Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

7 .AĞUSTOS 2005 PAZAR CUMHURİYET SAYFA MUZtK ABDULCANBAZ TURHAN SELÇUK DOMMZ.. X Mi DoMW2 Sabahat Akkiraz 18. albümü ' Seyran'da, ozanlık geleneğine saygısmı sürdürüyor ÖÖzgürlüğütürkülerdeHATİCETUNCER S abahat Akkiraz, türkülerde bulduğu öz- gürlüğüyle "Sevran" ediyor. "Bu da be- nim Seyran'ım olsun" deyip deyiş, se- mah, halay havalan arasında geziniyor. Yedikule Zindanları'nda MustafaOzas- lan'la verdiği konserden bir gün sonra kar- deşi Hasan Akkiraz''ın sahıbi olduğu Akki- raz Yapım'ın IMÇ Bloklan'ndaki bürosun- da görüştük. Her yaştan dinleyicının sevgiy- le kuşattığı, türkülerinde birlikte ağladığı, güldüğü konsenn "tath yorgunluğu"yla soh- betimize başladık. Geçen yıl Altınoluk'taki konseri sırasında sahneye çağırdığı Mustafa Özaslan'la bir di- zi konser yapan Akkiraz, "Ustalanmdan öy- ie gördük, geoçlerinöniinü açmak, paylaşmak gerek" diyerek öncelikle paylaşıma verdiğı önemi anlattı. MüZİKLE ASK HALI... Sohbetimiz Akkiraz Yapım'dan çıkan ye- ni albümü "Seyran" üzerinde yogunlaşırken Seyran' ın anlamını sorduk: "Seyran'm inanç- taki anlamı Yaradan'a nlaşma serüvenidir. Ama bu, müzikle olan bir aşk haJL Müzik yo- luyla Yaradan'a ulaşma se>Tanı bu. Müzik- le böyle bir seyranım oldu. 40 yaşunı geçtim, 20 yüdır çahşıyorum, 18. albüm oldu. fçim- den gekli 'Bu da benim seyranım olsun' de- dim. Şimdi çocuklar, gençler internette' sörf' yapıyorlar. Benim müzik serüvenime de tür- kükrdeki özgüriüğüm, sörf yaptna halime de gezgin anlanunda 'Seyran' diyetim." TuRKU OPERASINA HA2IRLIK Seyran albümüne adını veren "Seyran" eseri Arguvan, Kangal, Narlı yörelerinden der- lenmiş ezgiler üzerine Noksani, Cafer Doğan, Vahap Dede, Kurt Veü Dede, Hüseyin Sadık Dede, ABKurt'un yaradılışa ilişkın sözleny- le oluşturulmuş: "O bölgelerin müzik yapı- larmı algdadık, topaıiadık dedelerimizden. Ozanlık gekneği, cem havalan konusunda oJdukçabüginıvar." înişler ve çıkışlarla 5 bö- lümden oluşan ve 10 dakika süren Seyran ese- ri müzikal anlamda da albüme özel bir nite- lik kazandırmış: "Halk müziğinde bu kadar uzun dakikalanalan Ali Ekber Çıçek' in Hay- dar Haydar'ı dışmda örneği yok. Hiçbir sa- natçı 8-10 dakika böyle bir şey yapmaz. Halk beğenir mi beğenmez mi dhe kaygrya kahr, ama biz oriskleriabnazsak müzik üerlemez. Şimdilik küçük gibi gözükse de ikride ild sa- attik senfoniler yapmak istiyoruz." Sabahat Akkiraz'ın müzik çahşmalannda en büyük yardımcısı olan kardeşi Hasan Ak- kiraz, işlerinden zaman buldukça sohbeti- mize katıhrken "türkü operası" projesini an- lattı. Seyran eserini, ileride hayata geçirmek istedikleri Hirkü operasının ilk ayağı olarak görüyorlar. Bu proje Sabahat Akkiraz'ı çok heyecanlandınyor: "Anadolu'nunbuzengin- Bği Ud saate değü, 14 saate bile sığmaz. Bizim kaynaklanmız semahlar,Alevi devişlerL Yüz- lerce yddır gelmiş cem havalan müziklerini çok geüştinnişler. Sabahlara kadar cem ya- panlar bir melodiyi iki sefer okumazlar. Ge- lecek nesillere bir sunuş olarak toplamak is- tnonız. Benim de hayaüm, güzel bir sahne- de, bu müziği hak ettiği gibi görkemli suna- bamekProjefernnizisıra\1aha\'atageçiyoruz.'' OzANLARA SAYCI Akkiraz, Seyran albümünde okuduğu her türkünün altına yararlandığı ozanlann, dede- lerin yaşadığı yüzyılı belirten notlar ve be- yitlerinden örnekler yazdırmış: "Açıklamagetirmekzorundayız, çünkü ge- lecek nesillere bırakacağız. Bin yıl sonra bile çocuklar doğru ka>naklara ulaşsınlar dhe bu noüan ko\ııyoruz. Bence bu sorumluluk- tan kaçamazsmız." Ince ince işlenerek, araştınlarak hazırlanan Seyran albümüne Akkiraz'ın derlemeciliği ve gelecek kuşaklara aktarma uğraşısı yan- sımış. Her bir eser, titiz bir çalışma sonucu ortaya çıkmış: "Emek harcıyoruz. Örneğin 'Beni Beni' Dertli'ninsözleri,amaçahpoku- Bir eli kte bir Akkiraz, East2West gecesinde farklı tarzda çalışan müzisyenlerie bir araya geldi. Akkiraz bu yıl Hacıbektaş'ta S abahat Akkiraz, 9yılaradan sonra bu yıl ağustos sonlannda Hacıbektaş Anma Törenleri'ne katılacak. Küçük yaşta birkaç yıl hizmet içirt bulunan annesiyle birçok kez gittiği Hacıbektaş 'a annesini kaybedince gidememiş: "Annemi kay- bedince böyle biraz gamlandım. Siyasallaşma da görünce geriledim doğrusu. O inançtaki herkesin yeri orasu Hem gönlümü cilalamak babında hem de dost- luklann perçinlenmesi için bu yıl gidiyorum. 'Gönül kalsın yol kalmasm' der- ler bizde. İnsanlar annın bala dolandığı gibi sevgiyi, paylaşımı algılasınlar is- tiyorum. Işte bu yüzden 9 yıldır gidemediğim Hacıbektaş'a bu yıl gidiyorum." de oba SadıkBaba'dan akbysam onu yazmak zorundayım. Mahrnut Erdal'dan aldıysam onu beürtiyorum." Akkiraz' ın müziği ve müziğinde tutturdu- ğu özüne bağlı çizgi, içine doğduğu ailede şekillenmiş, adeta önceden yazılmış. Baba- sından duyduğu 16. yüzyıl ozanı Virani Ab- dal'dan yararlandığı "Karakış Gehneden" türküsü babasını anımsatıyor, gözyaşlannı tu- tamıyor: "Babam köyde çobanhk yapbğı günlerde kaval çalarmış. Çok iyi bir kulağıvanh, ozan- hk geleneğindendL Zaten ben de hep ozan- lann dizlerinin dibinde büyüdüm. Babam âşıkların eserkrini hep ezbere okurdu. Cem- lerde duyduğumuz mihraçlamalan, dede- lerden, ozanlardan, âşıklardan aldığunızı onlara uygun okumanızgerekiyor. Eğer ora- larda duyduğun gibi hissettirmezsen onu dmleme." YAŞA yan Hüseyin SadıkDede. Çok kötü bir kayıt- ü, bir-ttd melodisini duyuyorduk. Bu sözler- den yola çıkarak 'Acaba hangı âşığın dedi- ğı' diye başhyorum kanşannaya.Ya\uz Top'a danjşrvx)rum. Hüsevin Sadık, DernTden okıır- muş. Boluhı Âşık Dertü'nin ldtabını buluyo- rum. Sözler tamamlandıktan sonra melodi- den hemen Maraş'a. yaşayan dedelere ulaşı- yorum. Başby orum bu sefer melodiyi örme- ye. Ne kadar düzenledh sem, ne kadartopar- ladıysam, akuğım kişiyi beürtijorum. Küçük ANADOLU Akkiraz geçen yıl îsveç'te yapılan bir fes- tival kapsamında atöryelerde ses kullanma bi- çimleri, türkü, halay dersleri vermiş. Yakın- da çeşitli ülkelerdeki dünya müzik festival- lerine katılacak: "Dünyanın her yanmdan gnıplar genyor. Dmleyicilerin, yabancı grup- lann gözlerinde sevgiyi algıladığunda 'Yaşa Anadolu. haydı paylaştık bu se\ gıyi dünya- nın öbür tarafındaki ınsanlarla' dryonım." ARIF SAĞLA KONSER Akkiraz, 10 Ağustos Çarşamba akşamı Rumelihisan 'nda halk müziğinın ustalann- dan Arif Sağ'la birlikte konser verecek: "Usta-çırak se\'gisi içinde Arif Sağ'la gü- zel çahşmalanmız oldu. Ben ozanlık gelene- ğinde gördüğüm gibi saygımı muhafaza ede- rim. Ben önce kendi programımı yapanm, Arif Bey de yapar. Belki finalde birkaç par- ça birlikte okunız." Şelecekt Akkiraz, albüm ve konserlerinde geleneksele bağhhğın yanı sıra farklı müzik tarzlannda çalışan müzisyenlerle ortak projeler içinde yer ahnayı seviyor. Geçen yıl müziklerinde elektro sesler kullanan Orient Expressk>ns'ın Divan albümüne, Mercan Dede'nin "Su" albümüne konuk olan Akkiraz, geçen haftalarda Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'ndâki "East2West" gecesinde sahne aldı: "İçine doğduğum geleneksel havayı çok severim. Ama Ahnanya'da büyüdüğüm için Batüuıın anlayışını biraz olsun algdıyorum, o yüzden elektronik çahşmalan göz ardı edemiyorum. Ben yine otantik birikimlerimi albümlerimde sunm'orum, ama farkh çahşmalar da gerekiyor. Otantik tarzuıı, yöresini bozmadan sunarken 'Bir elim gelenekte, bir elim gelecekte' demek istiyorum. Gelenekten alarak geleceğe de bir kolumu uzatbğun bir çahşma içinde ohnak istedim." ELEKTRONİK MÜZİK Geçmişten geleceğe uzanmak isteyen Akkiraz, Amerikalı bir yapımcının türküleri tamamen elektronik düzenlemelerle okuduğu bir albüm teklifini kabul etmiş. Geleneğe böylesine bağhlıktan elektronik müziğe açümasıyla gelebilecek eleştirileri hatırlattık: "Elektronik müziğın, gekceğin müziği okluğunu sö\1üyoıiar. Misafır okluğum albümler begenildi. Gelecek nesillere bırakacağız bu renkleri. Şimdi dünyayla entegre ohnak lazun. Türküleri hiç bozmuyorum ld, akhğım gibi okuyorum. Onlar sadece eşlik edebilhoriar. Anadolu'daki türkü yangmmm içinde o tmılan hiç es geçmiyorum, bozgunhık yapmryorum. Olduğu gibi okurken birkaç Baü sazı misafîr oluyor. Böyle bir dostane çahşma gözüyle bakıhrsa^. Zaten her >ıl çıkan albümlerimde geleneksel havayı sonunluhık içinde sunuyorum. Ama bu çahşmayla türküyü dünyaya tanıtmak, geleceğe bırakmak istrvorum. Gül Baba'lar gibi biz de ülkemizden müzikle çıkıyoruz, fethediyoruz onlarm gönüDerinL 'Vicdan mahkemesi şahit istemez' diye türküleri boşa söylemiyoruz. Eğer doğru denmiyorsa da benim aşkuna saysınlar. Çünkü benim müziğnn aşkımdır, benim inancım aşkundu"." l Phaselis Sanat Etkinlikleri Antik kentte müzik keyfi Antarya'nın Kemer ilçesinde 1-7 Eylül tanhleri arasında bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan "Phasefis Sanat EtküıBkleri''nde klasik müzik konserlerinin yanı sıra geleneksel ve tasavvuf müziklerinden örnekler sunulacak. Kemer yakınlanndaki Phaselis Antik Kenti'nde Kemer Yöresi Tanıtma Vakfı'nca düzenlenen etkinlikler 1 Eylül'de "3 Tenor Konseri" ile başlayacak. ŞefRenghn Gökmen yönetimindeki Antalya Devlet Senfonı Orkestrası'nın eşlik ettiği Aydın Uştuk, Bülent Bezdüz ve Ayhan Uştuk ünlü operalardan aryalar seslendirecek. Çağdaş Mevlana Âşıklan Topluluğu'nun 3 Eylül'de sema gösterisi yapacağı festivalde 5 Eylül'de Moskova'dan gelen Hermitage Solistleri Topluluğu arp sanatçısı Şnin Pancaroğhı'na eşlik edecek. Phaselis Sanat Etkinlikleri'nin kapanış konserini, 7 Eylül'de Mercan Dede ve Secret Tribe gerçekleştirecek. Ilk albümü Aşk Var Ya Akademisyen rockçı Ancı Marmara Cniversitesi Atatürk Eğitım Fakültesi'nde öğretim görevlisi olarak olarak görev yapan lsmet Ancı pop ve rock çalışmalanndan oluşan "Aşk Var Ya" adlı ilk albümünü çıkardı. lsmet Ancı, Güvercin Müzik tarafından pıyasaya sunulan albümünde, "romantizm w dinamizmin birarada hissedildiğTni ifade ederken folk, blues, country ve rock melodilerinin bir sentezini yapmaya çalıştığını anlatıyor. 70'li 80'li yıllann esintilennin hıssedildıği albümde sanatçı kendı bestelerinin yanı sıra "Çanakkale Türküsü"nü rock formlanyla yorumluyor. Saklıkent ve Duygu Pınan Enstrümantal albümler A kustik Yapım, klasik müzik /».çalışmalanyla tanrnan müzisyenlerin farklı tarzlan denedikleri "Sakhkent" ve Pmar Köksal'm beste çahşmalannın yer aldığı "Duygu Pınan" adlı iki enstrümantal albüm yayımladı. Saklıkent'te piyano ile Türk müziği tekniğini birleştiren icralanyla tanınan ve daha önce "Kavıp Düşler" adlı bir albüm çıkaran Ali Akaçça, Borusan Filarmoni Orkestrası ve Çellistanbul'da solo grup şefliği yapan Çağ Erçağ ve klasik gitarcı Burak Canözer'i bir araya getirdi. Üç müzisyenin bestelerinin de yer aldığı albümde dünyanın çeşitli ülkelerinden ve Türkiye'den melodiler buluşuyor. Iş kadını kimliğiyle de tanınan ve Pet Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olan Pınar Köksal'ın bestelerinin bir araya getirildiği "Duygu Pman" albümünde Türk sanat müziği formunda çahşmalar yer alıyor. Ankara Devlet Opera ve Balesi sanatçısı tenor Hakan Aysev'in iki şarkı seslendirdiği albümün yönetmenliğını Göksel Baktagjr üstlenmiş.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog