Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

f SAYFA CUMHURİYET 7 AĞUSTOS 2005 PAZAR HABERLER DUNYADA BUGUN ALİ StRMEN Güzel Gençliğim, MFÜ Ve Başarıyı Paylaşmak Sevgili, Sahnedeki şenliğe kaptırmışım kendimi, ezgiler beni benden almış- lar... Orkestranın, üç beyaz saçlı deli- kanlının arasında, güneşin battığı yere doğru lacivert sulan kulaçla- yan bir adam görüyorum; birazdan geldiği doğrultudan dönecek, çıkıp kuaılanacak, küçük afacanı sırtına alacak, onun tepesinden kelini mi- niminnacık elleriyle göstermesine güya öfkelenecek, kahkahalar bir- birine karışacak, akşam dostlarla sofralar kuaılacak ve Heybeli'ye kar- şı mehtaba çıkılacak. - Gel güzelim Çamlıca'ya bu ge- ce.../ Kumru gibi a canım sevişelim gizlice... Genç adam Selami Karaibra- himgil'in yanında durmuş, Ahmet Kurtaran'ı dinliyor. AçıkhavaTiyatrosu'nu dolduran- lar coşmuşlar, kendilerinden geç- mişter, coşku doruğa doğaı tırma- nıyor. Ezgiler beni benden almışlar, bir başka bene, artık var olmayan, bir daha da olmasına olanak bulunma- yan güzel gençliğime götürmüş, sahnede çeşitlı bıçimlerde görünen o beni dışardan, uzaktan, dindirilme- si olanaksız bir hasretle izliyor ve bütün benliğimle, minnetle teşek- kürierimi alkışa çevirip sunuyorum, güzel gençliğimi güzel kılan, üçlüye... ••• Evet Sevgili, ne zaman anımsasam o yıllan, gençliğimin güzel geçtiğini görüyorum. Salt lacivert sulan pırıl pınl olan efsunlu birdeniz kentinde, güzel in- sanlarla çevrili yaşamış olmaktan kaynaklanmıyor bu güzellik. Doğanın ve dostlann sunduğu gü- zelliklerin ayırdında, ama dünyanın daha da güzel, yannlann daha da ya- şanası olabileceğine duyulan inanç- la yaşanan bir dönemdi o yıllar. Çirkınliklerin, haksızlıkların, kötü- lüklerin üstesinden gelinebilirdi. Dün- ya aslında iyiydi, kalıcı olan güzel- liklerdi, çirkinlikler değil. Bizler uyanan, her adımda kendi değerlerinin birini keşfeden, onu ge- liştiren insanlar arasında yaşıyor- duk, birlikte büyük bir aile imişcesi- ne... Doğan Canku, Ahmet Kurtaran, Selami Karaibrahimgil'den oluşan Modern Folk Üçlüsü, henüz sür- mekte olan Türk Rönesansı yılları- nın tınısıydı. Yıllardır, yüzyıllardır bizimken, on- lann çokseslendirmesiyle bir kez da- ha yeniden bizim olan, bizi bizle da- ha çok ve daha degışik bir biz olma- ya götüren bu genç adamları hepi- miz severdik. ••• 2 Ağustos Salı akşamı, MFÜ'nün 35. yıl konserini izledim Açıkhava Tiyatrosu'nda. Tarifi güç bir şenlik- ti. Bizim kendi müziğimizle çokses- li pop yapılabileceğini kanıtlamış olan bu muhteşem üçlünün 35 yıl- lık öyküleriyle, güzel gençliğimizi ye- niden yaşadım. Sahnede kimler kimler yoktu ki... Doğan Canku'nun babası, müzik araştırmacısı veTürk Rönesansı'nın neferierinden biri olan Şeref Can- ku'nun teşvikiyle kendi müziğimizi çok seslendiren bu üçlü, bu muh- teşem serüvenlerınde yer alan he- men hemen herkesi çağırdılar sah- neye ya da teker teker andılar onla- rı; tabii onlara bu yolu açan, Türk Cumhuruyeti'nin ve Rönesansı'nın önderini de unutmadan... Başanyı paylaşmak, onda en ufak katkısı olanı bile unutmamak, kişi- sel çabayı toplumsal başarıya çevi- ren en önemli etkenlerden biri... Dört gün geçti aradan Sevgili, coş- kum hâlâ tam olarak geçmiş değil. O güzel geceyi hâlâ saklıyorum içim- de, bir ömür boyu da saklayacağı- mı sanırım. Keşke, bu organızasyonun mima- rı Most Production'un sahibi Mus- tafa Oğuz o gecenin CD'sini-DVD'si- ni düzenlese de, o gece orada ol- mayanlar da bu güzelliği izlemek olanağını bulsalar. Başta MFÜ ve Mustafa Oğuz ol- mak üzere, bize 2 Ağustos 2005 ge- cesini yaşatan ve güzel gençliğimi- zi bir anlığına da olsa bize geri ge- tirenlerin hepsine teşekkürlerimi sunuyorum. 1999'da öldürülen sendikacı Şemsi Denizer, Zonguldak'ta çeşitli etkinliklerle anıldı Mirasına sahip çıkılamadı• Şemsi Denızer'in öldürüldüğü yerde yapılan törende konuşan kardeşı ve GMİS Eğıtım Sekreten Ramazan Denizer, Türk ışçı hareketi olarak Denizer'in mirasına sahip çıkılama- dığını belırttı. Denizer, "AKP hükümeti tek başına iktidar olduğu ıçin ne varsa satıyor" dedı. ALÎAY4R0ĞLU ZONGULDAK - CengizBa- hktarafindan 6 Ağustos 1999'da evının önünde öldürülen eski Türk-lş Genel Sekreten ve Ge- nel Maden tşçıleri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Şemsi DenizerZonguldak'ta çeşitli et- kinliklerle anıldı. GMİS yönetim kurulunca hazırlanan anma programı çer- çevesinde ilk tören Denizer'in katledildiği evinin önünde ger- ŞemsiDenizeriçin ilk tören katledildiğiyer olan evinin önündegerçekleştirildi Törende konuşan GMİS BaşkanvekiliRahmiYaman, özefleştirmeteri efeştirerek Denizer'in öklürülmesinin bir tesadöf obnadığını söyledi. çekleştınldı. Burada Denizer'in öldürüldüğü yere karanfiller bırakılarak sayja duruşunda bu- lunuldu. GMİS Genel Baş- kanvekili Rahmi Yaman yap- tığı konuşmada, Denizer'in öl- dürülmesinin bir tesadüf olma- dığını belırterek "Sevgili Ge- nel Başkanım, seni bizden a>> ranlan lanetfivorum. Senin ar- dından Türkiye ve Zonguldak çok değişti. Senin karşı çıktığın her şeyÂkP iktidarı tarafindan gerçekleştirildi Bugün seni çok anyonız. Senin gibikre ihtiya- cumzvar"dedi. Denizer' in kardeşi ve GMÎS Genel Eğıtım Sekreten Rama- zan Denizer de yaptığı konuş- mada, Türk işçi hareketi olarak Demzer'ın mirasına sahip çıkı- lamadığuu belirterek şunlan söyledi: "Zonguldak'ıveözel- tikkTnCyibitirdOer.AKPhü- kümetitekbaşmaiktidaroldu- ğu için ne varsa saüyor. Önem- li stratejik madenkri ya kapa- üyor ya da elden çıkanyor. De- nizer sonrası Zonguldak bit- mek üzere. Gekuğimiz bu nok- tada Türk işçi hareketi Deni- zer'in mirasına sahip çıkama- dL Denizer'in yapmak istedik- leri bugün hep karşımıza çıkı- yor." Daha sonra Denizer'in do- gum yeri olan Çaycuma Gök- çehatipler köyündeki mezan başında da anma töreni düzen- lendi. oralcalislar@cumhuriyetcom.tr özgür Gundem gazetesının dünkü sa- yısında Abdullah Öcalan'ın bir yazısı ya- yımlandı. Binnci sayfada yer alan yazının 4 Mayıs 2005 tarihinde yapılan görüşme- de tutulan notlardan derlendiği belirtili- yor. Derlenen bu notlar üç ay sonra birin- cı sayfadan duyurularak yayımlandığına göre güncel görüşleri içerdiğini varsaya- bılıriz. PKK'nin şıddet eylemlennın ve cinayet- lennın tırmandığı ortamda bu yazının ne anlama geldığını yorumlamak, bu eylem- lenn arkasındakı mantığı kavramak açısın- dan yararlı olabılır. öcalan'ın yazısının başlığı "Kûrtleri yok mu edeceksiniz?" Abdullah öcalan'ın söylediklerini şöyle özetleyebiliriz: 1. ABD konusunda: ABD bizi, yani PKK'yi kullanmak istiyor. Hal- buki bizi Türkiye kullanabilir. Biz Türki- ye'nin kullanmasına açığız. Yoksa ABD bolgesel oyunlarla ve PKK'yi kullanarak Türk ordusunu çok zor duruma düşüre- bilir. Saddam'ın ordusunun ne hale gel- diğini gorün. Türkiye PKK'yi nasıl kullanabilir? öca- lan bu konuda şunları söylüyor: " 'Sen burada kal, seni çürütelim, ürünlerini biz Abdullah ÖcalanNe Demekİstiyor? toplayalım' diyortar. ABD'nin beni bura- ya getirdiği açık. 'PKK kalsın' diyortar, üzerinden hesap yapıyorlar... PKK'yi destekleme değil silah gibi tutacaklar. Türkiye'dekiler ne yapıyor, bilemiyorum. Bunu göremiyonar mı?" • • • öcalan sonunda asıl isteğini ifade edi- yor "Türkiye benimle bunlan konuşmu- yor, ben mektuplar da gönderdim. Bizi çatıştıracaklar (ABD'yi kast ediyor), son- ra katliam ilan edecekler. Aslında Türki- ye'nin içine girdiğı rota budur. Ya doğru anlayacaklar ya da hepsi bu oyuna alet olacaklar." öcalan her zaman olduğu gibi Ata- türk'ü referans almayı da unutmuyor ve şunlan söylüyor "Hepsi Kemalistim di- yor. Mustafa Kemal zeki ve onuruna düşkündü, bu oyunlara gelmezdi... O hiç kimseyle görüşmedi. Once Erzurum'a geldi. Diyarbakır eşrafma mektup gön- derdi. Içteki bütünlüğünü sağlayacaksın. PKK için doksan dokuz ülkeye taviz ver- diler. Bu Kemalizm midir?" • • • öcalan sonrası ıçın de şu tehditlerle or- tayaçıkıyor "Türkıye'yı uyanyorum. Ope- rasyonlaha olmaz. Avrupa 300 yıl savaştı, bıriik noktasına geldi. Avnıpa'nın yaptık- lannı Türkiye'de de yapalım." öcalan'ın görüşme notlanna bakınca, şiddet eylemlerinin neden bu kadar arttı- ğının cevabı da bulunabilır. Abdullah öcalan, "ABD bizi kullanabilir, hatta şu anda kullanıyor da olabilir. Eğer siz beni yok sayarsanız ABD bizi daha fazla ça- tışma için kışkırtır ve bunun sonunda ciddi bir katliam yaşanabilir. Bunun so- nunda da Batı, Türkiye'yi katliam yap- makla suçlar" diyor. öcalan'ın bir meydan okuma ve güç gösterme ihtiyacı içinde olduğu söylene- bilir. "Benim elimde güç var, beni yaba- na atamazsınız" demeye getınyor. Aslın- da öcalan'ın Kenya'da yakalanıp getıril- mesinden sonra, PKK'nin silahlı eylemle- re son vermesinde öcalan'ın içeride ol- ması bir rol oynamıştı. Dünyadakı birçok yorumcu öcalan'ın Türkiye'de cezaevin- de olmastfiın, sorunun çözümü açısından kullanılabilecek bir durum olduğunu yaz- mıştı. • • • Anlaşılan o ki, öcalan, "Beni burada çürütemezsiniz, beni yok sayamazsınız' demek istiyor. Yoksa ABD'nin kışkırtma- sıyla daha büyük çatışmalara yelken açanz, demeye getiriyor. ABD, PKK'nin ne kadar arkasında? öcalan'ın görüşme notlannda da söylen- diği gibi Ocalan'ı yakalayıp Türkiye'ye teslim eden ABD'ydi. Ancak bugün ABD, elındekı PKK kartını bırakmak istemıyor. öcalan da ABD'nin kendilerini kullanmak isteğini, bir tehdıt olarak kullanmak niye- tinde. Bunu vurguluyor. • • • Her gün çok sayıda insanımızın yaşa- mına mal olan PKK şiddeti, Türkiye'yi ye- ni bir kaosun içine de sokabilir. Sıkıyöne- tim, olağanüstü hal yeniden dillendiriliyor. Kritik bir sürece girdik. öcalan'ın sözleri- nı bu ortamda okumakta ve değerlendir- mekte yarar bulunuyor. • ^ ası ne olursa olsun; eski kat kaloriferi, soba, kazan ve kombinizi getirin Kombi ve Kat Kaloriferi'nde 100 YTL DökümKazan'da^OOYTL indirim kazanın. Dogal gaz abonelık bedelınde; I Kombi ve Kat Kaloriferi'nde 100 YTL Döküm Kazan'da 500 YTL* j --* bizde omoıve Kat Kaloriferi'nde F 200 YTL l Döküm Kazan'da ı, 900 YTL Üstelik peşin fiyatına 6 taksit veya 2 4 ay** taksit imkânı Bu kampanya 14 Ağustos 2005 e kadar geçertıdır. Değfştırme mdırımlenne KDV dahıtdır. Yenı Doğai Gaz Abonelik Betgesı nt gosteren ve DemırDöküm Kombi veya Kat Kalonferı alaritara ürun satıs fıyatı uzennden 100 YTL (KDV dahıll mdırım yapılacaktır. • Yenı Ooğal Gaz Abonelık Belgesı'nı gösteren ve DemırDökum Dokum Kazan alanlara her bir kazan ıçın ürun satış fıyatı uzennden 500 YTL İKDV dahıl) ındınm yapılacaktır •• Koçfinans iie 24 aya kadar vade imkânı sunulmaktadır. ADEN Kombi • %93 verımte ekonomık kutianım • Elektronık Regulasyon sıstemıyte 0,5 5 C hassasıyette sıcak su konforu • Çift eşanjör sısterni •Sessız çalışır, az yakar, yüksek venm sağiar • CEveTSE DemirDöküm MK Kazan • Yuk.se - cr'-^.r •4-iC .5ar değıser tapas :e ara'uğ. • Akıit» ekonorri' oanelryle %40'a " ' tasar- • Duvar, ^ ^ „ .sr hsi'nde-sevk./at • CE ve T5E 325 YETKILI SERVIS MÜSTERI ILETISIM MERKEZI 0 800 211 33 33 (ücretsiz) URUN GARANTISI u> D> www.demirdokum.com.tr 0MUR 80VU SERVIS GARANTISI TÜRKİYE NİN HER KOŞESİNDE SERVİS AGI L SÜREKÜ YEDEK PARC«
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog