Bugünden 1930'a 5,438,865 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 8 AĞUSTOS 2005 PAZARTESİ 10 dishab@cumhuriyet.com.tr fiehn: AB sözünü tutmah • BERLİV(AA)-ABKo- misyonu'nun genışlemeden sorumlu üyesi Olli Rehn, Türkiye'nin AB'ye üyelik süreciyle ilgili olarak ver- tiikleri sözleri tutmalan ge- rektiğini söyledi. Rehn, "Söz verdiğimiz şeylerde adil olup verilen sözleri tut- mahyız. Türkiye AB'nin ağır koşullarını yerine geti- rirse müzakerelere başlaya- cağız" dedi. Türkiye'nin, Ankara Anlaşması Ek Pro- tokolü'nü imzalayarak son şartlan da yerine getirdiğini kaydeden Rehn. Rum Kesi- mi'nin tanınmasının şartlara dahil olmadığını belirtti. Ahmedinecad'ın Hk riyaretçisi Esad • TAHRAN (AA) - Iran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinecad, Suriye ve tran'm aynı tehditle karşı karşıya olduğunu, bu neden- le iki ülkenın işbirliği yap- ması gerektiğini söyledi. Ahmedinecad, tran'ı ziyaret eden Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'la göriişmesin- de yaptığı açıklamada. Esad'ın Cumhurbaşkanı ol- duktan sonra kendisini ziya- ret eden ilk devlet başkanı olmasından mutluluk duy- duğunu ifade etti. Ahmedi- necad "Beşşar Esad ve Su- riye halkı, Islam düşmanla- nna karşı kurulan cephenin en ön saflannda yer alıyor" dedi. Esad da, Irak'ta "gü- vensiz bir ortam" olduğuna dikkati çekerek bu durumun Irak'ın yanı sıra, bütün komşulannı, özellikle tran ve Suriye'yi de etkılediğini belirtti. Esad, devlet başkanı olduktan sonra Iran'a 5. ziyaretini gerçekleştiriyor. ABD elçiliğinde terör alarmı • RİYAD (AA) - ABD, teh- ditler üzerine Suudi Arabis- tan'daki diplomatik temsilci- liklerini iki gün süreyle ka- pah tutacak. ABD'nin Ri- yad Büyükelçıliği'nden ya- pılan açıklamada, Suudi Arabistan'daki Amerikan hükümet binalanna yönelik tehdit ahnması üzerine Ri- yad'daki büyükelçilik ile Cidde ve Dahran'daki kon- solosluklann bugün ve yann kapalı rutulacağı belirtildi. Kamyonlara • ŞAM (AA) -Suriye Arap Insan Haİdan Orgütü, Irak'taki Suriye kamyonlan- nın ülkeye dönmesine izin verilmedığinı ileri sürdü. Suriye'de faalıyet gösteren örgüt, h-ak'ta bulunan 700 kadar Suriye kamyonunun dönüşünün Amerikalı ve Iraklı askerler taranndan en- gellendiğini açıkladı. Açık- lamada. "Bu önlemler sade- ce Suriye kamyonlan için aluııyor. Irak ve Türk kam- yonlan ise rahatlıkla sının geçiyor" denildi. Orgüt, Su- riye kamyonlannın sınır ya- kınlanndaki Yarubia bölge- sinde. aşın sıcaklara ve su sıkıntısına karşın 3 gündür bekletildiğini kaydetti. Türk mahkûmlar açlık grevmde • KAHİRE (AA) - Mısır'ın başkenti Kahire'deki bir ce- zaevinde 140 mahkûmun açlık grevi başlattığı bildiril- di. Kanatır Hayriye Ceza- evi'nde başlatılan açlık gre- vine. bu cezaevinde bulunan löTürk'ten 14'ününkarıldı- ğı öğrenildi. 2 Türk yurttaşı sağlık durumlan el vermedi- ği için greve katılmıyor. Aralannda birçok ülİcenin vatandaşının bulunduğu mahkûmlann, eylemi, ceza- evi koşullarını protesto ama- cıyla başlattüdan belirtildi. Hamas'tan resim yarışması • GAZZE (AA) - Hamas örgütü, İsrail'in Gazze'den çekilişini en güzel şekilde yansıtacak yapıtı bulmak amacıyla bir resim yanşma- sı düzenledi. Örgütün "Fi- listin'in zaferini belgeleme- si" amacıyla düzenlediği yanşmada, birinci olan res- me 250 dolar ödül verilecek. Şairlere de, "direnişin zafe- rini yücelten" şiirler yazma- lan çağnsında bulunan ör- gütün başlattığı yanşma, 10 Ağustos'a dek sürecek. ABD Başkanı'nın Irak politikasını onaylayanlann oranı yüzde 34'e kadar düştü Bush'un desteği cübevurduDışHabeıierServisi-ABD'nin Irak'ta- ki kayıpları arttıkça Başkan George Bush'un da desteği düşüyor. Newsweek dergisinin yaptığı bir anket, Başkan Bush'un Irak savaşı konusunda bugüne kadarki en düşük halk desteğini aldığını ortaya koydu. Ankete katılanlann yüzde 61 'i Başkan'ın Irak savaşıyla ilgili yap- tıklannı onaylamazken, yüzde 34'ü Bush'a destek verdi. Dergi, düzenlediği anketler arasında, Başkan Bush'un Irak konusunda halktan aldığı desteğin ilk kez yüzde 40 "ın altına düştüğünü belirtti. Ankete katılanlann yansı ABD'nin Irak'a istikrar getirme çabalannda hâlâ başanlı olamadığına ina- nırken, yüzde 4O'ı ABDnin ilerleme kay- dettiğini düşünüyor. Amerikan birliklerinin Irak'ta en çok ka- yıp verdiği haftaya denk gelen ankette, bir- Newsweek dergisinin anketine göre halkın yüzde 61'i Irak konusunda Bush'u desteklemiyor. Bush'un desteği ilk kez yüzde 40'ın altına düştü. likJerin geri çekilmesiyle ilgili soruya, katılanlann yüzde 26'sı Irak'ta asker bu- lundurulmasına destek verirken, yüzde 38'i bir yıldan az bir süre içinde önemli sayıda askerin çekilmesi için tarih belir- lenmesini, yüzde 13 'ü bir ya da iki yıl için- de askerlerin çekilmesini istedi. Savaş karşrtlan Teksas'ta Katılanların yüzde 12'lik kesimi ise birliklerin acilen çekilmesi yönünde gö- rüş bildirdi. Bush'un politikalannı genel olarak destekleme oranı yine Newsweek anketleri arasında başkanhk döneminin en düşük seviyesi olan yüzde 42'ye düştü. Geçen hafla direnişçiler 21 Amerikan as- kerini öldürmüştü. Bu arada, yaklaşık 50 savaş karşıtı ABD'li, Bush'un tatil yaptığı Teksas'ta- ki çiftliğinin önünde protesto gösterisi yaptı. Irak'ta ölen bir ABD askerinin an- nesi olan Cindy Sheehan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Başkan'a, "Oğhımu nrve öldördün? Oğhım niçin öMü?" soru- sunu sormak istediğini belirtti. Bush ile görüşmek istediği halde ulusal güvenlik danışmanı Steve Hadky ve bir Be- yaz Saray yetkilisiyle görüştürülen 48 ya- şındaki anne, Bush ile görüşünceye kadar yol kenannda gece nöbeti tutacağını söy- USLUMANLAR Blair okullara elattıDış Haberler Servisi - Ingiltere'nin başkenti Londra'daki saldınlann ardından Başbakan Tony Blair, Müslüman çocuklannın eğirimini devletin denetimine alabilmek için 150 kadar Müslüman devlet okulu kuracak. tngiltere'de devletten kaynak alan beş Müslüman okulu bulunuyor. Bu okullann kapatılması için yapılan çağnlan dikkate almayan Blair, tam tersine, devletin kontrolündeki Müslüman okullannın sayısuıı önemli ölçüde arthrmaya karar verdi. The Sunday Telegraph gazetesi, Blair'in bu planı ile halen devletten bağunsız olan, çoğu kötü koşullarda etkınlik gösteren Müslüman okullarmda eğitim gören binlerce Müslüman çocuğunun devletin denetiminde okuyacağına dikkat çekti. Gazete, hükümetin, 120-150 arasuıda bağunsız Müslüman okullanna. devletten yardım alan okullar statüsüne geçmelerini önereceğini, böylece bu okullann yerel eğitim makamlannın kontrolü altında etkinlik göstereceğini belirtti. Ingiltere'de bu kategoride 6 bin 850 Katolik, Anglikan ve Yahudi okulu bulunuyor. Devlet yardımını kabul eden Müslüman okullannın başka dinden çocuklan da almalan gerekeceği ifade edildi. Ingiltere'deki ilk Müslüman devlet okullannın, Blair döneminde kurulduğunu ammsatan gazete, bu okullann çoğunun başanlı olduğunu belirtti. 'YALANCI BUSH'- Bush'un tatil yapüğı Teksas'tald çiftliğinin önünde savaş karşıtlannın protesto gösterisine kaülanlar arasında Irak'ta ölen bir ABD askerinin annesi de vardı. Gösteriye kaülan yaklaşık 50 kişilik grup, u Yalancı Bush" sloganlan atü. (Fotoğraf: AFP) ledi. Göstericiler, "YalancıBush" slogan- lan attılar. Eyleme katılan 30 yaşındaki eski asker Garret Reppenhagen, Irak'ta 1 yıl görev yaptığım söyleyerek "Irak'tay- ken de savaşa karşrydimn dedi. 'Asker sayısı azalülabilir' Öte yandan New York Times gazetesi, ABD'nin Irak'taki askerlerinin sayısını Ukbaharda 20 ila 30 bin civannda azalta- bileceğini yazdı. Gazete, ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Orgeneral John Abi- zaid tarafından yapılan değerlendirmenin geçen ay üst düzey Pentagon yetkililerine verilen gizli brifingde de dile getirildiği- ni kaydetti. Irak'taki komutan General George Ca- sey'nın Savunma Bakanı Donald Rums- feld'e, 27 Temmuz'da, Irak'ta siyasi süre- cin olumlu gitmesi ve güvenlik güçlerinin denetimi ele alması halınde asker sayısuıı ciddi anlamda azaltabileceklerini söylediği- ni kaydeden gazete, Abiza- id'ın değerlendirmesinde, eğer güvenlik ortamı ve siya- si gelişmeler çekiüîieyi des- tekleyecek yönde olmazsa, Pentagon'un 2006 yüı boyun- ca mevcut 138 bin Amerikan askerini bölgede tutması ge- rekebileceği hakkında ilgili- leri uyardığını da yazdı. Irak'tan çekilme konusun- da bir tarih belirlemekten ka- çınan Bush'un son olarak "Çekilme takvimimiz Irak- ulan eğitme yeteneğimize ve onlan savaşmaya hazır hale getirmenüze bağn" diyerek bu tavnnı tekrarladığını kay- deden The New York Times, Irak'ta 15 Arahk'ta yapıl- ması planlanan seçimler için güvenliği sağlamak üzere gelecek olan güçlerle görev- lerini bitirenlerin nonnal ro- tasyonunun çakışması nede- niyle aralık ayında birlikle- rin sayısının geçici olarak 160 bine çıkmasının beklen- diğini kaydetti. Londra saldırısına ilişkin bilgiler aylar önce istihbarata verildi Suudiler Ingilizleri uyarmışDış Haberler Servisi - Suudi Arabistanlı yetkililerin, 7 Tem- muz'da Londra'da düzenlenen saldınlardan haftalar önce, îngil- tere'yi, terör eylemleri düzenle- me planı yapüdığı yönünde uyar- dıklan öne sürüldü. Ingiltere'de yayımlanan Ob- server gazetesi, Suudi Arabis- tan'ın başkenti Riyad'daki bir güvenlik kaynağına dayanarak verdiği haberde, Londra'daki sal- dın planlanyla ilgili bazı bilgi- lerin Ingiliz iç ve dış istihbarat serv isleri MI5 ve MI6'ya veril- diğini yazdı. Sunday Telegraph gazetesinin haberine göre de, Suudi Arabistan'ın Londra Bü- yükelçisi Prens Türki el Faysal, ülkesindeki bazı şüpheli terö- • Sunday Telegraph gazetesine konuşan Suudi Arabistan'ın Londra Büyükelçisi Prens El Faysal, ülkesindeki bazı teröristler tarafından Londra'ya saldın düzenleneceği bilgisinin Ingiliz istihbarat servislerine ulaştınldığını söyledi. ristler tarafından Londra'ya sal- rak" yalanladı. Ingiltere Dışiş- dın düzenleneceğine ilişkin ay- nntılann Ingiliz istihbarat ser- vislerine verildiğini söyledi. El Faysal gazeteye, "Londra'ya çok yakın zamanda sakhn düzenle- neceği konusundald raporlarge- nel hadanyia aylar önce (nisan- mayıs aylan arasuıda) yetkilile- rinize uİaşûnldı" dedi. Observer gazetesine açıklama yapan bir kaynak ise 7 Temmuz'da toplu taşıma araçlannı hedef alan saldınlan engelleyebilecek ke- sin bir bilgı aldıklannı "kesinola- leri ve îçişleri bakanİıklan, henüz haberlerle ilgili açıklama yapma- dı. 56 kişinin ölümüyle sonuçla- nan 7 Temmuz'daki saldınlann ar- dından Başbakan Tony Blair, In- giliz istihbarat semslerinin yeter- siz olduğu yönünde çıkan haber- leri yalanlamıştı. Esvad iade edildi Öte yandan, Londra'da 21 Tem- muz'da meydana gelen bomba- lı saldrn girişimleriyle ilgili ola- rak gözaltına ahnan zanlılardan Yasin Ömer (24), cinayet planı yapmak ve patlayıcı madde bu- lundurmakla suçlandı. Zambiya, Ingiliz uyruklu terör zanlısı Harun Reşid Esvad'ı dün Ingiltere'ye iade etti. Ingihz yurt- taşı Esvad, 20 Temmuz'da tutuk- lanmıştı. Medyada Esvad'ın Londra'da 7 Temmuz'da düzen- lenen terör saldınlanndan dola- yı arandığı yönünde haberler yer almakla beraber tngiüz polisi bu bilgileri doğrulamıyor. Yetkililer, Esvad'ın Ingilte- re'ye vardıktan sonra, ABD'nin Oregon eyaletinde militan eği- tim kampı kurma girişiminde bulunduğu iddiasıyla arandığı ABD'ye teslim edilebileceğini söyledıler. EYÜP 2. İCRA xMÜDÜRLÜĞÜ'NDEN TAŞINMAZIN AÇIK AKniRMA İLANI Dos\a No: 2004/993 Talimat Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, kı>Tneti. niteliği, imar durumu. adedi ve önemli özellikleri: Bir borçtan dolayı. doğrudan hacizli olan; Eyüp, Gümûşsuyu Mahallesi'nde kâin. tapunun 246 DV4BC pafta. 578 ada, 8 parsel sayısında ka>ıtlı 229 m2 arsa \asıflı taşınmazın 3 32 hissesi açık arttırma ile satışa çıkartılmıştır. Taşınmazın imar durumu: Eyüp Betediyesi fmar Müdürlüğü'nûn 27.05.2005 tarih \e 4345001 sayılı yazısında; Eyüp. Gümûşsuyu Mahallesi'nde kâin. tapunun 578 ada, 246 pafta, 8 parselm, 26.08.2002 tasdik tarîhli 1 1000 öl- çekli E\üp Merkez Mah. 1. Eup İmar Planı tadilatında H: 9.50 m. irtifalı bitişik nizam konut alanında kaldığı bildi- rilmıştır. Taşuunazm haMha7ir durumu: Istanbul. Eyüp ilçesi. Gümüşsu)!! Mah. Çırçır Sokak. 11 kapı No'da yer alan 8 parseldeki bina ve a>nca borçlulann da hıssedar olduğu tespite konu 11 kapı \o"lu bina yer almaktadır. Sokak cep- hesinde konumlanan bu bina bodrum kat + zemın kat + 1 normal kattan oluşmaktadır. Zeminde yaklaşık 92 m2 alan üzerine oturan binanuı dış cephe duvarlan sıvalı ve badanalı. ahşap oturtma çatılı ve üzeri kiremit kaplamalıdır. Bi- nanın her katında müstakıl girişlı birer adet daire yer almaktadır. Bodrum kattaki daireye yandan bahçe içinden di- rekt girilmektedir. Mesken çini giriş sahanlığı. 3 oda - salon - mutfak - banyo WC piyeslennden oluşmaktadır. İç cephe duvarlan sıvalı ve badanalı, kapılar ahşap doğrama. oda zeminleri marley, ıslak zeminler çini kaplamalıdır. Binanın zemin katınm girişi sokak üzerinden sağlanmaktadır. Bu mesken. antre - salon - 3 oda - mutfak - banyo-"VVC piyeslerinden oluşmaktadır Kapı ve pencereler ahşap doğrama. cümle kapısı demir doğrama, salon ve oda zeminleri marley. diğer zeminler seramik çini kaplamalıdır. Bina bu katta ön ve yan cephede konsol çıkma yaparak ınşaat ala- nı genışlemiş ve bu aJanda balkonlar buJunmaktadır. Zemin kattan diğer bir kapıdan girilerek 1. normal kata çıkıl- maktadır. Mesken salon - salomanje - 2 oda - mutfak-ban>o-\VC piyeslerinden oluşmakta olup aynı vasıflan taşı- maktadır. Binanın elektrik. su ve doğalgaz tesisatı me\ cuttur. Meskenler doğalgaz sobası ile ısınmaktadır. Taşınma- zın bulunduğu sokak, hafif eğimli dar bir yol olup çe\Tedeki binalann genelde aynı mahiyette yapılardan oluştuğu ve iskân amaçlı kullanıldığı. yörenin kamu hizmetlerinden yararlanırken ana artere inilmek suretiyle ulaşım imkân- lannuı daha müsait olduğu belirlenmiştir. Taşmmazm laymeti: Bilirkişi tarafından taşınmazdaki satışa konu 3/32 hisseye 10.753.125.000 TL (10.754,12 YTL) kışTnet takdir edilmiştir. Saöş şarttan, yeri ve zamanı: 1. Borçluya ait taşınmazın 1. açık arttırması 19.09.2005 günü saat 14.00'ten 14.20'ye kadar Eyüp 2. lcra Müdür- lüğu'nde açık arttırma suretiyle yapılacaktır. Bu arttırmada takdir edilen kıymetin % 60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacaklan mecmuunu ve satış masraflannı geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle ahcı çıkmazsa en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 29.09.2005 günü aynı yer ve saatte 2. açık arttırma yapılacaktır. Bu art- tırmada da rüçhanlı alacaklılann alacağını ve satış masraflannı, takdir edilen kıymetinin % 40'ını geçmek şartı ile en çok arttırana ihalesi yapılacaktır. 2. Arttırmaya ıştirak edeceklerin takdir edilen kıymetin % 20'sı nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcıya istendiğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. İhale damga pulu. KD\; tapu alım harcı ve masraflan alıcıya aittir. Tella- liye, tapu satım harcı ve birikmış vergiler satış bedelinden ödenecektir. 3. Ipotek sahibi alacaklılarla diğer hak sahibi ilgililerin (*) bu ga>Timenkul üzerindeki hakiannı hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialannı dayanağı belgelerle 15 gün içinde müdürlüğümüze bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşma- dan hanç bırakılacaklardır. 4. Satış bedeli hemen veya verilen süre içinde ödenmezse lcra Iflas Kanunu 133'üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve % 10 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmaksızm kendilerinden tahsil edilecektir. 5. Şartname. ilan tarihinden itibaren herkesin göre- bılmesi için dairede açık olup masrafı verildıği takdirde isteven alıcıya bir örneği gönderilebılir. 6. Satışa iştirak edenlenn şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacaklan, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2004/993 Talimat sayılı dosya numarasıyla Müdürlüğümüze başvurmalan ilan olunur. (29.07.2005) (*) llgililer tabirine irtifak hakkj sahipleri de dahildir. Basm:36928 MARMARA EREĞ1İSİ İZALEİ ŞÜYU SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN GAYRİMENKULÜN AÇIK AKTTIRMAİLANI Dosya No: 2002 3 Sabhnasma karar vçrilen gayTİmenkuİDJi cinsi, kıymeti, adedi, ev^afi: 1-Tekirdağ ıli, Marmara Ereğlisi ilçesi, Yeniçiftlik Köyü, Denizboyu mevkiinde ta- puya kayıtlı 27 pafta. 3249 parsel sayılı 6090 m2 miktannda ımarlı arsa vasfinda, üzerinde ekonomik değeri olmayan muvakkat yapılar olan gayrimenkulün açık artır- ma suretiyle satışı yapılacaktvr. GayTİmenkulün özellikleri: Gayrimenkul Tekirdağ- tstanbul karayolu ile Marmara Denızı arasuıda karayolu ve denize sınr konumundadır. Gayrimenkul imarlı arsa vas- findadır, etrafrnda yazhk tesisler ve yapılaşmalar mevcuttur. Belediye hizmetlerinden tam olarak yararlanmaktadır. Sahili düz ve kumsalı geniştir. Topbm saöş bedeB: 426. 300,00 YTL Saüş şartlan: Satış 14 Ekim 2005 günü saat 10.00'dan 10.10'a kadar Marmara Ereğlisi Adliye duruşma salonunda açık artuma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin %60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacaklan mecmuunu ve satış masraf- lannı geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 24.10.2005 günü aynı yer ve aynı saatte ikinci artırma- ya çıkanlacakttr. Bu artırmada da bu miktar elde edilmemişse gayrimenkul en çok ar- tıranın taahhüdü saklı kalmak üzere artırma ilantnda gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir. Şu kadar ki artırma bedelinin malın tahmin edilen kıy- metinin %40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacaklann topla- mından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflanru geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin %20'si nisbetinde pey ak- çesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazundır. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye resmi, ihale pulu, tapu harç ve masraflan alıcıya aittir. Birikmiş vergiler sa- tış bedelinden ödenir. 3- Ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimen- kul üzerindeki haklanm hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialannı dayanağı bel- geler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hanç bırakılacaklardır. 4- thaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan rüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve aynca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacak- lardır. ihale farkı ve temerrüt faizi aynca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için daire açık olup gide- ri verildıği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayıla- caklan, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2002/3 sayılı dosya numarasıyla müdürlüğü- müze başvurmalan ilan olunur. (*) llgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. Basın: 37648 Samave'deki gösteride bir pohs aracı da ateşe verildi (Fotoğraf: REUTERS) 1 ölü, öOyaralı Irakpolisi eylemcilere ateş açtı Dış Haberler Servisi - Irak'ta dün dire- nışçilerin saldınlannda, aralannda 2 ABD askerinin de bulunduğu çok sayı- da kışi öldü. Samave kentinde ise Irak polisinin göstericilere ateş açması so- nucu 1 kişi öldü, 60 kişi yaralandı. Samave'de yaklaşık bin Iraklı, elektrik ve su sıkıntısını protesto etmek için va- liliğin önünde gösteri yaptı. Yolsuzluk- la da suçladıklan valinin istifa etmesini isteyen göstericiler bınayı taşlamaya başîadı. Görgü tanıklan, göstericilerin bir polis aracını ateşe verdiğini söyledi- ler. Olaylarda yaralananlann 46'sının sivil, 13'ünün polis olduğu açıklandı. Samarra'da önceki gün yol kenanna yerleştırilen bombanın patlaması sonu- cu 2 ABD askeri öldü, 3'ü yaralandı. Tikrit'te ordu karargâhına düzenlenen intihar saldınsında 7 Irak askeri öldü, 17'sı ise yaralandı. Polis, boş bir yakıt tankerine patlayıcı yerleştiren saldırga- run, Selahaddin bölgesindeki karakolun yakınında aracı havaya uçurduğunu açıkladı. Bağdat'ta 3 Irak askeriyle Pet- rol Bakanlığı'nın 2 çahşanı öldürüldü. ElZerkavi'ye mektup ABD ordusu, bir direnişçinin Irak'taki El Kaide örgütünün lideri Ebu Musab el Zerkavi'ye "direnişçilerin verimsizliği" ile ilgili yazdığı ve ABD askerleri tara- fından geçen ay ele geçirilen mektubun bazı bölumlerini yayımJadı. Yayımlanan bölümlerde, EbuZayid adlı Musul'daki- direnişçi. direnişçilerin bu kentteki ve bölgedeki saldınlannın yeterince çeşitli olmadığını, intihar saldınlannda kalite- den çok sayıya önem verildiğini yazı- yor. Mektupta Ebu Zayıd, "Orgüt üyele- ri itaat etmiyor. Mücahiderin düzenie- dikleri saldırı sayısının Musul'un eUerin- de olduğu yakuı dönemden beri azaldığı, senin de gözünden kaçmayacak" diyor. Örgüt: Son uyan ( Irak'ta3 Türkkaçırüdı' DUBAİ (AA) - Irak'ta 3 Türkün kaçınl- dığı iddia edildi. El Cezire televizyonu, Irak'ta adı az bilinen bir örgüt olan "Sa- ^asçılar Tugajı" tarafından kaçınldığını iddia ettiği 3 Türkün görüntülerini ya- yımladı. Video görüntülerinde kamera- lara konuşan, ancak sesleri duyulmayan ve isünleri açıklanmayan 3 kişinin, Irak'taki Amerikan ordusuna mal satan bir şirkette çalıştığı için kaçınldıklan belirtildi. Örgüt, eylemlerinin, Irak'ta koalisyon güçleri için çalışan şirketlere *son uyan" olduğunu kaydetti. KKTC 'ye yeni ziyaret ABD heyetine Rum tcpkisi LEFKOŞA (ANKA) - ABD Kongre- si'nden bir heyetin KKTC'yi ziyaret edeceği, adaya Ercan Havaalanı'ndan girecegi bilgileri Rumlan kızdırdı. Rum yönetimi, bir Kongre heyetinin KKTC'deki Ercan Havaalanı'ndan ada- ya girme planını bozmak üzere bir sü- reden beri Washington nezdinde yoğun girişimlerde bulunuyor. Rum yönetimi aynca AB'deki Rum lobisini harekete geçirmek için de çaba gösteriyor. An- cak Rumlann tepkisine karşı ziyaretin gerçekleşeceği ifade ediliyor. Rum yö- netimi şimdiden, planlanan ziyareti "yasadışı''olarak ilan etti. KKTC'yi ziyaret edecek ABD heyetinde Kongre üyelerinin yanı sıra yardımcılannın da bulunacağı ifade ediliyor. Rum yöneti- minin Annan Planı referandumunda halkı "hajır" oyu kullanmaya çağırma- sı, plana büyük destek veren Washing- ton'ı çok rahatsız etti. Bush yönetimi, referandumdan sonra, KKTC yönetimi ile görüşmeler ve siyasi temaslar yapar- ken KKTC'ye Ercan Havaalanı üzerin- den şubat ayında bir ABD'li şirketler heyetinin, mayıs ayında ise bir Kongre heyetinin gitmesini de sağladı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog