Bugünden 1930'a 5,454,028 adet makaleKatalog


«
»

8 AĞUSTOS2005PAZARTESİ + CUMHURİYET SAYFA DIŞHABERLER dishab@cumhurjyet.com.tr 11 190 metre derinlikte sıkışan Rus denizaltısı îngilizlerin yaptığı operasyonla yüzeye çıktı 'Akrep' denizcileri kurtardı Sualtı anteninin kablolanyla balık ağlanna takılan mini Rus denizaltısı, 3 gün sonra Ingiliz donanmasına ait sualtı robotu tarafindan kurtanldı. Havanın bitmesine 10-12 saatkala tekrar gökyüzünü görebilen denizcilerin sağlık durumu iyi. Dış Haberier Servisi - Büyük Okya- nus'taki Kamçatka Yanmadası açıkla- nnda, yaklaşık 190 metre derinJikte deniz tabanında mahsur kalan Rus de- nizaltısı, tam 76 saat sonra dün saba- ha karşı kurtanldı. Priz AS-28 mini denizaltısının de- nizin metrelerce dibinde, 5 derece so- gukta ve karanlıkta korku dolu 3 gün geçiren 7 kişilik mürettebatı, havala- nnın bitmesine 10-12 saat kala başa- nlı bir operasyonun ardından dün gü- neşi tekrar görebildiler. 13.5 metrelik denizaltıyı Ingiltere'ye ait sualtı robo- tu Scorpio 45 kurtardı. Sualtı kurtarma operasyonlannda kullanılan denızaJtı, askeri eğitim tatbikatı sırasında bir kıyı gözlem sisteminin bir parçası olan sual- tı anteninin çelik kablolanyla büyük bir balık ağına takılmıştı. Rusya, kazanın hemen ar- dından uluslararası yardım çagnsı yaph. ABD, tngiltere ve Japonya çağnya olumlu yanıt ve- rirken kurtarma operasyonunu bölgeye ilk ula- şan lngilizler yaptı. Ingıliz donanmasına ait uzaktan kumanda- lı sualtı robotu Scorpio 45 (Akrep), güçlü ke- sicileriyle pervaneye dolanan kablolan kese- rek denizaltının sıkıştığı yerden kurtulmasını sağladı. 6 saat süren operasyonun ardından serbest kalan denizaltı kendi olanaklanyla su- yun yüzeyine çıktı. 7 denizci, denizaltının ya- nına yanaşan bir sürat motonına alınıp ana gemiye götürüldüler. Denizaltıdan çıkan bitkin denizcilerin ilk sağlık kontrolleri kurtarma operasyonuna ka- tılan askeri hekimler tarafindan yapıldı. Du- rumlannın iyi olduğu açıklanan denizciler ba- zı testler için hastaneye götürüldü. Priz'in 25 yaşındaki kaptanı Vyaçeslav Mi- laşevski, "Aşağıda umudumuzu hiç ka> betme- dik, kurtanlacağunızdan emindik" dedi. Mi- laşevskı'nın eşi Yekna da "Mutiuluktan ağ- ladını, dans ettim" diye konuşru. 'tngiltere, ABD ve Japonya'ya teşekkür' Rus Pasifik Filosu Komutanı Amiral Vik- torFyodorov, "Kurtanna operasyonu mut- lu sonla bitti. Herkese, özelükk de tngfliz kur- tarma eldbine çok teşekkür ederim" dedi. Fyodorov, "İngjHz Deniz Kuvvetferi'nin kur- tarma ekibinin deneyimi ve uzmanlığı karşı- sında eğüiyoruz. Donanmanın teknolojisi ve profesyoneOiği denizaltnmakurtanb" diye ko- nuştu. Rusya Dışişlen Bakanlığı da Ingilte- JTİarifetli Scorpio 45 Denizalüyı kurtaran Scorpio 45, uzaktan kumandayla yönetilen. ışıklan. kameralan, kablo kesicileri, radyasyon a> gıtL radan, sonan, telefonu bulunan bir sualt robotu. 2.75 metre uzunhığunda, 1.8 yüksekliğinde, 1.4 ton ağırtağmda olan yüksek teknoloji ürûnü robot, lskoçya'daki bir üste 24 saat göreve hazır bekletiliyor. 925 metre derinliğe daiabüen robotun güçlü kesicileri 7 santimetre kahnhğmdaki çelik kablolan kesebilh'or. 29 kişilik bir eldbin \ önettiği robot, uçakla taşuuyor. (AP REUTERS) re, ABD ve Japonya'ya teşekkür etti. Kurtarma operasyonu Sovyetler Birliği'nin yı- kılmasuıın ardından mali krize giren Rus ordu- sunun teknolojisinin ne kadar geri kaldığını gözler önüne serdi. îki gün boyunca kablolar bağ- layarak denizaltıyı sığ sulara çekmeye çalışan Rus donanmasının çabalan sonuç vermedi. Kursk faciasından ders alan Rusya, bu kez kazanın hemen ardından uluslararası yardım çağnsı yaptı. Nükleer denizaltı Kursk, 2000 yılında Barents Denizi'nde batmış, Rusya'nın yabancı ülkelerin yardımmı reddetmesi sonu- cu 118 denizci ölmüştü. tSVÎÇRE SENATOSU'NDAN ŞAŞIRTICIKARAR 'Soykınm konusu bizi ilgilendirmez' BERN/AISKARA (ANKA) - Isviçre Senatosu (Kantonlar Kon- seyi), "Enneni soykmmı" ko- nusunda karar almayacak. Sena- to Dışişlen Komisyonu, sorunun Türkiye ile Ermenistan arasında ele alınması gerektiğini belirte- rek genel kurula götürülmesine karşı çıktı. tşçi Partisi Genel Başkanı Do- ğuftrinçek'in "soykmmiddiasıya- tan" dediği için ifadesınin alındı- ğı Isviçre'de Uginç gelişmeler olu- yor. îsviçre Senatosu, "sflykmm" konusunu ele almayacak. Senato Dışişlen Komisyonu, sorunun üçüncü ülkelerce değil, Türkiye ile Ermenistan arasında görüşülme- si gerektiğini belirterek konunun genel kurula götürülmesine karşı çıktı. "Ermeni soykınınını'' red- dettiği için Türk Tarih Kurumu Başkanı YusufHalaçoğhı hakkın- da soruşturma açtıktan sonra ay- nı gerekçeyle Perinçek' in ifadesi- nı alan Isviçre'de ilgi çekici bir gelişme oldu. Devlet Bakanı Kör- şad Tüzmen'ın tepki olarak tsviç- re Ekonomi Bakanı Joseph De- iss'in Türkiye ziyaretini iptal etme- sinin ardından Isviçre Senato- su'nun, "soykmnr konusunu ele almayacağı açıklandı. Senato Dışişlen Komisyonu, bu konunun senatoyu ilgilendir- mediği kanısına vararak Türkiye ve Ermenistan tarafindan görü- şülmesi, tarihçilerden oluşan bir komisyonun kurulması gerektiği görüşünü benimsedi. Komisyon Başkanı Peter Briner de, üçüncü ülkelerin olaylardan 90 yıl sonra parmakla Türkiye'yi işaret etme- meleri gerektiğini söyledi. Isviç- re'de hükümet, Ermeni sorunu için "soykmnT değil "katnam" sözcüğünü kullanıyor. Ancak Fe- deral Meclis ve Vaud Kantonu, "Ermeni soykınmınr tanıyan ta- sanlan kabul ettiler. Isviçre'de ya- salara göre "Ermeni soykmmı- nı" reddetmek ise suç sayılıyor. MerkeVe Türkiye mesajı Joschka Fischer, Türkiye 'nin AB den dışlanmasının Almanya J nın güvenlik çıkarlarını dikkate almamak anlamına geldiğini söyledi Dış Haberier Servisi - Almanya Dışişlen Bakanı Joschka Fischer, Hıristiyan De- mokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Baş- kanı Angeta MerkeTin "Avrupa kapısı- m Türkrve'nin yüzüne kapatmasınT ha- talı bulduğunu, bunun Almanya'nın gü- venlik çıkarlarını dikkate almamak an- lamına geldiğini söyledi. Avrupa Pariamentosu milletvekilı Cem Öz- demir ile birlikte, Birlik 90/Yeşiller Partisi tarafindan başkent Berlin'ae düzenlenen 48 saatlik bir açık hava "konuşma ma- ratonuna" kanlan Fischer, etkin- likte yaptığı konuşmada Türki- ye'nin AB üyeliğine de değindi. "Merkel,Türkrve'nin yüzüne ka- pıyı kapaüvor. bunu büyük bir hata olarak görüyorum. Alman- ya'nm güvenlikçıkarlarını hiç dik- kate alnuyorlar" diyen Fischer, Türkiye'ye 40 yıldan fazla bir sü- reden bu yana eskı Alman hükü- metleri tarafindan da AB üyeliği sözü verildiğini hatırlattı. Fischer, "Eski Başbakan Hel- mut Kohl, bizim şimdi yapağunız gÜHTürkiye'nin AB üyeliğini savıındu. Bunun Alman- ya'nın çıkanna olduğunu bih'yordu. Türkiye neden Avrupa Konseyi ve NATO üyesi oldu?" şeklinde ko- nuştu. Türkiye gibi büyük bir Müslüman ülkenin de- mokratik sistemi ve serbest pazar ekonomisiyle AB'ye üye olmasının önemli olduğunu vurgulayan Fischer, Merkel'in ise Türkiye'nin üyeliğini hiçbir koşul altın- da istemediğini söyledi. Fischer, Türkiye'nin bölge- sindeki krizlerden dolayı da büyük önem kazandığı- nı, bu nedenle olası bir iktidar değişikliğinın Ahnan- ya'nın dış politikası için iyi olmayacağını belirtti. Özdemir de üyeliği savundu Özdemir de, Türkiye'nin AB üyeliğini savunarak, "Türkiye'nin AB üyeliği bölge ülkelerine iji bir sinyal olacakm*. Çünkü Türkiye'nin çevresindeki ülkelerde yaşayan insanlar, 'Bizde neden demokrasi yok' dBye- ceklerdir. Türkiye'nin AB üyesi olmamasına en çokbu ülkelerdeki diktatörler sevinir. Türldye'de demokra- sinin ohıp olmaması bizim için önemli değil denirse, bunun bedefi çok ağır olur" dedi. Özdemir, Alman- ya'da her türlü dışlamaya karşı olduklarını ve ülkede- ki yabancılara buraya ait olduklan hissinin verilmesi gerektiğini belirterek, teröre karşı mücadelenin de Müslümanlan dışlayarak değil, Müslümanlarla birlik- te yapıbnası gerektiğini söyledi. SARIYER SULH HUKUK MAHKEMESİSATIŞ MEMURLUĞU'NDAN GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTTIRMAİLANI Dosya No: 2005 2 Izaleyi Şüyu (Satı^) Saalmasına karar verilen gvyrimenkulün cinsi, kıjmeti, adedi. evsafi: Tapu kaydı: Sanyer, Demırci Köy, 6 pafta. 177 parsel sayılı 31.406.16 m2 miktarlı 33 kargir villa ve bahçesınin kat mûlkiyetlı olarak Bk. Blok: 278 10000 arsa paylı (8) no'lu dubleks meskenin tamamı tmar durumu: Parsel, Koruma Kurulu'nca 20.06.1996 gün ve 8375 sayılı karan ile Geçiş Dönemi Yapılanma Şartlan olarak onaylı 30.07.1987 15.01.1992 tasdik tarihli 1» 1000 ölçekli Sanyer, Demirci Köy Islah Imar Planı'nda B: 020, H: 6.50 m. irtifada 'Konut Alanı' lejantında kalmaktadır. Parsele, 01.12.1995 gün 3-12 sayı ile 33 bağımsız bölüm villa için tadilat yapı ruhsatı ve 12.12.1997 gün, 15 sayı üe yapı kullanma izin belgesi venlmiştir. Mahalli durumu: Ana taşınmazın kat ırtıfakına esas onaylı projesmdekı vaziyet planında gösterilen (8) no'lu villanın yerine uygun olmadığı, sıtenin ana girişinden sola giden yol üzerinde, ana girişe yaklaşık 50 m. uzaklıkta bulunan (2) kapı sayılı villa olduğu, Demirci Köy'den plaja giden yol üzerinde ve köy merkezine yakın sayılabilecek uzaklıkta ve bu yolun sağında bulunan büyük bir parsel içinde olduğu. konum ve kot olarak deniz seviyesmden yüksek bir tepede, temiz havalı, çevTe kirliliğine ve gürültüden uzak, onnanlık alana bakan bir mevkide bulunan parsel üzerinde Alarko Holding tarafin- dan yaklaşık 10 yıl kadar önce inşa edilen ve Aldem Sitesi olarak bilinen yerleşim alanında 3 değişik tipte dubleks konut olduğu, toplam 85 daireden oluşan sitedeki tapu kaydında 8, fiilen 2 kapı numaralı villanın brüt yaklaşık 200 m2, net kul- lanımı yaklaşık 180.00 m2 bulundugu, villanın "zemin kat ^ 1 normal kat + çatı arası" şeklinde ve ikiz villa olarak inşa edilmiş. içinde 12 adet yetişkin selvi, 1 adet yetişkin sedır. 2 adet yetişkin mavı ladin, 5 adet çeşitli yaşlarda ve yetişkin meşe ve 1 adet yetişkin dişbudak ağacının yanı sıra özel peyzajh ve bakımlı bahçe içinde olduğu, taşınmazın zemin katın- da "giriş holü + salon + mutfak + servis + WC + lavabo" bölümleri, 1. normal katında "banyolu bir ebeveyn yatak odası + 2 yatak odası + genel banyo-WC" bölümleri, salon ve merdiven basamaklan ile sahanlıkları lamine parke, yatak odalan şap üzerine halı kaplı, bütün ıslak hacımleri 1. sınıf malzemeden mermer, seramık ve fayans, hazır mutfak donammlı bu- lundugu belirlenmiştir. Site içinde aynca sauna-fitnes center, merkezi sınevizyon hızmetlerine sahip ortak sosyal tesis ve spor etkinliğine yönelik tesısleri bulunup açık yüzme bavuzu yapılmakta, site içinde yetişkin ağaçlara ek olarak bahçesin- de yapılan özel peyzaj mevcut olmakla IETT otobüs ve minibüs hattı ile diğer kentsel hizmetlerden yararlanılmaktadır. Ci- vannda birçok villa siteler bulunmaktadır. Kı>med: 28.04.2005 tarihinde 350.000,00 YTL kıymet takdir edilmiştir. Saoş şartlan: 1-12 Eylül 2005 günü saat 14.00-14.30 arasında Sanyer lcra Dairesi'nde açık arttınna suretiyle yapıla- caktır. Bu artırmada tahinin edilen kıymetın %60'ı ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacaklan mecmuunu ve satış masraflannı geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok arttuanın taahhüdü baki kalmak şartıyla 22 Eylül 2005 günü saat 14.00-14.30 arası Sanyer lcra Dairesi'nde ıkınci arttırmaya çıkanlacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde edilmemişse gaynmenkul en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak uzere arttırma ilamnda gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir. Şu kadar ki arttırma bedelınin malın tahmin edilen kıymetinin %40'ını bulması ve satış is- teyenin alacağına rüçhanı olan alacaklann toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma mas- raflannı geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2- Arttırmaya iştirak edeceklerin, tah- min edilen kıymetın %20'si nispetınde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın tenünat mektubunu veya bu miktar karşılığında döviz veya milli bir bankanın teyidı yapılmış bloke ekini vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil venlebılir. ihale pulu, tapu alım harç, tahliye ve masraflan, KDV alıcıya ait olacaktır. Tellalıye resmi, birikmiş vergiler, tapu satım harcı satış bedelinden ödenir. 3- Ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir) bu gayrimenkul üzerindeki haklanm hususiyle faiz ve mas- rafa dair olan iddialannı dayanağı belgeler ile on beş gün içmde dairemize bildirmelen lazımdır. Aksi takdirde haklan ta- pu sicili ile sabıt olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 4- Ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ıhalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındakı farktan ve diğer zararlardan ve aynca temerrüt faızinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi aynca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark lemınat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname ılan tarihinden ıtibaren herkesin görebilmesi için daire açık olup giden verildiğı takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacaklan, başkaca bilgi almak isteyenlerin yukanda yazılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmalan ilan olunur. 29 Temmuz 2005. Basın: 37485 ADALET BAKAMJĞIBEYKOZİCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GAYRtMENKULÜN AÇIK ARTTIRMA İLAM Dosya No: 2003 1951 Talimat Satümasına karar verilen gayrimenkulfin cinsi, kı> meti. adedi, evsafi: Beykoz ilçesi, Anadoluhisan Mahallesı. Kavacık mevkiinde, ada 604, parsel 368 ve parsel 370'te kayıtlı olan arsalann borçluya ait olan her ikı arsadaki 3 72 hisseleri ayn ayn açık arttırma sure- tiyle satılarak paraya çevrilecektir Parsellerin üzeri boş olup çahlıktır Kadastral yollan mevcuttur. Her ıkı parsel kısmen eğımlı olup ulaşım kolaydır. Altyapılan me\cuttur. a) 604 ada, 368 parselde kayıtlı 12246.00 m2 arsanm borçluya ait 3 72 hıssesıne 51.025.00 YTL kıymet takdir edılmıştır. Borçlu hıssesı satılıp paraya çevrilecektir. b) 604 ada. 370 parselde kayıtlı 3396.00 m2 arsanın borçluya ait 3 72 hissesine 14 150,00 YTL kıymet takdir edilmiştir. Borçluya ait hisse satılıp paraya çevrilecektir. tmar durumu: 22.07.1983 onanımlı 1 1000 ölçekli Boğaziçı öngörünüm bölgesi uygu- lama ımar planında, konut alanında kalmaktadır. 2960 sayılı yasanın geçici 4. maddesı gereği ınşaat hakkı yoktur. Sadş şartlan: 1- Satış 19.09.2005 günü a) 368 no'lu parsel taşınmaz hissesi için saat 15.00'ten I5.15'e kadar Beykoz lcra Müdürlüğü'nde. b) 370 no'lu parsel taşınmaz hissesi için saat 15.30'dan 15.45'e kadar Beykoz lcra Müdürlüğü'nde açık arttırma suretiyle ya- pılacaktır. Bu arttırmada tahmin edilen kıymetin %60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa ala- caklan mecmuunu ve satış masraflarmı geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 29.09.2005 Perşembe günü a) 368 no'lu parsel taşınmaz için saat 15.00'ten 15.15'e kadar, b) 370 no'lu parsel taşın- maz için saat 15.30'dan 15.45'e kadar Beykoz lcra Müdürlüğü'nde ikınci arttırmaya çıka- nlacaktır. Bu arttırmada da bu miktar elde edilmemişse gaynmenkul en çok artıramn ta- ahhüdü saklı kalmak üzere arttırma ılanında göstenlen müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir. Şu kadar ki arttırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %40'ını bulması ve malı isteyenin alacağı rüçhanlı olan alacaklann toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflannı geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2- Arttırmaya iştirak edeceklenn, tahmin edilen kıymetin %20'si nispetinde pay veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermesı lazım olup, alıcı damga resmı ihaleye müteakip ödemeye mecburdur. Satış peşin para ıledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Birik- miş vergiler, KDV alıcıya aittir, resmi tapu satım harç ve masraflan satış bedelinden öde- necektir. 3- Ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki hak- lannı hususiyle faiz ve masrafa daır olan iddialannı dayanağı belgeler ile on beş gün için- de dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hanç bırakılacaklardır. 4- Ihaleye katılıp gayrimenkul kendisine ihale olu- nan kimse verilen mehil içinde ihale bedelini ödemezse namına yapılan ihale fesholuna- rak 1İK 133. maddesi hükmü tatbik olunur. Ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatır- mamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefıllen teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındakı farktan ve diğer zararlardan ve aynca temerrüt faızmden müteselsilen mesul olacaklardır. ihale farkı ve temerrüt faızi aynca hükme hacet kalmak- sızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için daire açık olup gideri verildiğı takdirde iste- yen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmış sayılacaklan, başkaca bilgi almak isteyenlenn 2003 1951 tali- mat sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmalan ılan olunur. 7- Bu satış ilanı tüm ılgılılere teblığ mahiyetindedır. 21.07.2005 (•) ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. Basın: 37406 BIÇAK SIRTI EROL MANİSALI Hükümet Meğerse Rumları 'Biraz Tanımış' Kıbns sorunu ve AB ile ilişkilerde neler yapılma- sı gerektiğini anlamak için önce "yapılmaması ge- rekenleri" bilmemizgerekiyor. Çocuğa, nasılsağ- lığını koruyacağmı anlatırken, sigara ya da uyuş- turucunun, niçin kullanılmayacağını söyleyerek başlama gibi bir şey bu. Sözüm yönetime tabii... 3 Kasım 2002'den sonrası en kritik dönem oldu- ğu için buradan başlamak gerekiyor... Başka ça- re yok, sıralayaJım bari; 1 - AKP hükümetinin, Şubat 2004'te Çankaya'da belirlendiği gibi, "Annan Planı'na hayırdemesige- rekirdi". Çünkü Annan Planı Sezer'in, Denktaş'ın, ve Türkiye'de muhalefetin de açıkça söyledikleri gibi, "Türkiye'yi Kıbrıs'tan tasfiyeplanıydı". Nasıl mı? Kıbns'ı Annan'a havale ediyorduk. Uluslara- rası antlaşmalardan doğan bütün haklanmızdan ve garantöriüğümüzden vazgeçmiş oluyorduk. Ancak AKP hükümeti Denktaş'ın bana, 2 Hazi- ran 2005'te Kanal Türk'te açık açık söylediği gibi, "kendisi daha New York'a gitmeden, karşı tarafa evet denmişti". Işlerin kırılma noktası buydu. Hü- kümet, Çankaya öncesi planı kabul etmişti bile!.. 2- KKTC'de AKP hükümeti, CTP ve M. A. Talat1 la birlikte "Annan Planı'na evet" cephesinde yer aldı. Hem de Brüksel, VVashington ve paralı bazı sivil toplum örgütleri ile birlikte. Bu da Ankara'da bulu- nan bir hükümetin yapmaması gereken şeydi. 3- Rumlar 1 Mayıs 2004'te AB'ye tam üye ola- rak alınırken Ankara'da bulunan bir hükümetin şunları söylemesi gerekirdi: - Kıbns Cumhuriyeti'ni kuran uluslararası antlaş- malar buna engeldir. Üstelik bu Cumhuriyet Rum- lar tarafindan işgal edilmiş bulunuyor. Siz bu Cum- huriyeti alamazsınız. - Aynca, Türkiye Kıbrıs adası üzerinde garantör bir ülkedir. Adanın geleceği konusunda söz sahi- bidir. Ben garantör ülke olarak buna karşıyım. Ulus- lararası antlaşmalardan doğan haklanmı kullanıyo- rum demesi gerekirdi. Ne gezer. gidip Selanik'te Yunanlılar ve Rum- larla birlikte kutlamalara katıldılar. 4-17 Aralık2004'te "AB, Türkiye'yibeklemeoda- sına hapsederek" özel statüye götürmeyi ve bu ara- da Kıbns ve diğer dayatmalan masaya götürürken AKP hükümetinin Türkiye'nin çıkarlannın korunma- sı konusunda şunları söylemesi gerekirdi: - Siz bana önce Türkiye'nin tam üye yapılacağı kesin bir tarih vermek zorundasınız. Aynen diğer- lerine yaptığınız gibi. - Gorüşme süreci ve yöntemi aynen diğer aday- lara yaptığınız gibi olmalıdır, yoksa kabul edemeyiz. - Türkiye'yi açık açık özel statüye götüren ko- şullar kaldınlmazsa bu belge kabul edilemez. Çün- kü siz Türkiye'yi almak yerine sömürgeleştiriyor- sunuz. - Pariamento başta olmak üzere AB kurumlan- nın Kıbns, Ege, Ermeni tasarıları, Patrikhane, Gü- neydoğu Anadolu, Dicle ve Fırat konulannda aidı- ğı kararlan ve dayatmaları ortadan kalkmazsaTür- kiye AB ile görüşemez. Bunlann masanın üzerin- de durması, Lozan zemininin değiştirilmesi de- mektir. 2002 dönüm noktası Ve hükümet bunlann hiçbirini yapmadı, yapmak istemedi. Bütün bunları yapmadıktan {ve yapama- dıktan) sonra şimdi kalkıp "Rumlan gümrük birliği kapsamında kabul ediyorum, ama onu tanımıyorum" demek kara mizah tarihine geçecek bir yaklaşım olur. "Rumlan tanımıyorum" diyebilmek için yuka- nda dört başlıkta sıraladığım konularda AKP hükü- metinin "hayır" demesi gerekirdi. Onlara evet deyip şimdi, Rumlan tanımıyorum demek, sadece iç ka- muoyuna yönelik bir pazarlamadır. Ama ne yazık ki AKP hükümeti bu konularda ha- yır demeolanaklarına sahip değildi, diyemezdi, hat- ta demezdi. Bunun sinyallerini önceden verdiler. 1 - Daha Kasım 2002'de hükümet bile kurulma- mışken "Bu iş Denktaş'la olmaz, kırkyıllık Kıbns politikamız değişecek" diyorlardı. Doğru, bütün bu çözüm ve çözülmeler M. A. Talat'a destek ola- rak yürütülecekti. Ona aynı destek karşı taraftan, yani Brüksel ve VVashington'dan da geliyordu. 2- Hükümet ABD'nin ve AB'nin Ortadoğu ve Türkiye politikalarına da destek verdi. 1 Mart2003 tezkeresine destek verdiler, üslerve yerel yönetim- ler konusundaki taleplere "evet" dediler. Türki- ye'nin bütün stratejik kurumlannı IMF talepleri doğ- rultusunda özelleştirme ve yabancılaştırma politi- kası izlediler. Bütün bunlan yaptıktan sonra "Rumlan tanımı- yoruz" demesinin hiçbir anlamı yoktur. Ek proto- kolü imzalayarak son noktayı koymuş oldular. Şim- di bu tam tanıma sayılmaz, Rumlan "biraz tanıdık" diyorlar. Efendiler bu işin birazı falan olmaz, kimi kandınyorsunuz? Bunlar medyatik gösterilerden başka bir şey değildir, Rumlar bile gülüyorlar... Meğerse Rumlan biz, biraz tanımışız!.. Düzettme: Erol Manisahnın 5 Ağustos 2005 tarihli yazısında candamarlan yerine jandarmalan olarak yayımlanmıştır. Düzeltir, özür dileriz. www.istanbul.edu.tr/iktisat/emanisali Zübeyir Han Seni Özlem ve Sevgiyle Hatırlıyoruz.. Aysel, Ahmet, Aylin, Emir Zübeyir Han Ve Ailesi TC KARABÜK İCRA VE İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN İFLASEV AÇILMASI İLANI Dosya No: 2005/1 Iflas Atasan Metal Sanayii ve Ticaret Limited Şirketi'ni temsılen Ilker Demirkıran hakkında Karabük 1. Asliye Hukuk Mahkemesı'mn 22. 3.2005 tarih, 2004 110 esas, 2005 86 karar sayılı ılamı 22.6.2005 tarihinde kesinleşmiş iflasın 20.5.2005 günü saat 14.30'dan iti- baren açılmasına karar verilmiştır. İlan olunur. 1.7 2005 Basın: 34243
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog