Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 4 AĞUSTOS 2005 PERŞEMBE 8 HABERLERÎN DEVAMI TURKIYE Istanbul Edıme Kocaeli Canakkale Izmır fvianısa Vtydın •Deniziı B B B B B B B B 31 36 33 35 37 38 38 37 Sinop Y 27 Adana PB 35 Samsun Y 26 Mersın PB 33 Trabzon _Y 29 Dıyarbakır PB 36 Giresun Y 29 Şanlıurfa PB 37 PB 36Ankara PB 30 Mardin Eskışehır PB 32 Sıirt Konya B 33 Hakkân PB 37 PB 31 Sıvas Y 27 Van PB 27 .Zonguldak PB 28 Antalya B 36 Kars Y 25 YurJun doğu kesım- lerı parçalı yer yer çok bulutlu Orta ve Doğu Karadenız. Doğu Ana- dolu'nun kuzy ve batısı ıle Sıvas. Hatay. Kahra- manmaraş. Adıyaman ve Gazıantep, Kastamo- PU ve Sınop çevrelen sa- ganak ve gok gürültulü sağanak yağışlı, dıger yerler az bulutlu ve açık geçecek. DIS MERKEZLER ^ * * Oslo Helsınkı Stockholm Londra Amsterdam Brüksel Paris Bonn Y PB Y PB PB PB B B 18 22 20 23 20 21 24 21 Münih PB 21 Zürih Berlın Budapeşte Madrid Viyana Belgrad Sofya Roma Atina HB Y A Y Y PB PB PB 2U 20 35 23 24 26 31 35 PB 21 Şam Moskova Aşkabat Astana Taşkent Bakû Bişkek Tiflis Kahıre B A Y PB B Y Y B 2b 39 27 35 35 31 28 37 B 36 Parçalı bulutlu Sıslı > Bulutlu k Çok bulutlu ı Yağmuriu Kar*ı c r > ? ' ) Sulu kar , Gök gurultülu CFUNCELCÜNEYT ARCAYÜREK • Baştarafı 1. Sayfada çevresini silahlı adamlarıyla kuşattı. BüyükTürkiye'nin kendinden menkultanımla- ra göre kudretli hükümetinin Dışişleri Bakanı Ab- dullah Gül'e bayrak konusu sorulduğunda su- dan biryanıt verdi: "PKK'nin Irak'taki her türlü faaliyetini çok ya- kından takip ediyoruz. Bunlaria ilgili hassasiyeti- mizi Iraklı yetkililer ve ABD'lilerle paylaşıyoruz." Bayrağı indirin diyebilme gücünü gösterebildik mi? Hayır! Üstelik PKK'nin Irak'ta siyasal amaçlı bürolar açması yeni bir gelişme, bir olay değil. Iki ay ön- ce Onur öymen PKK bürolarının varlığını açık- lamış; hükümetten tık sesi alamamıştı. • • • Bağdat hükümetinin Içişleri Bakanı, -bizimki- lere- Kuzey Irak'ta egemen güç olarak Kürt aşi- retlerini gösterdi. Dışişleri Bakanı'mız bayrak ola- yını çözmesi için kendi topraklarında otorite kur- maktan aciz Irak hükümetine başvurduğumuzu söylüyor. Kürt aşiretleri (ve PKK) ile çatışmak istemeyen ABD, "hassasiyetimizi" paylaşmakla yetiniyor. Son günlerde gelişen sadece bu iki olay, hü- kümetin ne denli acz içinde olduğunu kanıtlıyor. Ortadoğu'da hemen hiçbir şey yapamaz, sö- zünü dinletemez duruma sürüklendik. AB'deki son gelişmeler de iç açıcı değil. Kıbrıs'ı tanıma- dığımızı yazıyla yineleyen bir deklarasyon açık- ladık. Perşembenin gelişi çarşambadan belliydi; 17 Aralık günü yapılan hatalar, bugün Fransa Baş- bakanı Vıllepin'in "Türkiye'nin Kıbns'ı tanıma- ması halinde, AB ile müzakerelerin düşünüleme- yeceğini" irdeleyen söylemlerine ulaştı. Yunanis- tan, tabii Güney Kıbns, Fransa'ya katıldı, Alman sağ partilerinden aynı sesler geliyor. Avustur- ya'nın koroya katılması olası. AB temsilcileri 18 Ağustos'ta karşı deklaras- yon için toplanıyor. 1-2 Eylül'de AB Dışişleri Ba- kanları müzakere çerçeve belgesini görüşürken Kıbrıs'ı tanımamız konusunu ele alacak. Çerçeve belgesi daha sonra AB Konseyi'ne geliyor. Bu toplantılarda kararlar -Onur öymen'e göre- ittifakla alınıyor. • • • MedyamızvehükümetimizABKomisyonu'nun Vıllepin'in çıkışını onaylamayan açıklamasına y- er veriyor ama komisyonun sözcüsü Amadeu Altafaj Tardio'nun -gelişmeleri dikkate alarak- 3 Ekim'de müzakerelerin başlamaması olasılığını içeren soruya verdiği yanıtı aktarmıyor. Sözcü, "Elbette bundan endişe duyuyoruz, böyle bir si- yasal risk var" diyor. Dışişleri Bakanı Gül rahat mı rahat; diyor ki "3 Ekim'de müzakerelerin başlamaması için birne- den yok. Zira Türkiye Kopenhag kriterierini yeri- ne getirmiştir" Bakan, Kopenhag ölçütleri arasında 17 Ara- lık'ta önümüze sürülen ek protokolü imzalamak, Kıbrıs'ı tanımak veya tanımamak gibi bir koşu- lun bulunmadığını unutmuş görünüyor. Iktidar olmak galiba bellek zafiyetine neden oluyor. Yoksa, bu sıcakta?.. Enfekslyon şüphesi KoyserVde de 7 bebek öldü RECEP BULUT KAYSERİ - Trakya Üniversitesi ve Manisa Dogum ve Çocuk Bakı- mevi Hastanesi'nin ar- dından bu kez Erciyes Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yeni doğan bebekler öl- meye başladı. Önceki geceden itibaren 7 be- bek yaşamını yitirdi. EÜTıp Fakültesi Hasta- neler Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Doğanay. ölümlere enfeksiyonla- nn neden olmuş olabi- leceğini beürterek "En- feksiyonun en büyük nedeni de servisteki yoğunluk" dedi. EÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Yeni Doğan Servisi'nde önceki ge- ce saat 01.30 sıralann- da, erken doğan ve en büyüğü 40 günlük olan bebeklerde birdenbire hızlı bir şekilde karın- lannda şişkinlik, solu- num durması ve morar- ma görüldü. Prematüre doğan ve ağırlıklan 800 ile 1800 gram ara- sında değişen, bu ne- denle riskli grupta sayı- lan 7 bebek, tüm müda- halelere karşın peş pe- şe yaşamını yitirdi. Servis sorumlusu Prof. Dr.NeşideÇerin, ölümlerin enfeksiyon- dan kaynaklanmış ola- bileceğini belirterek "Daha önce enfeksi- yon belirtisi olmayan bebeklerde hızlı şekil- de enfeksiyon geliş- mesi görüldü. Diğer bebeklerin takibi sü- rüyor. tki bebeğin du- rumu kritik" dedi. 'Korktuğumuz başımıza geldi' Hasta yoğunluğunun enfeksiyon riskini art- tırdığını vurgulayan Çetin, 60 hasta kapasi- teli semslennde 90'dan fazla bebeğin tedavi gördüğüne dikkat çekti. Personel sayılannın da yetersiz olduğunu belir- ten Çetin, "Korktuğu- muz başımıza geldi. Enfeksiyonun en bü- yük sebebi yoğunluk" dedi. Yeni Doğan Ser- visi'ne hasta kabulünün durdurulduğu ancak yoğun bakıma alınan bebeklerin taburcu ol- malanna izin verilme- yeceği belirtildi. Kayseri Sağlık Mü- dürü Dr. Izzet Kava- foğlu, araştırma komis- yonu kurulduğunu söy- ledi. Bilimsel bir heye- tin çalışmalara başladı- ğını açıklayan Sağlık Bakanı Recep Akdağ da "Hastane enfeksi- yonları, bütün dünya- nın baş etmek için uğ- raştığı enfeksiyonlar- dır. Ozellikle antibi- yotiklerin son 20 yıl- daki yaygın kullanınıı enfeksiyonlarla baş etmeyi zorlaştırmak- tadır. Çünkü dirençli mikroplar üremekte- dir" diye konuştu. Kerkük'te 30 PKK bürosuWoshington 'daki üçlü toplantıda konunun gündemegelmesi beklenirkenABD 'nin bürolara siyasi bir oluşum tarafindan açüdığıgerekçesiyle müdahalede bulunmayacağı ifade ediliyor • Baştarafı 1. Sayfada devam edeceklerini söyledi. ABD ve Iraklı yetkililerin Ker- kük'teki büronun KürdistanDe- mokratik Çözüm Partisi adı al- tındaki siyasi bir oluşum tarafin- dan açıldığını ve bu nedenle her- hangi bir müdahalede buluna- mayacaklannı iletecekleri ifade ediliyor. Tan, haftalık basın toplantısın- da, "PKK ile bağlantılı De- mokratik Çözüm Partisi'nin Kerkük'te ofis açtığı' yönünde- ki haberlerin hatırlatılması üzerine, bu tür kuruluşları te- rör örgütü PKK'nin bir nevi uzantısı, paravan örgütler ola- rak gördüklerini, bu çerçeve- deki girişimlerinin uzun süre- dir devam ettiğini"belırtti. Tür- kiye, Irak ve ABD arasmda Was- hıngton'da yapılacak üçlü görüş- melerde de konunun ele alınaca- ğını kaydeden Tan, "Bu kuru- luşlann terör örgütü PKK ile organik bağlarını somut bi- çimde ortaya koyan kanıtlan Ueteceğiz. Bunlann derhal ka- patılması ve faaliyetlerinin en- gellenmesi çağrılarını yinele- yeceğiz" diye konuştu. Tan, Tür- kiye'nin, PKK'nin Irak'ta hiçbır şekilde banndınlmaması ve bu konuda vakit geçirmeden adım atılmasına ilişkin görüşlerini, Başbakan, Dışişleri Bakanı, Ge- nelkurmay Başkanlığı ve diğer istihbarat birimleri ohnak üzere, hemen her seviyede, Amerikalı muhataplara ilettiğini de kaydet- ti. Tan, bu konunun en son An- kara'da temaslarda bulunan AB- D'nin Avrupa ve A\Tasya işlerin- den sorumlu Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Matt Bryza ile etraflı biçimde görü- şüldügünü hatu-lattı. 150 PKK'li gûndemde Öte yandan toplantıda Türki- ye'nin Kerkük'teki büronun ya- nı sıra 150 terör örgütü üyesinin Türkiye'ye iadesi ve sınırdan sı- zan teröristler konulannda da çözüm isteyeceği ifade ediliyor. Bu arada, ABD Dışişleri Ba- kanlığı sözcülerinden Çasey, üç- lü görüşmenin "bu haftanın ilerleyen günlerinde yapılma- sının planlandığını ancak tam zamanlama ve lojistik üzerin- de çahşıldığını" açıkladı. Casey, PKK terörünün görüşmelerde temel konu olup olmayacağı so- rusuna, "Biz PKK'yi terörist örgüt olarak tanıyoruz. Bu tebdide karşı Türkiye, Irak ve Avrupalı müttefiklerimizle birlikte savaşıyoruz.Ancak gö- rüşmeler bundan daha geniş çerçevede" yanıtını verdi. Irak Türkmen Cephesi Anka- ra Temsilcisı Ahmet Murath ise Kerkük'te Kürdistan Demokra- tik Çözüm Partisi adı altında 30 PKK bürosu açıldığını söyledi. Bu bürolar aracılığıyla yandaş toplandığını belirten Murath, "PKK'nin bu kentlerde büro açması 4 Nisan 2OO3'te başla- yan sürecin devanııdır. Özel- likle Kerkük'te Kürtlerin yo- ğun yaşadığı Rahimova ve Imam Kasr bölgelerinde on- larca büroları var. Bu oluşum- lar Irak'ın yönetim organlan tarafindan da yardım ahyor" diye konuştu. Muratlı, PKK'nin Musul'da da, Kerkük'te olduğu gibi büro açtığını ya da açma ha- zırlığında olduğunu kaydetti. KERKÜKTE BtNLERCE KAYIT Kürtlerin ikâmet atağıKERKÜK (AA) - Irak'ın Kerkük kentınde binlerce Kürt'ün ikamet kaydı yaptırdığı bildirildi. Saddam Hüseyin rejimi sırasın- da bu kentten uzaklaştınldıklannı öne sü- ren Kürtlerin kayıt yaptırma işleminin, Irak'ı federal bir yapıya dönüştürmesi bek- lenen yeni anayasa üzerinde çalışmalann yapıldığı bir döneme denk geldiğine dikkat çekiliyor. Irak'taki Kürt liderler, Kerkük'ü kendi özerk bölgelerine dahil etmeye çalı- şırken, Araplar, Türkmenler ve Türkiye bu siyasete karşı çıkıyor. Verilen bilgiye göre Irak'ın kuzeyinde denetimi elinde bulundu- ran Kürt liderler, Irak geçici anayasasının 58'inci maddesi çerçevesinde, yerlerinden uzaklaştınlmış kişileri Kerkük civannda kayıt yaptırmaya teşvik ediyor. Geçici ana- yasanın bu maddesi, Saddam rejimi döne- minde yerlerinden edılmiş Kürtler dahil bütün Iraklılann evlerine dönme ve tazmi- nat alma hakkma sahip olduğunu belirtiyor. Türkmenler ve Araplar tepkili Kürtlerin bölgeye geri getirilmesi siyaseti, Türkmenlerin ve Araplann tepkisine neden oluyor. Hasan Turan adlı bir Türkmen yet- kili, "Hangi etnik grup üyesi olursa ol- sun Kerkük'te yerinden edilmiş insanla- nn dönüşüne karşı değiliz. Ancak onla- nn aslen Kerküklü olduğundan emin ol- mabyız ve bu mesele siyasi bir meseleye dönüştürülmemeli" dedi. Kerkük Beledi- ye Meclisi'nin Arap üyesı Muhammed Halil de "Kerkük'e gelen Araplar kenten aynlmamalı, çünkü Kerkük farklı etnik gruplann yaşadığı bir Irak kenti" diye konuştu. Belediye Meclisı Başkan Yardım- cısı Redvar Saik ise "Bugün yeni bir dö- nem başladı ve onlar doğal hakları ola- rak dedelerinin topraklarına dönüyor" dedi. Saddam Hüseyin rejiminin Nisan 2003'te devrilmesinden sonra Kerkük'e binlerce Kürt dönerken, Kürtler Kerkük Belediye Meclisi'nde 26 sandalyeyle temsil ediliyor. Belediye Meclisi'ni 6 ay boyunca boykot eden Araplar ve Türkmen- ler, üst düzey görev sözü verihnesinden sonra son zamanlarda mecliste çalışmalan- na başladı. Kürtler Kerkük Valiliği, beledi- ye meclisi başkanhğı ve başkan yardımcüı- ğı görevlerini ellerinde bulunduruyor. Uzuyda tarihi onarımDiscovery uzay mekiğinin fırlatılış sırasın- da gövdesinde oluşan hasar, mürettebat ta- rafindan uzay da tamir edildi. Uzay tarihin- de bir ilk olan yörüngede onanm işlemi başanyla tamamlandı.Yer'den 400 kilometre yük- seklikte, yörüngede yapımı süren Uluslararası Uzay Istasyonu'na kenetlenen Disco- verynin astronotu Stephen Robinson. mekik gövdesinin altında seramik ısı kalkanında oluşan 2 santimetre boyunda iki çıkıntıyı elektrikli testere kullanmadan eldivenli eliyle çekerek aldı. Robinson, onarım sırasında kullanılacak aletlerin yeni hasarlara yol açabi- leceği nedeniyle alet kullanmadı. Cumartesi günü uzay istasyonundan ayrılacak olan Dis- covery'nin pazartesi günü Florida'daki iisse dönmesi bekleniyor. (Fotoğraf: AP) Uzmanlar: Şapka takın, alkol tüketmeyin ve bol su için Sıcakhavaya dikkattSTANBUL (AA) - Son yıllann en sıcak yazını yaşayan Istanbul'da aşın sıcaklar kor- kutuyor. Ozellikle yaşlılarda ve çocuklarda, damar sertliği ve kalp yetersizliği olanlarda, şeker hastalannda, alkoliklerde ve idrar sök- türücü ilaç kullananlarda sıcak çarpmasına sıklıkla rastlanıldığını belirten uzmanlar, öğ- le saatlerinde mümkün olduğunca dışan çı- kılmamasuıı öneriyorlar. Meteoroloji Istanbul Bölge Müdürü Mus- tafa Yıldırım, kentte bugün ve cuma günü 34-35 derece düzeyinde sıcaklık bekledik- lerinı bildirdi. Yıldınm, tstanbul'da hava sı- caklığınm mevsim normallerinin 4-5 dere- ce üzerinde, nem miktannın ise yüzde 30 ol- duğunu söyledi. Yıldınm. "Hafta sonu baş- layacakyağışla birlikte sıcaklığın mevsim normalleri olan 28 derece düzevine ine- ceğini tahmin ediyoruz" diye konuştu. Istanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fa- kültesi Göğüs Hastalıklan Anabılim Dalı öğretim üyesi Prof. Ahmet Rasim Küçü- kusta da yurttaşlan ozellikle sıcak çarpma- larına karşı uyardı. Ha\a sıcaklığının 32 de- recenin, nispi nemin de yüzde 60'ın üzeri- ne çıktığı durumlarda sıcak çarpmasının gö- rülmeye başladığını anlatan Küçükusta, sı- cak sendromlanna karşı alınması gereken önlemleri şöyle sıraladı. "Ozellikle 11.00 ve 16.00 saatleri arasında sokağa çıkma- yın.Açık renk, bol. pamuklu kıyafetler gi- yin, şapka ve güneş gözlüğü kullanın. Şemsiyeden yararlanın. Ağır ve yağh kı- zartmalardan kaçının. Bol su için, mey- ve, sebze ve salata tüketin. Alkol kullan- mavın. Sık sık duş ahn." Bıısh'un önerisi ABD'yi kanşürdı Okullarda evrim kuramının yanı sıra 'evrenin üstün birzekânın ürünü olduğıı 'teorisinin de okutulması önerisi bilim çevreleri ve kiliseyle devletin aynlmasını destekleyenleri rahaîsız etti Dış Haberler Servisi - ABD Başkanı George Bush'un, Ame- rikan okullannda evrim kuramı- nın yam sıra evrenin üstün bir zekânın ürünü olduğu teorisinin de okutulması yönündeki sözle- ri büyük bir tartışma yarattı. Beyaz Saray'da geçen pazar- tesi bir grup Teksaslı gazeteciyi kabul eden eski Teksas Valisi Bush, pek çok muhafazakâr Hı- ristiyanın desteklediği "akıllı tasarım" kuramına, okullarda e\Tİm teorisinin yanında yer ve- rilmesi gerektiğini söyledi. Ken- disinin, evrim laıramına alterna- tif olarak görülen bu yeni teori- yi destekleyip desteklemediği konusundaki bir soruya karşılık Bush, doğrudan yanıt vermek- ten kaçındı ve insanlann okul- larda farklı fikirleri öğrenebil- mesi gerektiğini söylemekle ye- tindi. Bush'un bu sözlerinin ar- dından, muhafazakâr Hıristiyan destekçileri memnuniyetlerini dile getirirken, bilim çe\Teleri ve kiliseyle devletin aynlmasını destekleyen çevTeler rahatsızlık- lannı ifade etti. Akıllı tasanm kuramı, bazı akademisyenler, bazı entelektüeller ve Incil uz- manlan tarafindan, Charles Danvin'in e\Tİm teorisine karşı destekleniyor. Bu yeni teoriye göre, Danvin'in e\Tİm kuramt. hayatın karmaşıklığını açıkla- mâkta yetersiz kalıyor. Akıllı ta- sanmm destekçilerine göre ha- yat o derece karmaşık kı, ancak çok üstün bir rehber güç bunu yaratabilir. Bu teoriyi eleştiren- İer, üstün zekâ teorisinde üstü kapalı olarak Tann kavramının ortaya atıldığım söylüyor. Teorinin, ABD'de 20 eyalette- ki okullarda destek kazanmaya başladığı belirtiliyor. Güney Baptist Birliği'nin etik ve dini özgürlükler komisyonu başkanı Richard Lane, evrim kuramı- nın su götünnez bir gerçek ola- rak okullarda okutulduğunu, an- cak bunun sadece bir "teori" ol- duğunu söyledi ve başka teorile- rin de okutulmasından yana ta- \ir koydu. Ulusal Bilim Eğitim Merkezi sözcüsü Susan Spath ise "Dini bir yaklaşımı, evri- min öbür yüzü olarak tanım- lamak adil değil" dedi. Spath, akıllı tasanm teorisinin, Incil'de- ki yaradıhş fikrinden daha say- gın gibi sunulmaya çahşıldığını, ancak önemli olan noktanın, bu teorinin, evrim kuramına karşı ohnası olduğunu kaydetti. Kili- se ve Devletin Aynlması için Birleşen Amerikahlar Örgü- tü'nün başkanı Barry Lynn, Başkan Bush'un sözlerini "so- rumsuzca" olarak nitelendirdi. GUNDEM MUSTAFA BALBAY I Baştarafı 1. Sayfada lam olarak alınması Irak'taki rejim tartışmalarını da beraberinde getirecek. Bunun yanında Kürtle- rin sürekli harita çizip komisyona vermesi önü- müzdeki dönem yaşanacak karmaşanın bir baş- ka habercisi. Irak haritasının etrafını lastikleyen Kürtler, istedikleri yerden çekip istedikleri yerden bırakıyorlar. Anayasanın halka sunulması aşamasında ciddi bir direniş endişesi var. Bugünkü görünümle yeni Irak devleti Kürt-Şii ittifakından oluşacak. Kendi- sini ikincil hisseden Sünni Arapların ve Türkmen- lerin endişeleri devam ediyor. ABD'nin Irak'ı yeniden yapılandırmak için Mart 2003'te yaptığı takvim artık tarihe karıştı. Bunu Bush yönetimi de kabul ediyor. Ancak yeni bir takvim yapmakta da zorlandığı görülüyor. • • • Türkiye'nin yakından ilgilendiği kuzeydeki duru- ma gelince... Terör örgütü elemanlarının büyük diliminin Tür- kiye- Irak sınırında ikamet ettiği biliniyor. Son ge- len haberler de, başta kuzeydeki yerleşim yerleri olmak üzere terör örgütünün yerel adlarla bölge- de bürolar açtığı yönünde. Türkmenlerin iddiası- na göre, bu tür 30 kadar büro var. PKK, benzer bürolan yine değişik adlar altında Bağdat'ta da açmıştı. Hem de Amerikan karargâh- lanna birkaç yüz adımlık uzaklıkta. Ortada Aziz Nesin'lik bir durum var. ABD her seferinde "PKK terör örgütüdür" demeci veriyor. Terör örgütü Kuzey Irak'ta büro açınca "Ben gör- medim, başka biradaltında açmışsa bilemem" di- yor. Son olarak ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüle- rinden Tom Casey kendisine yöneltilen "PKK Ker- kük'te büro açtı, ne diyorsunuz" sorusuna şu ya- nıtı verdi: "Ben o haberieri görmedim." Amerikalı sözcüler, Türkiye'deki gazetelerde manşet olan, yabancı ajansların da geçtiği "ABD biray içinde terör örgütüneyönelik çok ciddi adım atacak. Türkiye'ye söz verildi" haberieri soruldu- ğunda da şu yanıtı vermişlerdi: "Bizde böyle bir bilgi yok." Ee, artık bizim de başka sorumuz yok. • • • Felaket tellallığı olarak algılanmasın ama, görü- nen gerçek şu: Irak'ta Türkiye için ciddi tehlikeler oluşturacak gelişmeler yaşanıyor. Türkiye bu gidişe kayıtsız kalamayacak. Bir şeyler yapma gereği hissede- cek. Bu, Irak'a kısa süreli bir giriş-çıkışla göz da- ğı vermek olabilir... Dün VVashington'da terör örgütü ve uzantılarıy- la ilgili üçlü toplantı başlayacaktı. Bugüne kaldı. Yann sona erecek. Türkiye, Irak ve ABD'nin tek- nik düzeydeki bu toplantısından ne yazık ki bir beklentimiz yok! ABD, işine gelince terör örgütü konusunda taraf oluyor, gelmeyince olmuyor. Bu kez ev sahipliği yaparak taraf görünüyor! Hangi taraf? Bu konuda Türkiye kamuoyunda oluşan şüphe- yi Amerikalı meslektaşlarımız da daha sık dile ge- tirmeye başladılar. PKK son dönemde uzaktan kumandalı eylem- ler yapıyor. Yoksa çok uzaktan kumandalı olmasın! ankcuma cumhuriyet.com.tr Erdoğan'a l Çeçen' SOPUSU • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - ÇHP Konya Milletvekili Atilla Kart, bir soru önerge- siyle Başbakan Tayyip Erdoğan'ın, 1999'da ts- tanbul Anakent Belediye Başkanı iken Islami Kurtuluş Çeçen Direnişi, Müslüman Kardeşler Örgütü üyeleri ile yaptığı belirtilen görüşmeyi Meclis gündemine getirdi. Kart, Erdoğan'ın ya- nıtlaması istemiyle verdiği soru önergesini, Istanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi'nin 1999 yılında verdiği bir takipsizlik karanna dayandır- dı. Kart, soru önergesinde Erdoğan'a "söz konu- su örgüt üyeleriyle görüşüp görüşmediğini, gö- rüşme olduysa ne amaçla yapıldığmı" sordu. Dflekçe komisyonuna tepki • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Ulusal Eğitim Derneği Genel Başkanı Zeki Sanhan, Türk diline giren yabancı sözcüklerin dili zengin- leştireceğine karar veren TBMM Dilekçe Komis- yonu'na tepki gösterdi. Komisyonun Almanya'da da Türkçe tabelalar bulunduğu yönündeki tespiti- ne karşı çıkan Sanhan, "Almanya'da Türklerin oturduğu bölgelerde Türkçe tabelalar var ama biz kendimize yabancı tabelalar kullanıyoruz" dedi. Komisyonun, yabancı kelimelerin dile girmesini "globalleşmenin sonucu" olarak değerlendirme- sine de karşı çıkan Sanhan, Meclis'teki muhafa- zakâr milletvekillerinin eski sözcüklerin kullanıl- ması yönünde irade belirttiklerini söyledi. Gecekondu yıkımlan rant kapısı • Istanbul Haber Servisi - Istanbul Büyükşehir Belediyesi, "Kentsel dönüşüm" projesi kapsa- mmda yapılan yıkımlardan rant sağlamak isteyen bazı kişilerin, yurttaşlann gayrimenkullerini çok ucuza almaya çahştığı uyansında bulundu. Bele- diyeden yapılan açıklamada, yıkım olacak bölge- de vatandaşlara aylar öncesinden haber verilerek anlaşma yoluna gidildiği ve uygun ödeme koşul- lan olan sosyal konutlar verildiği belirtildi. Merdîven kısa, hortum patJak! • MERSİN (Cumhuriyet) - Mersin'de 5 katlı bir ahşveriş mağazasının en üst katında çıkan yangın itfaiye ekipmanında çıkan sorunlar yü- zünden güçlükle söndürüldü. itfaiye ekipleri olay yerine zamanında ulaştı, ancak merdivenin üst kata ulaşamaması nedeniyle müdahale gecik- ti. Daha sonra da itfaiye aracmın hortumunun patlaması çalışmalan daha da güçleştirdi. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın, mağaza per- sonelinin de desteğiyle söndürülebildi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog