Bugünden 1930'a 5,466,400 adet makaleKatalog


«
»

5 AĞUSTOS 2005 CUMA CUMHURİYET SAYFA HABERLER Trafikte bîr aile yok oldu • ESKtŞEHİR (Cumhuriyet) - Dar ve eğımli olması nedeniyle çok sayıda kazanın meydana geldiği Inönü-Bozüyük karayolu dün bir ailenin yaşamına mal oldu. Üç aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada otomobilde bulunan Ayşe Ağartan (41), llknur Ağartan (22), sürücü Ismail Ince, S. I. (4), Hesna Ince (44) ile Süheyla Ince (23) yaşamıru yitirirken 10 kişi de yaralandı. Yolcu otobüsünün sürücüsü Ismail Yıldınm, kazanın kamyon şoförünün dikkatsizliği sonucu meydana geldiğini iddıa etti. Kattancıoğlu Öykü Yarışması • Istanbul Haber Servisi -1980de öldürülen ve yazdığı öykülerle "TRT Büyük Ödülü" de dahil birçok ödül alan yazar Umit Kaftancıoğlu'nun anısına düzenJenen 'Ümit Kaftancıoğlu Öykü Yanşması' başvurulanna son katılım süresi 30 Kasım 2005 olarak belirlendi. Adnan Özyalçıner, Osman Şahin, Mehmet Güler. Öner Yagcı, H. Hüseyin Yalvaç'ın jüri üyeliklerini yapacağı yanşmaya, eser sahipleri yayımlanmamış ve ödül almamış 2'şer öykü ile katılabilecek. Bilgı içın 0 212 512 58 56 ve 0 555 254 27 26 numaralı telefonlar aramlabilir. İstanbul ilk 10a girdi • Haber Merkezi - Avrupa'run en iyi 10 oteli arasına 2 Türk oteli girdi. Istanbul'un, ABD'de yayımlanan Travel and Leisure dergisınin yaptığı ilk 10 seyahat destinasyonu sıralamasında 7. sırada, Avrupa'nın ilk 10 seyahat destinasyonu sıralamasında ise 3. sırada yer aldığı bildirildi. Avrupa'da en iyi 10 otel sıralamasında da istanbul Four Seasons Oteli 2'nci, istanbul Çırağan Kempinski ise 7. sırada yer aldı. Öte yandan. yüksek tirajlı Conde Nast Traveler dergisinin ağustos sayısında Türkıye'ye 11 sayfalık yer aynldı. Hızlı trende ikinci etap ihalesi • ANKARA (AA) - Ankara-Istanbul arası ulaşımı 3 saate indirecek Hızlı Tren Projesi'nin ikinci etabı olan Inönü-Köseköy arasının altyapı ihalesi 8 Ağustos 2005 Pazartesi günü yapılacak. İkinci etabm iki kesimi için aynı firmalar yanşacak. Projenin ukinci etabının Inönü-Vezirhan bölümü ile Vezirhan-Köseköy bölümlerinin altyapı maiiyetleri 350'şer milyon dolar olmak üzere toplam 700 milyon dolar olarak saptandı. SÖZ ÇtZGİNİN Turhan Selçuk SELÇUK, YURTDIŞINDA VE YURTİÇİNDE DOLAŞAN SERGİLERİ NEDENİYLE, ÇİZGİLERİNE BİR SÜRE ARA VERECEKTİR.. Bakanlığın oluşturduğu komisyon, bebek ölümlerinin nedenini araştınyor Hastaneyemercek• Hayatını kaybeden 6 bebekten biri ailesine teslim edildi, diğer 5 bebeğin cesedine ise otopsi yapıldı. Daha önce durumlannın kritik olduğu açıklanan 2 bebekle servisteki diğer bebeklerin sağlık durumlannın da iyi olduğu açıklandı. KAYSERİ (AA) - Erciyes Üniversitesı Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Doğanay, üniversitenin Gev- her Nesıbe Hastanesi'nde 6 bebeğin ölü- müyle ilgili Sağlık Bakanlığf nca oluşru- rulan komisyonun, hastanede çalışmalara başladığını söyledi. Prof. Dr. Doğanay, ga- zetecilere yaptığı açıklamada, konunun savcılığa intikal ertiğini, savcılık araştırma- sı için gerekli delilleri sağladıklannı be- lirtti. Konunun araştırılması için tıp fakül- tesi dekanlığı olarak kendilerinin de bir ko- misyon kurduklannı ifade eden Doğanay hayatını kaybeden 6 bebekten birinin ai- lesine teslim edildiğini, diğer 5 bebeğin ce- sedine ise otopsi yapıldığını belirtti. Ke- sin ölüm nedeninin otopsi sonucunda or- taya çıkacağrnı kaydeden Doğanay, daha önce durumlan kritik olduğu açıklanan 2 bebekle servisteki diğer bebeklerin sağlık durumlanrun iyi oldugunu kaydett. 'BEBEKLER KARIŞTT İDDİASI ÖmürlüOrfaan ile Abduflah Oral. otop- sinin ardından morga gelerek bebeklerinin cesetlerini teslim aldı. Ömürlü Orhan, ken- disine bebeğinin kız olduğu yönünde açık- lama yapıldığını, ancak toprağa verdiği bebeğin erkek oldugunu söyledi. Orhan, bebeği Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesi bağlı Dereçepni köyünde toprağa verdiğini be- lirterek "mesafe uzakolduğu için cesedi ge- ri götürmek yerine köy mezartğına göm- düğünü" söyledi. Kendi bebeğinin yaşı- yor olabileceği ıhtımalıyle de umutlanan Orhan, "Hata varsadüzeitilsür dedi. Prof. Doğanay ise bebek cesetlerinin otopsısi- ni ve teslimatını savcılığm yaptığını ifade ederek "Bir yanhşhk varsa bu bizden kay- naklanmamışar" dedi. Öte yandan bebeğini kaybeden Ahmet Ceviz, "27 haftalık doğan bebeğimizin ak- ciğerlerindeprobiem \ardr" dedi. Ceviz, has- tanenın Yenıdoğan Serv r ısi'nin ihtiyacı kar- şılamakta yetersiz kaldığını da savundu. SACLI SİSTEMİ ORCULANIYO İZMİR/ANKARA (Cumhuriyet) - Meslek örgütleri ve siyasiler, Edirne ve Manisa'mn ardından Kayseri'deki hastanelerde yaşanan toplu bebek ölümlerinde, AKP iktidannın izlediği yanlış sağlık politikalannın payı bulunduğunu belirtti. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve sendikalar, bebek ölümlerindeki temel etkenin "sağuğın ticarileştirilmesi" olduğu görüşünde birleşti. 57. hükümetin Sağlık Bakanı Osman Durmuş, "l zman kişileri görevden alarak yerlerine yandaşlannı geüriyorlar. Sağlık sektörünü batinyorlar'' derken CHP Grup Başkanvekili HalukKoç da üniversite hastanelerinde ciddi kadro açıklan bulunduğunu, Maliye Bakanlığı'nın yeni kadrolara izin vermediğini dile getirdi. SES Genel Başkam Dr. Köksal Aydın da iş yükündeki artışa karşın personel sayısının azlığından kaynaklanan hijyen sonınuna dikkat çekti. TTB 2. Başkanı Metin Bakkakı da enfeksiyonlar konusundaki çalışmalann sürekli yenilneerek devam ettirilmesi gerekriğine dikkat çekti. Izmir Tabip Odası Genel Sekreteri Zafer Şişli de "Sağhktan tasarruf edilmez ilkcsini aşıyoruz. Her şeye ekonomik olarak bakamayız" dedi. r Martdar 'MarhDedeJ yitanıyor Ordu'nun Ünye Dçesinde yaklaşık 15 yıldan bu yana düzenli olarak her gün topladığı bahklan sahile götürüp martılan besleyen 75 yaşındaki eski denizci Süleyman Kızılboğa'yı arük martılar tanıyor... Kızılboğa sahile inince martılann etrafinda toplanması görenleri şaşırüyor. Her sahile inişinde kendisini tanıyarak başında toplanan martılan hiç yainız bırakmayan Süleyman Kızılboğa, bu ahşkanhğmın gemilerde çahşüğı dönemlerden kahna oldugunu söyledi (Fotoğraf: AA) GENİŞ AÇI HİKMET BİLA BJrYrfOnceBirYiSonra Fransa Başbakanı Villepin, "Türkiye, Kıbns'ı tanımazsa müzakereler başlamaz" deyince her- kes şaşırdı. Yunanlılar ve Rumlar şaşırdı, çünkü, Fransız Başbakanı, kendi davalannı kendilerin- den daha da ileri giderek savunuyordu. Yunanlı- lar ve Rumlar, "Türkiye'nin ekprotokolü imzala- masına sevindik ama Rum devletini tanımayan dek- larasyona üzüldük" demekle yetinmişlerdi. öyle, "Türkiye bu koşullarda AB'ye giremez, müzake- re yapılamaz" gibi şiddetli bir tehditte falan da bu- lunmamışlardı. Bunu Fransa yaptı. Başbakan Villepin'den son- ra Cumhurbaşkanı Chirac da aynı lafı etmez mi? Fransa cumhurbaşkanlığı yanşının yeni şamar oğ- lanı Türkiye... Fransa'yla birlikte, Avusturya ve Almanya'dan dabenzertavırlargeldi: "Türkiye, Kıbns Rum yö- netimini tanımadığı sürece müzakere yapılamaz." Asıl şaşırtıcı olan, Kuzey Kıbns Türk Cumhuri- yeti yetkililerinin bu işe şaşırmalanydı. Cumhur- başkanı Talat ve Başbakan Soyer öyle şeyler söylediler ki, insan Mümtaz Hoca konuşuyor sa- nırdı. Talat: "Türkiye'nin Rumyönetimini tanıması in- tihar anlamına gelir, Eğer Türkiye'ye seni AB'ye alacağız, ama önce sen şöyle bir büyük şehirle- rini uçaklannla bombala, yak yık, sonra alalım derterse, Türkiye bunu yapmaz. Türkiye 'den is- tenen budur. Türkiye, limanlannı Rumlara açma- malıdır." Soyer: "Sayın Fransız Başbakanı'nın, Kıbns Rum tarafındaki hâkimiyetçi anlayışa destekolur- casına yaptığı bu açıklama, ne AB'nin demokra- tik ilkeleriyle ne de Fransa'yı özgürlük, eşitlik ve kardeşlik temelinde şekillendiren ilkelerie bağda- şan bir tutumdur. Bu çok üzücü bir durumdur. Kıb- ns 'ın kuzeyi şu anda AB ilkeleh doğrultusunda izo- lasyonun kaldınlmaması ve çözümün gelmeme- si nedeniyle bir nevi Avrupa 'nın açık hapishane- si haline getirilmiş bulunmaktadır. Gardiyan ola- rak da Papadopulos yönetimini görevlendirme- yi düşünüyor herhalde." Sayın Cumhurbaşkanı da Sayın Başbakan da iyi konuşuyoriar ama, her ikisinin de geçen yıl re- ferandumda "evet" için çabalarken bugünleri gör- meleri de gerekmez miydi? Gören gördü. Annan Planı'na gözü kapalı evet deyince her şe- yin güllük gülistanlık olmayacağını, AB'nin, söz ver- se de Kıbns Türklerine uygulanan ambargo ve izolasyonun kaldınlması için kılını kıpırdatmaya- cağını, aksine Türkiye'ye Rum yönetimini tanıma- sı için baskı yapılacağını gören gördü. Zaten görünen köydü. Komşulanyla çok küçük bir sorunu bile olanı üye yapmayan, "Sorununuzu çözün öyle gelin" diyen AB'nin, kanlı-bıçaklı Kıbns Adası'nı, üstelik sade- ce Rum yönetimini muhatap alıp AB üyesi yapa- rak gösterdiği kötü niyetin buralara kadar gelece- ği belliydi. Gören gördü. AB ile ilişkilerde sağlam basılması gerektiğini söyleyenler söyledi. Ama onlar, Kıbns'ta çözüm istememekle, Tür- kiye'nin AB yolunu tıkamakla suçlandılar. Sayın Talat ve Sayın Soyer, bugün söyledikle- rini o gün söyleseydiler herhalde onlar da aforoz edilirlerdi. hikmet.bila@ntv.com.tr Aydın, depreme karşıyapabileceklerinin sınırlı kaldığını söyledi 'Devlet politikası olmah' ÖZGESARl Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Ayduı, ilçedeki toplam 16 bin binadan olası bir depremde ön- celikli olarak yıkılacak 2 bin 500 binanın yenilenmesinin belediye- nin gücünü aştığını belirterek dep- reme karşı önlemler içın ciddı an- lamda bir devlet politikasının ge- liştirilmesini istedi. Depreme hazırhk çalışmalan için pilot bölge seçüen Zeytinburnu'nda yürütülen çahşmalar kapsamında gazetemizin sorulannı yanıtlayan Başkan Murat Aydın, Dünya Ban- kası hibesiyle Zeytinburnu'ndaki eğitim kurumlan ve kamu kurum- lan binalannda yıkım ve yeniden inşa çalışmalanna başlandığıru, bu aşamada elle tutulur bir ılerleme kaydedıldiğini söyledi. Halkı sürece dahil etmek için is- tanbul Teknik Üniversitesı ve Zey- tinburnu Belediyesi işbirliğiyle ha- zırlanan proje ve 500 bin Avro Hol- landa hibesiyle mahallelerde bilgi- lendirme bürolan kurulacak pro- tokolün eylül aymda imzalanaca- ğını anlatan Aydm, deprem riski yüksek 11 bölgeden biri olan ilçe- de, deprem masterplanı ve "Japon Uluslararası tşbirliği Ajansı" ra- porlan çerçevesinde îstanbul'a öz- gü değerler korunarak güvenli ve yaşanabilir mekânlar oluşturmak için çalışmalar yaptüdarmı anlat- tı. Aydın şöyle devam etti: "Kz pilotbölge olarakuygıüana- biMr yöntemleri ortaya koyuyoruz. Ortaya koyduğumuz model gene- le hitap ediyor. Ancak gerekli ted- büierin ahnması için sadece İstan- bul Büyükşehir Beledrvesi\eva sa- dece Zeytinburnu Beledhesi'nin yapacaklan bir yere kadarilerleve- biÛr. Bunun için askeri shil bürok- rasi dahil tüm kurum ve kuruluş- lannve her kesimden yurttaşın so- rumlu olması \ e fedakârlık yap- ması gerek." İstanbul Üniversitesi ABD üniversitesi ile ikili anlaşma Eğitim Servisi - tstanbul Üniversitesi ve San Bernardino Kaliforniya Devlet Üniversitesi arasmda yapılan ikili anlaşma, dün istanbul Üniversitesi Rektörlüğü Bilim ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toplantıya, San Bernardino Kaliforniya Devlet Üniversitesi'nden Sosyal ve Davranış Bilimleri Bölüm Başkam Dr. John A- Conley, Ortadoğu Tarihi Uzmanı Dr. Ralph H. Sahnl İstanbul Üniversitesi Akademik Ilişkiler Kurulu Başkam Prof. Dr. Seçkin Dindar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. MeBh Boydak ve çok sayıda akademisyen katıldı. İmzalanan anlaşmayla iki üniversite arasında, öğrenci ve öğretim elemanı değişimi öngörülüyor.Toplantıda konuşan İstanbul Üniversitesi Rektör Yardrmcısı Melih Boydak, "Yapdanlann insanlara,e\Tensel bUune yarar sağiamasuu diliyorum. İ nhersiteler arasmda dostluk diklderimi ilethorum" dedi. • İmzalanan anlaşmayla iki üniversite arasmda, öğrenci ve öğretim elemanı değişimi öngörülüyor. İki kisi yaşamını yitirmişti Patlamanm nedeni bomba tstanbul Haber Servisi - Pendik'te önceki gece meydana gelen ve 2 kişinin yaşamını yitirdiği patlamaya çöp konteynerine yerleştirilen tahrip gücü yüksek bombanın neden olduğu beürlendi. Pendik Çiğdem Sokak'ta önceki gece saat 00.15 sıralarında şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlama Adatepe Tesisleri'nde yapılan düğünün dağılma saatine denk geldi. Bu sırada Can Muslu'nun kullandığı otomobilin içinde bulunan Eda Muslu ve annesi Hatke Muslu yaşamını yitirdi. Can Muslu, Emine _,. „ . . . . . Ekşioğhı,SevitEkşioğluve Eda Mushıve annesi Hao- j ^ . ^ f t - . . - ^ ^ ce Muslu Pendik'tekipat-1 1 1 1 ^^1 "1 5 ^ . lamada vaşammı vitirdi. ya r a land l - Patlamada 9 otomobil ve çevredeki ev lerde maddi hasar oluştu. Polis yetkilileri patlamanın 15 dakika önce olması durumunda can kaybının daha fazla olabıleeeğini söyledi. Nokia cep telefonunuzla tatilinizin en güzel fotoğraflanm çekin, saklayin, anılanmzı riske atmayın! Megapiksel kamera, gehştınlmış dıjıtal zoom, yüksek çozunurluklu ekran ve gehştınlmış goruntuleme ozelliklenne şahıp Nokıa cep telefonlannı daha yakından gorup deneyebılmeniz ıgn, "Göz Ahcı Tanışma Günleri" tanle çıktı' Sıze en yakın tatıl yoresındekı Teknosa Mağazası'na gelın, Nokıa cep telefonlannı dıledığıniz gıbı deneyin Orneğin Nokıa 6680 ı elınıze alın; vıdeo çekım, album ve fotoğraf duzenleme gıbi ustun ozellıklennı keşfedın. Tum Nokıa cep telefonlan Teknosa'larda sızı bekhyor, ustelık VVorldcard'a peşın fiyatına tam 10 VVorldtaksıt ile 1 "Göz Ahcı Tanışma Günlerf"nde zıyaret edebıleceğınız Teknosa Mağazalan nın bulunduğu tatıl yorelen ve aiışvenş merkezlen Antalya Mıgros Alışvenş Mericezı Antatya Laura, Adana Mİ Tepe Ahşvenş Merkezi Izmır Agora Alışvenş Mer<ezı, Izmır Mavışehır Carrefoursa Alışvenş Merkezi, Sılıvn Maxıcıty Alışvenş Merkezi, Metrocty Alışvenş Merkezi Içerenkoy Carrefoursa Ahş.enş Merkezi, Maltepe Carrefoursa Alışvenş Merkezi. Bayrampaşa Carefoursa Alışvenş Merkezi. Ankara Mıgros Alışvenş Merkezi Teknosa Bodrum Mağazası www.nokia.com.tr IMOKIA Connecting People TEKNOSA www.teknosa.com
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog