Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 5 AĞUSTOS 2005 CUMA HABERLER PARTİLEŞMEDEN DAPlLIYOR DTH'de yaprak dökümü • Partileşme sürecüıdeki DTH'nin 14 kişiden oluşan girişim grubunda yer alan Ahmet Türk, Murat Bozlak, Feridun Yazar ve Cebbar Leygara, kurucular kurulu üyeliğinden aynldılar. DfYARBAKIR (Cumhuriyet Biirosu) - Eski DEP milletvekilleri Leyla Zana ve arkadaşlanrun kurmaya çalıştığı partileşme sürecindeki Demokratik Toplum Hareketi'nde (DTH) dağılmalar yaşanıyor. DTH'nin girişim grubunda yer alan Ahmet Türk, Murat Bozlak, Feridun Yazar ve avukat Cebbar Leygara, kadrolaşma, eski siyasi alışkanlıklar ve demokratik olmayan atama yöntemine başvurularak DTH'nin kurucular kurulunun belirlendiğini öne sürerek kurucular kurulu üyeliğinden aynldı. Cezaevinden çıkan eski DEP milletvekilleri Hatip Dicle, Leyia Zana, Sefim Sadak, Orhan Doğan, DEHAP Genel Başkaıu Tuncer Bakırhan, DEHAP eski Genel Başkanı Mehmet Abbasoğlu, HADEP eski Genel Başkanı Murat Bozlak, HEP eski Genel Başkanlan Ahmet Türk ve Feridun Yazar, Özgür Parti Genel Başkanı Ahmet Turan Demir, eski Bağlar Belediye Başkanı Cabbar Leygara, AbduOah Öcaİan'ın avukatlan Doğan Erbaş ve AyselTiığhık ile cezaevinde bulunan veya çıkanlan temsilen de Selanik Öner'den oluşan 14 kişilik DTH Girişim Grubu, kurucular kurulu listesinin oluşturulmasındaki göriiş aynlıklan nedeniyle çatırdıyor. DTH'nin 500 kişilik kurucular kurulunu oluşturmak için tüm illerde aylardan bu yana seçimler yapılarak Türkiye genelinde 400 kişilik bir liste belirlenmişti. Geri kalan 100 kişinin de Türkiye'deki önde gelen aydınlar, yazarlar ve etkili isımlerden oluşması hedefleniyordu. Ancak teklif götürülen isımlerden çoğunun katılmak istememesi DTH'de başlayan dağılmanın temel nedeni oldu. DEP'liler, eski genel başkanlar, cezaevi çıkışlılar ve DEHAP'lılardan oluşan 14 kişilik Girişim Grubu'nun kurucular kuruluna kendılerini yazdırması ve geri kalan yerlere de adaylannı yerleştirmek istemesi, aralannda bölünmelere yol açtı. DTH Girişim Grubu'nda yer alan 14 kişinin, yapılan seçimlerle görevinin sona erdiğini belirten Leygara, şunlan söyledi: "Kurucu iiye oimanıaının nedeniyse atama yöntemini olumlu bulrnamamdır. Birey oiarak atama yöntemini doğru bulmuyorum. Biz 14 kisi direkt atanmış oiarak geldjk. Ancak atanma usulünü doğru bulmuvorum. Biz seçümişleri uygun göriiyoruz, atama yöntemine karşryız." CHP MERSIN ÎL KONGRESÎ Muhalifler aday çıkaramadı • Aday olabilmek için delegelerin yüzde 20'sinin desteğine ihtiyacı olan Necip Yücesoy, yeterli desteği bulamayınca adaylıktan çekildi. MERSİN (Cumhuriyet) - CHP Mersin tl kongresinde, il başkam olabilmek için çalışan Necip Yücesoy adayhktan çekildiğini açıkladı. Tüzük gereği, ıl başkan adayı olabümek için delegelerin yüzde 20'sinin desteğini almas: gereken Yücesoy, "Gerekli desteği bulamadık. Atama yoluyla betirlenen delegeler, parti içindeki hâkinı gruplardan korktuklan için ikinci bir sese oJanak tanımadılar, verdüderi imzaJan geri çektiter" dedi. CHP'nin 6 Ağustos'ta yapılacak Mersin il kongresi öncesinde muhalifler aday çıkaramadı. Genel merkezin de destekledıği il başkam Mustafa Uzun'un, kongrede tek aday olacağı, Necip Yücesoy'un adaylıktan çekildiğini açıklamasıyla kesinleşti. Kongrede il başkan adayı olabilmek için çalışmalara 1 ay önce başladıklannı belirten Necip Yücesoy, "CHP il kongresinde başkan adayı olabilmek için kayıdı 621 delegenin yüzde 20'sinin, yani 125 delegenin imzah onayı ve bu delegeierin isminin divan huzurunda teşhiri gerekiyor. Çahşmalanmız süresince 70 detege arkadaşımızdan imza aidık. Ancak daha sonra çok sayıda deiege imzasını geri çektL Bu nedenle ben de adaylıktan çeküiyonım" diye konuştu. Mersin delegelerinin masa başında, atamalarla belirlendiğini ileri süren Yücesoy, parti içindeki hâkim gruplann seçme seçilme hakkını ve parti içi demokrasiyi engellediklerini savundu. Yücesoy şunlan söyledi: "CHP tüzüğündeld antidemokratik madde, başkanhk yanşına girmenizi engefliyor. Ük başta bize destek vereceklerinL ikinci bir aday çıkması gerektiğini söyleyen delegeler, daha sonra imzalannı çektiler. Belediye başkanlanndan, parti içindeki hâkim gruplardan korktular. CHP içinde iktidar kurnıuş gruplann basktfanndan çekindiler ve ikinci bir sese olanak vermediler. CHP bu dar kadro anlayışryla halkla bütünleşemez. Kendi içinde seçme seçilme hakkuu engelleyen CHP'nin halktan destek alması beklenemez. Umanm CHP'deki hâkim gruplar bizi utandınr ve CHP iktidara vürür." Deniz Baykal yanlılarının ağırlıkta olduğu Mersin CHP'de, geçen ay yapılan merkez ilçe kongresinde de muhalif kanat aday listesi çıkaramamıştı. Madımak katliamı davasında 7.5 yıl hapse çarptınlan Muhammed Nuh Kılıç Almanya'da ortaya çıktı Sıvas sanığı istenecek Muhammed Nuh Kıhç ANKARA(CumhuriyetBü- rosu)-Ankara, aralarmda ya- zar ve şairlerin de bulunduğu 35 kişinin yakılarak öldürül- düğü Sıvas katliamı davasırun 7.5 yıl hapis cezasına çarptın- lan sanığı Muhammed Nuh Kılıç'ın, Almanya'nın Mannheim şehrinde oldu- ğunun ortaya çıkması üze- rine, iadesi için harekete geçtı. Emniyet Genel Mü- dürlügü, Interpol aracı- lığıyla Kılıç'ın Türki- ye'ye iadesi için işlem- lere başladı. Emniyet Genel Müdür- • Aralannda şair ve yazarlann da bulunduğu 35 kişinin katledildiği Madımak kıyımı nedeniyle 7.5 yıl hapse mahkûm olan firari Kılıç'ın Almanya'dan iadesi isteniyor. CHP Sıvas Milletvekili Sözen de konuyu TBMM gündemine taşıdı. lüğü, Kılıç'ın Türkiye'ye geti- rilmesi için, Adalet Bakanlı- ğı 'yla temasa geçti. Emniyet Ge- nel Müdürlüğü, Interpol nez- dinde işlemlerin başlatılabilme- si için Adalet Bakanhğı'na ya- zı yazdı ve Kıhç'ın dosyasıyla ilgili bilgi istedi. Muhammed Nuh Kılıç hakkında yapılan in- celemede, 15 Eylül 1997 tarihin- de Ankara 1 No'lu Devlet Gü- venlik Mahkemesi tarafından, Sıvas katliamı nedeniyle hak- kında arama ve yakalama emri çıkanldığı anlaşıldı. Adalet Ba- kanlığı Kılıç 'm davası ve sonu- cuna ilişkin rapor hazırlayarak emniyete iletecek. Interpol'e başvurulacak Emniyet Genel Müdürlüğü de dosya ile birlikte Interpol'e başvurarak Muhammed Kılıç 'ın iadesinin sağlanması için giri- şimde bulunacak. Kılıç, dün Hürriyet gazetesi- ne verdiği demeçte Türkiye 'nin Karlsruhe Başkonsolosluğu'na pasaport almak için başvuruda bulunduğunu belirterek "Tür- kiye'de aranıvor olduğum için bana pasaport verilmeyeceğini söylediler, gelip gittiğime dair bir yazı verdiler" açıklamasmı yaptı. Bunun üzerine Kıhç'ın kon- soloslukta neden gözaltına aluı- madığı sorusu gündeme geldi. Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ise CHP'DEN GÜMRÜK BİRLIĞIYANITI 'Hükümet siyasi acizlik sergiliyor' • AKP Grup Başkanvekili Kapusuz'un "Gümrük Birliği Anlaşması'nın altında Baykal'ın imzası bulunduğuna" ilişkin sözlerine sert tepki gosteren Koç, Kapusuz'un atıfta bulunduğu yılların DYP- SHP iktidar dönemi olduğunun altuıı çizdi. ANKARA (Cumhuri- nuşmalartasağasolahava- yet Biirosu) - CHP Grup Başkanvekili HahıkKoç, AKP Grup Başkanvekili SalihKapusuz'un "Güm- rük Büüği Anlaşması'nın alunda CHP Kderi Deniz Baykal 'mimzası bulundu- ğuna" ilişkin sözlerine sert tepki gösterdi. Koç, dün düzenlediği basın toplanhsına "Kapu- suzmevdanı ooşbukfaıner- hakte"'dıyerek başladı. tk- tidann ülkeyi karşılığı ol- mayan bir süreçte rotasız ve yönsüz bıraktığını vur- gulayan Koç, Kapusuz'a gümrük birliği sürecini anımsattı. Koç, "SaymKa- pusuz'un anfta bulundu- ğuyıDar(1995)DYP-SHP iktidardonenıklir. CHP3<) Ekim 1995'te 54 gûnlük birseçBmhükümetindegö- revahruştır. Gümrük Bir- Bgi .Anlaşması'nın imza- lamhğıtarihteişbaşındaki hükümetfc CHP'ninhiçbir hukuki ve fiili bağianüsı yokrur.SHP, CHP'den ay- n bir siyasi kunıhış ohip kendi siyasi sorumhihığu- nutaşunaktadır. CHP'nin GümrükBirliğiAnlaşma- sı'nın içeriği, müzare aşa- ması ve yürürhîğe girme- siyfehiçbirilgisiyoknır' de- di. Bugünkü gelişmelerle CHP ve liderinin irtibatlan- dmlamayacağını kayde- den Koç, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bugünkü perişanhkla- rmı, çaresizÜklerini CHP'ye bulaşnrabümele- ri mümkün değödir. İçin- de bulunduklan tesnmi- yetçi çizginin yansryan sı- kmülannı, karşıhksız ko- leetmeieri srvasi acizfiktir. Hükümet, 17 Arahk ka- rarlanndaki siyasi ek ko- şuDarı bilerek veya bflme- yerek kabul etmiştir. 3 EkimöocesmdeidKopen- hag siyasi kriterieri dısın- daKlbns'm fanmmaa da- hiltüm eksiyasikoşuDarm amnagirmiştir. Şinıdidip- lomaside hiçbir aniamı ve resmiyeti ohnayanbirdek- larasyonla iç kamuoyunu kaiHhrmakistemektednf CHP genel merkezın- den yapılan açıklamada da, Gümrük Birliği Ant- laşması'nın 6 Mart 1995'te imzalandığı, yü- rürlük tarihi anlaşmada yer aldığı için 1 Ocak 1996'da otomatik oiarak yürürlüğe girdiği bildiril- di. DYP-SHP hükümeti- nin imzaladığı anlaşma- nın Meclis'e getirilmedi- ğine dikkat çekilirken, Baykal'ın daha önceki hü- küinet tarafindan imzala- nan anlaşmaya imza at- madığı da vurgulandı. Koç, kadm miDetvekUleri Oya Arash ve Birgen Keleş'le birUkte basuı toplanüsıduzenledi (Fotoğraf: AA) Ankette sponsor tarhşması CHP Grup Başkanvekili Koç, TÜMİKOM'un arkasında ABD kaynaklı Sorosvarikuruluşlann olduğunu ilerisürdü ANKARA (Cumhuriyet Büro- su) - Türkiye Milletvekillerini ve Seçilmişlerini Izleme Komite- si'nin (TÜMİKOM) anketine tep- kiler sürüyor. CHP Grup Başkan- vekıh Haluk Koç, "sınırsız, so- rumsuz sjvil toplum kuruluşlan- nm uginç sponsorian buhmduğu- nu,arkabnnda Sorosvarikuruhış- lar okhığunu" söyledi. CHP Grup Başkanvekili Koç, dün kadın milletvekilleri OyaAras- h ve Birgen Keleş'le birlikte basın toplantısı duzenledi. Ankette "en çok sataşan miDetvekiir olduğu sonucunun yer aldığına dikkat çe- ken Koç, "Hakarayan,hakkova- la>an bir milletvekili oiarak, gru- bumun desteği sürdiiğü müddet- çe görevime aynen devam edece- ğün" dedı. Koç, anketi yapan ku- ruluşun Natıonal Democratic Ins- titute adlı Amerikan kuruluşundan yardım aldığına dikkat çekerken "ArkabnndaABD kaynakhSoros- vari kuruluşlar var" dedi. Aynı kuruluşun katkıda bulunduğu bir toplann için CHP'li bazı milletve- killerinin ABD'yegittiği anımsa- tıldığında ise Koç, "CHP grubu- nun izni ounadan kanlmışlardır. Grup disipünine a> kın bir da\ra- nış^n"" demekle yetindi. Öte yandan •'kadın vekülerin karnesizayır' şeklindeki iddialar üzerine Devlet Bakanı NimetÇu- bukçu, yaptığı açıklamada, kadın milletvekillerinin görevlerini üst seviyede yerine getirdiklerini bil- dirdi. Kadm milletvekili oranının yüzde 4 olduğuna dikkat çeken Cubukçu, "Knaslama buorangöz ardı edilerek yapıhnca,kamuoyu- nu ve basını yanlış bir sonuca gö- türmektedir T ' dedi. CHP Gelibolu Tarihi Milli Parkı Araştırma Komisyonu raporunu açıkladı 'Tarihsel yanlışhklar yapıhyor' ÇANAKKAIJ:(Cumhuriyet)-CHP Gru- bu Gelibolu Tarihi Milli Parkı Araştırma Komisyonu raporuna göre, Atatürk'ün Conk Bayuı'ndaki orduyu sevk yeri yanlış göste- riliyor. CHP Çanakkale İl Başkanlığı'nda düzen- lenen basın toplantısında, CHP Grubu Ge- libolu Tarihi Milli Parkı Araştırma Komis- yonu üyesi 13 millervekilinin 11-13 Mayıs tarihleri arasında Gelibolu Yanmadası'nda yaphklan incelemelere ilişkin rapor açıklan- dı. CHP Çanakkale Milletvekili Ahmet Kü- çük, komisyon adma yaptığı açıklamada, Gelibolu Yanmadası Tarihi Milli Parkı'nda, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi- nin anlatılması gerekirken, bazı kimselerce yaşanmamış mitolojilerin anlatıldığuıı söy- ledi. Komisyonun raporunda ise şu bilgile- reyerverildi: "Farkh sonımluluklan ve ihtisas konula- rmıiçindebanndıran Gelibolu Yanmadası'nı, bu konularda uzmanlaşmamış Orman ve Çevre Bakanhğı sorumhıluğu alünda, üste- lik atanmış kişilerce yönetmek mümkün de- güdir. ÖzeOikie halkın sorunlan, dayanılmaz boyutlara ulaşnuşür. Muharebe alaniannda- kivazüı tanımlar, anıtiarve düzenlemelerde- ki tarihsel >anlışlıklar. sıkça dile getirilmek- tedir. Örneğm,Atatürk'ün ConkBa>ın'nda- Id orduyu sevk yeri yanüş gösterilmektedir." Kılıç'uı konsoloslukta gözaltı- na ahnmasımn sözkonusu olma- dığmı, yurtdışındaki temsilci- liklerin gözaltı yetkisi bulunma- dığını söylediler. 'Eve dönmek' istemiş Kılıç'ın 5 Mart 2004 tarihin- de Türkiye'nin Karlshure Kon- solosluğu 'na "lophınıa kazandır- ma yasası"ndan faydalanmak amacıyla başvuruda bulundu- ğu, talebin ise Kılıç 'ın pasapor- tu obnadığı gerekçesiyle redde- dildiğüıi ifade eden yetkililer, bu tarihten itibaren ise kendi- siyle iletişimin tamamen kop- tuğunu söylediler. Yetkililer, Kı- lıç'm yerinin bilinmedi- ği ve ülkede yasal oia- rak bulunmadığı için ia- de talebinde de bulunu- lamadığını belirttiler. Kılıç'm gazeteye yap- tığı açıklamalarda, "Bir süre Türldye'de gizlen- dim. Sonra Kıbns'a kaç- tun. Burada çeşitti fabri- kalarda çahştun. Bir yıl böylekaldrnı. Türkiye'ye döndüm. Arandığımhal- de, suurda nüfus cüzda- mnun kontrol edümesine rağmen sorunsuzTürld- ye'ye girdim. Sonra Al- manya'ya kaçmaya ka- rar verdim" şeklindeki itirafı ise dikkat çekti. Nurettin Sözen soru önergesi verdi CHP Sıvas Milletveki- li Nurettin Sözen de ko- nuyu TBMM gündemine getirdi. Sözen, tçişleri Ba- kanı Abdülkadir Ak- su'nun yarutlaması iste- miyle verdiği önergede şu sorulara yamt istedi: "Türidye Cumhuri>e- ti konsolosluğu bir ka- çak suçluyla muhatap olup bildirilen türde ya- zı verebilir mi? Bu ha- ber doğru mudur? Doğ- ru ise konsolosluk hak- kında bir işlem yapma- >i düşünüyor musunuz? Konsolosluk bu kaçak suçlu hakkında bakanh- ğınızı bilgilendirmiş mi- dir? Bilgilendirdi ise bu tarih nedir?" İşlem yapıldı nu? "Bakanhk bilgi sahibi oldu ise bu kanun kaça- gmınAhnanya'dan isten- mesi konusunda ne gibi işjemler >apümışür? Ya- pıldı ise bu işlemlerin ta- rihleri nedir? Med>adan ögrendiği- mize göre bu suçlunun Ahnanya'dan isteneceği yetkinlerce açıklanmış- ûr. Bu konu ile ilgili giri- şimlere başlanıunış nu- dır? YUlardır Alman- ya'da çahşan bu şahsın konsolosluğa gidip gel- mesine rağmen bu ka- nun kaçağnun \r arhğımn gazete haberi aracıhğı ile öğreniunesi ve ancak bu haberden sonraişlemya- pılması hükümet etîne ciddh etiile bağdaşmak- ta mıdu-?" IR NOKTASI /ORAL ÇALIŞLAR oralcalislar@cumhuriyet.com.tr CHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Özyürek, CHP'nin Istanbul Kongresi'nin de divan başkanıydı. CHP ile ilgili değerlendirmelerim üzerine bir mektup yollamış. Benim değerlendirmelerim kongrenin gidi- şatıyla ilgili değildi. CHP ve de solun geleceğiyle ilgili herkesin zaten ses- lendirdiği kaygıları dile getirmiştim. Ancak bu köşede Deniz Baykal li- derliğindeki CHP'ye yönelik çeşitli eleştiriler yaptım. özyürek de 'Bay- kalcı' diye tanımlanan ekip içinde sayıldığı için bu eleştirileri cevapla- mak hakkına sahip. Siyasi görüş aynlıklarımız bir yana, Mustafa özyürek sevdiğim, kendisi- ne deöer verdiğim dostlanm arasın- dadır. Istanbul CHP İl Kongresi'ne ve aday Altan Öymen'e ilişkin değer- lendirmelerini içeren mektubu ya- yımlıyorum. Altan öymen de bu mektuba cevap verdiğinde onu da yayımlayacağım. Işte özyürek'in mektubu: • • • "Saym Oral Çalışlar, Cumhuriyet Mustafa Özyürek'ten Mektup Gazetesi Yazan CHP Istanbul İl Kongresi ile ilgili 2 Ağustos 2005 günlü yazınızdaki bazı değerlendirmeler konusunda sizi bilgilendirmek istedim. Istanbul İl Kongresi her zaman ol- duğu gibi, tartışmalara, çekişmelere ve sonunda demokratik bir seçime sahne oldu. Bu kez, İl Başkam Şina- si Öktem'/n yanında, CHP eski ge- nel başkanlanndan gazeteci-yazar Altan Öymen'/n de aday olması kongreye olan ilgiyi arttırdı. Altan öymen'in adaylığını olumlu karşılayan bazı köşe yazahan, ken- disinin il başkanı seçilmesi halinde CHP'de değişimin başlayacağı, Şi- nasi öktem kazanırsa CHP'nin kay- bedeceği gibi yorumlar yaptılar. Altan öymen'in aday olduktan sonraki medyada yer alan konuş- malannı ve il kongresinde 55 daki- ka süren adaylık konuşmalannı dik- katle izledim. Kendisi CHP'nin izle- diği temel politikalar ve programı hakkında farklı bir görüş ileri sür- rnedi, sadece mevcut tüzükte ön- görülen adaylık için yüzde 20 imza şartı ve blok liste uygulamasını esas alarak parti içi demokrasi ko- nusunda eleştiriler yaptı. İl kongre- sinde bazı konuşmacılar ise Altan öymen'in genel başkanlığı sırasın- da da bugün eleştirdiği bazı uygu- lamalann yapıldığını ileri sürdüler. Kongrede seçimlerin çarşaf liste ile yapılması yönünde bir önerge verilmedi. Kongrede parti politika- ları ve genel politikalar, özellikle AKP'nin icraatıyla ilgili değerlendir- meler de yapıldı. AKP'nin Atatürk- çü, laik demokratik cumhuriyetten yana olan memurlan oradan oraya sürmesi, eğitimde, yargıda, bürok- raside Islamcı bir anlayışla kadro- laşması konuları eleştirildi. Sizin değerlendirmeleriniz kongreden basına yansıyan noktalarda yoğun- laştığı için eksik kalmıştır. Kongre sadece 'şeriatı önlemek' konusuna yoğunlaşmamıştır. Ancak, laik, de- mokratik cumhuriyete yönelik teh- ditlerden duyulan tedirginlik kong- rede de öne çıkmıştır. İl Başkanlığı'na tekrar seçilen Şi- nasi öktem konuşmasında CHP'nin Kurtuluş Savaşı'ndan ge- len devrimci, değişimci kimliğini ortaya koymuş, sosyal demokrat il- kelere bağlılığını ifade etmiştir. Yeni dönemde Istanbul'un sorunlan ile daha çok uğraşacaklannı, örgütle, halkla biriikte çözüm üretmeye de- vam edeceklerini belirtmiştir. • • • Saym Çalışlar, siyaset meşakkatli bir uğraştır. Kongreye bir hafta kala adaylık açıklayarak, gazete ve tele- vizyonda birkaç açıklama yaparak il başkanlığını kazanmak olanaksızdır. Kongre delegelerinin yıllardır biriik- te mücadele ettikleri, yakından ta- nıdıkları bir çalışma arkadaşlarını seçmiş olmalannı bir suçlama vesi- lesi yapmak demokratik bir anlayış değildir. Divan başkanlığını da yaptığım için güvenle söyleyebilirim ki; Şina- si öktem'e de öymen'e de kong- rede eşit davranılmış, seçimler Be- yoğlu ilçe seçim kurulu tarafından yasalara uygun oiarak gerçekleşti- rilmiştir. Siz de kabul edersiniz ki, demok- raside geçmiş sıfatlaria değil, veri- len emek ve yapılan çalışmalarla örgütün ve delegelerin desteği ka- zanılabilir. CHP Istanbul İl Kongresi demok- ratik bir şekilde gerçekleştirilmiş ve delegeler tercihini Şinasi ök- tem'den yana kullanmışlardır. Altan öymen de geçmiş birikimi ve kişili- ği ile kongreye önemli katkıda bu- lunmuştur. Sonuçta kazanan CHP olmuştur. Mustafa ÖZYÜREK CHP Genel Başkan Yardımcısı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog