrahim Yıldız, Orhan Bursalı, Mustafa Balbay, Hakan Kara. Ankara Temsılcısı Mustafa Balbaş Atatürk BuKan No 125. Kaı 4. Bakanlıklar Tel 4195020 ı" hatl. Faks 419502^ • tzmır Temsılcısı SenUr Kınk. H ZıjaBh 1352 S 2 3 Tel 4411220, Faks 4418745 • AdanaTemsılcısı Çetin Yiğenoğlu, lnönûCd U9S No 1 l.Tel 363 12 11. Faks 3631215 VnalyaTemsıkısı Ahm«OroçoğtaDauzMah.Çelikba<; tş Mericezı Kat 6 Tel 0242 248005^ Fab 248751" # ldanveMalıtşler BülentYener 0 Sanş Fa- zilet Kuza • Cumhuri>et Reklam: 0 Genel Mûdur ÖzlemAjden 0 Genel Müdur Yardutı- cısı Nazende Pal Tel (0212)25198 74-75 2<1 98 81 - 82 Faks (0212) 251 98 68 Rezer- >as>on:(212)512 05 05Faks 21251384 63 \ı>TnU>iıı-.\aBGuaHabaAjaısBasmve^ayın:ılık\5 TurtaagıCad '941 Cajıkıjiu'<43M 1-önbul Pk 246 SıAecı 34415 1-t Tel ıft:i:iM:(KO5ı2Otatl Faks IQ212nl38j95 \avgnı sureü^m BMİa:M'atezGa2aeDergıBasmı\avTnahkS!iılveTıc \Ş FaBh Vtah Hasao Basn Cad 'vmandıraKjıu.'.sanbu] Dışöm MatozDa&anPazıriamaSan «T». V> wu™ cumhumet com tr 8 AĞUSTOS 2005 tmsak 4 17 GüneşöOO Ûgle 13 17 tkındı. P 0 7 Akşam 20.22 Yatsı 21 56 Hayal gücüne inanan tüm gençler katılabilecek Sinemaatölyesi Kübalı usta İbrahim Ferreröldü s~^ ilviuksv'l kiiba ımi/nnnı iüinvaya _J M'VIIIIVII IJllıiia \i\la Snıial ( llll» pit>|c.Miıııı ıı\la \ı>ıIIIIKIIMI İlınıhıın leı ıvi1 t 7 S ) oıivvkı tîiin vasaıııını \ıiıulı lZMİR(CunıhuriyetEgeBûro- su) - Bu yıl 74. kez gerçekleştin- lecek l luslararası îzrair Fuan kapsamında "gençler için film atölyesi" oluşturuldu. Etkınhk. 12-17 yaş arasında "hayalgücüne inanan" genç- leri bekliyor. 14-18 Eylül tarihleri arasın- da tzmir'de yapüacak u SinemaBu- rada: Değişen Sinema tzmir'de!" etkınlığı çerçevesinde, IEF içinde kurulacak film atölyesinde genç- lere teorik ve pratik bilgıler veri- lecek. lOgünlük 1 atölye çalışma- .sındaöğrenci- ler, film öykü- sü, kamerakul- lanımı, çekım, kur- gu, ses, müzik gibi alan- larda sinemaya ilışkın bılgiler ala- cak. Atölye yönetmeni Bahar Kı- hnç, çalışmayla ılgılı şunlan söy- ledi: "Bu atölye, çağmuzm enyenilik- çi sanaü olan ve birçok teknik ge- fişmeyi içeren sinemayı genç sanat- çı adaylannın özgürce öğrenmesi için çok güzelbirfirsatolacak. On- lann film yapmasuu ve filmlerini festivaldegöstermekrinisağjayaca- ğız. Atölye çabşmasına kablanlar, sinemanın usta yönetmenkri, kısa ve belgesel film yapımcılanyla da tanışabflecek.Ayncabol bol fihn iz- leyebüeceUer." Atölye çahşmasına katılmak is- teyen gençlerin, 22-31 Ağustos ta- rihleri arasında Kültürpark'taki ÎZ- FAŞ Halkla Ilışkiler Bırımı'ne baş- vurabıleceği bildinldi. lcrle bir aıayu uctıhtM Hiki Bu sıcaklarda fazla dolaşmayın! Mağaza mağaza gezeceğinize Teknosa Klima'ya gelin; aradığınız her şeyi bir arada bulun! Bırbirinden kaliteli dünya markaian... Farklı ihtiyaçlara ve farklı bütçelere uygun 70 klıma çeşidi... Ücretsiz keşif ve montaj*... Çok uygun üdeme kaşullan... 3 yıl garanü.. Yaygın, uzman servis desteğı... 18 yıllık tecrube ve Sabancı güvencesı ıle... Klima alacaksanız, sadece bir Teknosa Klima Yetkili Saöcısı'na gelmeniz yeterli! PEŞIN FİYATINA .TEKNOSA K L İ M A V_—.JT~ Mıtsubıshı kalıtesıne MoU SM7BHD SBUOHO SttHHE SKUHE SJUC7Î Ht IMIA ^ 9.2»9WO 1250014500 18400-19100 20 800-21JOO 23 200-24 W0 artiK zor CK 9iı.-m 1.1U.-YTI 1.M2.-TTI 17»2.-m ı.w».-m îabt W«o») 5i .-m 41-nı 8».-m w.-m lll.-YTl To,*» «1İ.-YTI 1.114.-TTI 1.6M.-YTI 1.7»2.-TTl ım-m 51 bakterı ve mite'lşrı yok eden, ılk ve tek plasmacluster kliması! M-A«»Ot a-mm AY-tflKE KI-U1Kİ SoJutmoAıtma 9000/10600 11900/13.600 17M6/UM0 Î1W/2>300 •18.-YU 1.MS.YTI 1.544.-YTI UJ4.-YTI lobt (ılSıyl 5i.-m »l.-YTl 84.-YTI 10Î.-YTI »1J.-TTL 1.MJ.TTI 1J«.-YTI U54.-TTL 51 MITSUBISHI MEAVY IMDUSTRIES. LTD. .TEKNOSA K L İ M A 9»- ÂkıSli bioplus ozelhğiyle hem sağlıkiı hem de ekonornik! Serinleme ve ısınmantn en ekonomik yolu! MS6-09-HR NGC-UHJ «S6-H-M HSS-21-a SogııtiMAılm 9000/10200 12000/13000 18000/20500 21000/23 500 Ptsnfiydı 594.-YTL 701.-YTI «O.-YTI 1.1U.-TTI Tobt (»18 ny) J3.-YTI «.-YU 55.TTL 6Î.-YTU 594.-YTI 701-YTl W0.-TTl 1.1İİ.-TTI 3a STMÎHt STK-12HK sn-ısm sntıım bt»A "l SojtKmo/knrc 9000/11000 12.000/14.000 nsamm 21.000/23.500 hpfiy* 4U.-YTL 521-YTl rn.-m I82.-YTL Tdcâl Ullny) I6.-YTI w.-m M.-m «.-m l o ^ 4M.-YTI 522.-YTI 7«.-YTl »2.-YTI 26, Samuı Axess Axess'e özel peşin fiyatma 18 tdkSİt ISTANBUl GENEL MUDURLÜK (0816) 4 5 8 36 36 KTANBUL BOLGE YETKİU SATtCllARI AVRUPA YAKASI: AKATLAR Gürbüz 212 3514565 • AVCILAR Hes 212 5914090 • BAHCEUEVLER Ems 212 5550661 - Gürbüz 212 6449294 • BAK1RK0Y Cınbat 212 6604170 - Tempo 212 5707688 • BAYRAMPASA Mavıgöz 212 5771496 • BESIKTAS Gnjp 212 2273909» BEYAZIT Yunuslar 212 5283801 • BEYOGLU Calık 212 2371260 • DIKIUTAS GürbUz 212 2369210 • FERIKÛY Elektrokar 212 2489151 • KARAKOY Sel 212 2519545 • LEVENT Yıldınm 212 2811157 • MECIDİYEKOY TesC 212 2741538 • ŞIŞLİ Akdenız 212 2338583 - Artes 212 2323289 • Z BUHNU Iklım 212 4159440 ANADOUJ YAKASI: ACIBADEM Alkan 216 3268443 • ALTUNIZADE Genel Motor 216 4749102 • BOSTANO Star 216 4102704 • ÇİFTEHAVUZLAR Gürbuz 216 36082B8 • ERENKOY Gurbuz 216 3631437 • FENERYOLU Gürbüz 216 3309115 • KARTAL Şınn 216 4884054 • KAVACIK Dört Mevsım 216 4132036 • KOZYATAÖ Aytak 216 4119000 - Merberk 216 4583708 • K ÇAMUCA Akarbuz 216 3273094 • KUCÜKYAU Aks 216 4.174825 • PENDİK Ozgun 216 4918944 • SARIGAZl Ezgı 216 6224057 • UMRANIYE Aırtek 216 3357578 - Güt-Ser 216 5217156 - Izoterm 216 5231549 - Kuzey 216 4430102 DtĞEH İLLER ADAPA2ARI Adabuz 264 2717303 • BAUKESİR BANDIRMA Nazar 266 7146760 • BART1N izobar 378 2274497 • BUflSA Ayna 224 4525075 - Gürol Mumcu 224 2517334 • IZNIK. Okan Sogutma 224 7577830 • KARACABEY Başannlar 224 6768481 • CANAKKALE Seçkın 286 2171058 • CAN Kervan 286 4164845 • DUZCE Tufekçıoğlu 380 5143629 • EOİRNE OzOmur 284 2142632 • KESAN Sen 284 7142065 • İZMİT Eyz Aktek 262 322 0 0 1 4 • TEKIROAÖ CORLU Ostündağ 282 6 5 1 2 8 8 4 • YALOVA Teknıkel 2 2 6 8 1 3 5 5 1 5 • ZONGULDAK Volkan 3 7 2 2 5 1 2 0 8 1 Axass KamponyBS sadsce üyerayertenndeve kampanyaya kaolan («*ılı saocılam-ıızöa gecartör RyaOara KDV ve diflor vsrgılc- daMdr KDV veya dıger vergtordeta de8re**Uer ve iave gelebıtecfik yefi. verg,lerftyatlorBaytıen SaûofirmaTeknosa İç ve Oş Tıc A 5 AnkaraAstata GüisuyuMevta Matcepe4stanbul Kampenyama 31 A^ustos 2005 tanhıne kadar geçertıdr Bü kampanya stoktenmızta strnrlıdr B*J kampanya Sarayı ve Tıc Bakanlığı nın 25 05 1994tonNı 213«Dsay* FtesnnGaiBtedeılan ecSetı teblığe uygur>dur Tipografik hataisrdanfirmamasorumlu dejkfr : Montaı bedelı, behrolen tum modederde fiyatlara dahildır Montaı 5 m bcrulamsyı kapsamaktadır Axess Kampanyaa dışındakı ademe koleylıkian ve eltemaDflen ıçın yettalı satıalanmızB başwurabıtırsınız Genış kjıma çeşıüenmızı gormek \re üstün urtjn Dzellıklen hakkında detsyiı Mgı almak ıçın www.teknosaklima.com Klıma Danışma Hattı (0212) 444 00 78 \ l >İK İIIKI1 \\İlll\\l'lltlt'l>'lll I'•'''• ıl.l^vk lit'i "Uıu-ııa \ ıst;ı SiHiat ( lııl>" 1 ıhnı\ U jmıp iiyvsi ıiıii/ısyvıılcr ılcıı >.işl.ırııuLı ıltııı- \;K.i|>ııitl.ınıv k.ı\ ıı-.lıı (ıiııbııiH-n \ .ışiı iıyv k r u u k i i ' M \;t-.ııul.ıkı ( oııi|nı> SV-;UIHIO\C pıyaoisl UııİKiı (.ını/alv/ .ı\ııı \ıl \.is.uiu 12 Ağustos gecesi En ünlü göktaşı yağmuru IİCİIK I>1 MİR) ANKARA (AA) - Göktaşı yağmurla- nnın en tanınanlanndan Perseid göktaşı yağmuru, 12 Ağustos gecesi 22.30-23.30 saatleri arasında en yoğun noktaya ula- şacak. Gökyüzü tutkunlan, saatte 100 kadar göktaşını gözlemleyebılecekler. Dünya, 17 Temmuz-24 Ağustos tarih- leri arasında Güneş çevresinde 130 yıl- da bir tur atan Swıft-Tuttle kuyrukluyıl- dızının yörûngesinde bıraktığı kalıntıla- nn içinden geçıyor. Özellıkle K akanyüdızn yağmurlanna neden olan bu kuyrukluyıldız döküntü- len, Kuzeydoğu yönünde Perseus (Kah- raman) takımyıldızından yağıyormuş gj- bı görülüyorlar. Yerleşım yerlerinden uzak, karanlık bölgelerden saatte 100 ka- dar göktaşının görülmesi bekleniyor. Gökyüzü tutkunlan göktaşı yağmurunu Antalya-Saklıkent'tekı 8. Ulusal Gök- yüzü Gözlem Şenliği kapsamında da özel bu" programla gözlemleyebılecekler. Kirahk orkestra şefliği • LONDRA (ANKA) - Bırmıngham Kent Senfoni Orkestrası şefliği kısa bir süre için açık arttırmaya çıkanldı. Internet üzerinde düzenlenen açık artnrmayı 7 bın 112 sterlin öneren müziksever kazandı. BBC'nin habenne göre, orkestranın müzık dırektörü Sakan Oramo sahnedekı yenni eBay internet sıtesınde açık arttırmaya çıkarttı. 11 gün süren açık arttırma bın sterlınle başladı 40 yükseltme yapıldı. Arrhrmada elde edilen para yöredeki hayır ve eğitım çalışmalan için harcanacak. Japonlar bahşiste cimri • LONDRA (ANKA) - The Sun gazetesimn habenne göre ülkeler sıralamasında Japonlar bahşiste son sıralarda yer alıyor. Japonlar yüzde 3 bahşiş bırakırken Amerika ıse yüzde 23 Ue en çok bahşiş bırakan ülkeler arasında ilk sıralarda. Clerical Medıcal fuıans grubunun araştırmasına göre yılda 16 kez dışanda akşam yemeği yiyen bir Ingiliz, yaşamı boyunca ortalama 3.5 milyar Ura bahşiş bırakıyor. —j SÖYLEŞİ ATTİLÂİLHAN ... Kıssa'dan 'Hisse'!./ ("... 'Eğri oturalım, doğru konuşalım' diye, Türk- çemizde bir söz vardır; oyie sanıyorum ki, şimdi söy- leyeceklenme çok uygun düşüyor. Soru şu, fiknnızce, günümüzde Irak'takı Hükümet(!) 'ulusal egemenlıği- ne' sahip, gerçek bir Irak Hükümeti mıdir? Yoksa, sa- vaş sonucu Irak'ı ışgal etmış olan ABD'nın 'siyasi oyuncağı'; onun çıkarlan dogrultusunda hareket eden, 'kukla' bir devlet midir? Evet, biliyorum; diyeceksiniz ki, hani Osmanlı'yı ko- nuşacaktık?: Onu konuşmaktayız. Söyler mısıniz ba- na, Mütareke'de Istanbul'dakı 'Damat' Ferit Paşa 'hükümetlerinın', bugün Irak'takı 'kukla' hükümetten tarkı nedir? Galiba, ışgalcinın 'Ingittere' değil de, Ame- rika' olması! Onun haricinde, her şey aynı: Padi- şah Vahdettin, Ingittere' Devlet-i Fehimânesi'ne, en az Tanzimat Sadrazamlan, meselâ Keçecizade Fu- at Paşa kadar, bağlı ıdi...) Saflıöın 1 da öteslnde bir şey... (Tesbit/ 3.1919 ılkbahannda, Sadaret Mührü 'Da- maf Ferit Paşa'ya verilır verilmez, mumaileyh, Is- tanbul'daki Ingiliz Yüksek Komiseri'nı zıyaret ede- rek, demiştir ki: "... evvelemirde Padişahımız efen- dimiz, bilâhare bendeniz, bütün ümitlerimizi Ingil- tere Devlet-i Fehimânesi'ne bağlamış bulunuyo- ruz." 'Damat' Ferit Paşa, 30 Mart1919'daAmiralWebb'i resmen zıyaret ederek, Padışah ve Halife'nin Ingilte- re'ye nasıl 'teslım' olacağmın belgesini sunmuş; key- fiyet, Amiral VVebbtarafından derhal Londra'ya bildi- rilmiştir "... a) Doğrudan doğruya Padişah'a bağlı yerier- de ya da özerk bölgelerde, ülkenin dışa bağımsız- lığı ve iç güveniiği, 17 yıl boyunca Ingiltere tarafın- dan sağlanacaktır. Ingiltere bu amaçla, gerekli gördüğü yerieri işgal edebilecektir. ...b) Ermenistan'a bağımsızlık verilecek ya da özerklik tanınacaktır. ...c) Padişah, imparatorluğun dış siyasetini yö- netmekte tam anlamıyla(!) özgür olacaktr. ...d) Mebus seçimleri ile yerel secimler, Ingiliz Kon- soloslan'nın gözetimi altnda yapılacaktır. ...e) Her ilde bir Ingiliz Konsolosu bulunacak ve bunlar 17 yıl süreyle valilere danışmanlık yapa- caktr. ...f) Osmanlı bakanlanna birer Ingiliz danışman verilecektir. Aynca Ingiltere Istanbul'da ve taşra- da malî denetleme kurulları oluşturabilecek ve Maliye'yi denetleme hakkına sahip otacaktr..." (bkz. Jaeschke, s.5. Sına Akşın, s.233) 'Ihanet' demiyorsanız, sız buna ne dıyorsunuz Al- lah aşkına?.. O zaman soru şöyle mi sorulmalı? Şart- lar böyle olunca, bir harekât için, Suttan Vahdettin, Londra'nın nzası olmadan. Anadolu'da qızlı bir hare- kât emri verebilir mı? VereDilır dıyorsanız, gunumuz- deki Irak Hükümeti'nın, Washington'ın nzası olma- dan, Irak'ı kurtarma operasyonuna kalkışabilecegi- ne inanıyorsunuz demektır ki, fikrimce bu, saflığın da ötesınde bir şey olur...) Madalyonun ötekl tarafı (TesbhV 4. ...Şimdi söyler mısiniz bana, şöyle bir la- fı kım etmış olabılır? "Ulusal Bağımsızlık Savaşı'nın sonuçlanması üzerine, toplanacak olan Banş Kon- feransı'na gidecek başdelege olarak; Mustafa Ke- mal Paşa'nın, Ismet Pasa'yı seçmiş olması, anla- makta güçlük çekt'ğim bir olaydır..." Ne yazık kı ya- nıldınız, bu sözler benım kalemimden çıkmamıştır; 'olayı anlamakta güçlük çektiğini' söyleyen yazar, Ni- yazi Berkes'ın ta kendısı, evet o! Üstelik işi orada bı- rakmayıp, arkasını da getirmiş: "... (bu olay) Mustafa Kemal Paşa'nın, ne denli adamsız bulunduğunu gösterir, sanınm. Örneğin, niçin o zamanın başbakanı olan Rauf (Orbay) bu iş için seçilmemiştjr? Bunu cevaplandırmak güç değil. Beş yıl önce Padişah Vahdettin'in delegesi olarak, Mondrosta yaptğı 'mütareke'nin iç yûzü- nü öğrenirsek, Mustafa Kemal'in niçin onu gön- deımediğini anlanz. Ismet Paşa albay iken, sınır komisyonlannda çalışmış. Belki Gâzi bunu belki az buçuk bir tecrübelilik saymıştr. Belki diğer bir neden, o zaman adlan Mustafa Kemal Paşa ka- dar ün almış kişilerin, kendilerini en azından onun ayannda saymalannın verdiği şımanklığa birtep- ki olarak, 'şefinin emrinde' göstermek zorunlulu- ğunda bulunan kişiyi seçmişti..." (Unutulan Yıllar, s 483. lletişimYayınlan. 1997) a) Niyazi Ağbiy'ın (Berkes), söylemeden geçtiği noktalardan birisı, Rauf Bey'ın (Orbay) Mondros Mü- tarekesi müzakerelennde takındığı tavırdır, bunun Gâ- zi'yi ne kadar irkiltebileceğını göstermek için, sadece kabul ettiği koşullardan bir tanesini hatırtamak yeter- li: Başta Ingiltere olmak üzere, Müttefikler gırdiklen yerierin dışında, lüzum gördükleri şehır ve bölgelen iş- gal hakkını elde ediyorlardı; böyle bir haksızlığı imza- layan Rauf Bey (Orbay) Osmanlı Donanması'nda 'Ha- midiye Kahramam' sayılsa da, acaba 'Lausanne Konferansı' için şayan-ı ittmat sayılabilir miydi? b) 'Mustafa Kemal kadar adlan ün salmış paşa- lar'a gelince, -kı kastedılen muhtemeten Karabekir Kâ- zım Paşa, Ali Fuat Paşa, Refet Paşa vs'dir-, 'Kur- tuluş Savaşı' sonrası, kurulacak devlet konusunda, onlann Gâzi'yle nemfikir olmadıklannı, o bıliyordu; o kadar biliyordu kı, Ingiltere'nın Lausanne'dakı bas- kısı yetmeyince, içerden Gâzi'yı 'sarsmak' için kurul- ması lâzım gelen 'Terakkiperver Fırka'yı, başta Ra- uf Bey olmak üzere, bu 'paşalar' kurmuşlardı. Kısacası, Gâzi'nin o sırada, elinin aitında, Ismet Pa- şa'dan başka onu dinleyecek bir delege yoktu; onun da ne kadar dınlediği, ya da o zaman dinlediklerini, son- radan nasıl unuttuğu, tarihte yazılıdır. e-maııruıarıaıı < ı»ıı«ı.ııeuu httpJ/www.bilgiyayinevi.com.tr/ailhan Faks:0-212 / 26019 88
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog