Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

7 AĞUSTOS 2005 PAZAR CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER dishab@cumhuriyet.com.tr 11 Barzani: Şeriat devletine hayr • Dış Haberier Servisi - Irak'tâkı Kürt özerk bölge- sinin başkanı Mesud Bar- zani, ülkenın Islami bir kimJik taşımasını asla ka- bul etmeyeceklerini bildir- di. Yerel Kürt parlamento- su dün anayasa taslağını tartışmak üzere toplandı. Toplantıda konuşan Barza- ni, Kürtlenn anayasaya ilişkın taleplerinden vaz- geçmeyeceklerinı bıldirdi. Irak'ın bır dın devletine dönüşmesıne karşı olduk- lannı söyleyen Barzanı, Arap ulusu nitelemesıne de karşı çıktı. İşgale karşı çıkan bakan öldü • LONDRA (AA) - Eskı Ingiltere Dışişleri Bakanı Robin Cook. İskoçya"nın kuzeyindeki bır dağda yü- rürken düşmesi sonucu öl- dü. Ben Stack dağında dü- şen Cook, helıkopterle hastaneye kaldınldı, ancak kurtanlamadı. Ingiltere'de 1997-2001 yıllan arasında dışişlen bakanı olarak gö- rev yapan 59 yaşındakı Cook, 2003 yılında Irak Savaşı'na muhalefeü ne- deniyle Tony Blaır hükü- metinden istifa etmişti Irak'ta Iran bombaları • WASHINGTON (AA) - New York Tımes gazete- si, Irak'ta ABD ve Irak as- ken konvoylanna karşı kullanılan bombaların ba- zılannın tran'dan getirildı- ğini yazdı. Gazete, yol kenanna yerleştırilen bu bombalann, Iraklı dırenış- çiler de üretmeyi öğrenin- ce daha da yaygınlaşaca- gını belirtti. Bulgaristan'ı sel vurdu • Dış Haberier Servisi - Bulgaristan'ın başkenti Sofya çevresınde etkili olan şıddetli yağış nede- niyle kente yakın olan îhti- man, Gorna Malina, Kos- tenets ve Elin Pelin kasa- balannda sel baskınlan ha- yatı felç etti. Kasabalarda- ki sel sulan 1.5 metre yük- sekliğe ulaştı. Sof- ya'nın 30 kilometre güne- yindeki Ihtiman'ın beledi- ye başkanı Margarita Pet- kova, 4 barajın taşmasının kurtarma çalışraalannı zorlaştırdığını belirtti. Washington'daki 3'lü dorukta Ankara, örgütün Irak'taki varlığının sonlandınlmasını istedi Türidye'den 6 PKK kanıü 9 MAHMUTGURER ANKARA - Irak, Türkiye ve ABD ara- sındaki PKK doruğu Washington'da ger- çekleştirildi. Türk diplomatlar, Türkiye'nin terör örgütü PKK'nin uzantısı olarak gör- düğü kuruluşlann derhal kapatıbnası iste- mini ikıdevlete deiletirken, ABD'li ve Irak- lı yetkilılerin Kerkük'teki büronun Kürdis- tan Demokratik Çözûm Partisi adı altın- daki sıyasi bir oluşum tarafindan açıldığı- nı ve bu nedenle müdahalede bulunama- dığını belırttikleri öğrenildı. Türkiye'nin kanıt sunması üzerine ise dunımun ince- leme altına alınacağı kaydedildi. Washıngton'daki 3'lü doruk toplantısı, Iraklı diplomatlann vize sorunu yaşama- • Washington'da yapılan zirvede, ABD tarafı Kerkük'teki büroya, Kürdistan Demokratik Çözüm Partisi'ne ait olduğu gerekçesiyle müdahalede bulunamadığını belirtti. Türkiye ise partinin PKK'nin uzantısı olduğunu belirterek kapatılmasını istedi. sından kaynaklanan 3 günlük gecikmenin ardından dün yapıldı. Doruğa ABD adına geçen günlerde Ankara'da çeşıtli temaslar- da bulunan Dışışlen Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Matt Bryza katıldı. Türkıye'yi Büyükelçi HayatiGüven'ın başkanlığındaki bir heyetin temsıl ettiğı top- lantıda, Türkiye her iki ülkeden de PKK'nin Kerkük'teki varlığının sona erdirilmesıni istedi. Kerkük'te üzerine PKK bayrağı ası- lan büroyu açan Kürdistan Demokratik Çözüm Partısı ve bu gıbi kuruluşlann PKK'nin bir nevi uzantısı ya da paravanı olduğunu belirten Türk tarafi, bu konuda- ki kanıtlan da her iki ülke heyetine sundu. 'Bağjanü varsa kapablır' ABD ve Iraklı yetkılilerin kanıtlan in- celeyeceklenni ıfade ederek süre ıstedik- len, ancak şu anda büroyu açanın Kürdis- tan Demokratik Çözüm Partisi olduğu için herhangı bu- müdahalede bulunamayacak- larını anlattıkları belirtildi. PKK'nin ABD'nın terör lıstesınde olduğunu vurgu- layan ABD'li yetkililenn, "Eğer bağlann varsa tabii ki partinin kapaülması için gi- rişimkrimiz olacaknr" dedıkleri kayde- dildi. Toplantıda ABD'nin daha önce taahhüt etmesine karşuıtesüm etmediğı 150 PKK'li teröristin de iade edilmesi istendi. Bunun yanı sıra Türkiye'nin son dönemde sınır- dan sızan teröristler konusunda da Iraklı yetkililerden daha dikkatli olunmasuıı is- tediği dile getirildi. Türkiye'nin suıır gü- venliğine çok önem verdiğini, ancak kar- şılıklı suıırlann kaçak geçiş olmaması için her iki taraftan da korunması gerektiğine dikkat çeken Türkiye, bunun gerçekleşme- mesi durumunda gerekli önlemlenn alına- cağuıı vurguladı. ÖNERİ PAKETİ REDDEDlLDl Tahran AB y ye meydan okuyor • Dışişleri, nükleer programın askıya alınmasma yönelik önerilerin kabul edilmediğini açıkladı. Ahmedinecad, "Haklanmızı koruyacağız" dedi. Dış Haberier Servisi - tran, Avrupa Birliği'nin (AB) nükleer çalışmalannm askıya alınması için sundugu önenleri reddettı. Cumhurbaşkanı Mah- nıud Ahmedinecad da dün ant içtikten sonra yap- tığı ılk konuşmasmda tran'ın nükleer programına yönelik sınırlama gınşimlerine sert çıktı. Ahme- duıecad dün mechste ant içerek cumhurbaşkanlı- ğı görevine resmen başladı. Mahmud Ahmedine- cad, meclisteki ılk konuşmasmda, "tüm dünya için adalet ve banş istediİderini" söyledi. Adâlet ve banşı, Iran'ın komşulan, bölge ve tüm dünya için istediklenni söyleyen Ahmedinecad, "Adalet istemeyen devieder büsin ki adalet ve banş, biam uhıslararası siyasetimizin aynlmaz bir parçası- dır" dedı. Ahmedinecad, AB ile krize yol açan nükleer program konusunda ise "Manükn- VTZ, uluslararası yasalara saygüryız; ancak meşru haklanmızı ihlal etmek isteyenfcre nrsat venneyeceğiz'' dıye konuştu. 'Kabul edilecek yanı yok' Dışışlen Bakanlığı Sözcüsü Hamid Rıza Asrfi, tngiltere, Almanya ve Fransa'nın teklifuıin "ka- bul edilebüecek yanı olmadığınr söyledi. Asıfi, önennm Nükleer Silahlann Yayılmasının Önlen- mesı Anlaşması'na (NPT) ve Paris Anlaşması'na aykın olduğunu savundu. Teklifın Iran'm çıkar- lannı güvence altma ahnadığını belirten Asıfi, "Kabul edflebilecek bir öneri değfl" dedı. Öneri- de uranyum zenginleştırme konusundan hıç söz edıunediğıne ışaret eden Asıfi, kabul etmeme nedenlennden binnin de bu olduğunu kaydeth. Üç AB ülkesi, Iran'm nükleer çahşmalannı askı- ya alması karşıhğında ekonomik ayncalıklara ilışkin teklifi Iran'a önceki gün sunmuştu. Öneri- lerinin ana hatlan şöyle: 1- AB, Iran'ın NPT'ye uygun şekılde nükleer enerji üretme ve araştırma hakkını tanıyacak. 2- îran, yakıt faaliyetlerini, hafif su ve araştırma reaktörlerinin çalıştınlması ve yapımmdan başka işlerde kullanmayacağı ta- ahhüdünde bulunacak. Tüm kullanılmış yakıtı ilk sağlayıcıya gönderecek. 3- Iran, tüm nükleer tesislenni Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) güvenlik önlemleri altında tutacağına dair taahhütte bulunacak. 4- Arak'takı araştırma reaktörünün yapunını durduracak. ABD'nin Kaliforniya eyaletinden yola çıkan insansız suata araçlan uzun bir yolculuktan sonra dün kaza yerine ulaşü. (AP) Rusya, ABD ve îngiltere mahsur kalan 7 denizciyi kurtarmaya çalışıyor Denizalü için operasyon Dtş Haberier Servisi - Rusya, tngil- tere ve ABD, Büyük Okyanus'taki Kamçatka Yanmadası açıklannda yak- laşık 190 metre dennlıkte mahsur ka- lan Rus denizalhsındakı mürettebatı kurtarmak için zamana karşı savaşı- yor. Rus yetküiler, 13.5metrelikmınıde- nizaltıda, 7 demzciye salı sabahma kadar yetecek hava bulunduğunu be- lirtti. Priz AS-28 tipı mini denizalh ge- çen perşembe askeri eğitim sırasında Rusya'nın kıyı gözlem sisteminin bir parçası olan sualh antenine takılmış- tı. Yetkililer önce denizaltının balik ağlanna takıldığını bildırmişti. Sual- h anteninin deniz tabanmda 60 tonluk bir ağırlığa bağlı olduğu belirtildi. Kurtarma operasyonuna ABD ve Ingiltere de destek veriyor. Japon kur- tarma gemilerinin bır iki gün içinde bölgeye varması bekleniyor. Scorpıo ve Super Scorpio tipi sual- tı robotlan dün kaza yerine ulaştınl- dı. Sualtı robotlan bir Ingiliz ve 3 ABD uçağı ile Kamçatka'ya getirilip bir gemiyle bölgeye götürüldü. Uzak- tan kumandayla çalışan, ışıklan, ka- merası, kablo kesicüeri, sonan bulu- nan sualh robotlan 1500 metre derin- liğe ınebiliyor. Salıya kadar yetecek hava var Rus donanması, dün akşamüstü de- nizaltıyı ve takıldığı gözlem sistemi- ni daha sığ derinliklere kaldırabümek için suya kablolar indirdi. Rus Pasi- fik Filosu Komutam Amiral VTktor Fyodorov, denizalh ve anten sistemi- nin kablolarla sığ sulara çekilebihne- si durumunda dalgıçlann bir kurtar- ma operasyonu düzenleyeceğini söy- ledi. Fyodorov, "Mürettebaüakurduğu- muz son iletişim, sah sabahma kadar yetecekhavarezervibulunduğunu gös- teriyor" dedi. Amiral Fyodorov, deni- zalödaki son derece zorlu koşullarakar- şm denızcılerin durumunun "tatmin edki" olduğunu söyledi. Yetkililer, çok deneyımlı olan mü- rettebatın acil durum önlemlen aldı- ğını, enerjı harcamamak için 5 dere- ce ısıda ve karanhkta beklediklennı be- lirtiyor. Havayı sonuna kadar verimli şekilde kullanmak için denizcıler sı- cak tutan özel giysüer giyiyor ve ha- reket ehnemeye çahşıyor. Rusya bu kez kazanın hemen ar- dmdan uluslararası yardım çağnsın- da bulundu. Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kursk faciasında yabancı ülkelerin yardmıını kabul etmeyerek denizcile- ri ölüme göndermekle suçlanmıştı. Nükleer denizalh Kursk, bir dizi pat- lamanm ardmdan 12 Ağustos 2000'de Barents Denizi'nde batmış, 118 deniz- ci yaşamını yitırmişti. FELAKETtN 60. YILI Hiroşima'da hüzünlü tören Dış Haberier Servisi - ABD'nin Japonya'nın Hiroşima kenrine atom bombası ahnasuım 60. yıhnda, yaşamını yitiren on binlerce kişi düzenlenen törenlerle amldı. Atom bombası sonucu ölenler, dün 1 dakikalık saygı duruşuyla amldı. Banş Anıtı Parkı'nda düzenlenen, 55 bin kişinin kahldığı törende, atom bombasının ahldığı saat olan 08.15'te yapılan saygı duruşunun ardından parknı merkezinde bulunan kemer biçimindeki taştan anıtta, törene katüanlara atom bombası sonucu hayatlannı kaybedenlen simgeleyen çiçekler ve su sunuldu. 1 dakikalık saygı duruşuna çevredekı kiliseler ve tapınaklar çanlanm çalarak, yoldan geçen insanlar ise başlannı eğerek katılıp ölen 140 bin kişiyi andılar. Insanüğı tehökeye aüyorlar Hıroşima Belediye Başkanı Tadatoşi Akiba, nükleer devletlen insanlığı tehlıkeye ahnakla suçladı ve Bırleşmiş Milletler'ı (BM) nükleer silahlann yok edilmesi için somut adımlar atmaya çağırdı. ABD'nin, 6 Ağustos 1945'te ilk atom bombasuıı Hiroşima'ya atması sonucu ilk anda 78 bın kişi ölmüşhi. Hiroşima'da atom bombasının yarathğı etki, 1945 sonuna kadar sürmüş ve ölü sayısı 140 bini buhnuşhi. 3 gün sonra Nagazakı'ye ahlan ıkıncı atom bombası ise 70 bin kişiyi öldürmüştü. İSTANBUL'DA GÖSTERİ Nükleer lobinin gözü Türkiye'de Istanbul Haber Servisi - TMMOB Istanbul tl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Meftun GürdaDar, "GeBşmiş ülkelerde pazar buhnakta zorlanan nükleer lobi. kırk yıldn- açılan tüm ihalelerde başansız ohnuşsa da bugün Türkiye'yi hedef seçmiştir" dedı. Hiroşima'ya 6 Ağustos 1945'te ahlan atom bombasının 60. yıldönümünde, Nükleer Karşıh Platfonn, Galatasaray Lisesi önünde basuı toplanhsı düzenledi. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Makina Mühendisleri Odası, Çevre Mühendisleri Odası ve Greenpeace Akdeniz gibi pek çok sivıl toplum kuruluşunun yer aîdığı platform adına konuşan Gürdallar, nükleer sanhallara ve nükleer silahlanmaya karşı olduklannı söyledi. Gürdallar, nükleer silahlann ve santrallann dünya banşı ve çevTe güvenliği için büyük risk taşıdığuıı beluiti. Kahlımcılar, "Savaşta ilk vurulacak nükleer santraDar", "Başka Çernobil'ler olmasın" ve "Dün Hiroşima, bugün Bağdat, yarm knn?" yazılı pankartlar taşıdılar. TEŞEKKÜR Acı kaybımız OLCAY (ÖNEN) BEYGU'nun cenazesine bızzat gelerek, bağışta bulunarak, çıçek göndererek ve bizi arayarak derin üzüntümüzü paylaşan tüm dostlanmıza teşekkür ederiz. EŞİ VE EVLATLARI DHNlZl SEVENLERE İLGİNÇ ÖYKÜLER, TF.KNİK KONULAR. ŞDENİZÜSİS, ••DERGİ51 AĞUSTOS'2005 SAY! 256 ATATURK'UN "ACAR" YATININ DEĞİŞEN ROTASINÜA BİR YAL1 MELTEM RÜZGARI GİRİT ROTASi ÇAUŞAN DİZF1MOTORDA ARIZU! EN'JEKTÖRUN TESBÎTÎ Demirciler Sıtesi, 8 Codde, No- 71 Zeyfınburnu- ISTANBUL Tet (0212) 664 16 94 • 510 28 71 Fokj- (0212) 558 67 85 MALATYA 3. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GAYRİMENKULÜN AÇIK AKITIRMA ÎLAM DosvaNo 2004 620" Satilmasına karar verilen gayrimenkullerin cinsi. kıymeti, adedi, evsafı: 1- Satılacak 1 taşınmaz Malat>a Akpınar Mahallesı. tapunun 88 ada. 161 sayilı parselınde ka>ıtlı arsa uzennde bulunan 2 Blok zernın kat 2 1600 arsa pavlı 24 no'lu dukkânın borçlu adına ka\ıtlı 1 4 hıssesıdır Taşınmazın adresı Malatva merkez Sancıoğlu Mahallesı. Yenı Şıre pazandır Taşınmaz Malatva Beledıvesı ımar hudutlan ıçensınde bulunmaktadır Her turlu alt \.e ust \apı hızmetlennden favdalanmaktadır Elektnk \e su\-u me\cut. tıcan sahada >enı şıre pazan alanı ıçensınde- dır Taşınmazın zemını düz mozaık, duvarlar plasnk boyalı, on cephelen demır dograma camekândır Net 24 m2 alanJı. zemın + 1 katlı betonarme bınanın bağımsız bölumüdür Taşınmazın borçlu adına kayıtlı hıssesının muhammen bedelı 9 000.00 YTL'dır 2- Satılacak 2 taşmmaz Malatya Akpınar Mahallesı. tapunun 88 ada. 161 parselınde kayıtlı arsa uzennde bulunan 2 Blok 1 kat 2 1600 arsa pavlı 49 no'lu dukkânın borçlu adına kavıtlı 1 4 hıssesıdır Taşınmazın adresı Malat\a ılı. merkez Sancıoğlu Mahallesı. Yenı Şıre pazandır Taşınmaz Malarya Beledıvesı unar hudutlan ıçensmde bulunmaktadır Her turlü alt \e üst yapı hızmetlennden fa>- dalanmaktadır Elektnk \e SUVTJ me\cut. tıcan sahada >enı şıre pazan alanı ıçensındedır Taşınmazın zemını düz mozaık, duvarlar plastık boyalı. on cephelen demır doğrama camekândır Net 18 m2 alanlı. zemın + 1 katlı betonarme bınanın bağımsız bölümüdur Taşınmazın borçlu adına kayıtlı hıssesının muhammen bedelı 9 000.00 YTL'dır 3- Satılacak 3 taşınmaz Malatya merkez Çarşı Mahallesı, tapunun 40 ada, 16 parselınde kavıtlı arsa uzennde bulunan bınanın zemın katında 540 637" arsa pavlı 18 no'lu dukkândır Taşınmazın adresı Malatya, merkez Soğutlü Camu bıtışığı Mecıdıye tş Hanı'dır Hanın ıç kısmına cephelıdır Taşınmaz Ma- latya Beledıyesı ımaı hudutlan ıçensındedır Her turlu alt \e üst >apı hızmetlennden favdalanmaktadır Elektnğı mevcut. tıcan sahada çarşı merkezinde ış hanının ıç kısmına cephelı ve koşede bulunmaktadır Dukkânın brüt alanı 10 m2"dır Taşınmazın muhammen bedelı 25 000.00 YTL'dır 4- Satılacak 4 taşınmaz Malatya mer- kez Çarşı Mahallesı. tapunun 40 ada. 16 parselıne kayıtlı arsa uzennde bulunan bınanın zemın katında 540 6377 arsa pa\lı 20 no'lu dukkândır Taşınmazın adresı Malatya. merkez Sogütlu Camıı bıtışığı Mecıdıve iş Ham'dır Hanın ıç kısmına cephelıdır Taşınmaz Malatya Beledıyesı ımar hudutlan ıçensındedır Her rürlü alt ve üst vapı hızmetlennden favdalanmaİctadır Elektnğı mevcut, tıcan sahada çarşı merkezmde ış hanının ıç kısmına cephelı ve koşede bulunmaktadır Dukkânın brut alanı 10 m2"dır Taşınmazın muhammen bedelı 25 000.00 YTL'dır Satış şartları: 1- Satış 20 09 2005 gunü 1 numara ile belırtılen taşınmaz ıçın saat 10 00-10 10 arasında, 2 numara ile belırtılen taşınmaz ıçın saat 10 20-10 30 arasında. 3 numara ile belırtılen taşınmaz ıçın saat 10 40-10 50 arasında ve 4 numara ile belırtılen ta- şınmaz ıçın saat 11 00-11 10 arasında Malatya 3 lcra Mudurluğu'nde açık artırma suretıyle yapılacaktır Bu artırmada tahmın edılen kıymetın O o60'ını ve ruçhanlı alacaklılar varsa alacaklan mecmuunu ve satış masraflannı geçmek şartı ile ıhale olunur Boyİe bır bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhudü bakı kalmak şar- tıyla 30 09 2005 günu aynı yerde ve aynı saatte ıkıncı artırmava çıkanlacaktır Bu artırmada da bu mtktar elde edılmemışse gaynmenkul en çok artıranın taahhudü saklı kalmak uzere artırma ılanında gosterılen muddet sonunda en çok artırana ıhale edılecektır Şu kadar kı artırma bedelının malın tahmın edılen kıymetının O o40'ını bulması ve satış ısteyenın alacağına ruçhanı olan alacaklann toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevırme ve pavlaştırma masraflannı geçmesı lazımdır Bovle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebı duşecektır 2- Artırmaya ıştırak edeceklenn. tahmın edılen kıymetın %20'sı nısbetınde pev akçesı veva bu mıktar kadar mıllı bır bankanın temınat mektubunu vermelen lazımdır Satış peşrn para ıledır Alıcı ıstedığınde 10 gunü geçmemek üzere mehıl verılebılır Ihale pu- lu. tapu alım harç ve masraflan. KDV, tahlıye ve teslım ucretı alıcıya aıttır Bınkmış vergıler, tellalıye satış bedelınden ödenır 3- Ipotek sahıbı alacaklılarla dığer ıl- gılılenn (*) bu gavrımenkul üzenndekı haklannı hususıyle faız ve masrafa daırolan ıddıalannı dayanağı belgeler ile on beş gün ıçınde daıremıze bıldırmelerı lazım- drr Aksı takdırde haklan tapu sıcılı ile sabıt olmadıkça paylaşmadan hanç bırakılacaklardu 4- îhaleye katılıp daha sonra ıhale bedelını yatırmamak suretıvle ıhale- nın feshıne sebep olan tum alıcılar ve kefillerı teklıf eftıklen bedel ile son ıhale bedelı arasındakı farktan ve dığer zararlardan ve avnca temerrüt faızınden muteselsı- len mesul olacaklardır Ihale farkı ve temerrüt faızı aynca hükme hacet kalmaksızın daıremızce tahsıl olunacak, bu fark temınat bedelınden alınacaktır 5- Şartname ılan tanhmden ıtıbaren herkesın görebılmesı ıçın daıre açık olup gıden venldığı takdırde ısteyen alıcıya bır orneğı göndenlebılır 6- Satışa ıştırak edenlerın şartname- yı görmuş ve munderecatını kabul etmış sayılacaklan, başkaca bılgı almak ısteyenlerın 2004 6207 sayılı dosya numarasıyla mudurluğumuze başvurmalan ılan olu- nur 26 07 2005 (*)llgılılertabınneırtıfak"hakkı sahıplen de dahıldır Basuı 37243 KONYA MAARfF KOLEJT 50. YTLTNT KUTLUYOR! 1955 yılında "Konya Maarif Koleji" adıyla eğitime açılan; 1975 yılında "Konya Anadolu Lisesi"ne dönüştürülen, 1990'dan itibaren de "Konya Meram Anadolu Lisesi" adıyla eğitime devam ederek, bugıine kadar beş bine yakın mezun veren okulumuzun kuruluşunun 50. yılını kutlamak amacıyla; 30 Eylül - 02 Ekim'de Konya'da Buluşuyoraz. Mezun olsun olmasın, bütiin arkadaşlanmızla kucaklaşmak istiyoruz. Otel ve Balo kayıtları için lütfen acele ediniz! F*rogram ve kayıt formu için: www.kmkd.org.tr KMKD Başkanı Yaşar Seviık: 0532 423 79 11 - Tour Select (Volkan Geçgil): 0212.232 48 85 AnaSponsor: TÜRKİYE jkBANKASI BOLU 1. AS1İYE HUKUK MAHKEMESİ Dosya No: 2002 224 Esas 20O4'85 Karar Da\acı Bülent Tuğcu vekıb. Av. Gazanfer Günler tarafindan davalılar Lütfı Özcan ve Cemal Güler aleyhine mah- kememızde açılan ıstırdat davasının yapılan açık yargılaması sonunda venlen karar gereğince; Davacının davasının kısmen kabulüne, 10 000.000 000.- TL'nın 6.000.000.000.- TL'sinin 2.10.1999, 1.000. 000 000.- TL'sinin 31.10 1999, 3 000 000 000.- TL'sinin 27.3 2000 tarihınden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlik- te davalılardan müştereken ve müteselsılen alınarak davacıya venlmesuıe, davacının ceza tazmınatına ılışkın davası- nın reddıne, peşın alınan harcın mahsubu ile bakiye 405.000. 000 TL nispı ilam harcının davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak hazuıeye ırad kaydına, davacı vekıh ıçın yürürlüktekı tanfeye göre 1 100 000 000 TL nıspı avu- katlık ücretının davalılardan müştereken ve müteselsılen alınarak davacıya venlinesıne, 258.200. 000 TL yargılama gıdennın davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya venlmesıne karar venlmıştır. Yapılan yargılama sırasında; Cemal Güler'in Gücükler Köyü Dörtdıvan/Bolu adreslerme teblıgatın yapılamadığı ve yenı adresi de tespıt edılemedığınden; adı geçen da^ılara karann ılanen teblığıne; ilan tanhınden 7 gün sonra temyız süresinin başlayacağı ve temyız süresinm 15 gün olduğu, süresınde temyız edılmedıği takdırde karann kesın- leşeceğı ılanen teblığ olunur 05. 07.2005. Basın: 37362
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog