Bugünden 1930'a 5,438,865 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

5 «AĞUSTOS 2005 CUMA CUMHURİYET SAYFA HABERLER bnir'de Çakmur adı konuşuluyop • İZMİR(Cumhum«t)- CHP Izmır ll Başkanİığı içtn adı kulislerde ortaya atılan eski Izmır Büyükşehir Belediye Başkanı Yüksel Çakmur, açıklama yapmak içın zamanın erken olduğunu söyledı Çakmur. CHP'yle arasındaki buzlaruı erıyip erimedığiyle ılgili sorulara da, "Erken yanıtı, bu sorunun karşılığııu da kapsıyor" demekle yetindi. Çakmur. Deniz Baykal'ı ve polirikalanru eleştirerek 4 yıl önce CHP'den aynlrruştı Son dönemde Baykal'la arasının düzeldiği yorumlan yapılan Çakmur'un, ıl başkanlığı için, aralannda milletvekillerirun de yer aldığı partililerin girişimde bulunduğu öne süriilmüştü. W n i n balonu 3 yılda söndü' • ANKARA (AA) - Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cevat Ayhan, AKP'nin "Umut balonunun üç yılda söndüğünü" söyledi. Ayhan, düzenlediği basın toplantısında. ekonomik gelişmelere ilişkin görüşlenni anlattı. Ihracattaki artışın azalma trendine girdiğini ancak ithalat artışının ayru tempo ile devam ettiğini ifade eden Ayhan. bu nedenle dış ticaret açıgının arttığını kaydetti. Onlem alınmadığı takdirde 2005 yılı toplam dış ticaret açığının 45 rrulyar dolara ulaşabılecegini ileri süren Ayhan, yıl sonunda can açık miktannın 20 miryar dolann üzerinde çıkabileceğini ifade etti. CHP'ye 'sol değıT suçlaması • ANKARA (AA) - SHP Genel Başkan Yardımcısı HakkıAkahn, "Deniz Baykal, siyasi hayatırun hiçbir döneminde solda kulaç atmamıştır" dedi. Akalın, yaptığı yazılı açıklamada CHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Özyürek'in sol partilere ilişkin değerlendirmelerini eleştirdi. Akalın, "Öncelikle Özyürek kendi genel başkanına sol bir partı olup olmadıklannı sormalıdır. Çünkü denizlerde kulaç sayısıyla gündeme gelen genel başkanının siyasal yaşamı boyunca solda kulaç atmadığı tüm Türkiye'nin malumudur" dedi. Kaide' dergisine toplatma karan • tstanbul Haber Servisi - Şenatçı terör örgütü İBDA C'nin çıkarttığı "Kaıde" dergisinin birincı sayısı hakkında Beyoğlu 2. Sulh Ceza Mahkemesi, toplatma karan verdi. Beyoğlu Cumhuriyet Savcısı Nihat Erdem, terör örgütünün övüldüğü ve halkın din farklılığı gözeterek kin ve nefrete yöneltildiği gerekçesiyle dergi hakkında toplatma kararmın verilmesi talebinde bulundu. Beyoğlu 2. Sulh Ceza Mahkemesi, talebi yerinde buldu. YP'denZaman'a yaianlama • tstanbul Haber Servisi - Yurt Partısı (YP) Genel Sekreteri Murat Göztoklusu, Zaman gazetesinde dün yer alan "Ulusalcılar dağıluıca Tantan rotasını DSP'ye çevirdı" başlıklı haberin gerçeği yansıtmadığını belirterek "Yurt Partisi'ne ulusal sol, bağımsız, demokratik sol kişi ve gruplardan katılımlar sürüyor. DSP'nın şundiki yönetimine sıcak bakıyoruz. ama DSP ile birleşme konulu görüşmemiz olmadı" dedi. Başkanlık, 'ayakta ya da oturarak idrar yapılmasında' sakınca olmadığmı belirtti Diyanet'tedepisuaryokANKARA (CumhuriyetBürosu)-Di- yanet Işleri Başkanlığı. Çorum'un îski- lip İlçesi Müftüsü Cavit Erdinçin, ''ayak- ta işemenin günah olduğu" yönünde bir fetva vermediğini, yalnızca cuma na- mazı öncesinde aptes alan bir kişinin konuyla ilgili sözlü sorusunu yanıtladı- ğını büdirdi. "Ayaktayadaoturarakid- rar yapümasında" sakınca olmadığını belirten Başkanlık'ın tuvaletlerinde pi- suar bulunmaması ise dikkat çekti. Diyanet Işleri Başkanlığı, Çorum'un İskilip ilçesinde AKP'li Belediye Baş- kanı Orhan Oztürk'ün, ilçe müftüsü Çavit Erdinç'rn fetvalanm gerekçe gös- • iskilip îlçesi Müftüsü'nün "ayakta işemenin günah olduğu" şeklinde bir fetva vermediğini ileri süren Diyanet Işleri Başkanlığı, yalnızca bir kişinin konuyla ilgili sorusunu yanıtladığını söyledi. tererek ilçe tuvaletlerindeki tüm pisuar- lan kaldırması konusunda açıklama yap- tı. Açıklamada, küçük tuvaletin ayakta yapılması konusunda Hazreri Peygam- ber'den birbirinden farklı rivayetler ol- duğu belirtildı. Açıklamada, "Bu riva- yetier değeriendirildiginde, necasetten (pislikten) sakınmak ve setr-i avrete uy- mak, yani nvahrem yerterin başkalan tarafindangörülmesineengelobnakkav- dı ile kişinin ayakta veya oturarakidrar yapmasında sakınca olmadığı anlaşıl- maktadır'" denildi. İskilip ilçesi Müftüsü Cavit Erdinç'in konuyla ilgili fetva vermediği ve cuma vaazlarında konuşma yapmadığı belir- tilenaçıklamada, Erdinç'in yalnızca cu- ma namazı öncesinde cami şadırvanın- da aptes alan bir kişinin sorusunu yanıt- ladığı kaydedildi. Açıklamada, Erduıç'in, kendisine yöneltilen soruya, "ayakta bevletmenin (idrar yapma) bazı ilmihal kitaplarında kerahati (sakmcası) oldu- ğu söylenmektedir'' yanıtını verdiği bil- dirildi. Bu arada, mahrem yerlerinin başka- lan tarafindan görülmesine engel ol- mak koşuluyla kişinin ayakta ya da otu- rarak idrar yapmasında sakınca olmadı- ğını belirten Diyanet'in tüm tuvaletleri alaturka. Diyanet Işleri Başkanlığı'nda bulunantuvaletlerin hiçbirinde pisuarbu- lunmazken çalışanlar, içinde su kabı ve tuvalet kâğıdı bulunan tuvaletleri kul- lanıyorlar. DtNÇER: EVRİM TEORÎSÎNE MESAFELÎ EğitimSenyeni müfredatı eleştirdi Abaddm ANKARA (Cumhuri- yet Bürosu)- Eğitim-Sen Genel Başkanı Alaaddin Dinçer, yeni ilköğretim müfredatında. "eğitim- deki sorunlann büyük öl- çüde teknolojiye indir- gendiğinlaraç-gereçkrin eşit dağüımının ve kulla- nımının göz ardıedildigi- ni" söyledi. Dinçer, düzenlediği basın top- lantısında, geçen eğitim-öğretim yılında 9 ilde pilot olarak uygu- lanan ve 2005-2006 eğitim-öğ- retim yılından itibaren de tüm illerde uygulanacak olan yeni il- köğretim müfredatını değerlen- dirdi. "Mevcut müfredaün ez- bere dayah, sorgulamayan bi- reyler yetiştirdiğuıin inkâr edi- lemeyeceğini, ancakyeni getiri- len programın da kusursuz ol- madığjnı'' söyleyen Dinçer, şun- lan kaydetti: "Eğtöm teknolo- jisinin yetersiz kaldıgu kütüp- hanenin olmadığı. internet ula- şunuun sağlanamadığı, öğret- menin yetersiz olduğu ortam- tarda ders kitaplan önemli bir kaynakolacağmdan içerdiği bfl- giler ön plana çıkacakür. Yeni müfredat için gerekli olan araç- gereç ve diğer materyaOerin te- minini ve fiziki ortamın haar- lanmasını sağlamak görevini vüklenmesiistenen okulvöneti- cilerinin bunu nasıl ve hangikaynaklardan sağ- layacagmdan hiçsözedfl- memektedir. Öğrencive öğretmenlerin perfor- mans değerlendirmesi- ni esas alan yeni ilköğre- tim progranu, öğretmen ve öğrenciler arasında- ki dayanışma duygusu- nu kökünden zedeleyecektir. 1 ' Programın ikili öğretım ya- pan okullann durumunu göz önünde bulundurmadığını ifade eden Dinçer, programın, "birey- ciliği" öne çıkardığını savundu. Matemarik dersi için ünitelerin uzun tutulmasının konu tekrar- lannın fazla yapılmasına neden olduğunu belirten Dinçer, sos- yal ve hayat bilgisi derslerinin kazanımlan arasında kopukluk bulunduğunu söyledi. Dinçer, şunlan kaydetti: "Yeni müfre- dat, dar kaühmdan dolayı ka- dın- erkek eşitiigL Türkhe'deki farklı dil ve kültüıierin mevcu- diyeti ile işçi ve köviüler gibi ke- simlerin gereksinimlerini dikka- te alma açısuıdan eksik kalmış- nr. Bilimsel bir gerçek olan ev- rim teorisine mesafelL varoluş teorisi üzerineoturtulanprogra- mın bilimselolması beklenemez. Yeni müfredat, yaradılış teon- si' üzerine değü, e\Tİm teorisi' üzerine kurulmabdır." ÇtZMEDEN YUKARI MUSA KART Çonımİskilip'te ayaktaişemeningünaholduğunusav unarakpisuarian söktüren AKP'li Belediye Başkanı'na tepİd yağıyor. BA5IMIZA TA$ YAĞACA&I BELLİYDİ !.. musakart@yahoo.com Bahçeli'nin yakın çalışma ekibini değiştirmesi halinde rakibinin olmayacağı vurgulanıyor MHP'de kurultay hesapları Devlet Bahçeli BARIŞDOSTER Kamuoyunda yükselen milli- yetçi dalga, hükürnetin hızla yıp- ranması ve erken seçim sözleri- nin sıkça kullanılması, MHP için- deki çekişmeyi de yoğunlaştır- dı. Anketlerde yüzde 17-20 ara- sında bir oy oranma ulaşan MHP'de muhalifler. Genel Baş- kan DevletBahçeü'ye karşı çahş- malannı sürdürürken MHP'yi yakından izleyenler, partide Bah- çeli'nin "rakibinin olmadıgına" dikkat çektiler. Parti içi muhalefetin, kurultay için imza toplayarak ve büyük toplantılar örgütleyerek Bahçe- • Kulislerde adlan genel başkan adayı olarak geçen Ramiz Ongun, Cmit Özdağ ve Namık Kemal Zeybek'in Bahçeli'ye karşı şanslannın olmadığı, bu isimlerin önemli açmazlannın bulunduğu ileri sürülüyor. li'yi genel başkanlık koltuğun- kinbirMHP'li, "Bahçeti'ninkar- dan kaldırmaya çahştığı MHP"de, Bahçeli'ye mesafeli olanlann bi- le Bahçeli'ye destek \erecekleri öne sürüldü. Adı kulislerde genel başkan adayı olarak geçen Ra- miz Ongun, Ümit Özdağ ve Na- mık KemalZeybek'in Bahçeli'ye karşı şanslannın olmadığı, bu isimlerin önemli açmazlannın bu- lunduğu belirtildi. Yıllarca MHP yönetiminde görev almış, şimdi- ki yönetime de muhalif olan et- şısına çıkanlan görünce, Bahçeli seçeneksiz kahyor. Yani bir an- lamdaMHPifcCHP'nindurumu benzeşiyor. Adı çok yıpranmış, geçmişte ANAP'a gttmiş gelmiş, partiye tarikatçüığı bulaşürnıış, ünlü bir med\a patronunca des- tekknen, uluslararası lobilerin, ABD'nin, Ahnanya'nın desteğini arkasına alan isimler ortada bder ada>ı di\e gezince Bahçeli, başta çe\Tesiolmaküzerekimiolunısuz yönlerine karşm yine de tabanın ve delegenindesteğini ahr" diye ko- nuştu. Partide Bahçeli'nin en önemli dezavantajının yalan ça- lışma ekibi ve kadrosu olduğuna işaret edilirken yalan çevresin- dekı isimleri değiştirmesi halin- de, Bahçeli'nin güçleneceği ifa- de edıldı. Yıllaca "Bder, teşküat, doktrintarnşılmaz'" düsturu ile yö- netilen partide Bahçeli'nin, Al- paslanTürkeş'in oğlu Tuğrul Tür- keş'i yenerek genel başkan oldu- ğunu anımsatan MHP'liler, Bah- çeli'nin kişiliğine dönük olarak ne tabanda, ne örgütte ne de kamu- oyunda bir saldırı olduğunu vur- guladılar. 'F KLAVYE' OLACAK SANIKLAR KATILMADI MilliEğitim Bakanlığı 120 bin bilgisayar alacak Egebank davası eksikfflder nedeniyle ertelendi ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Yakın tarihin en büyük ihalele- rinden birini yapan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) toplam 120 bin bilgisayar alacak. Bakanlık, 4 bin 400 ilköğretim okuluna 5 bin 400 bilgisayar laboratuvan kuracak. Bilgisayarlar "F klav- ye" olacak. MEB tarafindan açı- lan ihalede sona yaklaşılıyor. Dünya Bankası Temel Eğitim Projesi kapsamında 3 bin okula 4 bin 2, Avrupa Yatuım Bankası Kredili Eğitim Çerçevesi Proje- si'nde de 1400 okula 1400 bilgi- sayar laboratuvan kuracak olan MEB, ihaleyle ilgili çalışmalan sürdürüyor. Ihale açılışını 5 Temmuz'da gerçekleştiren ba- kanlık, gelen teklifleri değerlen- dirmeye aldı. Alınan bilgiye gö- re, fiyatlan uygun bulan bakan- lık, bilgisayarlann sayısında arttunma gidecek ve toplam 120 bin bilgisayar alınacak. Tekliflerle ilgili tekrûk inceleme- leri sürdüren Eğitim Teknolojile- ri Genel Müdürlüğü, çahşmala- nnı önümüzdeki günlerde ta- mamlayarak onay için Dünya Bankası ve Avrupa Yatınm Bankası'na gönderecek. Onayın gelmesinin ardmdan, yeni eği- tim-öğretim yılında öğrenciler bilgisayar laboratuvarlanna ka- v'uşacak. Laboratuvarlarda 20 tanesi öğrenci, l'i de öğret- menlerin kullammı için 21 bilgisayar bulunacak. Bunun yani sıra öğrenciler, yazıcı, projeksiyon ve elektronik tah- talardan da yararlanabilecek. tstanbul Haber Servisi - Egebank davasında görüş bildiren cumhu- riyet sa\cısı, dosyasının görevsiz- lik karanyla bankacılık suçlannda ihtisas mahkemesi olan Istanbul 8. Ağır Çeza Mahkemesi'ne gön- derilmesıni istedı. TMSF tarafin- dan el konulan Egebank'ı zarara uğrattıklan gerekçesiyle Yahya Murat Demirel ve Cavit Çağların da aralannda bulunduğu 37 sam- ğın yargılanmasına devam edildi. Istanbul 1. Ağır Ceza Mahkeme- si "ndeki duruşmaya sanıklardan katılan olmadı. Mahkeme Heyeti Başkam Naşid Gürel, da\ ayı ince- leyen bilirkişiler Nuri Temel ve AK Taşpolat'ın raporu hazırlamak üzere 3 ayhk ek süre talep ettikle- rini belirtti. Duruşmada söz alan TMSF avukatı Uğur Lruşak. dos- yanın Istanbul 8. Ağır Ceza Mah- kemesı'ne gönderilmesini talep ettiklerini söyleyerek bilirkışilere rapor hazırlamalan için verilen sürenin yasalarla belirlendiğini, dosyanm uzman kişilerden oluşan yeni bir bilırkişi heyetine verilme- si gerektiğini belirtti. Görevsizlik taleplerine ilişkin görüş bildiren Cumhuriyet Savcısı Ziya Hurşit Karayurt da Bankalar Kanu- nu'nun ilgili maddeleri \e Yargı- tay 7. Ceza Dairesi'nin benzer görüşlerine dayanılarak davaya Istanbul 8. Ağu- Ceza Mahkeme- si'nin bakmasının gerektiğini kaydetti. Görevsizlik karannın bir sonraki celsede düşünülmesine karar veren mahkeme heyeti, dos- yadaki eksiklikler nedeniyle duruşmayı erteledi. POLİTtKA GÜ1NLÜĞÜ HtKMET ÇETİNKAYA Ayakta 'Çiş' Yasak... Kemiğe dek maviye bürünmüş bir ağustos sı- cağında, çıplak suyun aydınlığını, yakarışlı çocuk gözlerini arıyorum... Gökyüzü, çiçekler!.. Yasaklar zincirinin bir halkası olmuş yaşam!.. Umut kaybolmuş kör bir kuyunun derinli- ğinde... Bir Oktay Rifat şiiri yaz sıcağının alev alev yaktığı... Ve bir Istanbul sabahı düşlerin kilitlendiği insan kalabalığında: "Biravuç kara üzüm/biraz tuz/biraz güneş/her sevdalı kadının beklediği." Sıcak bunaltıyor beni... Uzaklara doğru bir yolculuğa çıkmak, Akde- niz'in lacivert sularında serinlemek... Unutmak her şeyi!.. Unutmak!.. Dün sabah güneşin ilk ışıklanyla birtikte ayak- taydım... Gazeteleri aldım kapının önünden... Cumhuriyet'in manşeti şöyleydi: "AKP'li Başkanın Işgüzaıiığı..." Çorum'un Iskilip ilçesinin AKP'li Belediye Baş- kanı Orhan Öztürk, ayakta "çiş" yapmanın gü- nah olduğunu öne sürerek tüm tuvaletlerdeki pi- suarları söktürmüş... Ayakta "çiş" yapılmayacak genel tuvaletlerde... Anımsıyorum, 1991 yılında Yem Sanayi Genel Müdürü Yalçın Demir de "Islama göre" ayakta "çiş" yapmanın günah olduğunu öne sürüp tüm pisuarian söktünmüştü kurumda... Yıllar önce Doç. Dr. Bekir Topaloğlu'nun "Is- lamda Kadın" kitabını okumuştum. Muhterem, "kadın sesinin dinlenmesinin" kulakzinası oldu- ğunu yazmıştı... Türkiye ilginç bir ülke... • • • 25 Şubat 1925 yılında dinin siyasete alet edil- mesi yasaklandı... Aynı yıl ise Necmettin Erbakan dünyaya göz- lerini açtı... Osmanlı döneminde en çok kadınlar etkilendi yasaklardan... Üçüncü Osman, tahta oturur oturmaz birfer- man yayımladı: "Kadınlar, padişahın çarşıya-pazara çıktığı üç gün süslenerek dışanya çıkamazlar." Evlenen kızlardan gelinlik vergisi alındı; uygu- lama Tanzimat dönemine dek sürdü... 15 Ağustos 1881 yılında çarşaflı kadınlanndı- şarıda dolaşması yasaklandı. Bir ağustos sıcağında "yasaklan" taktım ka- fama... Kent içinde eşeğe ters binmek, belediye ya- salanna göre yasak. 1991 yılında "çay partisi" düzenlemek Deniz- li Valiliği'nce "fuhuşa teşvik ettiği gerekçesiyle" yasaklanmış... Bizim dinci gazeteler "mayo giymiş kadın fo- toğrafı" ya da "mayo giymiş kadın reklamı" ya- yımlamazlar... Çünkü "kadın korkusunun" bir parçası "çıp- laklık korkusu"üuf Türkiye'de. Mahmut Tali Öngören'in yıllar önce yazdığı gibi bizim toplumumuzda kadın "seks"tir ve er- keği kışkırtır. 1997 yılında Yozgat'ta yapılan "gençlik şöle- n/"nde bir pop müziği şarkıcısı Merda Çağ'ın sah- neye çıkması engellenmek istendi... Milli Eğitim Müdürü Karakelle, Merda Çağ'a şöyle dedi: "Dekolte kıyafetle sahneye çıkamazsınız, ör- tünün." Anımsarsanız, 1997'de kimi yurtlarda kız öğ- rencilerin kot pantolon giymeleri şu gerekçeyle yasaklanmıştı: "Erkek öğrenciler tahrik olup üzerinize saldı- rırlar." • • • Sosyal sınrf olgusunun gelişmediği toplu- mun adı nedir? Feodal toplum... Ben bir yaz sıcağında karmaşık duygular ya- şıyorum... Erkeklerin ayakta işemesi günah... Kadının sahneye dekofte kıyafetierte çıkma- sı yasak!.. Gökyüzünde mavi bir derinlik. Oktay Rifat'ın dizeleri: "Biravuç kuru üzüm/biraz tuz/biraz güneş/her sevdalı kadının beklediği." Pembe düşler zamanıdır ağustos... Eylül biray sonra... Sonbahar hüzün demektir... Güney rüzgârları esmeye başlar... lyonya yapayalnız kalacaktır... Son kuşlar ise göçe hazırta- nacaktır... hikmetcetinkaya'i cumhuriyet.com.tr Faks numaramız: 0212/ 513 90 98 28 EYLÜL'DE BAŞLAYACAK Batman Festivali'ne Papa da davetli BATMAN (Cumhu- riyet) - Batman'da 28 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında üçüncüsü yapı- lacak Batman-Hasan- keyf Kültür ve Sanat FestivaH için aralannda PapaJosepRatzinger' in de bulunduğu çok sayı- da ünlü davet edilecek. Batman Belediye Başkam Hüseyin Kal- kan, festivale Katolik dünyasının önemli ismi Papa Josep Ratzinger'in yani srra 33 yıldır Tür- kiye'ye gelemeyen sa- natçı Şivan Pervver, KDPLidenMesutBar- zani ve ünlü yazar Ya- şar Kemal'in de davet edileceğıni belirterek şu bilgileri verdi: "Bu yıl 5 güruük sü- reyi kapsayacakfestiva- Hn bölgedeyaşayan tüm kesimlere hitap etmesi ve çokküMrlü. çokkim- likli yapıda olabilmesi için mükemmel bir or- ganizasyon düzenleme- yi karariaşnrdık. Üçün- cü fesrjvaümizdekentte- ki tüm kesimleri etkin- liğin büeşeni haline ge- tireceğiz. Ünlü konuk- lan Batman Fesriva- li'nde görebihnek için büyük bir çalışma baş- latacağa."
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog