Bugünden 1930'a 5,438,457 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 5AĞUSTOS2005CUMA HABERLER Yüksek Askeri Şûra'da 11 personelin disiplinsizlik nedeniyle ihracma karar verildi TSK'denöbetdeğişimi • Şûra karanyla 33 general ve amiral bir üst rütbeye, 47 albay da general ve amiralliğe yükseldi. Ankara'da Başbakan Erdoğan ile Milli Savunma Bakanı Gönül'ün ihraç kararlanna şerh koyduklan ileri sürüldü. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Yüksek Askeri Şûra'da (YAŞ) alınan kararlarla, 30 Ağus- tos 2005 tarihi itibanyla Türk Silahlı Kuvvetle- ri'nin (TSK) üst komuta kademesi şekillendi. De- nız Kuvvetleri Komutanlığı'nı Donanma Komu- tanı Oramiral Yener Karahanoğlu. Hava Kuv- vetleri Komutanlığı'nı da Harp Akademilen Komutanı Orgeneral FanıkCömertde\Talacak. Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral tlker Baş- buğ 1. Ordu Komutanlığı görevini yürütecek. Ege Ordu Komutanı Orgeneral Sebahattin Işık Koşaner Genelkurmay 2. Başkanlığı'na, Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Orgeneral Fethi Remzi Tuncd de Ege Ordu Komutanlığı 'na atan- dı. Şûrada, durumlan değerlendirilen 11 perso- nelin disiplinsizlikleri nedeniyle TSK'den ihraç- lanna karar venldi. EMEKLI OLACAKLAR YAŞ'ın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ın başkanlığında gerçekleştirilen ağustos ayı ola- ğan toplantısında alınan kararlar açıklandı. Bu- na göre, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramıral Özden Ömek. Hava Kuvvetleri Komutanı Or- general Halil Ibrahim Fırnna ve 1. Ordu Komu- tanı Orgeneral Hurşit ToJon 30 Ağustos itiba- nyla emekli olacaklar. Şûra kararlanna göre, oramirallığe yükselen Kuzey Deniz Saha Komu- tanı Koramıral Muzaffer Metin Ataç Donanma Komutanı oldu. Orgeneralliğe yükselen Genelkurmay Baş- kanlığı Plan ve Prensıpler Başkanı Hava Kor- general Aydoğan Babaoğlu Harp Akademileri Komutanlığı'na atandı. Brüksel'deki Türk Mil- li Askeri Temsil Heyeti Başkanı Korgeneral Er- gin Saygun da Kara Kuvvetleri Kurmay Başkan- lığı'na getirildi. Genelkurmay Başkanı Orge- neral Hilmi Özkök, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Büyükanrt ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Fevzi Tûrkeri bulunduk- lan görevi bir yıl daha sürdürecek. 2'ncı Ordu Komutanı Orgeneral Şükrii San- ışık, 3'üncü Ordu Komutanı Orgeneral Orhan Yöney ve Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanı Orgeneral IsmaiKoçman'ın görev yer- lerinde de değişiklik yapılmadı. KADROSUZLUK Geçen yıl görev süresi uzatılan 4. Kolordu ve Ankara Gamizon Komutanı Korgeneral Ömer Keçecigü ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı Lo- jistik Komutanı Korgeneral Engin Alan kadro- suzluk nedeniyle emekliye sevk edildı. Şûraya bu yıl giren Kara Kuvvetlen Eğitim ve Doktrin Komutanlığı Komutan Yardımcısı Korgeneral Hayrettin Uzun ile 15. Kolordu Komutanı Kor- general Zafer Ozkan da emekli oldu. Tümge- neral Bekir Kalyoncu, Afganistan Uluslararası Güvenlık Yardım Kuvveti'nin 2. dönem komu- tasını yürüten Tümgeneral HimiAkm Zortu, Özel Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Servet Yörük, Tümgeneral Yalçın Ataman ile Izmir Istihkâm Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tümgene- ral Eyüp Kaptan korgeneralliğe yükseldi. Ge- çen yıldan uzatmalı Tümgeneral Osman Doğu Silahçioğlu, Tümgeneral Fikri Gönültaş, Millı Güvenlik Akademisi Komutanı Tümgeneral Ne- jatMüldür. Edirne 3. Mekanize Tümen Komu- tanı Tümgeneral AM thsan Gürcihan ile şûraya bu yıl giren Tümgeneral Yalçın Özçer, Tümge- neral Yalçııı Pehüvanoğhı, Tümgeneral Kerim Şahin, Tümgeneral Mehmet AB Erdoğan ile Tümgeneral AB Fuat Saraç da emekli oldu. 9. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Muhar- rem Karaduman. Tümgeneral AbduHah Atay, Tümgeneral Kemal Ay, Tümgeneral Saüh Gü- loğhı ve Nejat Bek bir yıl bekleme aldı. KUVVETLERİDENİZ Genelkurmay Muhabere, Elektronik ve Bil- gi Sistemleri Başkanı Koramiral Şükrii Taner Ezgü (temditli) ile Güney Deniz Saha Komu- tanı Koramiral Liitfü Sancar emekli oldu. Harp Filo Komutanı Tümamiral AhmetFevyazÖğüt- çü ile Donanma Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümamiral Emin MuratBflgd koramiralliğe yük- seldi. Sahil Güvenlık Komutanı Tümamiral En- gin Heper ise emekliye sevk edildi. HAVA KUVVETLERI Hava Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Komu- tanı Korgeneral Ismaü Ozalp ve Genelkurmay Başkanlığı Denetleme ve Askeri Tarih ve Stra- tejik Etüt Başkanı Korgeneral Erdoğan Kara- kuş emekliye aynldı. Geçen yıl bekleme alan Hava Harp Okulu Komutanı Tümgeneral Sü- leyman Şevket Dingfloğhı ile Hava Harp Aka- demisi Komutanı Tümgeneral Rasim Arslan korgeneralliğe atandı. Tümgeneral KorcanPu- latsü, Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarhğı Teknoloji Koordinatör Yardımcısı Hava Tüm- general Omer tnak ile Hava Kuvvetleri Komu- tanlığı İstihbarat Başkanı Tümgeneral ErolÖz- gil de birer yıl bekleme aldı. Tümgeneral Mu- rat Bulgan ile 2. Ana Jet Uçuş Eğitim Merkez Komutanı Tümgeneral Volkan Tiryakiler ise emekli oldu. JANDARMA CENEL KOMUTANLIĞI Jandarma Genel Komutanlığı'nda da Jandar- ma Genel Komutanlığı Kurmay Başkanı Kor- general Mehmet Çaydaroğlu'nun görev süresi Erdoğan'm başkanhğında gerçekleştirilen YAŞ'ın, terfî, atama ve emekülik konuiannın ele alındığı 2005 Ağustos toplanüsı sona erdi (AA) Yenikomutakademesi Genelkurmay Başkanı: Orgeneral Hilmi Özkök Kara Kuvvetleri Komutanı: Orgeneral Yaşar Büyükanrt Deniz Kuvvetleri Komutanı: Oramiral Yener Karahanoğlu Hava Kuvvetleri Komutanı: Orgeneral Faruk Cömert Jandarma Genel Komutanı: Orgeneral Fevzi Türkeri 1'inci Ordu Komutanı: Orgeneral llker Başbuğ 2'inci Ordu Komutanı: Orgeneral Şükrü Sarıışık 3'üncü Ordu Komutanı: Orgeneral Orhan Yöney Ege Ordu Komutanı: Orgeneral Fethi Remzi Tuncel Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı: Orgeneral Ergin Saygun Harp Akademileri Komutanı: Orgeneral Aydoğan Babaoğlu Genelkurmay ikinci Başkanı: Orgeneral Sebahattin Işık Koşaner Donanma Komutanı: Oramiral Muzaffer Metin Ataç Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanı: Orgeneral Ismail Koçman Erdoean ve GöniıFden şerh O ûrada, Milli Savunma Bakanlığı Müsteşan ky Korgeneral Avni Atila Işık ile 5. Kolordu Komutanı Korgeneral Hasan Iğsız bir yıl bekleme aldı. Şûra kararlanyla TSK'de 33 general ve amiral bir üst rütbeye, 47 albay ise general ve amiralliğe yükseldi. Ankara kulislerinde ilişiği kesilen 11 personelin dosyasına Başbakan Erdoğan ve Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül'ün şerh koyduğu bilgisı yayılırken, bu konuda herhangı bir yalanlama gelmedi. AKP hükümeti göreve geldiği günden bu yana "YAŞ kararlanna yargı yolunun açık olmamasınj" gerekçe göstererek şerh koyuyor. ORGENERAL VE ORAMÎRAL ATAMALARI Oramiral YenerKarahanoğlu (Deniz Kuvvetleri Komutanı) 1946 yılında Erzurum'da doğdu. I964'te Deniz Harp Okulu'ndan, 1978 de Deniz Harp Akademisi 'nden mezun oldu. 1990 da tuğa- mimlliğe, 1994 te tümami- ralliğe yükseldi. 1998 yı- lında koramiral rütbesiy- le Deniz Kuvvetleri De- netleme ve Değeriendirme Başkanlığı ve Kurmay Başkanlığı ile Güney De- niz Saha Komutanlığı gö- revlerinde bulundu. Oramirallığe 2003 'te terfi eden Karahanoğlu, Do- nanma Komutanlığı görevinin ardın- dan 30 Ağustos 2005 itibanyla Deniz KuvvetleriKomutanlığı 'na atandı. Ev- li olan Karahanoğlu 'nun 2 çocuğu var. OrgeneralS. IşıkKoşaner (Genelkurmay 2. Başkanı) 1945yılında Izmir de doğdu. 1965yı- lında Kara Harp Okulu 'ndan, 1966yı- lında Piyade Okulu 'ndan, 1978yılın- da Kara Harp Akademisi 'nden me- zun oldu. Koşaner, Ge- nelkurmay ÖzelHarp Da- ire Başkanlığı 'nda çalış- tı. 1992 yılında tuğgene- ralliğe, 1996 yılında tüm- generalliğe, 2000 yılın- da korgeneralliğeyüksel- di. Bu rütbede Milli Sa- vunma Bakanlığı Müste- şarhğı ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvet- leri Komutanlığı görevlerini yürüttü. Halen Ege Ordu Komutanlığı yapan Koşaner, Nurdan Koşaner ile evli ve 2 çocuğu bulunuyor. Koşaner, tngi- lizce bilivor. bir yıl uzatıldı. Adana Jandarma Bölge Komu- tanı Tümgeneral Abdnlkadir Eryıhnaz ile Ay- dm Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Ka- dir ABEsener'e birer yıl bekleme verilirken îs- tanbul Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Halil Helvacıoğlu ile Tuğgeneral HüseyinGüç- lü tümgeneral oldu. Bilecik Garnızon Komu- tanı Tuğgeneral Levent Ersöz, Ankara Jandar- ma Bölge Komutam Tuğgeneral HaBl tbrahim Tüysüz ile geçen yıldan temditli Kaysen Jan- darma Bölge Komutanı Tuğgeneral MecitKor- kut ile 3. Er Eğitim Tugay ve Zonguldak Gar- nizon Komutanı Tuğgeneral Kemal Bayalan emekliye aynldı. Askeri Yargıtay Başkanı Hâkim Tuğamıral Fer- hat Ferhanoğhı ile Askeri Yüksek İdare Mah- kemesi Başkanı Hâkim Tuğgeneral Erol Alpar emekliye se\ k edildi. Askeri Yargıtay'da Hâkim Albay Ahmet Allaş, Askeri Yüksek tdare Mah- kemesi 'nde de Hâkim Albay TurgutAnbal tuğ- generalliğe yükseldi. u , OrgeneralFaruk Cömert (Ha\a Kmvetleri Komutanı) 1946 'da Samsun Vezirköprü 'de doğ- du, 1965'te Hava Harp Okulu'ndan, 1976 'da Hava HarpAkademisi 'nden mezun oldu. 1991'de tuğgeneralliğe, 1995'te tümgeneralliğe terfi et- ti. Bu rütbeyle Hava Harp Okulu Komutan- lığı ve Genelkurmay Antlaşmalar Daire Başkanlığı görevleri- ni yürüten Cömert, 1999 'da korgeneralliğe, 2003 'te or- generalliğe yükseldi. Halen, Harp Akademileri Komutanlığı görevini yürüten Cömert, Özay Şefika Cö- mert ile evli ve 2 çocuğu bulunuyor. Orgeneral Cömert, tngilizce biliyor. OrgeneralE Remzi Tuncel (Ege Ordu Komutanı) 1943'te tstanbul'da doğdu. 1962'de Kara Harp Okulu 'ndan, 1963 te Top- çu Okulu 'ndan, 1973 'te Kara Harp Akademisi'nden mezun oldu. 1990yı- lında tuğgeneralliğe, 1994'te tümgeneralli- ğe, 1998'de korgene- ralliğe terfi etti. Bu rüt- beyle Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Denet- leme ve Değeriendirme Başkanlığı, 15. Kolor- du Komutanlığı ve Milli Güvenlik Kurulu GenelSekreterBaşyardımcı- lığı görevlerinde bulundu. 2003 'te orgeneralliğe terfi eden Tuncel, Ka- ra Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı 'na atandı. tngilizce biliyor. OrgeneralErgin Saygun (Kara Kmvetkri Komutanlığı KurmayBaşkanı) 1946 yılında Istanbul'da doğdu. 1966 yılında Kara Harp Okulu 'ndan, 1967 yılında Topçu Oku- lu'ndan, 1978 yılın- da Kara Harp Aka- demisi'nden mezun oldu. 1993 yılında tuğgeneralliğe, 1997'de tümgene- ralliğe, 2001 yılın- da korgeneralliğe yükselen Saygun, bu rütbe ile 3. Ko- lordu Komutanlığı veBrüksel 'de Türk Askeri TemsilHeyeti Başkanlığı gö- revlerinde bulundu. Nermin Saygun ile evli olan Orgeneral Saygun, 2ço- cuk babası, Ingilizce biliyor. OrgeneralM. llker Başbuğ (1. Ordu Komutam) 1943'te Afyon'da doğdu. 1962'deKa- ra Harp Okulu 'ndan, 1963 'te Piyade Okulu 'ndan, 1973 'te Kara Harp Aka- demisi 'nden mezun ol- du. 1989'da tuğgeneral- liğe, 1993 'te tümgene- ralliğeyükseldi. Bu rüt- bede Jandarma Asayiş Komutan Yardımcıhğı veBelçika/Mons 'ta Mil- li Askeri Temsil Heyeti Başkanlığı görevlerini yürüttü. 1997 de orgeneralliğe, 2002 den geçerli olarak orgeneralli- ğe terfi etti ve Kara Kuvvetleri Komu- tanlığı Kurmay Başkanlığı 'na atandı. Başbuğ, Se\im Başbuğ ile evli ve 2 ço- cuğu bulunuyor, Ingilizce biliyor. OrgeneralAydoğanBabaoğlu (Harp Akademileri Komutanı) 1944 'te Samsun 'un Havza ilçesinde doğdu. 1964'te Hava Harp Oku- lu'ndan, 1965'te uçuş okulundan, 1976'da Hava Harp Akademisi 'nden mezun oldu. 1991de tuğgeneralliğe, 1995 'te tümgeneralliğe, 1999'da korgeneralliğe yüksel- di. Bu rütbe ile Hava Kuvvetleri Kurmay Baş- kanlığı, 2. Hava Kuvvet Komutanlığı ve Genel- kurmay Genel Plan ve Prensıpler Başkanlığı görevlerinde bulunduktan sonra 30 Ağustos 2005 tarihinden geçerli olarak orgeneral- liğe terfi etti ve Harp Akademileri Ko- mutanlığı görevine atandı. Babaoğ- lu 'nun 2 çocuğu var, Ingilizce biliyor. OramiralM. Metin Ataç (Donanma Komutanı) 1946'da tstanbul'da doğdu. 1976'da Deniz Harp Akademisi 'nden mezun oldu. 1992'detuğamiralliğe, 1996'da tümamiralliğe terfi etti. Bu rütbeyleDo- nanma Komutanlığı Kurmay Başkan- lığı, Harp Filosu Komu- tanlığı ile Harp Filosu ve Güney Görev Grup Komutanlığı görevleri- ni yürüttü, 2000 de ko- ramiralliğe yükseldi. Deniz Kuvvetleri Kur- may Başkanlığı ile Ku- zey Deniz Saha Komu- tanlığı görevlerinde bulunduktan son- ra 30 Ağustos 2005 'ten itibaren ora- miralliğe terfi etti. Ataç 'ın 1 çocuğu bulunuyor, tngilizce biliyor. BÎRBAKIMA SERVER TANİLLt Şetin Bir Dönemden İeçiyoruz... Günlerce, her şeyi bir yana bırakıp Vahdettin'i aklamaya kapandık. Çok yıllar önce kapanmış bir tarih sayfasını tekrar aralamak ne getirebilir? Ve ne getirdi? Ama o tartışmalann bir zararı da oldu: Cumhuriyet Devrimi, değerleri ve temelleriyie tas- fiye ediliyor. Asıl ihanet budur, gözlerden kaçınlı- yor. Sayısı az -o namuslu- kalemlerin yanı sıra, ayaklar arasında aydın diye dolaşanlar görülüyor, yazık ki yazık! Gelecek hafta, bu konuya yeniden dörteceğiz. Bu hafta, sıra karikatürün ve kitapların... • Karikatür çizmek, elle ateş tutmak gibi bir şey olmuşturyurdumuzda, bugündahadatehlikeli; ne var ki karikatür sanatı militandır, en ön safla vu- ruşmuştur ve vuruşuyor. Turhan Selçuk ile Abdülcanbaz'dan bir habe- rimiz var. Abdülcanbaz'ın yeni bir dizisi, birkaç haftadır başladı: Konusu da, hayvanlar insanca biryaşam biçimini seçmişter; "Hayvanistan Devleti'ni kurmuş- lar, başkent "Ahırkent"; başkan olarak da, "öküz- başı" Büyükbaş seçmişler. Tabii, "32 kısım tekmili birden". Kahkahalarla gülüyorsunuz ve düşünüyorsu- nuz. Ama böylesi görülmemiştir! Turhan Selçuk, sanatının ve mizahının doruğundadır... Bizim de çok ihtiyacımız varmış... • Turgut Özakman'ın, Bılgi Yayınevi'nden Şu Çıl- gın Türkler'\ri\ okudunuz mu? Başlamadınızsa, çok geciktiniz demektir. Bitirdiğinizde, bu sözlerimizi anlayacaksınız. Güzel okumalar yeniden!.. • Çankaya'yı, Falih Rıfkı Atay'dan okumuşsu- nuzdur. Ama sonraki yıllarda Çankaya ile Ankara'yı da pek merak etmişinizdir. Iç içe kaç dönem, kaç öykü! Onları, Bilgi Yayınevi'nden Bir Zamanlar Anka- ra'da Cüneyt Arcayürek anlatıyor. Başka bir referansa ihtiyaç var mı? • Hulki Cevizoğlu, televizyonda "Ceviz Kabu- ğu"nöak\ programlarıyla, düşünce dünyamtza pro- jektörünü çevirmiş ve tartışmıştır. Onun ürünü, şimdi, Ey Türk Istikbalinin Evladı'nda. Her şeye yeniden başlamak için. Istemez misiniz bu çağrıya katılmayı? • Baskın Oran'ın son eseri, "M.K. "Adlı Çocuğun Tehcir Anıları. 1915 ve Sonrası. lletişim Yayınla- n'nda çıkan kitabında 9 yaşında "Tehcir'e uğra- yan" Adanalı Ermeni Manuel Kırkyaşaryan'ın, yaşamöyküsünü anlatıyor. Gerçekten tüyler ür- pertici. Ama Manuel'in anılarını teybe okurken, "affetmeye hazır, sevmeye hazır bir dille anlat- ması", daha da insanı sarsıyor. Herbakımdan ilginç bireser... • Hikmet Uluğbay ın SiyasîUnç'l de heryönden çekici. Sayın Uluğbay'ı, okurlara tanıtmanın gereği yok. Ümit Yayınlan'nda çıkan -300 sayfalık- Siyasî L/nç'in ise ilginç bir öyküsü var: 2003 yılının ilk ya- nsında, Devlet Denetleme Kurulu ve TBMM Yol- suzlukları Araştırma Komisyonu, Uluğbay'ı, üç bankaya el koymadığı içın görevini kötüye kullan- makla suçlamış ve hakkında soruşturma komis- yonu kurulmasını önermiş. Ne var ki, arkası gel- memiş ve Uluğbay da boşuna beklemiş. Ama ilginç bir karar vermiş Uluğbay: Böyle bir komisyon kurulmuş olsaydı, oraya sunacağı bil- gileri bir kitapta topiamış; hakkındaki iddiaları da başa koymuş olarak, işte bu kitap ortaya çıkmış. Okuriann doğru bilgilenme hakkınasaygı duyarak, onların önüne koyuyor her şeyi. Okuriannın merakını gidermek için de şöyle di- yor: "Suçlamada bulunanlar bana kendimi sa- vunmak hakkını tanımadılar. Ben de yargıç olarak, sizi, ulusumu seçtim (...). Son söz, yargı ve karar sizindir!" (s. 213) Sayın Hikmet Uluğbay'ı tanıyordum, dahadata- nıdım. Ülkemizin politikacıları, bu siyasal bilinç ve dürüstlükte olsaydı, bugünkü duruma gelmezdik. Uluğbay, davranışıyla bir siyasal ahlak dersi veri- yor. Hele, çetin bir dönemden geçtiğimizsırada... RUYA MOTEL Adrasan-Antalya • Tertemiz Deniz • Muhteşem Doğa • Sakin bir ortam • Evinizdeki Hizmet YARIM PANSİYON Klimalı iki kişilik bungalovda YALNIZ 37.5.-YTL. Telf:0 242 88310 84 www.ruyamotel.com ORDU 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN EsasNo:2005 1739 Alacaklı Ferhat Gül vekillen Av. Hilal Yılmaz, Av. Adem Türkmen'ın hastmsız olarak Ordu Sulh Hukuk (Tereke) Mahkemesf ne açtığı davada. Ordu Sulh Hu- kuk Mahkemesi (Tereke) 2004 19 esas ve 2005 3 te- reke sayılı, 29.03 2005 tanhlı karan uyannca, Ordu Merkez Nizamettın Mahallesı. Cılt: 8. Hane: 9'da nü- fusa kayıtlı Ali oğlu Ayşeden olma 20.06.1949 do- gumlu müteveffa Orhan Bekıroglu'nun iflasına karar verilmış olup. Ordu 2 Icra Müdürlüğü'nün 2005 1739 E. sayılı dosyası üzennden terekenin iflas yolu ile tasfıyesının yapılacağı ılan olunur. 25.07.2005 ' Basm: 36957 Lise diplomamı kaybettım. Hükümsüzdür. ELİFERTÜRK
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog