Bugünden 1930'a 5,466,117 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 7 AĞUSTOS 2005 PAZAR 8 Istanbul HABERLERIN DEVAMI TURKİYE Y 29 Sinop Y 29 Adana PB 33 Edirne Y 30 Samsun Y 30 Kocaelı Y 30 Trabzon PB 30 Çanakkale Y 31 Giresun Izmir Y 32 Ankara PB 31 PB 33 Mamsa Y 33 Eskışehır Y 30 Aydın Y 33 Konya PB 33 Denızlı Y 33 Sıvas PB 34 Zonguldak Y 19 Antalya Y 31 Kars Mersin Dıyarbakır Şanhurfa Mardin Sıırt Hakkâri Van PB B B B B B B 31 41 38 37 40 34 31 PB 30 Yurdun kuzey ve ba- tı Kesımien parçalı ve çok bulutlu. Maımara, Ege, Batı Akdenız ıle Samsun. Amasya, Ço- njm Artvın ve Ardahan çevrelen sağanak ve gök gurultulu sağanak yağışlı, dığer yerler az bulutlu ve açık geçeoek. Hava sıcaklıgı yağış alan yerlerde azalacak dığer yerierde onemlı bnr degı- şıkıık olmayacak. DIS MERKEZLER Oslo Helsınkı Stockholm Londra Amsterdam Brüksel Pans Bonn Y Y Y PB Y PB B Y 13 22 18 22 17 18 22 18 Münıh Y 16 Zürıh Beriin Budapeşte Madnd Vlyana Belgrad Sofya Roma Atına Y Y A Y Y Y Y PB 17 20 40 20 25 26 28 33 Y 15 Şam Moskova Aşkabat Astana Taşkent Bakû Bişkek Tiflis Kahire PB A PB PB PB PB PB B 26 40 29 37 35 34 30 35 B 36 Pa "*ah buluVu Sısl k Çok bulutlu p Yağmurtu Kartı Gok gurûltülu GUNCELıCÜNEYT ARCAYİJREK • Baştarafı 1. Sayfada düreceğini" söyledi. Genelkurmay Ikinci Başkanı Orgeneral llker Başbuğ, daha önce teröre karşı önlemlerin ye- tersizliğinden söz etmiş, Ingiltere'yi örnek gös- tererek Terörle Mücadele Yasası'nda yapılması- nı gerekli gördükleri düzenlemelere işaret etmiş- ti. Askerlerin PKKterörü karşısında ellerini kolla- rını bağlayan -AB modeli- kimi yasal düzenleme- lerden şikâyetçi oldukları bir kez daha vurgulan- mış oldu. Vurgulanmasına vurgulandı da ne oldu: Aske- rin açığa vurduğu şikâyetlere; Adalet Bakanı, hü- kümet sözcüsü Çiçek Cemil'in ağız kalabalığı açıklamalarında verdiği kel alaka yanıta bakınız: Kısıtlanmış yetkileri eleştiren, gerekli olan ön- lemleri ön plana çıkaran konuşma ile askerin "ne- yi kastettiğini"anlamamış. Yetki yoksunluğuna ve yasalardaki boşluklara açıklık getireceğine "ulus- lararası camiadaki aymazlıktan" söz ediyor. Bakanın olayı başka açılara saptıran açıkla- malarından sonra kendinize ve çevrenize, çev- reniz size sormaz mı: "Bu kafayla nereye varabiliriz?" • • • Nereye mi varabiliriz? Bu kafanın yönetiminde her gün üç-beş şehit vermeye devam ederiz. Adalet Bakanı Çiçek, orgenerale yanıt verirken haklı çıkabilmek çabası içinde. Her paragrafın- dateröryasasındaki değişiklikleri saptamak için kurduğu komisyondan, şundan bundan konuş- tu durdu. Söyledikleri, derde deva olmaktan çok uzak. Eylül ayında TMK Meclis'e sunulur duruma ge- lecekmiş. Meclis ekimde açılıyor. Yasanın ne za- man çıkacağını kestirmek olanaksız. Bugünden itibaren bilinmeyen bir tarihe kadar "kısıtlanmış yetkilerle" donanmış asker, -toplumdan her gün yükselen "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" hay- kırışları kulaklarında- PKK'ye karşı mücadelesi- ni sürdürecek elbette. Çiçek, bin dereden su getiriyor; AB dayatma- larıyla değiştirilen ve lakin terörle mücadeleye darbe vuran yasaların bugünkü sonuçlarını gör- mezlikten geliyor. Oysa, terör normal hale geçiş -AB damgalı- yasalarını zorluyor. • • • Terör paketinin içinde bir başka sorun; Kuzey Irak! Barzani 8 yıl sonra bağımsızlık referandu- mu yapacaklarını ilan ediyor. Yalanlanmıyor. Dı- şişleri sözcüsünden zayıf -ve hükümetten duya- geldiğimiz ağız gargarası- "bölünmeyi hedefle- yenlere karşı" söylemler... Hükümet adına Dışişleri Bakanı Gül, "Kerkük, Kürtler tarafından istila edilemez. Kerkûk'ün Kürt- leştirilmesine izin verilemez" derken Kerkük'e 80 bin Kürt yerleştiriliyor. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Büyüka- nrt'ın eleştiriyle karşılanan, "Türkiye'nin Irakpo- litikası yok" saptamasındaki gerçek, bugün bü- tün boyutlarıyla ortaya çıkıyor. Askerin başınaçuval geçirirler, Kürdistan Kon- federasyonu bayrağı Kerkük'te PKK bürosuna çekilir, PKK Irak'tan sızıp kanlı eylemlerini sürdü- rür; Bakanımız Gül'ümüz yanıtında -gülsek mi ağlasak mı- hâlâ Kuzey Irak'taki son gelişmele- ri "dikkatle izlediklerini, gereken yerleri uyardık- lannı" söylerdurur. PKK, Kuzey Irak'ta Kürt aşiretleri ve Türkiye üzerine oynanan -Sevr edalı- uluslararası oyun- lar almış başını gidiyor. Efendim nerede? Ekinlik Adası'nda çocuklara dondurma dağıtıyor, ıssız Koyun Adası'nda (ai- lece) denize giriyor. Yadsımak neden? Dünya lideri bu. Ufak tefek terör olayları ile uğ- raşacak değil ya! GÖZALTINDAKİ HEYET SERBEST Coşkım Kırandi ailesine kavuştu YurtHaberleriSer- visi - Tunceli'de terö- ristler tarafından kaçı- nldıktan sonra önceki gün serbest bırakılan er Coşkun Kırandi, Trabzon'un Akçaabat ilçesinde oturan ailesi- ne kavuştu. Kırandi'yi teslim alan ve aralann- da gazetecilerin de bu- lunduğu heyet ise iki gündür gözaltuıda tu- tulduğu Tunceli'de dün adliyeye çıkanldı. 6 ki- şi savcılık ifadelerinin ardından serbest bıra- kıldı. Tunceli-Pülümür ka- rayolunda teröristler tarafından kaçınlan er- Kırandi, Jandarma eş- liğinde ailesine teslim edildi.Kalabalık bir grup tarafından karşı- lanan er Kırandi, anne- si ıNagihan ile babası Er Coşkun Kırandi, annesi Nagihan ve babası llhan Kırandi ile hasret giderdi. (Fotoğraf:AA) tlhan Kırandi'ye uzun süre sanlarak hasret giderdi. Kıran- di, ailesine ka\-uştuğu için çok mutlu olduğu- nu söyledi. Karşılama sırasında bazı yurttaş- lar silahla havaya ateş ettiler. Kırandi'yi teslim al- mak için Tunceli'yegi- den, ancak Kırandi'nin serbest bırakılmasının ardından gözaltına alı- nan sanatçı Ferhat Tunç, Selahattin De- mirtaş, Mehdi Perin- çek, Umur Hozat- ü'dan oluşan heyetle haber takibi yapan mu- habir Haydar Toprak- çı, DHA Tunceli Tem- sücisi Ferit Demir dün savcılığa çıkanldı. He- yettekiler savcılık ifa- delerinin ardından ser- best bırakıldı. Kirli ilişkiler yumağı• Baştarafı 1. Sayfada nan bir sanık, bakanlık müste- şan ve bakan ile bakana ait ma- kam arabasıyla yolculuk etti. Kaçakçılık samğı, takip ettiği işin başuıda bulunan bu bakanın makam arabasına kadar ulaş- mayı başarmasının şaşkınlığını arkadaşlanyla paylaşırken, du- rumu "Elim ayağım birbirine girdi" sözleriyle tanımladı. Kahvaltı1 dosyada Gebze Ağır Ceza Mahkeme- si'nde yargılanması süren ve kaçakçılığın kilit isimlerinden îbrahim Bilgehan Taşdelen'in Gümrükler Genel Müdürü Se- zai Uçarmak'ın makamında birlikte kahvaltı ettikleri iddi- asuıa ilişkin belge de dava dos- yasına girdi. Gümrükçülerte işblrllfll Kaçakçılıkla suçlananlann, kendilerine "takan" bürokrat- lann "biletlerini" degişik ba- kanlarla görüşerek "kestirdik- leri" savını içeren belirlemele- re de ulaşıldı. Gebze'deki dava dosyasında, sanıklann yurtdı- şından getirdikleri akaryakıtla- nn numunelerinin incelenmesi AKARYAKIT KAÇAKÇILIĞINI ARAŞTIRMA KOMİSYONU ÜYESİ ÖZKAN 'Bakan ve bürokratlar dinlensin' ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - TBMM Akaryakıt Kaçakçılığını Araştırma Komisyo- nu'nun CHP'li üyesi Ufuk Özkan, olaylan "va- bim" olarak nitelendirirken, telefon diiüeme tu- tanaklannda adı geçen bakanlar ile müsteşarla- rın halen görevde olduğuna işaret etti. Kayıtla- nn ciddiyetle incelenmesi gerektiğini vurgulayan Özkan, "Adı geçen bakan ve bürokratlar din- lenmeli" dedi. CHP'li Ufuk Özkan, dava dosyasındaki ka- çakçı-bürokrat ve siyasetçi üçgeninde yaşanan kirli ilişkileri ortaya çıkaran telefon dinleme tu- tanaklannın komisyona ulaşnğını doğruladı. Öz- kan, olaylan "vahim" olarak nitelendirirken "Keşke o telefon kayıtlan resmi kanalla gele- bilseydi" dedi. Ufuk Özkan, belgelerde bakan- lann, müsteşarlann adlannın geçtiğini ve bun- lann halen görevde olduğuna işaret ederek ikti- dar partısinin de yaşanan ilişkilerden sorum- luğunu söyledi. Özkan, komisyonun raporunun ekim ayında Meclis gündemine geldiğinde bu olaylann mutlaka dikkate aluıacağını belirterek " Bu telefon kayıtlannın ciddiyetle araştınl- ması gerektiğine, adı geçenlerin mutlaka din- lenmesi gerektiğine inamyorum.Tutanaklar- da, eski emniyet müdürleri, valiler, emekli ge- neraller, eski ve yeni bakanlann isimleri ge- çiyor. Bu bakanlann ve bürokratların adlan- nın temize çıkması için gerekli araştırmanın yapılması gerekiyor" dedi.Özkan, olayın en acı yanını ise "Herkes bu işin nasıi yapıldığını çok iyi biliyor. Nasü önleneceğini de çok iyi bili- yor. Her nedense bir türlü bu ikisi bir araya gelmiyor" sözleriyle açıkladı. için de gümrükçülerle işbirligi yaptıklan belirlemesine yer ve- rildi. Buna göre gümrükçüler ile kaçakçılığı yaptıklan savla- nanlar, getirilen akaryakıt nu- munelerinin anlaşmazlık çık- ması durumunda incelemeleri- nin hangi üniversitelerin teknik bölümlerinde yapıhnası gerek- tiği konusunda da görüşmeler yaparak üniversite admda an- laşma sağladılar. Dava kapsa- mmdaki sanıklarla birlikte ha- reket ettiği belirlenen bazı "nüfuzlu ldşilerin" bakanlar- dan bazı bürokrat atamalan ko- nusunda randevu istedikleri, bazılan ile de görüşme olanağı bulduklan saptandı. Bu çerçe- vede, Gümrükler MüsteşarYar- dımcısı Hüseyin Hüsnü Gü- ler'in müsteşarlığa getirilmesi için "nüfuzlu kişilerin" degi- şik bakanlar nezdinde girişim- lerde bulunduklanna ilişkin u- laşılan bilgılere de dava dos- yasında yer verildi. GenelkurmayBaşkanı 'nın 'YetJalerimizkısıldı 'sözlerininAByasalanna ilişkin olduğu belirtildi 'Ozkök, uyum yasalannı ima etti' Haber Merkezi- Genelkurmay Başkanı Or- general Hilmi Özkök'ün "Kısıtlanmış yet- kisine rağmenTSK'nin terörle mücade- lesi sürecektir" açıklamasuıın, "AB'ye uyum için terörle mücadele konusunda bazı yasalarda yapılan degişikliklere" yö- nelik olduğu ileri sürüldü.YAŞ toplantısuıda 1. Ordu Komutanhğı'na atanan Genelkur- may tkinci Başkanı Orgeneral Üker Baş- buğ'un "Terörle mücadele için Başba- kanlık'a bağlı yeni bir birim oluşturul- sun" önerisine atıfta bulunan bazı kaynak- lar, bu önerinin hükümet tarafından kabul görmediğine dikkat çekti. Aynı kaynaklar Genelkurmay Başkanı'nın, "yetkÜerin kı- sıtlanmasıyla" AB'ye uyum yasalannı ima ettiğini belîrtti. Kaynaklar, özellikle, "Ola- ğanüstü hal uygulamasının kalkması, DGM'lerin kaldınlması, gözaltı süreleri- nin düşürülmesi. MGK Genel Sekreterli- ği'nin sivilleştirilmesi, polis ve jandarma- nın telefon dinlemesinin kurallara bağ- lanması, üst arama yetkilerinin kısıtlan- masını" örnek gösterdi. Hükümetln kulaflı kapalı' Elazığ'da çeşitli açılış ve temel atma törenle- rine katılan DYP Genel Başkanı Mehmet Ağar, Özkök'ün terörle mücadele konusun- daki açıklamasını değerlendirirken bu konu- lann, hükümetle Genelkurmay arasuıda ol- ması gerektiğini belirterek "Anlaşüan o ki hükümetin kulağı bu tür olaylara kapalı, kamuoyu önünde açık olarak beyanat ge- reği görüldü" dedi. Ağar, hükümetin sorumluluktan kaçtığını ileri sürdü. Şemdinli'de- ki saldında yaşamını yi- tiren Uzman Çavuş Evren A\Tarkın için Kocatepe Camiii'nde askeri tören düzenlendi. Ayyarkın'ın cenazesi, Ce- beci Askeri Şehitliği'nde toprağa verildi. (Fotograf: AA) Şehitlerson yolculuğuna uğurlandı Haber Merkezi-Hakkâri'nin Şem- dinli ilçesinde teröristlerin bombalı sal- dınsı sonucu şehit olan askerlerin cena- zeleri dün toprağa verildi. Uzman Çavuş Evren Ayyarkın için Kocatepe Cami- i'nde askeri tören düzenlendi. Törene, Genelkurmay Başkanı Orge- neral Hilmi Özkök, Dışişleri Bakanı Abduüah Gül, Içişleri Bakanı Abdül- kadir Aksu, Çalışma ve Sosyal Güven- lik Bakanı Murat Başesgioğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt. Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral tlker Başbuğ, EDOK Komu- tanı Orgeneral tsmail Koçman, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başka- nı Orgeneral Fethi Tuncel katıldı. Dışişleri Bakanı Abdullah Gül'ün tazi- ye dilekleri sırasında şehidin yakmlan- nın, çıkanlan yasalann teröristlere des- tek verdiğini söylemesi dikkat çekti,. Jandarma Uzman Çavuş Ali Uzun'un cenazesi Karaman'da, Er Hilmi Kağan Kayabaşı'nın cenazesi Çankın'da, Er Ramazan Çakır'uı cenazesi de Izmir'de toprağa verildi. AL GOZÜIVI SEYRETLE /IŞIL ÖZGENTÜRK Muhteşem Tartışma Ornekleri "Bir Türk dünyaya bedeldir!" Böyle bir sözü kendileri için ancak Türkler söyleyebilir. Öyledir. ayn- ca biraz sonra okuyacağınız tartış- ma ornekleri de ancak Türkiye Cumhuriyeti sınırlan içinde olabi- lir. Ciddi ciddi tartışıbyor, araya es- ki Diyanet Işleri Başkanı Mehmet Nuri Yılmaz, başka müftüler giri- yor. Tartışılan şey çok onemlı; er- kekler ayakta mı işesinler yoksa oturarakmı? Mevzu derin, tartışma Ço- rum'un Iskilip ilçesindeki umumi tuvaletlerden sökülen 20 pisuar ne- deniyle başlıyor Belediye başkanı- mn bu pisuarlan, müftünün "Ayakta bevletmek (işemek) gü- nahtır" sözlerinden sonra söktür- dügü iddia ediliyor. Bakar mısınız? Ben yakında bu tarhşmamn bü- tün Türkiye gündemini işgal edece- ğini ve çok faydalı olacağını düşü- nüyorum. Çünkü "Bir Türk dün- yaya bedeldir" sözünün pek sık geçtiğı bu ülkede, bırakın erkekler nasıl işerse işesin, ama tuvalet kül- türü üstüne epeyce bir düşünülme- si gerekiyor. Dünyada tuvalet kâğıdı tüketi- mınde en arka sıralarda bulunan Türkiyeli > r urttaşın. ABC öğrenir gibi, tuvalet kültürünü de öğren- mesi gerekiyor. Askeriyenin Aliler mektebinde en önemli derslerden biri bu. Tuvalet nasıl kullanılır? Erkeklerin ayakta mı, oturarak mı işemesi kadar beni hem guldü- ren. hem ikıyüzlü ahlakımızı orta- ya seren bir başka tartışma da Mer- sin'den geldi. Efendim, Mersin'in Mezıtli beldesinde Fatih Camii imamı Veli Çeük, Kuran kursunda başanlı olan 14 yaşındaki öğ- rencisine bu ba- şansından dola- yı iç çamaşın hediye etmiş. Öğretmenın ıs- ran üstüne pa- keti açan öğren- ci. iç çamaşınnı görünce ağla- maya başlamış ve olay adliyeye intikal etmiş. Kendini savu- nan imam. hedi- ye paketinde bir kanşma olduğu- nu söylemiş, meğerse o iç çamaşu"- lannı kansı için almış, yanlışlıkla öğrencisine vermiş. Durum bu, Mersin Müftüsü de tam bir cengâver kesilip imamını şöylekorumuş:"Yaptığımız araş- tırmaya göre olay bir yanlışlıktan kaynaklanmış. tmamımız Kuran kursuna giden bütün kız öğren- cilerine başörtüsü almış. Çama- şır paketi de bu başörtüsü paket- leri arasına kanşmış. Ciddi bir o- lay yok ortada. kaldı ki iç çama- şır hediye etmek bu kadar büyü- tulür mü? Farz edelim ki doğru olsun. Biri cahillik yaptı ve bir bayana külot hediye etti. Bir taciz olayı yok, sarkıntılık yok. Hiç kimse de bir bayana, bir kıza 'Seni sevi- yorum' anla- mında çamaşır hediye etmez." Müftü söyle- mişse doğrudur, alt tarafı bir iç çamaşın, ne olu- yor? Bu çok önem- li tartışmalann yam sıra, Istan- bul'da yapılan bir düğün de günler- dir medyamn ana malzemesi ha- linde. Eski Suudi Arabistan Petrol Bakanı Zeki Yamani'nin kızı için yaptığı düğün. Düğün için harca- nan parayı ölçmek, kestirmek im- kânsız. Tek bir aile Çırağan Sara- yı'nı üç gün kapatıyor. Konuklara sunulacak şerbetler için, tam 30 bin adet daha önce hiç içki sunulma- mış, altm işlemeli bardaklar yaptı- nlıyor. 18 jet dünya sosyetesini sa- at başı Istanbul'a taşıyor. Daha kim bilir neler? Harcanan para Yama- ni'nin umuru değil, çünkü petrol kuyulanndan her dakika yüzlerce dolarlık petrol, yabancı petrol şir- ketleri rafinerilerine akıyor, tabii bir de Suudi Arabistanlı üç dört ai- lenin kesesine. Ve bunlar Müslüman. Gösterişi şıddetle kınayan bir dine mensup- lar. Ama hiçbirinin aklına, dünya- da her üç dakikada bir, bir çocuğun sadece beslenemediği ve gerekli ilaçlan alamadığı için öldüğü gel- miyor. Altın kaplama bardaklarda su- nulmuş şerbeti içerken, Kara Afri- ka'dan yükselen imdat çağnlanna kulaklan kapalı Öbür dünyaya inanan o aptallan kim takar? Cen- net bu dünyada, üstelik içki sunma- yarak ve içmeyerek öbür dünya cennetini de şimdiden tapuluyor- lar. Rab bana. hep bana. Benim de sadece camm sıkıh- yor. isilozgenturk@ snperonline.com GUNDEM »lUSTAFA BALBAY I Baştarafı 1. Sayfada haber değeri taşıdı. Ders değeri taşır mı? Zor! 20. yüzyıl boyunca çok az ülkenin sahip oldu- ğu nükleer güç, bugün daha geniş bir tehdit ala- nına sahip. Yeryüzündeki her dört ülkeden biri nükleer silah yapma gücüne ulaştı. Bu çalışmala- nn temelini oluşturan güçlendirilmiş uranyum mik- tarı Hiroşima ve Nagazaki'ye atılan bombadan binlerce kat daha güçlü. Nükleer gücü barış amaçlı kullandığını iddia e- den ülkelerin de zamanla banşla yanşı birbirine ka- nştırdığını ve "komşudan daha güçlü olma" psi- kolojisi içinde nükleer gücü her amaca dönüştür- me arayışına girdiğini görüyoruz. • • • Hiroşima ve Nagazaki'de atom bombasından kalan izlere bakınca insan "Bunlar asla silinmez" diyor, ama iş dönüp dolaşıp "Ders olurmu" soru- suna gelince bu konuda bir iz bulmak zorlaşıyor. 2. Dünya Savaşı'nın o acımasız gidişini çok dra- matik biçimde bitiren atom bombasına yüz bin- lerce kurban vermiş Japonlar arasında bile konu- ya değişik bakanlar var. Hiroşima'da Atom Bombası Hastanesi'ni dola- şırken bombanın izlerini hâlâ bedeninde taşıyan 60 yaşındaki Midori Akiyama şöyle demişti: "O gün atom bombası Japonya 'nın elinde olsay- dı bizimkiler kullanırdı!" Hastanenin karşısındaki restoranın sahibi Hiro- yoki Matsubara da karşılıklı birkaç bardak sake- den sonra "Amerika iyi etmedi" deyip devam et- mişti: "Eşit koşullarda savaşmalıydık!" • • • Eski Hiroşima Üniversitesi Rektörü Arata Osa- da bombanın atılışından 6 yıl sonra olayı yaşayan çocuklardan 2 bini aşkın anı topladı. 65'ini kitap- laştırdı. Onur Yayınlan bu anılardan 25'ini Türkçe- ye çevirip "Atom Bombası Çocuklan" adı altında okura sundu. Kitapta yer alan Atsuko Çujyoka'nın anlatımın- dan kısa kesitler: "Ah o an! Sanki sırtıma balyozla vurmuşlar, son- ra da fokur fokur kaynayan biryağ kazanına atmış- largibi oldum. Kendime geldiğim zaman etrafım- daki her şey kapkara bir dumana bürünmüştü. ölü- yorum diye düşündüm. Anne, baba diye bağırma- ya başladım. Ne annem karşılık verdi ne babam! Köprünün altına sığınan bir ana, vücudu kıpkızı yanmış birbebeği ellerinde tutuyor; başka birana, biryandan hıçkıra hıçkıra ağlıyor, biryandan yanık memesiyle bebeğini emzirmeye çalışıyordu. Ellerime baktım, kan içindeydi. Kollanmdan pa- çavra gibi şeylersarkıyordu. Paçavralann aralıgın- dan beyaz, kırmızı, siyah renkte etparçalan görü- nüyordu. Mendilimi almak için eiimi cebime sok- mak istedim; ne mendil vardı ne cep. Ceketimin belden alt yanı yanmış, kül olmuştu. Bugün bile o yaralann izlerini vücudumda taşı- yorum. Kafamda, yüzümde, kollarımda, bacakla- nmda ve göğsümde... Bence insanlığın bu ıstırabı bütün insanlann üze- rinde birer birer denemesi için hiçbir sebep yok." ankcumCa cumhuriyet.com.tr 5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI Mersin'de PKK operasyonu MERSİN (Cumhu- riyet) - Metropollerde sivilleri hedef alan P- KK'nin 5 militanı Mer- sin'de, eylem hazırlı- ğındayken yakalandı. Teröristlerle birlikte 1.5 kilogram plastik patlayıcı ve 20 kilo pat- layıcılan güçlendirici kirnyasal madde ele ge- çirildi. Mersin Emniyet Müdürlüğü'nden yapı- lan yazılı açıklamada, düzenlenen operas- yonla terör örgütünün yurtdışı kampında si- yasi ve bomba eğitimi alarak Mersin'e geldi- ği saptanan Bargıran- Sinan-Mehmet kod adlarmı kullanan S.B., yardım ve yataklık yaptıklan belirlenen F.A., S.A., M.S.A. ile N.D.'nin gözaltma alındığı belirtildi. Yapılan açıklamada, S.A.'nın evinde yapı- lan aramada, 1.5 kilo RDX esaslı plastik pat- layıcı, bomba yapımın- da kullanılmak üzere hazırlanmış bir elekt- rikli fünye, 20 kilo plastik patlayıcılan güçlendirici olarak kullamlan kimyasal madde ile bomba düze- neğine anahtar sistemi olarak hazırlanan masa saati ele geçirildiği be- lirtildi. S.B.'nin üzerinde ya- pılan aramada da sahte kimlik, 800 ABD Do- lan, lOlYTLileörgü- te ait para ve eylem ta- limatmm yazılı olduğu not elde edildiği bildi- rildi. Yakalanan 5 kişi- nin adliyeye sevk edil- diği kaydedildi. CACIN MOTEL felsefe devam ediyor... en temiz denizi, her öğün balığı. kalabahklardan ve kabalıkiardan uzak sessiz tatili özlediyseniz... 1 kişi TP. 45 YTL ASSOS Bektaş Köyü Sivrice mevkii Tel: (0 286) 723 44 60 / (0 286) 723 44 61 Diyarbakır 7. Kolordu Komutanlığı'ndan aldığım işyeri giriş kartımı kaybettim. Hükümsüzdür. ŞEYHMUS DURGUN
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog