Bugünden 1930'a 5,439,944 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyel ÎSKELE SANCAK İlhan Selçuk Çag PazarlamA-Ş Tükocagı Cad. No 39 41 (343J4)Cagalogtu-tstanbulTel (212)5140! 96 Cumhuriyet Cumhuriyet VEDATGÜNYOL'AARMAĞAN jf 1OO'E5VARDI AliEkberAtaş / Çag Pazaıiama \.Ş Tmkocagı Cad Nc 3") 41 1343341 Cagaloghı tsönbul Tel 12121 M4 01 % 82. YIL SAYI: 29157 / 50 YKr (500.000 TL) (KDVıçmde) KURUCUSU. Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI NADİR NADİ (1945-1991) Cu m hu riyet'ten armoğan Süper Lig Fikstürü 2005-2006 sezonu ilk yarı maçlarının bulunduğu renkli ve kuşekâğıdına basılı Süper Lig Fikstürü... Ya r ı n Cumhuriyet b i r l i k t e . B a y i n i z d e n i s t e y i n i z . . . 5 AĞUSTOS 2005 CtlM%* / Depresyon tedavisı yaratıcılığı öldürmez. / Atom bombası 60 y önce ilk kez patlatıldı / Üniversitelerde akademisyen değışımi / Bir ulusal kalkınma strate|isi önerısı. Akaryakıt kaçakçılığı dava dosyasında alternatif bir örgüt kurma planlan ortaya çıktı Ozel istihbarat Oramiral Karahanoğhj Orgeneral Cömert (Denz Kuv Komutan) (Hava Kuv Komutanı) Gebze'deki akaryakıt kaçakçılığına ilişkin dava dosyasına ka- çakçılığın da ötesinde gizli ilişkiler ve hazırlıklar yansıdı. Sanıklann "nüfuzlu kişilerle" bağlantılı olduklan belirlendi. "Abi" dıye söz edilen bir kişinin özel istihbarat örgütü kurul- ması için kaçakçılara "aracı" gönderdiği belgelerden anlaşıl- dı. Emeklı bir paşanın başına getirilmesi düşünülen örgütün "gizli ödenekten" finanse edilmesi planlandı. Kaçakçılann hükümetle temaslan varmış izlenimi yaratması dikkat çekti. İLHAN TAŞCI ANKARA - Eskı Ulaştırma Bakan- lığı Müsteşar Yardımcısı Kemal Al- bayrak ıle Gümrük Müsteşarlığı'nın üst düzey bürokratlannın da adının kanştığı akaryakıt kaçakçılığına ılış- kın dava dosyasında ılgınç bağlantılar ve hazırlıklar saptandı. Dosyaya, ka- çakçılıkla suçlananlann "nüfuzlu ki- şilerle" Türkıye'nın büyük bölgele- rinde alternatif özel istihbarat örgütü kurma hazırlığında olduklan bılgısı yansıdı. Özel istihbarat örgütünün harcamalannın da "gizli ödenekten" karşılanması planlandı Belgeler, TB- MM Akaryakıt Kaçakçılığını Araştır- ma Komısyonu'na da ulaştı, ancak ra- porda yer almadı. Cumhuriyet'ın or- taya çıkardığı Gebze'deki yaklaşık 8 trilyon lıralık akaryakıt kaçakçılığına ılışkin dava dosyasına kaçakçılığın da ötesinde ılgınç ılışkı ve hazırlıklar yansıdı HalenGebzeAğırCezaMah- kemesi'nde süren dava şöyle gelıştı: MArkasıSo.8,Sü.3'te Orgeneral Başbuğ (1 Odu Komutan) Orgeneral Koşaner (Gene/kurmay2 Başkan) REFERANDUM HAKKI Bağımsız Kürt devleti içinadım Irak Kürdistan Demokratik Partisi lideri Mesud Barzanı, ABD'nin Irak Büyükelçisı Zalmay Halil- zad ve eski Başbakan Ayad Al- lavi, 8 yıl sonra Kürtlere kendi kaderini tayin etmeye yönelik referandum yapma hakkı veril- mesinin kalıcı anayasaya eklen- mesi konusunda anlaştılar. IKDP lideri Barzani, Sünnilerin karşı çıktığı "federalizm" konu- sunda kesinlikle taviz vermeye- ceklerini açıkladı. Kürtler, ge- çen perşembe yeni Irak anayasa- sının hazırlanmasında dikkate alınması amacıyla Irak Mecli- si'ne yenı bir "Kürdistan" hari- tasi sunmuştu. • 10. Sayfada Türkiye'nin deklarasyonuna AB ülkelerinden gelen tepkiler Güney Kıbns yönetimini cesaretlendirdi Rumlardan veto tehdidi Özeüikle metropollerde son üç gündür etkili olan "kavurucu" sıcaklar, yurttaşlann deniz layılanna akın etmelerine neden oldu. tstanbul'da artan nem oranı ile birlikte 40 derecenin üstünde hissedilerek zor an- lar yaşatan sıcakların, bugünden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Bugün kentte rüzgârın hızında artış, yarın da sağanak yağış tahmin ediliyor. tzmir,Adana veAnkara'da ise bunaltıcı sıcakların etkisi bir süre daha devam edecek.Adana'da lo- dostan esen rüzgâr, nem oranını yükseltiyor. Bugün gölgede fstanbul 34, Ankara 35, tzmir ve Bursa 36, Adana 37 derece olacak. (Fotoğraf: AA) YAŞ kararları açıklandı Nöbet değişimi Yüksek Asken Şûra'da alınan ka- rarlarla, Denız Kuvvetlen Komu- tanlığı'nı Oramiral Yener Karaha- noğlu, Hava Kuvvetlen Komutan- lığı'nı da Orgeneral Faruk Cömert devralacak. Orgeneral llker Baş- buğ, 1. Ordu Komutanhğı görevi- ni yürütecek. Orgeneral Sebahat- tin Işık Koşaner ıse Genelkurmay 2. Başkanlığı'na atandı. 33 gene- ral ve amıralın bir üst rütbeye yük- seltıldığı YAŞ'ta 11 personel de dısıplınsızlıklen nedenıyle TSK'- den ıhraç edıldı. • 6. Sayfada 9 bin kişi uğurladı Şehit askere büyük tören Şırnak'ta mayına basarak şehıt olan Uzman Ça\Tiş Kemal Etıler, Bur- sa'nm Mustafakemalpaşa ılçesüı- de 9 bin kışının katıldığı törenle toprağa verildi. Tören sonrasında bir grup ülkücü, DEHAP ilçe bı- nasına ve Doğu kökenlı seyyar sa- tıcılara saldırdı. • 8. Sayfada • ER KJRANDÎ SERBEST BIRAKILDI • 8. Sayfada AB'DEN ANKARA'YA MEKTUP BAŞBAKAN, CHIRAC'ATEPKlLl Şimdi de dini isteJder Böyle konuşmamıştı Vakıflar Yasa Tasansf nı ye- tersiz bulan AB Komisyonu, şikâyet mektubu gönderdi. Ko- misyon sözcüsü Tardio, "Tür- kiye AB'ye üye olmak için ge- reken tüm kriterleri karşılamaktan uzaktır. Dini özgürlük müzakerelerde önemli bir noktayı oluşturacaktır" dedi. • 11. Sayfada Türkiye'nin Rum Kesimi'ni tanı- ması gerektiğini söyleyen Chirac'ın kendisine daha önce "Bu bir siyasi tanıma değil" dediğini kaydeden Er- doğan, müzakere süreciyle ilgili ola- rak Türkiye'nin yeni koşul düşün- mesi ve konuşmasınnı "söz konusu olmadığını" söyledi. • 11. Sayfada Fransa'da Başbakan De Villepin'in Türkiye'nin Rum yöneti- mini tanıması gerektiği yolundaki sözlerine Cumhurbaşkam Chirac'ın da destek vermesi üzerine Güney Kıbns Rum yö- netimi de sert açıklamalar yapmaya başladı. Rum Yönetimi Sözcüsü Hrisostomidis, "Türkiye'nin, 'Kıbns Cumhuriye- ti'ni daha fazla gecikmeden tanıması gerektiğini" söyleye- rek aksi takdirde müzakereleri veto edeceklerini açıkladı. Hrisostomidis, Rum hükümetinin, AB'ye üye ülkelerle isti- şarelerini sürdürdüğünü, birliğin yetkili organlannın yapa- cağı toplantıda alacağı nihai karara göre tutumunu belirle- yeceğini kaydetti. Rum basuıı da hükümetin, Türkiye'nin tanımamaya ilişkin deklarasyonuna uluslararası toplumdan gelen tepkiler üzerine "cesaretlendiğini" ve "veto kullanma hakkını" yeniden gündeme getirdiğini yazdı. • 11. Sayfada Madımak hükümlüsü FirariKılıç istenecek Sıvas kathamı hükümlüsü Muham- med Nuh Kılıç'ın, Almanya'da olduğunun ortaya çıkması üzeri- ne Ankara ıade işlemleri için ha- rekete geçtı. Türk konsolosluğu- na pasaport ahnak için başvuran Kılıç'ın gözaltına alınmaması Meclıs'e taşındı. • 4. Sayfada DTH DAĞILIYOR M 4. Sayfada KAMPLARDA DİNİ EGtTÎM SAVl M 7. Sayfada LlMANLARDA KIYIM BAŞLADI M 13. Sayfada ISSN 1 300-093-400 GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Tut Kelin Perçeminden' Güney Kıbrıs'ı tanıma olayı gündemın ilk sıralan- na oturdu. AB üyesi bir ülkeyi AB üyelığıne aday olan bir ül- kenin tanımayacağı savını deklarasyonla resmileşti- ren hükümet, Fransa'nın başlattığı kampanyaya -dü- şündü taşındı- okkalı bir yanıt vermeye karar verdi. Yanıt, Dışişlerı Bakanlığı Sözcüsü aracılığıyla ka- MArkası Sa. 8, Sü. 1 'de Vergi yükü hafifliyor Gelir ve kurumlar ver- gisi kanunlan büyük öl- çüde değişiyor. Gelecek yıl uygulamaya ko- nulması planlanan değı- şikliklere göre, yatuim indirimleri bölge ve sektöre göre yapılacak. Ancak ücretliye iyi ha- ber yok. • 12. Sayfada OKS'de skandal Ortaöğretim Kurumlan Seçme Sınavı'nda dert- ler bitmedi. Bugün ter- cıhlerin okullara teslimi ıçın son gün. Ancak Is- tanbul'un merkezinde bile velıler "formlan teslim edecek yetkili bulamama" sorunu yaşıyor. • 8. Sayfada Diyanet de pisuarsız tskilip Müftüsü'nün fetva vermediğinı belir- ten Diyanet Işlen, 'ayakta ya da oturarak idrar yapılmasuıda' sa- kmca ohııadığını bıldır- di. Ancak başkanlığın tuvaletlerinde pısuar bulunmaması dikkat çekti. MSrSayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Küre-selleşen Türkiye! Başkentte gazetecilik, öncelik sırası değişen bırkaç konu etrafında döner. Son günlerin anabaşlıkları şöy- le: Kıbns'ın geleceği, Türkiye'nin AB süreci, terör, PKK etrafında dönen Türk-Amerikan ilışkileri, ekono- mıdeki 'mü/cemme/'gıdiş... Dün "Haydı arkadaş"dedim kendime, "gündeme bir de bu konulann dışındaki gelişmeler ışığında bak"... MArkası Sa. 8, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog