Bugünden 1930'a 5,439,331 adet makaleKatalog


«
»

A- AĞUSTOS 2005 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA HABERLER Sendikalı olunca işten aüldılar • îstanbul Haber Servisi-Gönen tabakhanelerinden 126 işçi ve Çorlu'da çalışan 54 işçi, Türkiye Deri-Iş Sendikası'na iiye olduklan gerekçesiyle ışten atıldı. Türkiye Deri-Iş Sendikası'ndan yapılan açıklamada, ışveren kınanırken anayasal haklanru kullandıklan için atılan işçılerin. ışlerine geri dönmek amacıyla fabrikalannın önünde bekledikleri kaydedildi. Işçilere sendikalanndan istifa etmeleri için baskılann yapıldığı da belirtilerek kitle örgütlerinden destek istendi. Tecride karşı dayanışmaya • İstanbul Haber Servisi - Temel HakJar ve Özgürlükler Demekleri Federasyonu'nca yapılan açıklamada, cezaevlerindeki tecridin sürdüğü belirtilerek cezaevlerinde baskı koşullannı ağırlaştıran .\KP hükümetinin de, yasadışılığı gelenek haline getirdiği ifade edildi. Tekirdağ F Tipi Cezaevi'ndeki siyasi tutuklulann kaldığı koğuşlara baskınlann yapıldığı kaydedilen açıklamada, herkese hak ve özgürlükler mücadelesine katılma çağnsı yapıldı. İşçilerin çadırı yıkıldı • tstanbul Haber Servisi - Türkiye Devrimci Kara Nakliyat Işçileri Sendikası'na üye olduklan gerekçesiyle işten atılan Coca-Cola işçilerirün Yenıbosna'daki direniş çadın güvenlik güçlerince yıkıldı. Kakliyat-tş Sendikası'nca yapılan açıklamada, direnişlerinin 76. gününde olan işçilerin çadırlannın dün sabah saatlerinde güvenlik güçlerince yıkılarak, eşyalannın götürüldüğü belirtildi. Tüm demokratik kitle örgütleri ve sendikalara destek çağnsı yapılan açıklamada, yıllardır sefalet ücreti ve kölelik koşullannda çalışan Coca-Cola işçilerinin rnücadelede kararlı olduklan vurgulandı. Adana'da tabela temizfiği • ADANA (Cumhuriyet) - Adana'da "îlan, Reklam, ve Tanıtım Yönetmeliği'ne uymayan ve görüntü kirliliğine yol açan tabelalar sökülüyor. Büyükşehir Belediye Meclisi'nde kabul edilen yönetmeliğin uygulanmasına başlanmasından sonra Zabıta Müdürü Zafer Aslan, özellikle kent merkezinde yüzlerce ışyerinden yüzlerce tabela söküldüğünü söyledi. "2B yasası ortulu af • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Türk Mühendis ve Mimar Odalan Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, "'2B arazilerinin satışına ilişkin yapılmak istenen yasal düzenleme örtülü bir af niteliğinde olup suç işleyenleri ödüllendirip özendirecektir" dedi. Soğancı, 2B alanlannın satışa konu edilmesinin ve buna yönelik yanıltıcı verilerin açıklanmasının kadastro komisyonlannın çalışmalannı baskı altına alacağına dikkat çekti. Terfi, atama ve emeklilik konularının ele alındığı 2005 Ağustos toplantısı tamamlandı YAŞ 'ta irticaya 6ihraçANKARA (Cumhurivet Bü- rosu) - Türk Silahlı Kuvvetle- ri'ndeki terfi, atama ve emekli- lik konulannın ele alındığı Yük- sek Askeri Şûra (YAŞ) toplan- tılan dünkü bölümüyle tamam- landı. YAŞ'ta, tamamı ırticai fa- aliyetlere katıldıklan nedeniyle 6 personelin TSK ile ilişiği ke- sildi. Kamuoyuna bugün açıkla- nacak YAŞ kararlanna göre Ka- ra Kuvvetleri'nden Korgeneral Ergin Saygın, Hava Kuvvetle- ri'nden Korgeneral Aydoğan Ba- baoğlu, Deniz Kuvvetlen'nden Koramiral MuzafferMetinAtaç üst rütbeye yükseldi. Genelkurmay Karargâhı'nda öğlene kadar yapılan toplanh- nın ardından şûra üyeleri, Milli • Hava ve Deniz Kuvvetleri komutanlıklarına yeni atamalann yapıldığı Yüksek Askeri Şûra'da aynca tamamı irticai faaliyetlere katıldıklan nedeniyle 6 personelin de TSK ile ilişiğinin kesilmesine karar verildi. Savunma Bakanı VeccfiGönûl'ün verdiği öğlen yemeğine karıldı. Akşam ise Curnhurbaşkanı Ah- met Necdet Sezer ve eşi Semra Sezer, şûra üyelerine ve eşleri- ne yemek verdi. Başbakan Re- cep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'ndeki yemeğe bu yıl da eşi olmadan katıldı. Yemekte Sezer'e terfi, atama ve emekli- likler konusunda bilgi verildi. Kararlar, Sezer'in onayının ar- dından bugün açıklanacak. YAŞ sonrası Deniz Kuvvet- leri ve Hava Kuvvetleri'nde ko- mutanlann emekliye aynlma- sıyla nöbet değişimi yaşamyor. Bu anlamda sürpriz beklenmi- yor. Hava Kuvvetleri Komutan- hğı'na Harp Akademileri'nden Orgeneral Faruk Cömert, De- niz Kuvvetleri Komutanlığı'na da Donanma Komutanlığı'ndan Oramiral Yener Karahanoğlu getinlecek. Genelkurmay 2. Baş- kanı Orgeneral Üker Başbuğun 1. Ordu Komutanlığı'na gitme- siyle boşalan göre\r e, Ege Ordu Komutaru Orgeneral Işık Ko- şaner getirildi. Koşaner'in ye- rine Kara Kuvvetleri Komutan- lığı Kurmay Başkanlığı'nda ka- rargâh görevini tamamlayan Or- general Fethi Remzi Tüncel ge- tirilirken orgeneralliğe terfi eden Ergin Saygın, Tuncel'in yerine atandı. Kara, Deniz ve Hava km-vetlerinden birer korgeneral üst rütbeye yükseldi. Kara Kuv- vetleri'nden NATO Karargâ- hı'nda görevli Korgeneral Say- gın, Hava Kuvvetleri'nden Ge- nelkurmay Genel Prensipler Başkanı Korgeneral Babaoğlu, Deniz Kuvvetleri'nden ise Gü- ney Deniz Saha Komutanı Ko- ramiral Ataç terfi ettı. YAŞ toplantılan sonucunda tamamı irticai faaliyetlere ka- tıldıkan gerekçesiyle toplam 6 personelin TSK ile ilişikleri- nin kesilmesi de karara bağlan- dı. Disiplinsizlik gerekçesiyle haklannda dosya hazırlanan toplam 10 personelin durumu şûrada gündeme geldi. Yapılan görüşmeler sonucunda bu per- sonelden 6'srnın ihracına. 4'nün durumunun ise yeniden değer- lendirmeye tabi tutulmasınaka- rar verildi. YAŞ'ta TSK'den di- siplinsizlik nedeniyle ihraçla- nn gündeme gelmesi durumun- da hükümet üyeleri Erdoğan ve Gönül, kendilerirün dönemin- de başlatılan şerh koyma uy- gulamasını yineleyeceklerini daha önce açıklamışlardı. KONGRE TARTIŞMALARI Muhalifler PM içinyarışacak tstanbul'u kazanan genel merkez, Ankara ve Izmir kongrelerine de rahat girecek. Muhalifler ise Gaziantep'ten umutlu. Kasım aymda yapılacak CHP kurultayında da muhaliflerin genel başkanhk yanşı yerine PM listesi için mücadele edeceği belirtiliyor. ANKARA (Cumhu- riyetBürosu)-CHP Ge- nel Merkezı, istanbul il kongresi sonrasında An- kara ve İzmır il kongre- lerine de rahat girmeye hazırlanıyor. Ankara ve Izmir'de şu anda görev yapan il başkanlan ye- niden aday olmaya ha- zırlarurken, muhalifle- rin Gaziantep'te şanslı olduğubüdirildi. Kasım ayında yapılacak kurul- tayda kayda değer bir genel başkanhk yanşı olmayacağı, muhalifle- rin en fazla Parti Mec- lisi (PM) listesi için ya- nşa girebileceğine dik- kat çekildı. CHP'degözler İstan- bul il kongresinin ar- dmdan Ankara ve tz- mir'e çevrildi. Anka- ra'da 3 Eylül günü ya- pılacak kongrede il baş- kanı Hakkı Süha Okay. Izmir'de de 9 Eylül'de yapılacak kongrede il başkanı Ekrem Bul- gun'un yeniden aday olması bekleniyor. Mu- halifler Ankara'da eski genel sekreter Ertuğ- nıl Günay'ın aday ol- ması için baskılannı sürdürüyor. Izmir'de ise milletvekilleri arasında anlaşmazlık olduğu. bu- nun sonucunu görmek isteyen muhaliflerin 13 Ağustos günü yapıla- cak Konak ilçe kong- resi sonucuna göre ha- reket edecekleri bildiril- di. Genel merkeze ya- km millervekillerinin kendi aralannda anlaş- mazlıklar yaşandığı. ba- zı milletvekillerinin Ek- rem Bulgun'un aday gösterilmesine karşı çıktığı öğrenildi. Mu- haliflerin Gaziantep'te şanslı olduklan, bu il kongresini kazanmala- nnın beklendiği de ak- tanldı. 140 delegesi bulunan İstanbul il kongresini genel merkezin kazan- ması muhaliflerin umu- dunu kırdı. Kurultayda aday çıkanlsa bile şan- sımn olmayacağı vur- gulanırken, en fazla ge- nel merkezin PM liste- sini delmek için yanşa girilebileceği de kulisler- de dile getirildi. Bu ara- da muhalifler arasında "ArnkCHP bitti. Bura- da yanşa girmek Bay- kal'ın meşruiyetine kat- ladabuhınmakohır. Ye- ni bir arayış zorunhT görüşü de dile getiril- meye başlandı. ÇİZMEDEN YUKARI MUSAKART Fuhuşta yakalananlann eşlerine haber verilmesini isteyen polis şe- fı tartişma yarattu SOKAK musakart@yahoo.com CHP Özyürek: Temel doğrularda buluşanlann birlikte olması doğal îstifacı DSP'lilere çağrıANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) -CHP, "Vahdettin taroşma- sı" üzerine DSP'den aynlanlara kapısuıı açtı. CHP Genel Başkan Yardımcı- sı Mustafa Özyürek, istifa gerek- çelerini onayladıklannı vurgular- ken "Temel doğrularda buluşan- lann birlikte siyasetyapması do- ğaldır" dedi. Eski başbakan Bülent Ecevit' ın "Vahdettin hain değü" açıkla- masmdan sonra DSP'de yaprak dökümü başladı. Ecevit'in eski bakanlan ZekeriyaTemizeL,Hik- met Uluğbay, SuatÇağlayan, Er- doğan Toprak ve Mehmet Ko- cabatmaz arka arkaya istifa et- ti. 5 eski bakan, istifalanna "DSP yönetinıinin Ecevit'iıı açıklanıa- lanna karşı tavırsız kalmasını" gerekçe gösterdi. DSP Genel Başkanı Zeki Sezer ise "Ata- türkçühıklerinden konsenin kuş- ku duyamayacağını" vurgula- makla yetindi. Bazı CHP yöneticilerinin DSP'den istifa eden eski bakan- larla görüşmeler yaptığı öğre- nildi. CHP Genel Başkan Yardımcı- sı Mustafa Özyürek, istifalarla ilgili olarak "Bu tavırlan çokye- rinde, çok doğru bulduk. De- mokratik, laikcumhuriyete bağ- hhklannı gösterdiler. Biz de ken- dileri gibi düşünüyoruz" dedi. Özyürek, "DSP'den istifa eden- lerCHP'yegelebiHrmi" sorusu- na ise "Temel doğrularda bulu- şanlann birlikte siyaset yapma- sı doğaldır" karşılığını verdi. tstanbuVda kavga bitmiyor tstanbul Haber Servi- si-CHP istanbul H Genç- lik Kollan Sekreteri Ah- met Akkaya, parti içi mu- halefete karşı süregelen hoşgörüsüz anlayışın, genç CHP'lilere de zarar veren boyutlara ulaşhğı- nı söyledi. Akkaya, CHP İstanbul İl Kongresi'nde Altan Öymeni destekle- yeceğini açıklayan genç- lik kollannın düşürülme- ye çalışıldığını belirtti. CHP'de İstanbul tl Gençlik Kollan'nınmu- halefetle birlikte hareket etmesi uzerine, il yöne- timinin kendilerine savaş açtığım ifade eden Ak- kaya, "Partimiz için mü- cadele etnıeyi sûrdürece- ğiz" dedi. istanbul II Gençlik Kollan yöneti- minin "üç hafta üst üste topianOyapmadığıgerek- çesivie düştüğünun" açık- landığına dikkat çeken Akkaya, bu gerekçenin gerçeği yansıtmadığını 5 ve 19 Temmuz 2005 ta- rihlerinde yaptıklan top- lantılarda tutulan tuta- naklarla kanıtlayabile- ceklerini vurguladı. İs- tanbul tl Gençlik Kolla- n yönetimini düşürme operasyonuna II Gençlik Kollan Başkanı Kutsan Üler'in de dahil edildi- ğini anlatan Akkaya, şun- lan söyledi: "Kutsan Ülerve üç yö- netim kurulu üyesi top- lantüara katümamaya başladüar. Gençlik kolla- n yönetimi de bu durum karşısında başkanhk ma- kamının vekâleten de- vambhğuu sağladL An- cak Üler, 29 Temmuz gü- nü yönetiminitopiav-ama- dığuu iddia ederek yöne- timin düştüğünü açıkla- dL Bizim eümizdeki tu- tanaldarise yönetimin bu gerekçeyle düşürüleme- yeceğmi, yapümak iste- nenin muhakfetin önü- nü kesmekolduğunu ka- nıtirvor." Tantan, terörün yeni yüzünün siyasiler ve güvenlik kuvvetlerince anlaşılamadığını savundu Iküdar gaflet uykusunda Sadettin Tantan. BARIŞDOSTER Yurt Partisi (YP) Genel Başka- nı, eski Içişleri Bakanı Sadettin Tantan, ülkemizdeki siyasi elit- lerin hiçbirinin terörün yarattıgı tahribatı anlayamadıklannı vur- gulayarak*Terörtemücadefc,tçJş- leri Bakanhğı'na ve ona bağh gü- venlikgüçlerine bırakümaİL Her gün bir Anadohıeviadmmşehitol- masıbile, iktidan gaflet uykusun- dan uyandıramıv'or'' dedi. Terörle mücadele konusunda hükümete sert eleştiriler yönelten Tantan, siyasi erk sahiplerinin te- rör karşısındaki açıklamalannı ibretle izlediklerini söyledi. Tantan, "Ûlkemizin gözbebeği olan Türk Sflahh Kuvveüeri'nin, sürekliolarakterörlemuhatapol- • Terörle mücadelenin TSK yerine İçişleri Bakanlığı'na bırakılması gerektiğini vurgulayan Yurt Partisi lideri Sadettin Tantan, acilen Türk hukuk sisteminde de değişiklüdere gidilnıesini istedi. ması. halkunızdaki tepkiyi artur- makta, ordumuzu yaralamakta- dır. Silahlı Ku\"\ı etierimizi, Tür- ldye'ye yönelik tehdidi önlevecek zihinsel ve fiziki yeteneklerden yoksun bu-akmavu. onu asli göre- vini > apamaz hale gerirnıeve ça- hşanlar var" dedi. Tantan, hem siyasetteki, hem de güvenlik kuvvetlerindeki pek çok ismin terörün yeni yüzünü anlayamadıklanna işaret ederek "Bu iktidar, gerek terörle, gerek- se diğer suçlarla mücadelede ha- zırüksız yakalandL Bilgi toplaya- madu bilgi toplasa bile bu bilgiyi analiz edemedi, çözüm üreteme- di" dıye konuştu. Terörle müca- dele konusunda başan elde et- mek için Türk Hukuk Sistemi'nde köklü değişikliklere gidilmesi ge- rektiğini savunan Tantan, öneri- lerini şöyle sıraladı: • Avrupa hukukunda ortaya çıkan yeni ölçütler, sadece terör- le mücadele etmeyi değil, terörü önceden önlemeyi öngörüyor. Te- rörle Mücadele Kanunu hazırla- nırken, Avrupa'nın kendisi için ge- tirdiği ölçütler örnek alınmalı. • DGM Kanunu'nun, 4422 Sayıh Çıkar Amaçlı Suç Örgüt- leriyle Mücadele Kanunu'nun kaldrnlması, terörle mücadeleyi bomboş bıraktı. f/ Terör suçu siyasi suç ol- maktan çıkanlmalıdır. i/ Acilen yeni bir terör yasası çıkanlmah, kolluk güçlerinin te- rörle mücadelesini kolaylaştıracak altyapı acilen oluşturulmalıdır. ^ Türkiye Başsavcıhğı Maka- mı kuruknalı, örgütlü ve sınır aşan suçlann yanı sıra terör suç- lanyla mücadelede uzmanlaşmış kolluk güçleri bu makama bağh olarak görev yapmalı, yine bu suçlara uzmanlaşmış mahkemeler bakmalıdır. •" Terörü önleyebilmek için, örgütlerin para kaynaklanna el koymayı sağlayacak hukuki şart- lar oluşturulmalıdır. POLÎTİKA GUNLUGU HİKMET ÇETİNKAYA İki İstifa Ereğli Demir Çelik Işletmesi'nin Genel Müdürü Kerim Dervişoglu'yla Iskenderun Demir Çelik Iş- letmesi'nin Genel Müdürü Atamer Giyici istifa mı etti, yoksa istifa mı ettirildiler?.. Ben bugüne dek kamu kuruluşlannda görevli yö- neticilerin istifa etmelerine hiç tanık olmadım... Üstelik, iki genel müdür Dervişoğlu ve Giyici AKP hükümetince atanmadılar mı? Aldığım duyumlar, iki genel müdürün baskı so- nucu istifa ettikleri yolunda... Dervişoğlu 2003 yılında genel müdür oldu. Er- demir'e ise 1967 yılında girdi mühendis olarak. Ya- ni 38 yıldan beri bu kamu kurumunda çalışıyor. Giyici de 2003'te Isdemir Genel Müdürü oldu. Görev öncesi Assan'da genel müdürdü. Dervişoğlu ve Giyici'nin, iki işletmenin yaban- cı sermayeye satışına karşı olduklan öteden be- ri biliniyor... AKP hükümeti kendi içinde birbirini yiyor. Kimi AKP milletvekilleri de Erdemir ve Isdemir'in yaban- cı sermayeye satışına karşı çıkıyor. Bakalım bu sürtüşme nasıl noktalanacak? Burada önemli olan nokta, Kerim Dervişoğlu' nun açıklaması... Dervişoğlu gazetecilere, "özelleştirme Idaresi Başkanlığı'nı arayın" deyip ekliyor: "Onlar istifa ettiğimi söylüyorsa doğrudur..." • • • Durum ortada... Dervişoğlu istifa etmemiş, ettirilmiş... Atamer Giyici'nin durumu daha farklı... 25 Temmuz'da Isdemir Yönetim Kurulu'na isti- fa dilekçesini sunmuş... Yönetim Kurulu, Giyici'nin istifasını kabul et- miş... Erdemir ve Isdemir, Türkiye'nin iki önemli ve bü- yük kuruluşu değil midir? Ortada bir bit yeniği olduğu, bu sorunun yanı- tında yatıyor. önceki gece Erdemir'de çalışan 2 bin işçi sa- baha dek işletmeden aynlmadı... Çünkü Arcelor fırması yetkililerinin işletmede inceleme yapacaklan duyumunu almışlardı. Işçiler 16 saat işletmede uyumadan bekledi, an- cak gelen giden olmadı. Dün sabah bir başka gelişme daha oldu. Kerim Dervişoğlu, bir açıklama daha yaptı: "40 yıllık meslek hayatımda haksıza, hırsıza, nursuza fırsat vermedim ve yaşadığım sürece de vermem..." Dervişoğlu'nun açıklaması anlamlı değil mi? Türkiye'nin demir çelikte geleceğini biçimlendi- recek projelere imza atan, 2010 yılında 10 milyon tonluk üretimi amaçlayan Genel Müdür Kerim Dervişoğlu istifa etmedi, ertirildi... Her şey apaçık ortada!.. Bir kez daha altını çizeyim: "Haksıza, hırsıza, nursuza fırsat vermedim, ver- mem de..." Ne demektir bunun anlamı? ANAP Hatay Miüetvekıli Züheyir Amber, Mali- ye Bakanı Kemal Unakrtan'ın yanıtlaması istemiy- le bir soru önergesi verdi... Belki Unakıtan yanıt verir ve öğreniriz Erdemir ve Isdemir'de olup bitenleri... • • • Her iki kurumun 2000 yılından bugüne dek kâ- n nedir? Uygulanacak özelleştirme modeli nasıl ola- caktır? Kâr eden kritik kamu kuruluşlan niçin özel- leştiriliyor? Atamer Giyici istifasının gerekçesini nasıl açık- lıyordu: "Kurumlann yönetim tarzıyla ilgiliyapılan ana tû- züklerdeki değişiklikler istifamda etkili oldu." Peki nedir ana tüzüklerdeki değişiklik? Bunla- nn amacı nereye yöneliktir? İki önemli isim... Ikisi de AKP hükümeti tara- fından atandı... Dervişoğlu ve Giyici... Erdemir ve Isdemir... Kâr eden ve büyüyen iki önemli kuruluş... Neden satılmak isteniyor? Kimlere söz verildi? hikmet.cetinkaya(« cumhuriyet.com.tr Faks numaramız: 0212/ 513 90 98 MÎLLİ EĞlTtM BAKANLIĞI Mahkeme karanna karşın atama ısran AHMETŞEFtK TRABZON - Milli Eğitim Bakanlıgı, Trabzon Idare Mahke- mesi'nin atamayı iptal karanm hiçe saydı. Gö- revden ahnan kişi, mahkeme karanna kar- şm yeniden aym maka- ma atandı. Idari huku- ku çiğneyen işlem şöy- le gerçekleşti: Trabzon'daki ticaret meslek lisesi ve Ana- dolu iletişim meslek lisesi birleştirildi. Ye- ni yapınm başma Su- at Karakaş asaleten atandı. Ancak, Trab- zon Anadolu İletişim Meslek Lisesi müdür- lüğünü vekâleten yürü- ten Mustafa Uzunali, makama kendisinin atanması gerektiğini belirterek Trabzon Ida- re Mahkemesi'ne baş- vurdu. Mahkeme de 15 Eylül 2004 tarihli ka- ranyla atama işlemini iptal etti. İptal gerekçe- sinde şu ifadelere yer verildi: "Birleştirilen eğiam kurunüarmdan oluşanTrabzonTfcaret Meslek Lisesi ve Ana- dolu İletişim Meslek Lisesimüdür ataması- nın, Personel Atama Yönetmeliği'nin 38. maddesi hükmü uya- rmca mümkün olupol- madığı ortaya konul- madan yönetmeliğin 29. maddesi hükmüne avtan bir şeküde Suat Karakaş'm atanması- na ilişkin dava konusu işlemde mevzuata ve hukuka uyarükbulun- mamaktadır.*' Bu karar uzerine Su- at Karakaş, Trab- zon'un Sürmene ilçe- sindeki Ticaret Mes- lek Lisesi'ne öğretmen olarak atandı. Ancak 30 Haziran tarihinde Milli Eğitim Bakanlı- ğı mahkeme karanm hiçe sayarak Suat Ka- rakaş ' ı yeniden birleş- tirilmiş lisede müdür olarak görevlendirdi. Mahkemenin iptal ge- rekçesini oluşturan 38. maddeye dayanarak atamanın yapılması dikkat çekti.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog