Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 7 AĞUSTOS 2005 PAZAR 14 KULTUR kuttur@cumhuriyet.com.tr 'Ben sinemacı ldmHğimi bir yolcuhıkolarak göruyorum, yanımada beraber seyahat etmekten hoşlandığım arkadaşlanmı çağınyorıım.' v Çağan Irmak'ın çekimleri süren yeni filmi 'Babam ve Oğlum' kasım ayında gösterime girecek ocukgözüyle80sonrasıECEBAKTIAYA Ayvalık yakınlannda hummah bir çalışma var şu sıralar... 2 yıl ara- dan sonra Çağan Irmak yeni bir si- netna fılmiyle izleyıci karşısına çık- maya hazırlanıyor. Çekimleri sü- ren filmin adı 'Babam ve Oğlum'... Füm 1980 darbesi sonrasını, ağır ya- rah Türk insarunın, sadece Sadık'ın (FlkretKuşkan)özelınde sunuyor... Ve tabii ki Sadık'ın kalabalık aile- si de işin içinde. tmza attığı her ya- pımdafarklıbirdönemi, sosyalya- pıyı işleyen Çağan Irmak, "Habr- larsamz 'Çemberimde Gül Oya' 1980 darbesiyle bitmişti. Bu film ise 80 darbesiyle başbyor, bir zamanaşı- mıyla 1987 yılında geçiyor. Sadık'ın Ege'de bir çtfUikte yaşayan ailesi için bir anlamdaTürkh'eözeti demek id- diah olur. Ama kendi halinde yaşa- yan bir aileyi bik vurabikn ihtilaL, filmin temelizleğr sözleriyle anla- tıyor filmin geçtiği dönemi... Küçük Deniz ve yaşadıkları Film, 1980 darbesinde annesini kaybeden küçük Deniz (babası o dönemde birçok erkek çocuğa ve- rilen ismi koymuş) yedi yıl sonra hiç görmediği dedesınin Ege'deki çift- liğine doğru bir yolculuğa çıkma- sıylabaşhyor... Deniz'in dedesini hiç görmemesinin nedeni dedesiyle ba- basının yülardır küs oluşu. Hüseyin Efendi (Çetin Tekindor) okumaya diye gönderdiği oğlunun politik olaylara kanştığını öğrenince onu evlatlıktan silmiştir çünkü. Sadık'ın her şeye rağmen baba evine geri dönüşünün nedeni Deniz'den ayrıl- mak zorunda oluşudur; küçük oğ- lunu babasına emanet eder. Keli- menin tam anlamıyla Deniz bu çift- likte hafif tatlı kaçık bir ailenin or- tasmda bulur kendini. Evin yanaş- malan, küs teyze (ŞerifSezer), trak- tör kullanan ve telsizle konuşan müthiş bir babaanne (Hümeyra), bileğinden boğazına kadar bilezik- le dolaşan gelin Hanife (Binnur Ka- ya) ve saf bir amca (Yetkin Dikin- ciler)... Hepsi bağırarak ve hep bir ağızdan konuşuyor. Sadık, uğruna savaştığı bir Türkiye'ye ve terket- tiği sevgilisiyle ve kendiyle kasaba- da yüzleşirken; çocuk, dedesinin ve babasının arasındaki tüm buzla- n eritiyor... Bir çocuğun gözünden anlatıh- A. A. atırlarsanız 'Çemberimde Gül Oya'1980 darbesiyle bitmişti. Bu film ise 80 darbesiyle başhyor, bir zamanaşımıyla 1987yılında geçiyor. Sadık'ın Ege 'de bir çiftlikte yaşayan ailesi için bir anlamda Türkiye özeti demek iddialı olur. Ama kendi halinde yaşayan bir aileyi bile vurabilen ihtilal, filmin temel izleği." yor hikâye... Zor olsa gerek diyo- ruz çocuk gözüyle, masumca yo- rumlamak o dönemi, yaşananlan... "Hiçbir zorluğu yok, aksine bu bir yönetmene daha naif ve daha kolay bir anlaüm şekli sunuyor" diyor us- ta yönetmen ve ekliyor: "İçimizde- ld çocuğu öldürmemek arvahklan dışuıda büyümüş ve olgunlaşmayo- lunda oian bir yönetmenin şu düşün- cesryie karşılaşıyorsıınuz; en azmdan ben öyie düşünüyorum: "Nihayet bir çocukfürniyapabüecek kadarot- gurdaşüm..." 'Oyuncu kirlenmemls oimalı' Yapımlannda konu, mekân ve dö- nemsel öğeler kadar seçtiği oyun- cularla hep dikkat çekti yönetmen. Çoğu zaman ayru oyuncularla ça- hşhğma tanıklık ettik.'Babamve Oğ- lum'un oyuncu kadrosuna baktığı- mızda da karşılaşıyoruz aynı isim- lerle .. "Oyuncu seçimiçokiçsel bir şey. Bu, ketimeleıie ifade edilemi- yor. Gözlerine ve ruhuna inandığım tüm oyuncularla çahşabilirim, hiç- bir kretasım yok Birinci ve tek ku- rahm oyuncunun kirienmemiş ol- masıdır. Ben sinemacı kimfigimi bir yolculukolarakgöruyorum, yanıma da beraberseyahatetmekten hoşlan- dığım arkadaşlanmı çağınyorum. Hatta teknikekip de buna dahiL İlk defa bir fjhnde bu denirahat,bu den- liistediğim olanaklaıia çahşnorum_ bununiçinyapuncnna ve teknik eld- bime teşekkür edrvorum." Çizdıği kara tablodan sonra yö- netmenin ve eskilerin tabiriyle 'aök- hkomedi' diyebileceğimiz filmin se- naryosu da Çağan Irmak'a ait... "Ben bir füme tamamen bir bütün gözüyle bakıyorum. Kimse kusura bakmasm ama bir sinema fihninde yönetmenin senaryoyu kendisi yaz- masıya da yazmuna katkıda bulun- ması gerektiğini düşünüyorum. Se- naryoyu fümimden ayn düşünmü- yorum. Senaryo benim için söyleye- bileceğim cümlenin kendisi ise yö- netmenliğim de nokta koymak ohıvor." SZ.SU! Sidevvays / Yön: Alexander Payne / Oyn: Paul Giamatti, Thomas Haden Church, Virginia Madsen/2004,renk- li, 122 dakika/20 th Century Fox- Tiglon. Rex Pickett'in roma- nından uyarlanan film, tngilizce öğretmeni-ya- zar Miles'la eskidosrurek- lam-TV oyuncusu Jack'in, Kalı- forniya böl- gesinin şa- raplanrun ta- dına bak- mak,birhaf- ta içinde zengin bir aileye iç gü- veyisi gide- cek Jack'in son sayılı bekârlık günleri- nin keyfini çıkarmak amacıyla çıktıklan ken- dilerini bulma, yakınla- nyla ilişkilerini gözden geçirme yolculuğu. Kö- tümser, mutsuz, kılı kırk yaran Miles'la iyimser, dışa dönük, çevresiyle uyumlu Jack'in eğlence- li, insancıl öyküleri, dost- luk, şarap, birbirini ol- duğu gibi kabullenme üs- tüne başa- nlı bir yol filmi. Özel Bölüm- ler'de yara- tıcı kadro filmi anlatı- yor, karak- terlerin özel- likleri, fil- min iletisi. oyunculann uyumu, setın atmosferi, doğaçlama yorumlama- İar, yönetmenin portre- si, 1960-70'lennfilmle- rinin yumuşak rengini yansıtâbümek, yönetmen AJesanderPayne'in not- lanyla çıkanlmış sahne- ler var. tki eski dostun karşılıklı etkileşimlerle yeni şeyler öğrenmesi, yaşamla ilgili derin ders- lerin bulunduğu bu güzel yapımın uyarlama senar- yo Akademi Ödülü'nün yanı sıra (A. Payne, Jim Taylor) iki Altın Küre'si (komedi, senaryo) de var. "S* SIDEMYS Lady in a Cage (Ka- festeki Kadın) / Yön: VValter Grauman / Oyn: Olivia de Havil- land, Ann Sothern, James Caan / 1963, siyah- beyaz, 91 daki- ka / Paramount-Paler- mo. Robert Durand'ın ro- manından senaryolaştı- nlanfilm, bir psiko- lojik geri- lim. Kal- çası kırı- lınca evini yeniden düzenleye- rek bir asansör koyduran dul bayan Hiryard, oğ- lu gidince elektrik ke- sintisinden ötürü asan- sörde kalır. Alarm zili- ni uzun uzun çalmasına karşın yardımına kimse gelmez, titizlikle kur- duğu düzeni parçalan- mıştır. Sağlık sorunlan için yapılan asansör sa- atler ilerledikçe bir iş- kence odasına dönüş- meye başlar. Üstüne üst- lük evine onu soymak, sadist eği- limlerini uygulamak amacıyla bir grup serseri de girer. Tek mekânda, birgünbo- yunca ge- çen bu ba- şanlı dram, ah- lak dışı- hk, çürü- müşlük, yıkıcılık, du- yarsızlık temalannı ola- ğanüstü etkili, gerçek- çi bir anlatımla işliyor. Ölüm kalım savaşımı süresince oğluyla olan ilişkisinin öteki yüzü- nü de gören Bayan Hil- yard, kendi gerçeğini aynmsayarak kimsenin kimsenin umurunda ol- madığını anlar. Insanm tüm karanlık yönlerini olabildiğince sansürsüz bir biçemle vurgulayan film tedirgin edici, sua- dışı, özgün bir çalışma. Tüpk şairler Ermenicede • Kültür Servisi - Türk şiirinin farklı kuşaklanndan seçilen şaırlerin yapıtlan Ermeniceye çevrildi. Ermenistan'da Ermenice yayın yapan World Literature in Armenian adlı edebiyat dergisinin "Modern Turkish Poets" başhğıyla yayımlanan şairler şunlar; Yusuf Hayaloğlu, Kadir Aydemir, Atilla Aşut ve Mehmet Kıyat. Dergide Yusuf Hayaloğlu'nun bir, Kadir Aydemir'in üç, Atilla Aşut'un ve Mehmet Kıyat'ın l'er şiiri Ermenice olarak yayımlandı. Şiirlerin Türkçeden Ermeniceye çevirileri ise Türkolog Norayr Gevorgyan tarafından gerçekleştirümiş. Kuıruıı • SANAT <O212) 293 *9 7» TDNY TAKITANI 12 AGUSTOSTA SINEMALARDA Kültür Sanat •.•jİİ(0212)293 III.YÂZ FİLM ŞENÜĞİ 5-11 AĞUSTOS 2005 EROS / 6BOS THE MOTOBCVCLE O1AMES / MOTOS1KLET GÜNLÛĞÜ GENES1S / YARAOIUŞ BÜYÛtC S1R KINSEV / KINSEY OLD BOY / İHTİYAR DEÜKANLI ONLY HUMAN / İNSANUK HAÜ LE COUPERET / ÖLÛMCÜL ÇÖZÜM BRIDE & PREJUDICE / GELİNİM OLUR MUSUN? LIFE IS A MIRACLE / BİR MUCİZEDİR YAŞAMAK , » M N K EmırK FAHRENHEIT9/11 / FAHRENHEIT 9/11 STAGE BEAUTY / SAHNE GÜZELİ SİNEMA KÛLTÛRDÛR 3EYCGÜJ AFM RTAS UAÇKA CtCBOMUS (Q-nWl) VTA&MOVCPl£X ^ TO«IB«DE MOVE THEATHBB EHLE= PEUOEOT OHEOTY ZET1«URNU PeUOEOT BUORKOY AHf CAHOUS ATAKÖVATMUU FOfi CM EtrtragM UOEOT MCCfTY O "02122S1 2020" 232M4C 1 !213IB6C' 2S6 75 151 35İ-6-66' 236216*1 5469636' İ23.45 1 USKUOAAMOVIEdOLII B e O Z R Y '021. 2 ONUS (FV HOUDAY AfMMMW0S CÂPfTOL SPeCTmjH 14 UMMY MOIKOY WALT ÎP€ GRAM3HOUS •021' 2V U21235â,»£Z' ANKAAA —laaaaaB,*1 12 4412* JM1 i2 8S3aue- rfiS5133J0' •O21«.346,14JT " "163398685' r 40C KAV^CIK ACARKENT COUSEUH HMTOÜ-J BURSA AfM ZAF» PLAZA BOLU KMCa£N EumaM & V M M 0 L U <kTAJue*E _ •._-_ ATA0NT0WB A M U I U O ^ K M J S AMUflACWB4AXX AHKMA hOZLAV 9JYÛLUF3C fZMff C»^KWUS IKorjfc ftV ramn AKTALYA O N B KOMVA UASERA AKSAflAY ALPtWJ •V2 "6.485.Q0.te' -02E33539J9- •0224 452 53 OC •0224İ25 45 60* -0^74^15 0927 •C37O712 6C10- •OJ'2.44- U U - *B3*2J41 124" •0 3 ^ 2 6 6 ' 6 ^ 2 •Q3-2,«5 01K' •923Î 4*690 «C1 "0232 712 ü~ 1 r ^232.386 58 S8' SİNEMALARIN GÛHLÜK PROGRAMI İÇİN: www.umut3anat.com.tr PENDİK1. tCRA DAİRESİ'NDEN TAŞINMAZIN AÇIK AKTTIRMAİLANI DosyaNo: 2003 1821 Talimat Satılmasına karar \ enlen taşmmazlann cinsi, nitelıği, kıymeti, adedi. önemli özellikleri: 1- lstanbul. Pendik 1. Bölge, Doğu Mah., 104 pafta. 849 ada, 460 parsel sayılı 541 m2 yüzölçümlü ta^ınmazın 4 100 hissesi, 2- Aynı mahalde 104 pafta, 849 ada, 459 parsel sayılı 572 tn2 yüzölçümlü ta^ınmazın 4'100 hissesi, 3- Aynı mahalde 104 pafta 849 ada 535 paısel sayılı 609.50 m2 yüzölçümlü taşın- mazın84 1800 hissesi. Taşınmazlann imar dunımu: Pendik Belediyesi Başkanlığı Imar Müdürlüğü 19 08.2003 tarih, 6605-2003 1960 sayılı yazılannda, 1- Pendik Doğu Ma- hallesi, 104 pafta. 849 ada, 460 parsel sayılı yer 1 1000 ölçekli, 12.01.1976-25.01.1996 - 23.05.2000 TT'lı Pendik İmar Planı'nda; kısmen yol kısmen de (5 A 3) (0.15-0.25-1.25) yapılanma şartlannda konut alanında kaldığı anlaşılmaktadır. 2- 19.08.2003 tarih ve 6605-2003 1961 sayılı yazılannda, Pendik Doğu Mahallesi. 104 pafta. 849 ada, 459 parsel sayılı yer 1 1000 ölçekli. 12.01.1976-25.01.1996 - 23.05.2000 TT'lı Pendik tmar PlanTnda; kısmen yol kıs- men de (5 A'3) (0.15-0.25-1.25) yapılanma şartlannda konut alanında kaldığı anlaşılmaktadır. 3- Pendik Doğu Mahallesi, 104 pafta, 849 ada, 460 parsel sa- yılı yer; 1 1000 ölçekli, 12.01.1976-25.01.1996-23.05.2000 TT'li Pendik İmar Planı'nda, kısmen yol kısmen de (5 A3) (0.15-0.25-1.25) yapılanma şartla- nnda konut alanında kaldığı anlaşılmıştır. Taşınmazlann evsafi: Söz konusu 104 pafta, 849 ada 459 parsel ve 460 parseller; Kaynarca Mahallesi, lstasyon Caddesf ne cephelı, bitişık parsellerdir. 459 ve 460 parseller, tevhit edilmiş tek parselmiş gibi üzerlerinde, biri caddeye cepheli. diğeri arkada kalan iki adet bina mevcuttur, caddeye cepheli olan A Blok 39 kapıtaş no'lu bina; zemin + 6 normal -t- çekme kat betonarme karkas yapı tarzmda, zemin katında dükkânlar. normal katlarda 4 daire, toplam 30 daırelidir. Normal katlar takribi 375 m2. daireler; antre. 3 oda. salon, mutfak, banyo ve koridor tertibinde planlı, elektrik ve suyu mevcut, asansöriü, vasat malzeme ve işçılikle inşa edihniştir. Binanın arkasında kalan, aynı şekilde iki parsel üzerinde bulunan, 39 2 kapıtaş no: 2 bina; zemin + 6 normal katlı. be- tonarme karkas yapı tarzında. normal katlarda 2'şer daıre, toplam 13 daıreli, normal katlar takribi 240 m2 antre, salon. mutfak, kondor ve banyo tertibinde planlı. elektrik ve suyu mevcut, asansöriü, vasat malzeme ve işçilikle inşa edilmiştır. Binalar; belediye teknik altyapı hizmetlennin bulunduğu, ulaşım im- kânlan; tren ıstasyonu. belediye ve dığer toplu taşıt araçlanna yürüme mesafesinde. kaçak plansız yapılaşmamn yoğûn olduğu bölgededir. Aynca binalar iki parsel üzerinde tevhit edilmiş gibi hareket edilerek, takribi aynı miktarda alanlar kullanılarak iki bina inşa edihniştir. 104 pafta. 849 ada, 535 parsel, Kay- narca Mah.. îstasyon Caddesi ile kesişen Hatboyu Sokak köşesinde, bodrum ~ zemin - 1 - 4 normal kath, betonarme karkas yapı tarzında 47 kapıtaş no'lu bi- nanın bulunduğu parseldir. Bodrum katında düğün salonu, zemin katta dükkânlar, normal katlarda 4'er daire. antre, salon. mutfak. kondor. 3 oda ve banyo tertibınde toplam 16 daırelidır. Zeminde taknbi 350 m2'ye oturan bina, normal katlarda yapılan çıkmalan ile 450 m2 olmaktadır. elektnk ve suyu vardır. Vasat malzeme ve işçilikle inşa edihniştir. Binalar; belediye teknik altyapı hizmetlerinin bulunduğu. ulaşım imkânlan; tren istasyonu, belediye ve diğer top- lu taşıt araçlanna yürüme mesafesinde, kaçak plansız yapılaşmamn yoğûn olduğu bölgededir. Taşınmazlann kıynıeti: Bilirkişice; a) lstanbul, Pendik, 1. Bölge, Doğu Mahallesi, Örenler mevlaınde kâin, tapunun 104 pafta, 849 ada, 535 parselinde kayıtlı tarlanın 84 1800 hissesi 25.200.00 YTL. b) lstanbul, Pendik. 1. Bölge Doğu Mahallesi, Örenler mevkiinde kâin, tapunun 104 pafta, 849 ada, 459 parselinde kayıtlı tarlanın 4/100 hissesi 17.000.00 YTL c) lstanbul. Pendik, 1. Bölge, Doğu Mahallesi, Örenler mevkiinde kâin. tapunun 104 pafta, 849 ada, 460 parselinde kayıtlı tarlanın 4 100 hissesi 16.880.00 YTL kıymet takdır edilmıştir. SabşşarUan: 1 Taşmmazlann satışı 12 09.2005 günü saat 1. parsel ıçın 10.00'dan 10.10'a, 2 parsel için 10.15'ten 10.25'e, 3. parsel için 10.30'dan 10.40'a kadar; Pen- dik 1. lcra Müdürlüğü'nde açık arttırma suretiyle yapılacaktır. Bu arttınnada tahmın edilen değenn % 60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacaklan topla- mmı ve satış gıderlerinı geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok arttıramn taahhüdü saklı kalmak şartıyla 22.09.2005 günü ay- nı yer ve saatte ikinci arttırmaya çıkanlacakto. Bu arttırmada da rüçhanlı alacaklılann alacağını ve satış giderlerini. takdir edilen kıymetin °'o 40'ını geçme- si şartıyla en çok arttırana ihale olunur. 2. Arttırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka te- mınat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşm para iledir, alıcı ıstediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebılir. İhale damga pulu, KDV, tapu alım harcı ve masraflan alıcıya aiftir. Tellaliye, tapu satım harcı ve birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. 3. Ipotek sahıbi alacaklılarla diğer ılgilüerin (*) bu gayrimenkul üzenndekı haklannı özellıkle faız ve gıderlere dair olan ıddıalannı dayanağı belgelerle (15) gün içinde daıremize bildirmeleri lazımdır; aksi takdırde haklan tapu sicilı ile sabıt ohnadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır. 4. Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse lcra ve Iflas Kanunu'nun 133'üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ıhale arasındaki farktan ve % 10 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir. 5. Şartname, ilan tanhinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği göndenlebılir. 6 Satışa iştirak edenlenn şartnameyı görmüş ve münderecatım kabul etmış sayılacaklan. başkaca bılgı almak ısteyenlenn 2003 1821 Talimat sayılı dos- ya numarasıyla Müdürlügümüze baş\Tirmalan ilan olunur. 29.07.2005. (*) llgililer tabirine ırtıfak hakkı sahipleri de dahildir. Basın: 36929
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog