Bugünden 1930'a 5,465,457 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 7 AĞUSTOS 2005 PAZAR HABERLER Istanbul'un yaklaşık 700 ayrı noktasında yapılan deniz suyu ölçümlerine göre sadece 4 sahil temiz Menekşe'de yasağaaldıran yokİstanbul HaberServia -îstanbul'un yak- laşık 700 ayn noktasında yapılan deniz suyu ölçümlerine göre kentin sahil kesi- mindekı 18 ılçesınden sadece 4'ünün te- miz olduğu ortaya çıktı. Adalar. Şile, Ka- dıköy ve Üsküdar sahilleri dışındaki tüm sahillerin denize girilemeyecek oranda kir- li oldugu belirtıldi. Her yaz olduğu gıbı "İstanbul'da deni- ze girilebiHr mi?" tartışmalan yine başla- dı. Kavurucu sıcaklarda bunalan Istanbul- lular yetkililerin tüm uyanlanna karşın kirlı sahıllerden denize girmeye devam ediyor. İstanbul II Sağlık Müdürlügü'nün tem- muz ayı deniz suyu ölçüm sonuçlan da Marmara Denızi'ndeki kirliligi bir kez da- ha gözler önüne serdi. Ölçüm sonuçlanna göre geçen günler- de açılan Caddebostan sahili yüzülebihr nı- telikte. Kirlilik nedenıyle açılışı ertelenen Kü- çükçekmece'deki Menekşe Plajı ise yüzü- lemeyecek kadar kirli çıkmasına karşın yurttaşlaruyanlaraaldırmıyor. "Denizsu- yu analizi sonuçlan otumsuzçıkbğmdan sağ- bğuuz için lütfen denize girmeyin" tabela- sına aldırmadan buradan denize girenler ise kendilerini "Havalar çok sıcak" diye- rek savunuyor. Halk sağlığı uzmanlan ise kirli sahillerde denize girilmesinin çok tehlikeli olduğuna dikkat çekerek bu dav- ranışın pek çok bakteriyel hastalığa ve de- ri hastalıklarına yol açabileceği uyansın- da bulundu. Plajlardaki tabelalarda mayo ve şort dı- şında bir giysi ile denize girilmesinin ya- sak olduğunun belirtilmesine karşın bazı yurttaşlar, günlük giysileri ile denize gir- meye de devam ediyor. Beşiktas en Kirli sahil istanbul II Sağlık Müdürlügü'nün öl- çüm sonuçlanna göre en kirli ilçe 14 sa- hiliyle Beşiktaş. Sanyer, Silrvri ve Beykoz sahilleri, kirliliğin en yoğun olduğu böl- gelerarasında. Avcılar, Zeytinburnu, Tuz- la ve Pendik sahıllen kirlilik oranının en az oldugu bölgeler arasında yer alıyor. CHP'Lİ ŞtNASÎ ÖKTEM: Belediye uyanları dikkate almadı • CHP istanbul II Başkanı Şinasi Öktem, Küçükçekmece'deki Menekşe Plajı'nın su kirliliği nedeniyle hizmete açılamamasuıın, istanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (IBB) uyanlarını dikkate almamalanndan kaynaklandığını söyledi. İstanbul Haber Servi- si-CHP istanbul 11 Baş- kanı Şinasi Öktem, Kü- çükçekmece'dekı Me- nekşe Plajı'nın su kirli- liği nedeniyle hizmet e açılamasının, istanbul Büyükşehır Belediye- sı'nın (IBB) uyanlarını dikkate almamalanndan kaynaklandığını söyledi. Binlerce dolar harcandı ISKİ"nın2004yıhFa- liyet Raporu'nun görü- şüldüğü 12 Mayıs tanh- li toplantıda İconunun gündeme geldığini anım- satan Öktem, "CHP Be- lediye Meclis üyemiz Can Özyedıler, tBB Meclis Grubu'nu uyarmışn. An- cak, Özyediler'in uyan- ları dikkate ahnmadı" dedi. İBBJnin günlerce plaj açılışının reklamla- rını yaptıktan sonra açı- hşın saatler kala iptal edil- diğını anlatan Öktem, "Betediyenin resmi açık- laması 'ıtıraf niteliğita- şıyordu. Kûçükçekmece Göiü'nden poyrazhgelen kiıiiUk nedeniyle açıbşuı ertelenmesi, meclis üye- mizin uyanlannın ne ka- dar hakh okluğunu gös- terdi. tBB Başkanı Ka- dir Topbaş ve bürokrat- laruıa sormak istiyoruz. Binlerce dolar harcaya- rak açıhş hazırhklan ya- parken aktamz neredeydi? Deniz suyundaki khiüik oranlarmı ölçmek hiç mi akhnıza gelmedi" dıye konuştu. Meclis üyesi Can Ozyedfler de, kirli- lik seviyesi yüksek iç de- nizlerin kendisini yeni- lemesi için 5 ile 10 yıl arasında bir zaman ge- rektiğine dikkat çekti. Oz- yediler, "Sadece sudaki koliform sayısına baka- rak denizlerin temiz ol- duğuna,girilebflirolduğu- na ve deniz ürünkrinin tüketilebiarokiuğunaka- rar vermek mümkün de- ğüdir" diye konuştu. Bodrumlu doğa severler Salih Adası'na yözerek kayahkla- ra "Denizde işgale ve yağmaya son" yazıh pankart asü. Bodmm'da 4 çiftük' eyleıni BODRUM (Cumhuri- yet) - Bodrumlu doğa se- verler, çevre kirliliği ya- rattığı öne sürülen balık çiftliklerinin Salih Ada- sı'ndan uzaklaştınlması için önceki gün deniz üs- tünde eylem yaptı. Torba'dan denize açılan tekneyle çıftliklerin bu- lunduğu Salih Adası'nın önüne gelen eylemciler, çiftliklerin kaldınlması- nı istediler. Yaklaşık 100 kişınin katıldığı eylem- de çevreciler. "Bahkçift- Bği ve turizmi çakıştıran bürokratik zihniyete ha- JTT", "Çevrekatöamıkül- tür bahkçıhğT, "Dünya kültür babkçıhğmı açık denizde yapıyor", "De- niz yok olmuş ise balık üretilir mi?" yazıh pan- kartlar açtılar. Çevreci- ler, bahk çiftliklerine kar- şı ohnadıklannı, ancak bu tür yatınmlan bölge- lerinde istemediklerini kaydettiler. Eylem, çevrecilerden birinin Salih Adası'na yüzerek kayalıklara "De- nizde işgale ve yağmaya son* yazdı pankarn asma- sıyla son buldu. Plajlarda tabelalarda mayo ve şort dışında bir giysi ile denize girilmesinin yasak oMuğunun benrtilmesine karşın bazı yurttaşlar, günlük giysileri ile denize girmeye de devam ediyor. 4 Donla yüzene iyi davranın' ANKARA (ANKA) - Psikiyatr Doç. Dr. Arif VerimB, Istanbul'un "nostalji" plaj- larında kendilerini don, şalvar, erkek-ka- dın çorabı ve haşemayla sulara atanlan eleştirirken dıkkatlı olunması gerektiğini savundu. Verimli, "iççamaşnıylayüzenleriaşağı- lamak ve onur kmcı biçimde eleştinnenin, bu kişilerin topluma karşı öfke duymasma vesmıffarkmın kesldnleşmesine neden ola- cağma" dikkat çektı. Mikrobiyoloji alanı uzmanı Prof. Dr. FirdevsAktaş ve Doç. Dr. ArifVerimli, son günlerde polemik konusu olan "Denize donla giriÛr mi girilmez mi" tartışmasım değerlendirdi. Verimli, sosyal ve psikolojik açıdan ba- kıldığında, iç çamaşınyla yüzmeyi tercih eden insanlann daha çok köyden kente göç eden ve kendini kentli hissetmeyen kişiler oldugunu belirtti. Verimli, eğitim ala- mamış ve ekonomik olarak yetersiz olan bu insanlara yönelik aşağılayıcı tutumla- nn, bu kişilerin topluma öfke duymalan- na sebep olacağını ve bu öfkenin kemık- leşmesine yol açacağını vurguladı. Gazi Üniversıtesı Tıp Fakültesi Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıklan Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Firdevs Aktaş ise iç çamaşınyla yüzmeyle mayoy- la yüzmek arasında sağlık açısından bir fark olmadığını belirtti. Aktaş, mikroorganizmalann enfeksiyon- lara neden olabileceğini vurgulayarak yü- zülen yerin temizliği ile havuzlann klor- lanmasına dikkat çekti. Caddebostan plajı için özel kum temizleme aracı Kadıköy Bekdiyesi, CaddebostanPla- jı için özel kum temizleme aracı ithal et- ti. Başta Ispanya ve Portekiz olmak üze- re birçok ülkede kullanuan "Cherring- ton 3000 Beach Cleaner" aracı Cadde- bostan Plajı'ndaki kumlan eleyerek ve havalandırarakteniizleyecek. Aİracm ta- nıümınıyapan Kadıköy Belediye Başka- nı Selami Oztürk, saatte 8 bin metreka- re alanı temizleme özeüiğine sahip olan Cherrington D-3000'in kumun havalan- dmbnasmı da sağlavacağmı belirterekpla- ja güneşlenme iskelesi ve tramplen de ya- pacaklannı, gelecek yıl daha temiz ve kaüteli bir plajla Kadıköylüleri buhıştu- racaklaruu söyledi Öztürk, 15 Ağustos'taFenerbahçe Pla- jı'nı da hizmete sokacaklanm du\ıırdu. Plajda güvenliği sağlamak, mangal ya- pılmasuu engeüemekve uygun deniz kı- yafeti ile girUmesi konusunda uyarmak için 30 kişink özel güvenük ekibi de dün işbaşı yapü. Belçika'nın Genth Üniversitesi araştırma görevlisi Prof. Dr. John Devreker 29 yıldır aralıksız kazı yapıyor ESKtŞEBÖR (AA) -Frigya ve Roma döneminde yerleşim ye- ri olduğu belirlenen Eskişe- hir'in Sivrihisar ilçesine bağlı Ballıhisar köyüne ük defa 1967 yılında, Belçika'nın Genth Üni- versitesi araştırma görevlisi un- vanıyla gelen Prof. Dr. John Devreker, 1976 yılında kazı başkanı olduktan sonra 29 yıl- dır bölgede aralıksız çalışma yapıyor. Genth Üniversitesi Eski Ta- rih ve Arkeoloji Bölümü Baş- kanı Prof. Dr. Devreker, Genth Üniversitesi'nden PieterLamb- rechtsbaşkanhğındaki kazı eki- biyle "Pessinus" diye bilinen Balhhisar köyüne, 1967ve 1973 yıllannda tarihi buluntulan in- celemek üzere araştırma gö- revlisi olarak geldiğini söyle- di. Daha sonra üniversitedeki akademik çahşmalannı bu alan- da yoğunlaştırdığını ifade eden Prof. Dr. De\Teker, kendisüıin de isteğiyle bölgedeki kazı ça- hşmalanna 1976yıhndabaşkan olarak seçildiğini kaydetti. Bu tarihten itibaren temmuz ve ağustos aylanm kapsayan her kazı dönemi, bölgeye, Genth Üniversitesi'nden dönüşümlü olarak 36 kişiden oluşan aka- demisyen ekiple gelip kazı ça- hşması gerçekleştirdiklerini an- latan Prof. Dr. Devreker şöyle devam etti: "Bölgede Frigya döneme ait tapmakve agora merkezi bulun- du. Balhhisar kö\ ü. çokeski dö- nemkrden beri Tannça K>-be- le'nin ana kült merkezi olan Pessinus'un üzerine kunümuş. Pessinus'ta başrahip Attis ta- ranndan yönetilen bir tapınak- de\ let geBşmiş. Yani bu köyden tarih nşkınyor. Bu nedenle dev- let yaklaşık 25 yıl önce köyü bi- rûıci derece sit alanı ilan ettL" Bölgeden çıkardıklan tarihi buluntulan, numaralandırarak 1990 yıhnda köyde hizmete aç- tıklan açıkhava müzesinde de- poladıklannı ifade eden Prof. Dr. Devreker, açıkhava müze- sinin yerli ve yabancı turistler tarafından ilgi gördüğünü söy- ledi. Eskişehir'in Sivrihisar ilçesine bağh Ballıhisar köviine ilk defa 1967 yılında, Belçikanın Genth Üniver- sitesi araşnrma görevlisi umanr. la gelen Prof. Dr. John De\Teker, 29 yüdır bölgede arahksız çahşma yapıyor. PAZAR ORHAN BURSALI Tüccarlık ve Sümerbank Ülke yönetmek bir fîkir meselesidir. Hele hele ekonomi ve kalkınma gibi karmaşık ve çok boyut- lu sorunların üstesinden gelmek, ülkemize ve hal- kımıza şu zorlu ve vahşi dünyada bir çıkış ve yük- seliş yolu bulmak, daha büyük bir fîkir meselesi- dir. Köşe yazarı zevatından, transferleriyle ünlü, pa- halı biri, bir yazısında, Türkiye'nin doğal zenginli- ği olmadığını belirterek ancak dıştan desteklerle variığını sürdürebileceğini ima etmişti.. Japonya'ya baksa, doğal kaynaklardan en yoksul ülke oldu- ğunu görürdü. Güney Kore ve diğer Asya Kaplan- lan da, kalkınmanın doğal zenginliklere sahip ol- makladoğrudan ilişkili olmadığının, kalkınmanın her şeyden önce bir fikir meselesi, bir strateji ve ba- şarı inancı meselesi, doğru fikirieri bir bütünlüklü yapı içinde uygulama meselesi olduğunun açık örnekleridir. Hele hele Çin! Petrol, büyük altın ve elmas madenleriniz olsay- dı kolay kalkınır ve bugünkü durumda olmazdık: Bu fikir palavralarla doludur! Bir başka yanlış fikir: Maden cevheri bakımından çok zenginiz, borlar mor- lar.. Bunlan işlesek kalkınırız! Bunlann hepsi, kalkınma için doğal kaynaklann varlığını önkoşul gören düşünceler.. Ancak dün- ya, doğal kaynaklan olup da kalkjnmayı becere- memiş, doğal kaynaklan olmayıp da kalkınmayı be- cermiş ülkelerle dolu! • • • Sümerbank bir fikrin ürünüydü, Türkiye'yi bu- günlere taşıyan fikirler silsilesinin fil ayaklanndan biridir!.. Olabilir, bazı fikir ürünleri zamanını doldu- rabilir, yerini ve görevini başka yapılar alabilir... On- lan mutlaka "estogörev/er/nde"tutmak, hattaza- rarlı olabilir! Peki, Sümerbank'a nasıl yaklaşacağız? Onun, ülkenin ve ulusun gönencesinde üstlen- diği tarihi rolü, tarihi fikri teslim edecek miyiz et- meyecek miyız? Bu, geçmişe yaklaşımda ne kadar namuslu ol- duğumuzun ve geleceği kurarken hangi fikiriere da- yanacağımızın bir mihenk taşıdır! Ya, en az, bazı ortak nesnel ölçütlerde birieşebileceğiz, ya da hiç- bir ortak yönümüz olmayacak! (Giderek de zaten olamayacağı görülmekte!) • • • Ülkenin yarattığı değerlerin, vannın yoğunun "babalar gibi satıcısı" rolündeki, Maliye Bakanı srfatlı zat, geçenlerde gururla ilan ediyordu: "Sü- merbank'ı bitirdik, yakında Sümerbank tarihten si- liniyor. Elinde birşey kalmadığı gibi ismini de kal- dınyoruz!" Bu adam kim? Bakan makan, seçildi ve atandı tamam da kim ve nereden geldı? Bir bankanın idare heyeti yönetıciliğinden.. Gözümün önünde, Nedim Şener'in, "Fırsatlar Ülkesinde Bir Kemal Abi" (Güncel Yayıncılık) adlı kitabının kapağında- ki pop resmi canlandı birden! Kemal Unakıtan, Türkiye'yi hayali ihracatla so- yan ve sahte faturalarla milyonlarca dolar vergi ia- desinı kasaya atan şirketlerden birinin, "Albaraka Türk" adlı bir özel finans kurumunun hem de bi- rincı dereceden imza yetkısine sahip yönetim ku- rulu üyesi idi.. Maliye Bakanı sıfatını aldıktan son- ra, çıkardığı vergi aflarıyla kendisi ve dolandıncı- lıkla suçlanan benzer sanıklann haklanndaki da- valann düşürülmesınde önemli katkısı oldu.. Tama- men ahlakı- etik bir konunun objesi bir durum... Başka? Zilliyetle arsa satın alıp yine arsa spekü- latöriüğüne bulaşmış.. Sümerbank'a yaklaşımınabakılacakolursa, an- laşılan fikri yapısı, para ve arsa tüccariığının sı- nııîannı aşamamış. Bu nedenle bir fikir konusu olan kalkınma ve sanayileşme hakkında söyleye- bildikleri aRcak tüccarlık muhtevasıyla ilgili. Sümerbank gibi öncü fikiriere bu ülkenin ihti- yacı var. Bu nedenle de Sümerbank fikrini, gele- ceğe yönelik az- öz ama anlamlı yeni öncü görev- lerle yaşatmayı beceremeyen ülkelerin yarınlan sıslıdir.. Unakrtan'lann vetarihin kendilerinden baş- ladığını sanan AKP'lilerin bu ülkeyi yeniden ürete- bilecekleri değil, her açıdan ancak tüketebilecek- leri görülüyor. Ve onların bu tutumlanna düşünür, aydın, ente- lektüel rolü üstlenmiş köşeyazarlan dasusarakça- nak tutuyor ve destek çıkıyor.. Böyleolunca, buliberaldemokratlardademok- rasi ve ınsan haklan savunucusu kısvesi altında, basınımızda özgün bir yeri olan Mine Kınkka- nat'a sağdan soldan, doğrudan veya dolaylı sal- dırmakla sınırlı kalıyoıiar!.. obursali ' cumhuriyet. com.tr Küçük dağcmnı büyük hedefi lZMİR(AA)-tlköğre- tim okulu öğrencisi 14 ya- şındaki MeHh Açan. kü- çük yaşına ragmen önüne koyduğu bü>Tİk hedefi için babasıyla birlikte Ağ- n Dağı tırmanışına katıl- dı Şerif Remzi tlköğretim Okulu'nda eğıtimıne de- vam eden ve henuz 12 ya- şında> ken "Antalya Kız- lar Sivrisi Dağj" tırmanı- şına (3 bin 70 metre) ka- tılarak ilk yüksek ırtıfa zirvesine ulaşma başansı- nı gösteren Melih Açan. geçen hafta da Türki- ye'nin en yüksek noktası olan Ağn Dağı tırmanışı- na katıldı Babası Vardar Açan ve bir grup dağcıyla Dogu- beydzıt Eh köyü üzennden Ağn Dağı tırmanışına ka- tılan Melıh Açan, 2 gün süren nrmanışın ardından 4 bin 200 metredeki kamp alanına ulaştı. Ancak kü- çük dağcı, yüksek irtifa- da kar üzennde süren ve oksijen azlıgı nedeniyle güçleşen nrmanışın son gün etabını gerçekleştire- medi Melih Açan, ge- çen yıldan bu yana Ağn Dağı tırmanışına kaülmak istediğini ve bunu babası- na sık sık söylediğini an- lattı Açan, "Hedeflerim- den vazgeçmedim, başka bir dönem tekrar dene- meyüsterim'' diye konuş- tu.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog