Bugünden 1930'a 5,438,300 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

-SAYFA 10 CUMHURİYET T\¥C rjAUi?iî¥ ı UVo LİAlJMliMALiL5 'iJA dishab(a cumhuriyet.com.tr 5 AĞUSTOS 2005 CUMA Zevahiri'den yeni tehdit • K4HÎRE(AA)-E1 ICaıde örgütünün "iki rnımarah adamı" Eymen el Zevahıri, El Cezire televızyonunda yayımlanan bir video kasette, Londra'da yeni saldınlar düzenleneceği tehdıdınde bulundu. "Londra"nın merkezındeki yıkımı Blaır getırdi ve yenilerini getırecek" dıyen Zevahıri, Fihstın'de güvenhk sağlanmadığı ve yabancı kuvvetler Müslümanlann topraklanndan çekılmedığı sürece, Irak'takı koalısyona destek verenlenn güvenlikleri için rüya kuramayacağını ıleri sürdü. Irak'taki askerlerini derhal çekmemesi halinde '"ABD'nin on bınlerce askerinin öldürüleceğini" belırten Zevahın. "Mesajımız açık: Topraklanmızdan çekılmediğinız sürece güvenlıkte olmayacaksınız. Petrolümüzü, zengınlıklenmızı çalmaya son verin" dedi. 5 kişiyi öldüpdü linç edildi • KUDÜS (AA) - Israıl'de bır otobüste 5 kışiyı öldüren askenn, öfkeli kalabalık tarafından lınç edildıği bildinldi. tsrail'ın kuzeyındeki Arap kenti Şfaram'da meydana gelenolayda 19 yaşındaki asker Eden Tsuberi'nin, bindiği otobüsteki yolcularla tartıştığı, bunun üzenne de sılahını ateşleyerek 5 kişiyi öldürdüğü ve en az 5 kişiyi yaraladığı belırtildi. Olayın ardından Şfaram'da galeyana gelen ve "Allahü Ekber" diye haykıran öfkeli kalabalığın, tutuklanan firan asken şişe ve taşlarla lınç ettiğı, polısin kalabalığa müdahale edemediği ifade edıldı. Öte yandan, Israıl Başbakanı Ariel Şaron, yaptıgı açıklamada olayı "kana susamış bir terörist tarafından düzenlenen eylem" olarak tanımladı. Polis sözcüsü Avi Zelba da Şfaram'da meydana gelen olayın siyasi olabileceğini belirterek "Araplara karşı Yahudi terörü gıbi görünüyor" dedi. Îngiliz devlet arşivleri, Londra'nın, İsrail'in nükleer silah üretimine katkısını gösteriyor İsrail'enükleeryardımDışHaberler Servisi- tngiltere devlet ar- şivlerinde gün ışığına çıkan yeni belgeler, Ingıltere'nin îsraıl'in nükleer sılah üretımi- ne önemli katkısı olduğunu ortaya koyuyor. BBC'de öncekı gece yayımlanan News- night programına göre, Îngiliz devlet arşıv- lerindeki belgeler, İngiltere'nm israil'e 1959 yılında nükleer programda kullanı- lan "ağır su" sattığını ve bunu yakın müt- tefikı ABD'den bıle gizledığını göstenyor. Döteryum ıle oksijenın birleştirilmesin- den elde edılen "ağır su" Israil'in Necef Çölü'ndeki gızlı Dimona nükleer reaktö- ründe plütonyum üretımi için çok önemli olduğu kaydedıldı. Programda açıklanan belgere göre olay şöyle gelişti: Israil 1958 yılında atom bombası yapma- yı hedefleyen bir nükleer program üzenn- de çalışıyor, Washington Israıl'i durdurma- yı amaçlıyordu. Israil, Fransızlarla Necef • BBC'nin ele geçirdiği belgelere göre, 1959 yılında İsrail'e nükleer programda kullanılan "ağır su" satan İngiltere, bunu yakın müttefiki ABD'den gizlemiş. Çölü'nde Dimona nükleer santralını kur- mak ıçın gizli bir anlaşma yapmıştı. An- cak Fransızlar, atom bombası yapımında kullanılan plütonyumun üretımi için tsra- ıl'in ıhtıyacı olan yoğun hıdrojene sahip ağır suyu sağlayamadı. Washington'dan 'hayır' yanrtı Ağır suyu önce Amerikahlardan isteyen Israil, hayır yanıtını alınca Norveç'e baş- vurdu. Ancak Norveç'in elınde de yeterli mıktarda ağır su yoktu. Israil, ihtıyacı olan ağır suyu daha önce benzer bir alışvenş yap- tığı ingiltere'den sağladı. 20 ton ağır su karşılığında Ingıltere'ye, o dönemde yak- laşık 3 milyon dolar ödeme yapıldı. Belgelerden birinde, ingiltere Dışişleri Bakanlığı'nın bu olaydan ABD'nin habe- ri olmamasını ıstediği de yazıyor. ABD'de JohnF.Kennedy ve LyndonJohn- son hükümetlerinde savunma bakanlığını yapan Washington'ın nükleer stratejisinin mi- marlanndan Robert McNamara, BBC'nin "Ingiltere'nin tsrafl'e ağır su satması sizi şa- şırtü mT sorusuna şu yanıtı verdi: "Israü'in nükleersilah gefiştinneje çahş- ması kinıse için sürpriz değüdi, ama Ingü- terenin Amerika BirieşikDevletkri'ne ha- ber vermeden İsrail'e ağır su satması be- ninı için çok şaşırücı." Robert McNamara, Israil'in nükleer kapasiteye sahıp ohnasuım, o dönemden bu yana Ortadoğu'nun sorunlannı daha da karmaşıklaştıran bir etken olduğu gö- rüşünde. Nevvsnight programında, îngiliz yetkilı- lerin satışı yaparken, "ağır suyun banşçıl amaçlariçinkullanılmasıgerektiğr şeklın- de bir koşul da koymadıklan belirtildi. tsrail'in dünyanın 6. büyük nükleer sto- kuna sahip olduğu tahmin ediliyor. Ancak Israil izlediği "kasdi belirsizlik poütikası" gereğince, nükleer silahlan olduğunu ne doğruluyor ne de yalanhyor. Nükleer Silahlann Yayılmasını Önleme Anlaşması'nı imzalamayı reddettiği için, Israil' in kendisini nükleer güce sahip dev- let olarak açıklaması gerekmiyor ve nük- leer faaliyetlerine sınırlama getirilmesinı kabul etmek zorunda bulunmuyor. NÜKLEER KRİZ Tahran yokuşa sürüyor Dış Haberier Servisi - Iran, Ulus- lararası Atom Enerjısı Ajansı'ndan (UAEA), nükleer çahşmalara baş- lanması konusunda hızlı hareket et- mesmı ıstedi. Nükleer faaliyetlere başlayacağını açıklayan Tahran yö- netımı, önceki gün UAEA'nın Isfa- han'dakı tesıslere gereklı teçhizatın yerleştınlmesı için 1 haftalık erteme talebini kabul ettığını açıklamıştı. Ancak Ulusal Yüksek Güvenlık Kon- seyı (UYGK) Sözcüsü AK Agamu- hammedi dün UAEA Başkanı Mu- hammed el Badarey'den, tsfahan santralındaki mühürlenn lonhnası ve çalışmalara başlanması konusun- da "acikn taümatvermesini" ıstedi. Iran'ın nükleer programıyla ilgili AB ıle görüşmelen yürüten başmü- zakerecı Hasan Ruhani bu-lığe sert eleştinler yönelttı. Ruhani, Ingilte- re, Fransa ve Almanya dışişleri ba- kanlannı maddi hatalarla dolu açık- lamalar yapmak ve kabul edileme- yecek tehditlerde bulunmakla suçla- dı. Ruhani aynca A\Tupa ülkelerinin nükleer teknolojı geliştırmeyi sürdür- melerı yolunda bazı garantileri ön- gören tekliflerine kapsamlı bir yanıt vermedıklerini de söyledi. Bu arada Briiksel hükümeti, bir Belçıka fırmasının Iran'da fosfat fab- rikası kurmasını engelledı. Lavalin Europe ısımlı Kanada bağlantıh şir- ket, Iran'da fosfat fabrikası ınşaatı- na geçen yıl başlamıştı. Şırket, silah- lanma amaçlı olarak kullanılması olasılığı bulunan bu oluşum çerçe- vesinde ihraç edılecek malzeme, ürün ve teknolojiler için, Belçika ya- salan gereği, "silah ihraç izniw tale- binde bulunmuştu. Briiksel Bölge- sel Hükümeti Dış Ilışkiler Bakanlı- ğı, söz konusu firmaya ıhracat izni verilmediğini açıkladı. Müslümanlann hedef haline geldiği ülkede Türk genci de saldınya uğradı Ingfltere'de bir Türk döviildü • The Independent, " ingiltere'nin Müslümanlan Günah Keçisi" başlıklı haberinde, ingiltere'nin bütününde ırkçı saldınlann geçen yıla oranla yüzde 600 arttığını yazdı. Dış Haberier Servisi - In- giltere'de 7 Temmuz'da meydana gelen bombalı sal- dınlann ardından Müslü- manlara yönelik şiddet tır- manışa geçerken bir Türk genci de dövüldü. The Independent gazete- sinde çıkan "Ingiltere'nin Müslümanlan Günah Ke- çisi" başlıklı haberde, 24 yaşındaki Türk gencinin bır parkta dövüldüğü rfade edıl- di. ingiltere'de ırkçılıkla mücadele eden The Monı- torine Group yetkilisi Su- . reshGrovertarafındanbıl- LONDRA'DA 6 B Î N D E N FAZLA POLIS KONUŞLANDIRILDI - Temmuz saldınlanndan dirilen olayda Türk'ün 4 h a ^ a *>nra başkent Londra'da dün yeni bir eylem olasıhğına karşı 6 binden fazla polis konuşlandınldı. 7 kimliöi ne zaman ve nere- Temmuz saldınlanyla 21 Temmuz'daki saldın girişinılerinin perşembe günü gerçekleştirilmesinden yola çıkan d ldı a cn- H e> b 1 P°" s ' dün mctro istasyonlan ve önemli merkezlerle binalan korumaya akh, srvil polisler metro ve otobüslerle ı J • n T J J volculuk eden halkuı arasına kansü. PoBs, bir saldın istihbaran almmasa da her türlü olasıhğın göz önünde tıhnedı. The Independent, • ^ ^ ^ b tngiltere ve Iskoçya'da, 7 Temmuz saldınlarının ardından Müslümanlara yönelik saldın- lann tırmanışa geçtiğini, Ingil- tere'nın bütününde ırkçı saldın- lann geçen yıla oranla yüzde 600 arttığını yazdı. Kimi zaman Müslüman olma- yan bazı kişiler de "yanhşhkla" sözlü ya da fîziksel saldınlara uğ- radı. Habere göre, 7 Temmuz'dan bu yana saldmya uğrayan her 6 kişiden 1 'i Müslüman değil, an- cak Asyalı görünüşüne sahip. Gro- bulundurulması gerektiğüiL önkmlerin amacının halka güven vermek olduğunu biklirdi. (Fotoğraf: REUTERS) ver, Güney Amerikahlardan, Do- ğu Avrupalılardan, Hindulardan ve Sihlerden ırkçı saldınya ma- ruz kaldüdannı belirten şikâyet- Ier aldıklannı beürtti. Suresh Gro- ver, 7 Temmuz'dan bu yana ken- dilerine 320 saldın şikâyeti ulaş- üğını söyledi. Gro\'er, hoşgörüsüz- lüğün inanıhnaz bir hızla yayıl- dığını, Müslümanlann artık kor- kudan sokağa bile çıkamaz hale geldiklerini söyledi. Dükkân sahibi Aman Moradi 7 Temmuz günü bir postacının saldınsına ugramış. Dükkâna ge- len postacı David Paritt, 45 ya- şındaki kadına önce "Müslü- manlarolduğu sürece Londra'da hiç künse kendini güvende hisset- meyecek" demış. Daha sonra "Bugün siz lanet olasıcalar tre- ne bomba koydunuz, ne vapüğı- nıza bir bakın, sizi lanet olası Müslümanlar" diye bağıran Pa- ritt. Moradi'nin suratına tokat atarak dükkândan çıkmış. Örtünmeyin çağnsı Camiler ve Imamlar Konse- yi'nin Başkam Dr. Zeki Bedevi, Müslüman kadınlara saldınlar- dan korunmak için örtünmeme çağnsı yaptı. Bedevi, Tiziksel ya da sözlü tacize uğramaktan korkan Müslüman kadınlara İs- lam düşmanlan tarafından ta- nuımamalan için örtünmemele- rini tavsiye edrvoruz" dedi. Muhalefetteki Muhafazakâr Partı mılletvekillennden Gerald Hovvarth ıse radikal Müslüman- lann ülkeyı terk etmesını ıstedi. Hovvarth, "Bu insanlaria uzlaşıl- maz. Bizün yaşanı tarzunızı be- ğenmiyorlarsa bu ülkeden çekip gjtsinkr" diye konuştu. Londra Belediye Başkanı Ken Livingstone, Londra'nın korun- ması için Ingıltere'run birlikle- rüıı Irak'tan çekmesı gerektığı- nı söyledi. A FORGUTURAPORU ABD'nin gizlisorgu merkezleri • 2 Yemenlinin anlattığı öykülerin birbirini tuttuğuna dikkat çeken Uluslararası Af Örgütü, ABD'den ülke dışmdaki gizli cezaevleri konusunda bilgi istedi. Dış Haberier Servisi - Uluslararası Af Örgütü, üd Yemenlinin 18 aydan fazla bir süre, Ürdün'de ABD'ye ait gizli yeraltı hücrelennde tek başlanna rurulduklannı öne sürdü. Uluslararası Af Örgütü'nün konuya ilişkin raporu, ABD'nin bilinmeyen yerlerde gizli gözaltı merkezleri olduğu savlannı doğrulayacak ılk kanıt olarak görülüyor. Uluslararası Af Örgütü ABD temsılcılığınden \V ilüam F. Schulz, ıkı Yemenlinin dayak, elektnk, cinsel tacız, uykusuz bırakma, aşağılama gıbi çeşıtlı ışkencelere maruz kaldıklannı söyledi. Rapora göre, farklı yerlerde tutuklanan ikı Yemenlı, Uluslararası Af Örgütü'ne benzer öyküler anlattılar Rapora göre, Muhammed Farac Ahmed BLsmiDah. 2003 te Ürdün'de gözaltına aluıdı. Salah Nasu- Salim AH ıse aynı yıl Endonezya'da gözaltına alınıp Ürdün'e götürüldü. Her iki Yemenli de dört gün boyunca Ürdün istihbarat görevlilen tarafından sorguya çekildiler. Ikı Yemenlı sorgudan sonra bilınmeyen bır yerdekı yeraltı hapıshanesıne götürüldüklerini \e 6 ıla 8 ay tecnt hücresinde rurulduklannı anlattılar. CIA yönetiyor Yemenliler, her gün ABD'lı görevhler tarafından Endonezya ve Afganıstan'daki etkinlikleri hakkında sorguya çekildiklerini ileri sürdüler. Raporda, şahıslann mayısta Yemen'e iade edildikleri, ancak mahkeme önüne çıkanlmaksızın gözaltında tutulduklan belirtildi. Yemenli yetkililer ikı adamın, ABD serbest bırakılmamalan koşuluyla iade ettiği için alıkonulduklannı söyledi. Örgüt, raporunda ABD'den, ülkesi dışuıda zanlılan tuttuğu öne sürülen gızlı cezaevleri konusunda bılgı istedi. Uluslararası Af Örgütü, Crdün'dekı hapıshanenin ABD'nin dünyanm çeşitli yerlennde şüphelı bulduğu kışılen tuttuğu bırçok yerden sadece bın olduğunu belirtıyor. ABD ıse konuya ılışkın bir açıklama yapmıyor. ABD'deki Anayasal Haklar Merkezi Başkanı Mkhael Rarner de, raporun CIA tarafından yönetilen gizli hapıshaneler ağını ortaya koyan ilk belge olduğunu söyledi. İLAN T.C. İSTANBUL 10. (TAŞINMAZ SATIŞ) İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN Dosv-a No 2005 720 Ortaklığm gıdenlmesıne üışkuı. aşağıdaBpu ka>dı. laynıeü. sanş gun \e saatı ve önemlj ozelhklen ıle satış şartlan bebınlen, tstanbul ılr, Beşıktaş, Turicah Mah.'sınde kaın. 28 pafta, 611 ada, 128 parsel sa>ılı 25728 m2miktarlı babçe- lı katgır apldî a-) 6 105 arsa pa> lı zemın kana 1 bağımsız bolum nolu meskerun amamı. b-) 10 105 arsapaşlı 2 kana 5 nolu meskenın tamanu, Istanbul 10 Icra Mudurluğu'nde ızaleışu>ıı\eaçıkarttırmasuretı\lesatılarakpara>açe\"nlecektır 1İK. 127. \Id. göre satrç ilanının tebügi: Adreslen tapuda ka>ıtk olma\an \e olan alakadariara ışbu bafl} ılanı teblığ yenne kaım olmak uzere ılanen teblığ olunur 1- SaOlacak taşınmazın tapu kajdı: Beşıklaş, 2 Bolge Tapu Sıcıl Mudurluğu'nun 2n 04 2005 tanh \e 2^21 \e\mi\e sayıü tapu kayıl omeğıne gore, Beşıktaş ılçesı. Turkalı Mahallesı. \ ol Sokağı'nda kam. 28 pafta. 611 ada. 128 par- »el savılı 25" 28 m2 miktarlı bahçelı kargır apartmanda 6 105 arsa pavlı zemın kat 111 nolu meskenın tamamı ve aynı bınada 10 105 arsa payü 2 kat (51 nolu meskeran tamamı 1 4'er hısselerle Ahmet Cevdet Uysal, Mehmet Necdet U>sal. EngınLvsaladlarmakayıtlı olup ka)dında saüşa arz şerhı me\cut olduğu bıldınlmıştr 2- tmar durumu: Beşıktaş Beledı\e Başkanlığı tmar \e Planlama Mudurluğu Planlama \e lmar Durum Burosu'nca tanzım %e tasdık edılmış 21 05 2005 tanh \e 1843 498 sa\ı)ı ımar durum belgesıne gore Beşıktaş Türkalı Mahallesı. 28 pafta, 611 ada. 128 parsel sayıh \er. 22 0^ 2002 tasdık tanhlı 1 5000olçeklınazımımarplanııle29 01 2004 ta^dık tanhlı 1 1000 olçeklı Beşıkta^-Ortakov-Balmumcu L\gulama tmar Planı kapsamında kalmaktadır Istanbul ' Numaralı tdare \lahkemesrran 26 02 2004 tanh ve Esas 2002 I "84 sayılı karan ıle 1 5000 ölçeklı nâzım ımar planı hakkında yürütmenın durdurulmasına karar \ enlmış olup. bu nedenle ımar uygulaması yapılamamaktadır denılmıştır 3- Taşınmazın halihazır durumu \e evsafı: Sanşa konu taşınmaz. tstanbul ılı. Beşiktas ılçesı. Turkah Mahallesı. Yeni Vol Sokak'ta. tapunun 28 pafta. 611 ada. 128 parsel numarasını teşkıl eden \e Yeni Yol Sokak'tan 3 kapı numara- sı alan 25" 28 m2 miktarlı arsa dahılındekı kargır L>sal Aparlmanı'nda 6 105 arsa pa\h zemın kat (1) nolu meskenın tamamı ıle 10 105 arsa paylı 2. kat (5| nolu meskenm tamamı nıtelığındedır Yeni Yol Sokak uzennde \e bu sokaktan ? kapı numarası alan. bodrum kat^zemın kat-4 normal kat-çekme katlan muteşekkıl BAK tarzda \e ıkı >andan bıtışık nızamda. 2 sınıf malzeme ve ışçılık kalıtesı ıle ınşa edılmış. taknbı 35 yı- lı geçkın omre sahıp. normal katlannda ıkışer daırelı ana bınada. Zemın kat (11 nolu mesken Zemın katta. \oldan bınaya bakışa gore sag kısımda ver alan mezkur daıre gınşte hol ve jol cepheh salon, holün devammda arka cephede kondor uzennde oda. banyo. \> C. mutfak mahallennden muteşek- kıl. ıç olçulen ıtıbanvla 64 m2 alana sahıp, oda ve salon zemını marlev ıslak hacım zemınten seramık, duvarlan bojalı. mutfakta sabıt beton tezgah uzen favans kaplı. tezgah uzennde ahşap mutfak dolaplan mevcut ban>oda duvarlar >a- makadar fâvanskaplı. ıçensınde klozet, lavabo, duş ternban üe sıhhı tesısat armaturlen ıkmal edılmışnr Daıre pencere doğramalan ahşap veyağlıbovalı. demır korkuluklu olup elektnk. sıhhı tesısatlar ıle bınasında merkezi sıstemkalon- ter tesısan mev cuttur 2 Kat 151 nolu mesken Ana bınanın 2 normal katında \ e bınav a cepheden bakışta sağ yan cepheh konumda olan 5 nolu mesken gınşte antre-hol uzennde yol cepheh da bolüm halinde kullanılan salon. holün dev amında arka kısımda ıkı vatak odası, mutfak. banyo, WC mahallennden taknbı 80 42 m2 alana sahıp. ıslak hacım zemınlen seramık. salon ve oda zemınlen P\'C, duvarlan sıvalı ve bo>ah. ban>oda duvarlar vanva kadar favans kaplı. klozet, lavabo. duş tertı- batı ıle sıhhı tesısat armaturlen ıkmal edılmış. mutfakta ıse sabıt tezgah uzennde evıye ıle ahşap mutfak dolaplan bulunmaktadır Daırede pencere doğramalan PVC ve ısıcamlı. ıç kapılan vağlıbovalı ahşap doğrama şeklınde. daıre dahılm- de elektnk \e sıhhı tesısatlar mevcut merkea sıstem kalonfer ısıtmahdır Satışa konu taşmmazlar bulunduğu konum ıtıbanvla alt ve ust yapısı tarrâmlanmış. her turlü beledıve ve sosyal ımkanlardan ısufade edecek konumda, Beşıktaş merkezıne \ akın konumda. cıv ann talep goren ıskâna elv enşh talep goren konut alanında yer ahnaktadır 4- Tapu kav dında v arsa mükelkfiyeder: Yoktur 5- Takdir olunan kıymeti: a-16105 arsa payh zemın katta 1 bağımsız bölüm nolu meskenın tamamına 76 000 00 -YTL. b-) 10 105 arsa pay lı 2 katta 5 nolu meskenın tamamı. 85 000 00 -YTL kı>met takdır edıhnıştır 6- Sarjş şartlan: Yukanda açık tapu kavdı. ımar ve halıhazrr durumu ve kıymeü belırtılen taşınmazın. l.Sabşı: 26 Evlûl 2005 Pazartesi günü; a-ı6 105 arsa paylı zemın katta 1 bağımsız bolum saat 11 OO'den 11.15'e, b-) 10ı 105 arsapavh2 katta 5 nolu mesken saat. 11 30'dan 11 45'e kadar ktanbul 10 tcra Vfudürluğu'nde açık art- nrma suretıv le v apılacaknr Bu arttırmada tahmin edılen kıymetın v-uzde 60' ını v e rüçhanlı alacaklılar v arsa alacaklan mecmuunu v e satış masraflannı geçmek $arn ıle ıhale olunur Bo> le bır bedelle ahcı çıkmazsa. en çok artüranın taahhu- du bakı kalmak şarnv la. 2. satış: 6 Ekim 200$ Perşembe günü aynı ver \e saatlerde tstanbul 10. Icra Müdürlüğünde ikinci arttırmaya çıkanlacaktır. Bu arttırmada da bu miktar elde edilememişse gayrimenkul en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak üzere arttırma ilanuıda gösterilen nıüddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir. Şu kadar ki arttırma beddinin malın tahmin edilen kı>metınin vuzde 40°ını bulması ve sarjş istevenin alacağıııa rüçbanı olan ala- caklann toplamından fazla olması ve bundan başka parava çevirme ve pavlaştırma masraflannı geçmesi la/ımdır. Bövle fazla bedelle alıcı çıkmazsa sabş talebi düşecektir. a- \rtnrmava ıştırak edeceklenn. tahmin edılen kıymetın ve alacağa mahsuben ıştırak edeceklenn kendınden oncekı sırada bulunan alacaklılann alacağının. (muhammen bedelın vıızde 20'sıvle sınırlı olarakı yuzde 20'sı nıspennde pey akçesı (nakıt memleket parası) veva bu miktar kadar mıllı bır bankanın "şartsız. kesın ve suresız" temmat mektubunu vermelen lazımdır Yabancı para kurunda gunlıik degışımler olması ve 805 sayılı kanunun 1 maddesıne gore "dovız" temınat•olarak kabul edılmez b- Sanş. peşın para ıledır. alıcı ıstedığınde İ0 günü geçmemek uzere mehıl venlebılır thaleye ınraz vakı olması halinde dahı. (alacağına tekabul eden satış bedeünı muşten sıfaöyla odemekte ımtına surenyle alacagına mahsuben ıhale >apılmamış olması şam ıle) ^atış bedelı nakden ıcra \eznesıne >atınlır (md 134 4) Tellalıve resmı, ıhale pulu. tapu harç \e masraflan üe Katma Değer \'ergısı (150 m2'>e kadar olan net meskenlerde vıızde 1 mesken olmasına rağmen ışven olarak kullamlmış daırelerde. metruk durumda olan bınalarda. tarla. bına, han. otel ve arsalarda vuzde 18 olarak KDY muştenden tahsıl edılır). tahlıve ve teslım gıderlen öncelıkle müşten tarafından odenır Bınkmış emlak v ergısı, cezalan ve fenlen ıle, tellalıve ve tapu satım harcı satış bedelınden müştenve iade edılır c- thaleye ıştırak edenJenn ıcra satış dosvası. tapu kavdı, şartname, ılan ve teblıgatlan mcelemek suretıv le ıhakve katıldığını kabul ettıgı Satılacak taşınmazın tapu kaydmda varsa. taşmmazm butunlevıcı parçalannın (\DC. md 684. 862». taşınmazın eklentılennın (\1Y Md 686. 862), hukukı semerelennın (MK md 879). taşınmazın bırleştınlmesı durumunun (MK.Md.859l. itK. 128 md. gore taşınmaz mukellefiyetlennın (ıntıfa hakkı MK m. 794. oturma hakkı MK m, 823. ust hakkı MK m 834. ka>Tiak hakkı MK m %V, ırtıfak haklan MK. m. 818. kavdı havattaolunceve kadar bakmaak- dı BK m 50") mukellefiyetlenrazaraaldığı kabul edılır e- tpotek sahıbı alacaklılarla dığer ılgıhlenn (*) bu gavnmenkul üzenndekı haklarmı hususıyle faız v e masrafa daır olan ıddıalannı dayanağı belgelen ıle on beş gun ıçınde daıre- mıze bıldırmelen lazımdır \ksı takdırde haklan tapusıcılı ıle sabıt olmadıkça pav laşmadan hanç bırakılacaklardır f- thaleve katılıp daha sonra ıhale bedelını vatırmamak suretıvleıhalenın feshıne sebepolantumalıcılarvekefillen. teklıf ettıklen bedel ıle son ıhale bedelı arasmdakı farktan ve dıger zararlardan ve aynca sanş bedelını vatırması ıçın venlen 10 gunsonundan mbaren temerrut faızınden muteselsılen mesul olacaklardır tnalefarkı vetemerrut feızı avnca hükme hacet kalmaksızın daıremızce tahsıl olunacak, bu fark. varsa öncelıkle temmat bedehnden alınacaktır g- Şartname. ılan tanhınden mbaren herkesm gorebılmesı ıçın daırede açık olup teblıgat pul masrafi venldıgı takdırde isteyen alıcıv'a bır omeğı aondenlebılır h- Satışa ıştırak edenlenn şartnamevi gormüş ve munderecatını kabul etrmş sa>ılacaklan, başkaca bılo almak ısteyenlenn 2005/ 720 Esas sayılı dosva numarası üe müdürlüğümüze başvurmalan ilan olunur. 01.08.2005 (•itlgdılertabınneırtıfakhakkısahıplendedahıldır Basın 3"2% ÖNCE FEDERASYON, SONRA REFERANDUM ABD Irak'ta adım adım Kürt devleti kuruyor Dış Haberier Servisi - Irak'm kuze- yinde Kürt bölgesındekı Selahaddın kentinde Irak Kürdistan Demokratik Parrisi lideri Mesud Barzani, ABD'nin Irak Büyükelçısı Zalmay Halilzad ve eskı Başbakan Ayad Alla\i bir araya gelerek yem Irak anayasasına "Kürt- lere referandum hakkı verilmesi" maddesim eklediler. Toplantıya Sünni, Şiı, Arap ve Tükmenlerden kımse ka- tıhnadı.Kürtlerin anayasal taleplerinı ele alındığı toplantınm ardından, Bar- zani, Halilzad ve eskı Başbakan Al- lavi birlıkte bır basın açıklaması yap- tılar. Cihan Haber Ajansı'nın habenne gö- re, açıklamayı, Barzani yaptı. Barzani, nihai anayasada, sekız yıl sonra Kürt halkına kendı kaderini tayin etmeye yönelik referandum yapma hakkı ve- nhnesi ve anayasada bu düzenleme- nin yer alması konusunda anlaştıklan- m açıkladı. 'Referandum için anlaştık' Barzani, "Kalıcı anayasada, sekiz yıl sonra Kürt halkına kendi kade- rini tayin etmeye yönelik referan- dum yapma hakkı verilmesi için an- laştık" dedi ve Sünnilenn karşı çıktı-j, ğı "federalizm" konusunda da kesin- likle tavız vermeyeceklerini söyledi. Kürt hder, "Ülkede demokratik ve kalıcı çözümler arann orsa, bunu fe- derasyon ve takip eden diğer hakla- rın verilmesi sağlayabilir" ifadeleri- nı kullandı. Kürt yetkililerle yapılan toplantıda, ABD'nin Irak Büyükelçisı Zahnay Ha- lilzad PKK konusunu gündeme getir- di. Halilzad. Kuzey Irak'ta terör örgüt- lerinin faaliyet göstermesine izüı veril- memesi gerektiğini belirterek. komşu- lan rahatsız edecek bir tutum içinde olunmaması uyansında bulundu. Toplantıya katılan Kürt yetkililer de, Kürt bölgesinde terör örgütlerinin hiç- bir faaliyetine izüı verilmeyeceği sözü- nü verdı. Iraklı Kürtler, geçen perşembe günü yem Irak anayasasının hazırlanmasm- da dıkkate alınması amacıyla kak Mec- lisı'ne yem bır "Kürdistan" haritası sunmuştu. Yeni hanta, halen Kürt partilerin kont- rolündeki bölgeyi güneye doğru geniş- letiyor ve Bağdat'ın 150 km. kadar gü- neydoğusundaki Badra ve Cassan ka- sabalannı da içeriyor.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog