Bugünden 1930'a 5,466,546 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet * K I TA P L A R I ÎNGİLÎZ GlZLl BELGELERİNDE TÜRKİYE Erol Ulubelen ÇagPazariamaA-Ş TSıkocagı Cai fw 39 41 (343J4)Cagak>ğhı-lsaBİHilTd 1212) 514 01 96 r Cumhuriyet tsönbulTel (21215140196 82. YIL SAYI: 29160 / 50 YKr (500.000 TL) (KDVtçmde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 8 AĞUSTOS 2005 PAZARTESİ îleriyle TEVFIK FIKRET Türk aydınlanmasının öncüsü, Mustafa Kemal'e ışık tutan, O'na 'Ben inkılap ruhunu Fikret'ten aldım' dedirten büyük şair, öğrenim için yurtdışına giden biricik çocuğunu; Bize bol bol ziya kucakla getir / Düşmek etrafı görmemektendir./ Daima önde, daima yukarı / Işte yolunun ve yükselişinin fermanı... f/ama gün geliyor ve doğduğu ülkeden kimilerı onu 'tükürükle boğacaklarını...' söylüyordu. Bugün Yarın ' Çarşamba' Ölümünün 90. yılında Tevfik Fikret... Orhan Karaveli yazdı. Yarın Cumhuriyet te. Cumhuriyet ' I e b i r l i k t e Işiıııiz Çok Güç.. Kısaca STK diye vurgula- nan sivil toplum kuruluşla- rını elbette tüm dünyada demokratik yaşamın 'ol- mazsa olmaz' kurumların- dan saymak gerekir; bun- lardan en önemlisi de kuş- kusuz 'Insan Haklan Der- neklen'dir. Geçenlerde değerli ro- mancı Adalet Ağaoğlu, "în- san Haklan Demegi"nden (İHD) istifa etti. Sayın yaza- rın gerekçesi çok ilginçti; İHD'yi PKK terörüne kar- şıt değil yandaş gibi değer- lendirdiği için çekilmek ge- reğini duymuştu. Adı "Insan Haklan Derne- ğı" olan ve bu sıfatla Türki- ye'de veTürkiye dışında çe- şitli çalışmalar, eylemler, te- maslar yapan bu kuruluş çok ağır bir itham altında kalmıştı ve hiç kuşkusuz bu itham derneğin tüm üyele- rini de ilgilendiriyordu. • Konu medyada çeşitli tar- tışmalara yol açtı. Sayın Ağaoğlu gerçeği mi dile getirmişti? Bu sorunun yanıtı PKK'- ci olmakJa suçlanan tHD'nin lstanbul Şube Baş- kanıAvukat Eren Keskin ta- rafından verilmiştir. Sayın Bayan Keskin, ne PKK'nin eylemlerine terör diyor, ne de PKK'yi terörist örgiit olarak tanımlıyor. Dünkü Vatan gazetesinin pazar ekinde yayımlanan açıklamasında bu düşünce- sini açık seçik dile getiren İHD İstanbul Şubesi Başka- nı Keskin, Adalet Ağaoğ- lu'nun istifa gerekçesini doğrulamış bulunuyor. Peki bütün dünyanın (ABD'nin bile) terör örgü- tü olarak kabul ettiği, bildi- ği ve tanıdığı PKK'nin te- rör örgütü olduğunu söyle- meye dili varmayan bir kimsenin Insan Haklan Derneği'nde ne işi var?.. Üstelik bu derneğin yöne- tim kadrosunda bulunması nasıl yorumlanabilir ve açıklanabilir? • Bu sorunun yanıtını biz biliyoruz; tHD'ye üye ola- rak yazılmış iyi niyetli ay- dınların da bundan sonra konuyu düşüneceklerine inanıyoruz. Türkiye'nin ne kadar bü- yük bir tehlike karşısında bulunduğunu bu örnek bir kez daha sergiliyor. Ne var ki "Insan Haklan Denıeği" kisvesi altında te- rörü destekleyen bu örgüt, Türkiye'de demokrasiyi destekleyenlerin umutlan- nı kırmamalıdır. Ülkemizin sağlıklı güçleri hem etnikçi terörün hem de laiklik düş- manı dinciliğin üstesinden özgürlükler düzeni içinde gelecektir. Cumhuriyet İşsizlik artık 'evin çocuğunun' yanı sıra aile reisinin de sorunu haline geldi 1 ıııilyoııbabaişsiz MASAYA OTURUYORLAR Memur, grev hakkı istiyor Yaklaşık 2.5 milyon kişıyi ilgilendiren toplu görüşmeler 15 Ağustos'ta başlaya- cak. En düşük memur maaşının yoksul- luk sınınnın üzerinde olmasını ısteyen konfederasyonlar, grevlı toplusözleşme hakkının tanınmasuu gündeme getirecek. FIRAT KOZOK'un haberi • 4. Sayfada ISTANBUL'DA EYLEM 'Emek bizim ekmek ağanıny Ağa zulmüne karşı Dıyarbakır'ın Sinan köyünden tstanbul'a gelen köylüler, Tak- sim'de protesto gösterisi yaptı. Sinanlı aılesinin topraklannı ele geçirdiğini be- lirten köylüler, "Kahrolsun ağalık, yaşa- sın Cumhuriyet" ve "Faşo ağa istemiyo- ruz" şeklınde sloganlar attı. • 4. Sayfada 2005 yılınm ilk döneminde yaşanan yüzde 5.3 'lük ekonomik büyüme istihdamda ar- tış sağlamadı. Toplam işsiz sayısı 2 milyon 750 bin kişiye ulaştı. Ülkedeki işsizlik ora- nının yüzde 11.7 olduğu belirtilen Anka- ra Ticaret Odası'nın raporuna göre, 1 mil- yon 51 bin hane halkı reisi çalışmıyor. Diğer bir ifadeyle her 100 işsizden 38'i evi- ni geçindirmekle yükümlü aile reisi. îşsiz reislerin yüzde 96'sı erkek, yüzde 4'ü ka- dın. Yüzde 70'i kentlerde yaşıyor. Yüzde 84'ü en verimli olacaklan 25-49 yaş ara- sında. Üstelik işsiz reislerin yüzde 76'sı- nın hanesinde hiç çalışan yok. • 6. Sayfada Vekâlet Milli Görüş'eYeşil sermaye mağdurlannın Isviçre'de hakkında dava açtığı Yimpaş Başkanı Dursun Uyar, ortaklanndan binlerce yurttaşın parasını batırmakla suçlanan Milli Görüşçü Şuayip Güney'e vekâlet vermelerini istedi AYKUT KUÇUKKAYA Yeşıl sermaye mağdurlan- nın Isvıçre'de hakkında dava açtığı Yimpaş Group AG'nın Başkanı Dursun Uyar, ortak- lanna gönderdiği yazıda, ve- kâlet vermelen ıçın; Avrupa ve Türkiye'de binlerce mağ- dur yaratan Konya merkezli bir başka Islami holdıngin yö- neticiliğını yapmış Milli GÖ- rüşçü Şuayip Güney ısminı adres gösterdi. Sennaye Pıyasası Kunılu (SPK), Sayha Holdıng'in yö- netimınde bulunduğu sırada Şuayip Güney'e 2002 yılında idari para cezası vennış, ıkı ay önce de SPK Başkanı Doğan Cansızlar. yeşil sermayeyi araştıran TBMM Araştırma Komisyonu'na verdiği listede, Yimpaş Holding'ı ve Sayha Holdıng'ı halktan ızınsiz para toplayan şirketler arasında göstermişti. Isviçre'dekı mahkemeye sunduğu savunmasını Kuran ayetlerine dayandıran Yimpaş Group AG, 2002 ve 2003 yılı genel kunıllarını 29 Ağustos 2005 tarihinde îsviçre'de yap- ma karan aldı. Yimpaş Group AG, 2002 yılının genel kuru- lunu 29 Ağustos sabahı saat 10.00'da, 2003 yılınm genel kurulunu ıse yine aynı gün sa- MArkası Sa. 8, SiL 3'te El Cezire televizyonunun iddiası Irak'ta üç Türk kaçınldı "Savaşçılar Tugayı" adlı örgütün kaçırdığı ve Türk olduğu öne sürülen üç kişinin görüntü- len El Cezire'de yayımlandı. Görüntülerde, kameralara konuşan ancak sesleri duyulma- yan ve isimleri açıklanmayan üç kişinin ABD ordusuna mal satan bir şirkette çalıştı- ğı belirtildi. Örgüt, eylemlerinın, Irak'ta ko- alisyon güçleri için çalışan şirketlere "son uyarı" olduğunu kaydetti. • 10. Sayfada Türkiye Avrupa'da tek başına Kıbrıs desteği yok Türkiye'yi Avrupa Birliği'nde Kıbns konu- sunda destekleyen neredeyse hiç ülke bu- lunmuyor. En büyük destekçiler Ingiltere ve îrlanda bıle "müzakereler sürerken" Kıbns Cumhunyeti'nin adanın tek meş- ru hükümeti olarak tanınmasını istiyor. MAHMLT GÜRER'in haberi • 8. Sayfada Araplar açık, TMer kapalıSuudi Arabistan'ın eski Petrol Bakanı Zeki Ya- mani'nin kızının geçen cuma akşamı Çırağan Oteli'ndeki düğününün ihtişamı hâlâ konuşu- lurken kadınlann giyim tarzı da o derece ilgi topladı.Yamani'nin kızının Yıldırım Mayruk tarafından ta- sarlanan modern geİinliğinin yanı sıra davetli Suudi Arabistanh kadınlar da olabildiğince dekolte giysi- leriyle dikkat çekti. Şeriatla yönetilen Suudi Arabistanh kadınlann giyim tarzıyla laik Türkiye Cumhu- riyeti'nin Dışişleri BakanıAbdullah Gül'ün eşi Hayrünnisa Gül'ün türbanü tesettür giyimi tezat oluştur- du. Suudi gelin ve eşinin erkek arkadaşları tarafından omuzlarda kaldırılması da fotoğraflara yansıdı. Denizaltının kaptanı, "Aşağıda umu- dnmuzu hiç kaybetmedik" dedi. (AP) Rus denizaltısı çıkanldı Denizcüeri 'Akrep' kurtardı3 gün önce 190 metre derinlikte sıkışan Rus denizaltısı, Ingi- lizlerin sualtı robotu Scorpio 45'le (Akrep) yaptığı operas- yon sonucu yüzeye çıktı. De- nizciler, Rusya'nın Kursk fa- ciasından ders alarak derhal uluslararası yardım istemesi sayesinde oksijenlerinin bit- mesine 10-12 saat kala kur- tuldu. 2000'de batan Kursk'- ta, Rusya'nın uluslararası yar- dımı reddetmesi sonucu 118 denizci ölmüştü. • 11. Sayfada Şehitler toprağa verildi Cenazede mayın sohbeti Antalya'da düşen helikopterde şehit olan Deniz Kıdemli Yüz- başı Satır ve Deniz Kıdemli Üsteğmen Sarıkaya toprağa verildiler. Ankara'daki tören- de Kara Kuvvetleri Komutanı Büyükanıt'ın sorusunu yanıt- layan Jandarma Genel Komu- tanı Türkeri, PKK'nin mayın döşediği yollann toprak oldu- ğunu, asfalta döşenen mayın- lann rahatlıkla fark edilebildi- ğini söyledi. • 8. Sayfada TAKSÎNÎN BAGAJINDA PATLAMA: 3 YARALI M 6. Sayfada BUSH'A IRAK DESTEGI DlBE VURDU M 10. Sayfada GALATASARAY LlGE 3 PUANLA BAŞLADI M Soor'da SN 1 30O-0S CHP'de kavgah kongre: 8 yaralı CHP Adıyaman il kongre- sinde, kongre divanının oluşturulmasında usulsüz- lük yapıldığı iddiası üzerine başlayan kavgada yumruklaşan partililer birbirle- rine sandalye fırlattı. Olayda CHP mil- letvekili Şevket Gürsoy ve 7 kişi yara- landı. Gürsoy, kendisine saldıranlar hakkında şikâyette bulundu. • 5. Sayfada Selçuk'un yapıtlan Almanya'da Türkiye'de çağdaş karikatürün öncülerinden Turhan Selçuk'un 52 yapıtının yer aldığı sergi bu- gün Almanya'nın Bad Kreuz- nachkentinde açılıyor. Selçuk'- un yapıtlan, yıl sonuna dek Stuttgart, Köln, Rüsselsheim, Erlangen ve Frankfiırt kentlerin- de de sergilenecek. • 15. Sayfada Gaziosmanpaşa'da gergin gece Iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişiyi bıçaklayan kişiler MHP binasına sığındı. Binayı kuşatan gruba polisin izin vermemesi üzerine arbede çıktı. Olaylarda bazı polis araçlanyla panzerler- de hasar oluştu. Çevik Kuvvet ekipleri göz yaşartıcı gaz kulla- narak müdahale etti. • 8. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Kıbrıs'ta Uzatmalan! Kıbns'ın pek çok başkentte tartışıldığı bir haftayı geride bıraktık. AB'nin Türkiye'ye müzakere tarihi olarak verdiği 3 Ekim'e dek sürecek bir tartışma kar- maşası, çözüm yerine yeni düğümleri beraberinde getirecek. Ankara-Lefkoşa hattından başlayalım. KKTC Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Cumhurbaşka- nı Ahmet Necdet Sezer'in konuğu olarak ilk resmi MArkasıSa. 8, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog