Bugünden 1930'a 5,439,171 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 5 AĞUSTOS 2005 CUMA HABERLERIN DEVAMI TURKIYE Istanbul PB 33 Edırne Y 35 Kocaeli PB 34 Çanakkale Y 35 Izmır PB 34 Manisa PB 37 Aydın PB 36 Denızli PB 37 Zonguldak PB 29 Antalya Sinop Samsun Trabzon Giresun Ankara Eskışehır Konya Sıvas PB PB Y Y B B B PB 28 29 29 29 35 35 35 31 Adana PB 34 B 35 Kars Mersin Diyarbakır Şanlıurfa Mardın Siirt Hakkâri Van PB PB PB PB PB PB PB 32 37 38 36 37 31 28 Y 28 vL ,tjU n kuzey ve ao- ğu kesımlen parçalı ve çok bulutlu, Marma- ra'nın batısı, Kuzey Ege Kıyilan, Doğu Karadens, Doğu Anadolu'nun ku- zey ve batısı gok gunjl- tulu sağanak yağışlı, dı- ğer yerter az bulutlu ve açık geçecek. Hava sı- caklığı Marmara'nın ba- tısı. Ege ve Akdenız kıyı- lannda bıraz azalacak, dığer yerierde artacak. DIS MERKEZLER Oslo Helsinki Stockholm Londra Amsterdam Brüksel Paris Bonn Y Y Y Y Y Y Y Y 17 22 22 23 19 18 25 20 Münıh PB 22 Zürih Berlin Budapeşte Madrid Viyana Belgrad Sofya Roma Atına Y PB A B Y > B Y 22 25 37 24 19 23 30 33 B 24 Şam Moskova Aşkabat Astana Taşkent Bakû Bişkek Tiflis Kahıre B A B B B B B B 21 39 29 36 30 31 36 37 B 37 f^\ Parçalıı bulutlu Sisıı *"\ Bulutlu > Çok bulutlu ı Yagmuriu GUNCELcÜNEYT ARCAYLREK • Baştarafı 1. Sayfada muoyuna duyuruldu ve buyurdu ki hükümet; "Kıbrıs sorununun ele alındığı yer BM'dir. Biz BM'nin Kıbns sorununun çözümü konusundaki iyi niyet misyonunu destekliyoruz" dedi. Bu hükümet, AB üyesi Güney Kıbrıs'ı tanıma- makla, BM'nin Kıbrıs sorununu çözme girişimleri arasında birdenbire bağlantı kurdu. Ola ki bu görüşün (veya diplomatik çıkışın) altın- da bilmediğimiz, şu sıralar anlayamadığımız kimi önemli gelişmeler, belgeler, bilgiler yatıyor. Sen tanımam de, diyebildiğin kadar. Amma vela- kin Güney Kıbrıs'ı meşru Kıbrıs Cumhuriyeti olarak Birteşmiş Milletler tanımıyor mu? Tanıyor! BM'de temsil edilmiyor mu? Ediliyor! Güney Kıbrıs'ı, meşru Kıbrıs devleti olarak bün- yesine katıyor BM. AB üye olarak Güney Kıbrıs'ı, Kıbrıs Cumhuriyeti diye örgüte alıyor ve şimdi Tür- kiye'nin Güney Kıbns'ı, Kıbns Cumhuriyeti olarak ta- nımasını istiyor. Bu somut bilgiler ve gerçekler ara- sında ne gibi bir gariplik var? • • • Kanatlanmız altında yıllardır himaye ettiğimiz, In- giltere'ye ancak gayri resmi ziyaret için çağrılan, Kuzey Kıbrıs'ı temsilen Ankara'da bulunan MATa- lat ise konuşmalarında Türkiye'nin (yıllardır maddi manevi) KKTC'ye desteğinden söz ederken bir kez olsun Türkiye'yi anavatan diye anmıyor. Dünlere kadar Rumlarla birleşmenin peşinde ko- şan, bir ara Türkiye'yi komşumuz diye tanımlayan, Rumlarla uzlaştığı gün Türkiye'ye sırtını döneceği- ne yemin etsek başımız ağrımaz bu adam; medya- nın karşısına geçmiş, "tanırsa Türkiye Güney Kıb- ns 7 Kuzey Kıbns 'ın sonunun geleceğinden" söz edi- yor. Medyamızda kimileri de bu adam neden Camlı Köşk'te ağırlanmadı, Cumhurbaşkanı Sezer niçin Denktaş kadar bu adamla ilgilenmedi diye Doğru- cu Davut numarasına soyunmuş yazılar döktürüyor. Artık kimilerinin tavrı "Kim korkarhain kurttan" di- ye özetlenebılir ve kimilerinin layık oldukları kadar itibar görmesi elbette yerındedir. • • • Talat, "Rumlana Türkiye liman ve havaalanlannı açmasının intihar anlamına geleceğini" söylüyor. Cakalı sözleri, neredeyse Ankara hükümetine destek ve akıl verir içerıkteki davranışları, "tut kelin perçeminden" özdeyişini akla getiriyor. Neden mi, işte: Sorunun bugünküdurumagelmesinden, "ana- vatanın sözünden çıkmayan" Denktaş'ı ve Türki- ye'yi sorumlu tutuyor. Oysa Papadopulos işaret parmağını oynatsa, Türkiye'yi devreden çıkar, biz baş başa sorunu çö- zelim deyiverse, koşa koşa Rumların kucağına otu- racağından kimse kuşku duymasın. RTE, Talat'a Rumlan tanımayacağımıza, liman ve havaalanlarını Güney Kıbns'a açmayacağımıza gü- vence vermiş... Türk kamuoyundan bu hükümetin gizlediği 25 Nisan tarihli AB Ortak Tutum Belgesi'nde limanlar ve alanlar için yazılanı Talat biliyor mu, gördü mü o belgeyi? Orada deniliyor ki, Güney Kıbrıs gemi ve uçakla- rına Türkiye'nin liman ve alanlarını açması (ek pro- tokolü imzalayarak Rumlara da genişlettiğimiz) Gümrük Birliğı gereğidir! Hâlâ aksini savunanlar, ver kurtulcu hükümete ve artık ortağı konumundaki Talat'a destek verenler... Bu notu okuduktan sonra nasılsınız, iyi misiniz? OKS'cte skandal bltmlyor Formları teslim edecekyetkili yok Eğitim Servisi - Ortaöğretim Kurumlan Seçme Sınavı'nda (OKS) tercihlerin okullara teslim sü- resi bugün bitiyor, ancak OKS'de sorunlar bitmi- yor. Bu yıl ilk kez tercihlerin sınav sonrasında yapılması, OKS Tercih ve Yerleştirme Kılavu- zu'ndaki eksiklikler gibi birçok olumsuz etkene bir de "formlan teslim edecek yetkili bulama- ma" sorunu eklendi. Istanbul'un merkezi semt- lerinden Etüer'de Orgeneral Kami ve Saadet Gü- zey llköğretim Okulu'nda yetkili kimsenin olma- ması velilerde tedirginlik yaratıyor. Öğrenciler ve veliler ne yapacaklannı bilemediklerini ifade edi- yorlar. Eğitim-Sen 1 No'lu Şube Yönetim Kurulu Üyesi Musa Biçer, kılavuzda yer alan yanlışlara ve eksiklere ilişkin, "Dataa fazla yanüş, daha fazla sıfır. Çözüm sınavsız ve parasız eğitim" değerlendirmesini yaptı. Biçer, Eğitim-Sen'e kı- lavuzlarla ilgili şikâyetlerin ulaştığını dile getire- rek öğrencilerin tercih için bilgisayar kuyrukla- nnda beklediğine dikkat çekti. Kızı Menek- şe'nin. puanlann aşağıya çekildiğini öğrenince eve ağlayarak geldiğini ve çok üzgün olduğunu ifade eden Emine Erdoğan, "Çocuklar perişan oldu. Birinin söylediği diğerininkini tutnıuyor. Kimi kime şikâyet edelim? Çocukların umut- ları boşa gitti" dedi. Erdoğan, öğrencilerin bu sistemde şansının az olduğunu belirterek "Hoca Nasrettin'in fıkrası gibi bizimkisi: 'Ya tutar- sa'..." dedi. Öğrencilerin Milli Eğitim"den şikâ- yetçi ohnası gerektiğini kaydeden öğrenci velisi Nermin Eroğlu da çok yığılma olduğu için öğ- rencilerin önlerinin kapatıldığını vurguladı. Tercihler için son gün Eğitim Servisi - Ortaöğretim Kurumlan Öğrenci Seçme Sınavı'nda adaylaruı tercih süresi bugün sona eriyor. Adaylann velileri, çocuklarının me- zun olduğu veya sınav kayıtlarının bulunduğu il- köğretim okullarına başvurarak tercih işlemlerini gerçekleştiriyorlar. Tercih işlemleri okul müdür- lüklerince internet üzerinden yapılıyor. Adaylar, tercih kılavuzunu Milli Eğitim Bakanlığı'nın www.meb.gov.tr internet adresinden de görebili- yorlar. İlk yerleştirmenin sonuçlan 16 Ağustos'ta açıklanacak. îkinci tercihler için de 27 Ağustos-2 Eylül günleri arasuıda başvuru yapılacak. Îkinci yerleştirme sonuçlan ise 7 Eylül'de ilan edilecek. Alternatif istihbarat örgütü• Baştarafı 1. Sayfada Esat Kurucu ile tbrahim Bil- gehan Taşdelen'in paravan ola- rak kullandıklan ZRG Grup Dış Ticaret AŞ, yurda getirdiği gaz- yağını, özel tüketim vergisi öde- memek için ÖTV'si çok düşük olan safrasol olarak gösterdi. Ancak, getirilen ürünün gazya- ğı olduğunun belirlenmesi üze- rine şirketten ÖTV istendi. Bu- nun üzerine şirket, nüfuzlu kişi- leri kullanarak sorunu Gümrük Müsteşarhğı ve Maliye Bakanlı- ğı'nda çözmeye yöneldi. Emni- yet güçlerinin yürüttüğü operas- yon sonucunda, son yıllann en büyük akaryakıt kaçakçüığı or- taya çıkanldı. Gebze Cumhuriyet Başsavcı- hğı'nın 2004 4556 sayıh fezle- kesinde, Kurucu ile Taşdelen'in emekli Korgeneral Altay To- kat' ı aracı talarak Gümrük Müs- teşar Yardrmcısı Hüseyin Hüs- nü Güler, Gümrükler Genel Müdür Vekili Sezai Uçarmak ve Ulaştırma Bakanlığı Müste- şarYardımcısı Kemal Albayrak'ı organizasyona dahil ettikleri vurgulandı. Başsavcıhk, 19 Temmuz 2004 günlü, 2004' 5170 sayıh iddianame ile açtığı dava- da, fırma yetkilileri hakkında cü- rüm işlemek için teşekkül oluş- tunnak, resmi evrakta sahteci- lik; Albayrak ile Tokat hakkında "devlet memurlarına intisap iddiasıyla menfaat temin et- mekten" dava açtı. Takipsizlik kararı Başsavcılık, emekli Korgene- ral Tokat, Albayrak, Güler ve Uçarmak'ın da aralannda bulun- duğu 9 kişi hakkında teşekkül halinde kaçakçılık, sahtecilik ve rüşvet almak suçlan bakrnınıdan •'haklarında dinleme kararı verilen Taşdelen ve Kurucu hakkında delil değeri bulun- duğu, bunların görüştüğü üçüncü kişilere karşı yasal de- lil değeri taşımayacağı" gerek- çesiyle takipsizlik karan verdi. AKP'nin kuruculan arasında yer alan Kemal Albayrak, Müs- teşar Yardımcılığı görevinden alınarak bakanlık müşavirliğine atandı. Açığa alman Güler ile Uçarmak ise daha sonra göreve yeniden iade edildiler. 'Nüfuzlu kişilerle' ilişki Ancak dava dosyasında yer alan belgeler, ilişkilerin ve faai- liyetlerin akaryakıt kaçakçıhğı- nın da ötesinde olduğunu ortaya koydu. Gebze Ağır Ceza Mahke- mesi'nde görülen davanın dos- yasuıda, telefon dinleme tuta- naklan, emniyet fezlekesi, baş- savcılık karar ve iddianameleri ile müfettiş raporlan yer alıyor. Dosyaya göre, kaçakçılığın kilit isimleri Taşdelen ile Kurucu sık sık ülke siyasetine ilişkin değer- lendirmeler yaptılar. Polisin ya- kın izlemeye aldığı Kurucu ve Taşdelen'in "nüfuzlu kişilerle" ilişkili olduklan belirlenirkenbir aracınm "abi" diye söz ettiği bir kişinin "ricasını" kaçakçılara ilettiği anlaşıldı. Kaçakçılann ilişkisi olduğu saptanan bir kişi- den "ekip" kurmasının istendi- ği ve bunun özel bir askeri istih- barat örgütü olduğu dosyaya yansıdı. Belgelere göre, örgütün "tüm yetkilerle donatılmış ve ülkeye zarar veren birimlerle ilgili bilgiler toplaması" için oluşturulması planlandı. Bu ör- gütte 300-500 kişinin görevlen- dirilmesi öngörülürken ekibin başına emekli bir paşanın geti- rilmesinin düşünüldüğü anlaşıl- dı. Kurucu ile Taşdelen'in tele- fon konuşmalanyla, özel örgü- tün başma geçmesi önerilen ki- şinin NÜT'i kastederek "en tepe- deki" yerin başma gelerek bunu yapmanın daha doğru olacağını kendilerine aktardıgı saptandı. 'Hükümetle bağlantı izlenimi' Kaçakçılann sanki hükümetle bağlantılan varmış gibi izlenim vermeye çahşmalan dikkat çek- ti. Dava dosyasındaki bazı belge- ler, AKP'li Vahit KUer başkan- lığında oluşrurulan TBMM Akaryakıt Kaçakçılığım Araştır- ma Komisyonu'na da iletiknesi- ne karşın raporda yer almadı. PKKKAÇIRMIŞTI ErKırandi serbest bıraküdı TUNCELt-TRAB- ZON (Cumhuriyet) - Tunceli'de terör örgütü PKK tarafından kaçın- lan er Coşkun Kıran- di, Tunceli'ye 15 kilo- metre uzaklıkta bulunan Güleç köyü kırsahnda serbest bırakıldı. Oğlunun serbest bırakıldığını öğrenen baba Ühan Kırandi, ev- de bayram havası yaşandığım belirterek "Duygulanmı keli- melerle ifade etmem mümkün değil" dedi. Tunceli-Pülümür karayolunu 11 Temmuz'da keserek 40 aracı durduran ve yurttaşların değerli eşyalarmı alan teröristler, sivil kıyafetli Kırandi'nin er olduğu- nu anlayarak kaçmnışlardı. Kı- randi, dün akşam saatlerinde ser- best bu-akıldı. Kırandi'yi, Fer- hat Tunç, Umur Hozatb, Sela- hattin Demirtaş ve Mehdi Pe- rinçek"ten oluşan 4 kişilık heyet teslim aldı. Kırandi, Tunceli II Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerce Tunceli'ye götürüldü. Sağhğuıın iyi olduğunu ve ken- disine kötü muamele yapıhnadı- ğını söyleyen Kırandi, "Sabit kalmadık, geceleri yürüyüp gündüz konakladık" dedi. Baba evinde bayram Er Kırandi'nin serbest bırakıl- masıyla Trabzon'daki baba evin- de bayram havası yaşandı. Baba îlhan Krrandi, "Hepimizin gö- zü aydın. Çok sevinçliyiz. Oğ- lumun serbest bırakılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. Uzman Çavuş Ke- mal Etiler'in cena- zesi, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde toprağa verildi. Etiler'in ce- nazesini taşıyan as- keri araca, dev bir Türk bayrağı taşı- van yüzlerce yurt- taş eşlik etti. Etiler'in yakınlan tabuta sarılarak gözyaşı döktü. (A.\) Şehit Kemal Etiler'i binlerce yurttaş uğurladıMUSTAFAKEMALPAŞA (Cumhuriyet) - Şırnak'ta ma- yuıa basarak şehit olan Jandar- ma Uzman Çavuş Kemal Eti- ler. dün Bursa'nın Mustafake- malpaşa ilçesinde binlerce kişi- nin katıldığı törenle toprağa ve- rildi. Tören sonrasında, bir grup ülkücü, DE- HAP ilçe binasına ve Doğu kökenli seyyar sa- tıcılara saldırdı. Olaylar polisin müdahalesiyle daha fazla büyümeden önlendi. Bir kişinin ha- fif yaralandığı bildirildi. Şırnak Jandarma Komando Taburu'nda görev yapan ve Uludere me\kiinde tarama çalışması sı- rasında PKK tarafından döşenen mayma basarak yaşamım yitiren Etüer'in cenaze namazı, Mus- tafakemalpaşa Züferbey Camisi'nde kılındı. Ke- • Bir grup ülkücü törenden sonra DEHAP ilçe binasına ve Doğu kökenli seyyar satıcılara saldrrdı. Olaylar fazla büyümeden önlendi. mal Etüer' in 7 ayhk eşi Sevda Eti- ler, tabuta sanlarak, gözyaşlan döktü. Güçlükle ayakta duran Eti- ler'in yakınlan doktor kontrolün- de cenaze törenine katılırken Eti- ler'i son yolculuğuna uğurlayan yaklaşık 9 bin kişi namaz sonrası saygı yürüyüşü yaptı. Sık sık "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "ImrahApo'ya mezar ola- cak" sloganlannın atıldığı törene AKP Bursa Milletvekili Şerif Birinç ile CHP Bursa Millet- vekili Mehmet Küçükaşık da katıldı. Resmi törenin ardından bir grup ülkücü, Setboyu Cad- desi'nde bulunan DEHAP ilçe binasını taşladı. Daha sonra seyyar satıcılann bulunduğu bölgeye yönelen grup, seyyar satıcılan tehdit etti. Polisin müdahalesiyle grup dağıldı. SÖYLEŞİ ATTİLÂ İLHAN ıı .İngiltere, Yunanlstan'ı Sattı mı?...rv • Baştarafı Arka Sayfada çıkmayı Atina'ya -daha doğru- su Elefterios Venizelos'a- bol keseden bağışlamıştı: bu bağış, hiç Kuşkusuz, Anadolu'nun en az dört devlete bölüneceği var- sayımına dayandırılmıştı; işler umulduğu kadar yürümese de, Stregiades (Istiryadis) Izmir'de şimdilik lonia Genel Valisi ola- rak görev yapıyor; ninemin ba- na anlattığına göre, efzonlar, Türkleri sokakta çevirip "-...vi- ta Venizelos söyle, yoksa ölür- sün' diyebiliyordu: Venizelos yaşasın demeyen Türk'e hayat tanınmıyordu. Ne tuhaftır, tarih de galiba te- sadüflerden ibaret! Sovyet- ler'in, daha doğrusu Kızılor- du'nun, Müskom yönetiminde- ki (Galiyef) Müslüman Kızılor- dusu'nun da desteğiyle, 'Be- yazlan' silip süpürmesi; Ati- na'da Venizelos'un gözden düşmesiyle ve Kral Konstan- tin'in tahtına dönmesiyle, nere- deyse aynı tarihe geliyordu:: Garp Cephesi'ndekı ilk Türk as- keri basanları, o sıralarda ya- şanacaktır. 3/ İngiltere, Sovyetler'in güç- lü ve düpedüz dünya mazlum- larını ayaklandırıcı bir devlet olarak yerleştiğini görünce, acaba Sevres'le dağıtılacak Osmanlı yüzünden; Kıbrıs, Sü- veyş Kanalı, Kafkaslar'daki cumhuriyetlerin akıbeti için, en- dişeye düşmüş olamaz mı? Bu endişe onlan, çok eski strateji- lerine, yani -hayli küçülmüş de olsa, yekpare bir- Osmanlı Dev- leti'ni Ruslann güneye inmesi- ni önleyecek bir set olarak kul- lanma fikrine, kaydırmış olma- sın? İyi de, besbelli bu, Osman- lı Saltanatı'nın, dolayısıyla Er- kân-ı Harbiye-i Umumiye'sinin fikir ve davranışını toptan de- ğiştirmesini gerektirecekti... Veriler bunlar, bunların aydınlı- ğında, şimdi lütfen, Anadolu Sa- vaşı'nı tartıştıklan kitaplarda, ba- zı Yunan müelliflerinin, 'İngiltere bizi sattı' iddiası üzerinde, bir ke- re daha düşünür müsünüz? Acaba sahiden 'satmış' olabilir mi?...) Berkes'in önerdlğl ikl kltap.. (Çağrışım/ 3 "... bir de La- usanne meselesi var; her kafa- dan bir ses çıkıyor; onu da ulus- lararası perspektif açısından gö- remiyor gibiyiz; oysa Niyazi Ağ- biy'le (Berkes) o sohbetimizde, bu da bahis mevzuu olmuştu; o, yıllar sonra 'hatıralan'nda irdele- yeceği sorunu, bana açıklamış, hayli de şaşırtmıştı, ne var ki be- nim hayretim onu şaşırtmadı; gü- lümsemesi hâlâ gözümün önün- dedir, gözlükleriyle oynayarak de- mişti ki: "-... ecnebi araştırmalan oku- malısın, onlar hadiseye bizden objektif yaklaşabiliyorlar; sana iki kitap tavsiye edebilirim, Türkçeye çevrildiğini sanmıyo- rum ama, belki Fransızcalannı bulabilirsin; onları okursan, söylediklerimin doğruluğunu daha iyi anlayacaksın.." O günler, Türkiye'de ana baba günleri: geceleri kahvehanelersi- lahla taranıyor, güpegündüz orta- lık yerde adam öldürülüyor; vırt zırt gösteriler, vs. Elbette bu iki ki- tabı bulamadım, hatta arayama- dım bile; ne var ki, yıllar sonra, Ni- yazi Ağbiy'in (Berkes) o kitapları da kullanarak kaleme aldığı hatı- ralarında, Lausanne hakkındaki düşündüklerini okudum. (bkz. 'Unutulan Yıllar', lletişim Yayı- nevi, 1997) Hiç değişmemişti?) Merakhsı İçin Notlar: O iki eseri, sorunu daha etraflı öğren- mek isteyebilecekler için, yazıyo- rum: a/ 'The Last Phase, 1919- 1925', yazan Harold Nicholson; yayın tarihi, 1934. b/ 'Mudras To Lausanne' Bri- tains Frontier in West Asia' ya- zan, E.C. Bush, kitabın yayım- landığı tarih, 1977. Ikincisinin adı bile, anlayana ne çok şey anlatabilir: 'Ingirtere'nin Batı Asya'daki Sınırlan' demiş, adam.) j kar > Gok gurültulü G U N D E M MLSTAFA BALBAY I Baştarafı 1. Sayfada Kapkaç haberlerine alıştık. Ancak iki haber, ola- yın boyutlarının ne hale geldiğini gösteriyordu. Di- yarbakır'da bir esnaf, kapkaççılara engel olmaya çalışınca öldürüldü. Bunun üzerine emniyet yetki- lileriyle bir araya gelen esnaf temsilcilerinin ekran- daki görüntüsü içler acısıydı... Istanbul'daki kapkaç olayı ise tam kara mizah. Cumahan Emet adlı yurttaşın çantasını çarpan kapkaççılar çantadan hiçbir şey çıkmayınca kadı- nı evire çevire, bakan göreve gelinceye kadar döv- müşler! Demek ki evden çıkarken üzerinde hiç pa- ra olmasa bile çantanın bir gözüne kapkaççının pa- yını koyacaksın! Bursa'dan gelen haberse insana "aman" dedir- tiyor... Balkan göçmenleriyle Güneydoğu'dan ge- len inşaat işçileri "taciz" iddiası nedeniyle birbirine girmiş. Ortam gerilince Balkan göçmenleri, "Şehit- ler ölmez, vatan bölünmez" sloganı atmaya başla- mış. Anadolu'nun o güzelim iç içe yaşama dokusun- da erozyonlar olduğunu gösteren tatsız bir olay! • • • Trafik kazaları terör olaylarından daha çok can al- maya devam ediyor. Dün AA'nın haber dökümün- den Anadolu'nun dört bir yanında meydana gelen kazaiarda yaşamını yitirenleri saymaya giriştim. ölü-yarah sayısı 3 haneli rakamı aştı. Artık Azrail "kol" gezmiyor, "yol" geziyor. Karami- zaha vurmak gerekirse, Türkiye'de nüfus planlama- sının bir yöntemı de trafik kazaları diye hayıflanma- mak elde değil. Nüfus planlamasının başka bir ayağı hastaneler- deki toplu bebek ölümleri. Bu kez acı haber Kay- seri'den. Türkiye'de sağlık deyince akla, kadrolaş- ma, yönetim değişikliği, ihale geldiği için işin altya- pı kısmı ikincı planda kalıyor. Kırsal kesimde trafik kazası daha az ya; orada da tarla-mera anlaşmazlıkları toprağın kanla sulanma- sına neden oluyor. Denizli'den gelen habere göre, mera anlaşmazlığı 3 kişinin ölümüyle sonuçlanmış! • • • Bodrum kaynaklı bir haberi görünce, konusunun turizm olduğunu sandım. Meğer, turistler sahilde güneşlenip tatilin tadını çıkanrken katilin birini kar- şılarında görmüşler. Güvenlik güçleri katil zanlısını kelepçeleyip turistlerın önünde cinayet tatbikatı yaptırmaya girişmişler. Geçen günlerde Alanya'daki deniz araçları maf- yasının çatışmasında 5 kişinin öldüğü dikkate alı- nırsa işte size Türk turizmi: Biraz tatil. biraz katil! Karadeniz'in neresinden tutsak? Ne zaman mevsim normallehnin üzerinde yağ- mur yağsa dere yataklarına inşa edilen evler sele kanşıp can alıyor. Felaket bölgelerinin tepeden fo- toğrafına bakınca "Buraya ev yapan intihar etmek istiyordur" dememek elde değil... Bir yanda Ankara'daki hükümetin ikide bir vur- guladığı Türkiye'nin AB'ye tam üyeliği hak ettiği, Türkiye'nin AB'ye güç katacağı demeçleri... Bir yanda insandan doğaya felaket haberieri. "Küresel" bir güç olma yolundayız... "Sel" kısmı- nı başardık, geriye "küre"s\ kaldı! ankcum" cumhuriyet.com.tr Abdullah Öcalan: Yetkkni kulanacak dırumda değHHn • ISTANBUL (ANKA) - Imrah Cezaevı'nde bulu- nan terör örgütü lideri Abdullah Öcalan, uzun bir aradan sonra kardeşi Mehmet Öcalan ile görüştü. Abdullah Öcalan görüşmede, 7 yıldır bir şeyler yap- maya çalıştığını ileri sürdü. Öcalan'ın, görüşmede kardeşine, çatışmalann yeniden başlamasına ilişkin "Kimse üstünde yetkimi kullanacak durumda degi- lim" dediği ileri sürüldü. Mehmet Öcalan'ın verdiği bilgilere göre, Abdullah Öcalan, kendisine yönelik yeni kısıtlamalaruı getirildiği iddiasında bulundu. Avukatlanyla koşullannın adil olmaması nedeniyle iki aydır görüşmeyen Abdullah Öcalan, hukuksal haklannın gasp edildiğini öne sürdü. ITEaubonne yaşamını yîtiPdi • PARİS (AA) - Fransa'da 1970'li yıllarda feminist hareketin öncülerinden kabul edilen kadın yazar Françoise d'Eaubonne. başkent Paris'te 85 yaşında yaşamını yitirdi. D'Eaubonne, 50"den fazla roman, biyografı, deneme ve şiir kitabı yazmıştı. "Kaduılara Özgürlük Hareketi"nin kuruculanndan olan yazar Françoise d'Eaubonne, ünlü filozof Michel Foucault tarafindan da desteklenen "Devrimci Homoseksüel Hareket Cephesi"nin de kuruculan arasındaydı. Ükücüler Biver Paşa'yı andı • îstanbul Haber Servisi - Istanbul Ûlkü Ocaklan üyeleri, Enver Paşa'yı ölümünün 83. yıhnda Çağla- yan'daki mezan başında andı. Ulkü Ocaklan Başka- nı Yüksel Kaleci, insanlann yapmak istedikleri uğ- nmdaki emek ve direnişleriyle kahraman olduklannı ifade ederek "Böyle değerlendirildiğinde Enver Paşa gerçek bir kahramandır" dedi. Enver Paşa'nın, par- çalanan imparatorluğun askeri olarak, ruhunu Türk- çü, milliyetçi fikirlerle beslediğini söyleyen Kaleci, "Tek hırsının dünya Türklüğünü aynı bayrak altında toplayıp bağımsızlaştırmak" olduğunu kaydetti. Erdoğan, Ekinlik AdasCna gitti • İSTANBUL (AA) - Başbakan Tayyip Tayyip Er- doğan, Marmara Denizi'nde bulunan Ekinlik Ada- sı'na gitti. Erdoğan, Galatasaray Spor Kulübü'nün 100. Yıl Balosu'na katıldıktan sonra Dolmabah- çe'deki çalışma ofisine geçti. Başbakan Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ve kızı Sümeyye ile birlikte nhtımda bekleyen bir tekneye binerek Ekinlik Adası'na gitti. Erdoğan geçen yıl da Ekinlik Adası'nda Ramsey Gi- yim'in sahibi Remzi Gür'e ait villada kalmıştı. Çankaya'da göçük: 1 ötii • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Çankaya Hilal Mahallesi'nde dün akşam saat 20.00 sıralartn- da 7 katlı bir inşaatın rögar çalışması sırasında gö- çük meydana geldi. Göçük sonrası îbrahim Ankan isimli yurttaş yaşamım yitirirken hafif yaralı ola- rak kurtanlan iki işçi hastaneye kaldınldı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog