Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 4 AĞUSTOS 2005 PERŞEMBE HABERLER KLMA\DA\ SAÜH MİfiZABEYOĞLU v Ük savısında Atatürk- yen dergi, ikinci sayısy- la Hıristiyan Batı'va karşı yapilan saldın- lan destekledL ÎSLAMÎ TERÖRE DESTEK VERDİ Kaide dergisi yine tehditler savurdu • İBDA-C önderi Salih Mirzabeyoğlu'nun bulunduğu Bolu F Tipi Cezaevi'nin krokisinin yayımlandığı dergide, "Adam öldürme tekeli devletin elinde değildir! Buna yeltenen devlet, bu hareketiyle aynı hakkı karşı tarafa tanımış demektir" ifadesi kullanıldı. Istanbul Haber Servisi - tslami terör örgütü Islami Büyük Doğu Akıncılan Cephesi (ÎBDA-C) tarafindan çıkanlan ve ilk sayı- sının önsözünde Atatürkçüleri, "Baş nefret kurbumuz" ifadesini kullanarak hedef gös- teren Kaide dergisi, ikinci sayısıyla Hıristi- yan Batı'ya karşı yapilan saldınlan destek- leyerek "üçüncü dünya savaşı" olarak nite- lendirdi. Künyede belirtilen adresin dış cephesinde ise dergiye ait olduğunu belir- ten hiçbir tabela bulunmadığı belirlendi. Atatürkçülüğü, Batılı-emperyalist güçlerin uzantılan olarak nitelendirerek düşmanca tavır sergileyen dergide şu ifadelere yer ve- nldi: "Baş nefret kutbumuz Hıristiyan-Ya- hudi Baü emperyalizmi- dir. Atatürkçülüğü de emperyahst planlara uy- gulama alanîan açan bir paravandan ibaret görii- yoruz. Dün, Batih em- per> alistkr kendi çıkar- lan doğrultusunda 'ulus devlet' modetini dayatn; bugün, yine kendi çıkar- lan doğrultusunda onu tasfrve ediyor. Bu onlann 'tavşana kaç tazıya tut' potitikasıdır. Bize gelince, çükri, -Baş nefret kut- ^™c& devlet modeH bumuz"olaraknıtele- v e u m m e t b ü t ü n l ü ğ ü i d e . alinden başkasmı tanımı- yoruz, tanımayız." 'Bomba ohır, patlanm' Vatan gazetesinde önce- ki gün yer alan ropörtaj- da Islamcı terör örgütü El Kaide ile fiili bir iliş- kileri olmadığıru, ancak ABD ve emperyalistlere karşı mücadele ettiği için ÎBDA-C'nin yanın- da olduğunu söyleyen Kaide dergisi yayın ku- rulu üyesi Zor, "Ka- ide'nin, kumandan anla- nıına gekfiğini ve Kaide'den kasdarmm Salih Mirzabeyoğju" olduğunu açıkladı. "El Ka- ide sizin için nerede duruyor" sorusuna "ABD'nin karşısında, sömürgeci Baü mede- niyetinin karşısında bir hareket olarak be- nim yanunda duruyor" yanıtını veren Zor, "İntihar eylemcilerinin, Allah için savaşan ve mücadele eden her Müslümanın şehiT oldu- ğunu anlatıyor. Zor, "Gerekirse, ben de canb bomba olur, patlanm" görüşüne yer veriyor. 'Öldürme tekeli devletin elinde değfl" 2. sayısında, yine Islami teröre destek veren yazılanyla dikkati çeken Kaide dergisinde ürkütücü ifade ve tehditler yer alıyor. Dergi, El Kaide'nin Türkiye'ye yeni bir saldın ger- çekleştirip gerçekleştirmeyeceğini ise AKP iktidannın politikalanna bağlıyor. "Öldür- me tekeli sadece devietin elinde değil!" başlı- ğı altında Salih Mirzabeyoğlu'nun yattığı Bolu F Tipi Cezaevi'ndeki hücresinin kroki- sini yayımlayan dergi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne tehditler de savuruyor. Dergide şu ifadeler yer alıyor: "Kumandan Mirzabe- yoghı'nun taammüden öldürülmeye teşeb- büs edDdiği bir ortamda Idm masum olabinr ki! Adam öldürme tekeli devletin elinde de- ğfldir! Buna yeltenen devlet, bu hareketiyle aynı hakkı karşı tarafa tanımış demektir." İÇ ÇAMAŞIR] HEDlYE ETTI İmam tadzden tutuklandı Yurt Haberler Servisi - Mersin'in Mezitli beldesindeki Fatıh Camisi'nin imamı \4H ÇeHk (37), Kuran kursu öğrencisi 14 yaşın- daki F.M'ye iç çamaşın hediye etmek iste- yince, taciz iddiasıyla tutuklandı. îmam Çelik, yaz döneminde düzenlenen Kuran kursunda başan gösteren 20 kursiyere ba- şan belgesi verdi. Çelik, kursun başanh öğrencilerinden F.M'yi odasına çağırarak hediye paketini sunduktan sonra paketi aç- masını istedi. F.M. hediye paketinde iç ça- maşın olduğunu görünce ağlayarak dışarı çıktı. F.M'nin olayı ailesine aktarmasmm ardından başlatılan soruşturma kapsamın- da Imam Çelik, "taciz iddiasryla" tutukla- narak cezaevine göndenldi. Imam Çelik savunmasında, eşine aldığı paketle hediye paketinin kanştığını ileri sürdü, ancak ya- pilan aramalarda başka bir hediye paketine rastlanmadı. Olayın ardından F.M'nin aile- si Mezitli beldesindeki evlerini terk ederek il merkezine taşındı. Müftülügün soruştur- ma başlattığı irnama, suçlu bulunmasa dahi Mersin'de görev verilmeyeceği bildirildi. Maliye Bakanlığı'nın serbest piyasa koşullanna göre avukat arayışı Ankara Barosu'nu kızdırdı 'İhale ileavukat aranmaz'ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Maliye Bakanlığı, eski enerji bakan- lan Cumhur Ersümer ve Zeki Ça- kan'ın Yüce Divan'da yargılandıkla- n davada Maliye adına tarafolmak üze- re piyasa araştırması yoluyla serbest avukat görevlendireceğini Ankara Ba- rosu'nabildirdi. Baro, bakanhğınbil- gi talebi içeren yazısını ve buna da- yanak oluşturan Bakanlar Kurulu ka- rannı hem etik hem yasal açıdan doğ- ru bulmadığı gerekçesiyle Danıştay'da dava açtı. Maliye Bakanlığı, Ankara Baro- su'na 21 Temmuz'da gönderdiği ya- zıda, Kamu thale Kanunu'na göre ser- best avukatlık hizmeti alunı için pi- yasa araştırması yapıldığuıı kaydetti ve durumun baro üyesi avukatlara du- yurulmasını istedi. Bakanlık, serbest avukathk hizmetinin 23 Haziran 2005 tarihli Bakanlar Kurulu karan uya- nnca aluıacağını kaydetti. Teklif ver- • Eski enerji bakanları Cumhur Ersümer ve Zeki Çakan'ın Yüce Divan'daki yargılanmalannda Maliye adına taraf olacak avukatı ihaleyle arayan bakanlığa karşı baro dava açtı. Baro dava dilekçesinde, "Mahkemenin ismi ve davanın konusu ne olursa olsun, ihtiyaç duyulan avukatlık hizmetinin bu şekilde satın alınması adil yargılamanın ihlalidir" denildi. mek ısteyen avukatlann "daha önce Yüce Divan'da takip ettikleri davala- rm sayısı, konusu, taraflan, dosya nu- maralanvesoouçlan 3e özeltikk ener- ji alanmdaki uhıslararası sözleşmele- re inşkin deneyimleri hakkmdaki bfl- gflerin" hızmet alunında kriter olaca- ğı belirtilen yazıda, avukatlara sanık- larla herhangı bir menfaat ilişkisi için- de olmadıklannave Yüce Divan'da ida- re aleyhine dava takip etmediklerine ya da bilirkişilik yapmadıklanna da- ir taahhütname şarh da getirildi. Ya- zının ulaşmasının ardından Ankara Barosu'nun avukatı Kemal Vuraldo- ğan, Maliye Bakanlığı'nın serbest avu- katlık hizmeti ahmına ilişkin işlemi- nin ve buna dayanak oluşturan Ba- kanlar Kurulu karannın iptali ve yü- rütmesinin durdurulması talebiyle Da- nıştay'da dava açtı. Dava dilekçesinde, Avukathk Kamı- nu'nun 36. maddesine göre avukatla- nn, kendilerine tevdi edilen veya ge- rek avukatlık görevi gerekse Türkiye Barolar Birliği ve barolar organlann- daki görevleri dolayısıyla öğrendikle- ri konulan açığa vurmalannın yasak olduğunun altı çizildi. 'Avukat reklam yapamaz' Dilekçede, bu hükmün ihlaünin di- siphn cezası yaptınmına bağlandığı kaydedildi. Avukatlığın serbest mes- lek ohnasuıa karşın kamu hizmeti ol- ması nedeniyle bazı suurlamalara ta- bi tutulduğu anlatılan dilekçede, Avu- kathk Kanunu'nun 55. maddesi uya- nnca avukatlann, iş elde etmek için reklam sayılabilecek teşebbüs ve ha- reketlerde bulunamayacaklan belir- tildi. Bu düzenlemenin Türkiye Baro- lar Birliği Reklam Yasagı Yönetme- liği'nde de yer aldığına değinilen di- lekçede, Barolar Birliği tarafindan du- yurulan Avukathk Meslek Kuralla- n'nın 8. maddesine göre de bir avu- katın kendisine iş sağlama niteliğin- deki her türlü davranıştan çekinmek zorunda olduğu kaydedildi. Dilekçe- de, herhangi bir avukahn Maliye Ba- kanlığı'nnı belirlediği kriter doğrul- tusunda teklif vermesi halüıde de bu düzenlemeleri ihlal edeceği ve disip- ün cezasuıa çarptınlmasının söz ko- nusu olacağı ifade edildi. Dava dilekçesinde, Bakanlar Ku- rulu karanyla avukatlık hizmetinin ihale yoluyla satın almmasmm müm- kün hale getirildiği anımsatıldı. Dilek- çede, "Bakanlar Kııruhıkaranylagö- rülmekte olan bir davaya ilişkin avu- katlık hizmetinin ihaleye çıkanhnası, ihaleye konu davanm taraflanyla di- ğer davalarm taraflan arasmdaeşjtsiz- Hğe neden olacaknr. Görühnekte olan bir davada avukatfak hizmetinin saon almmasL davayı yürüten hâkimlerde manevi basla yaratacakbr. Bir tarafin avukaonm Bakanlar Kurulu karan uyannca ihaleyle temin edilmesi adil yargüanmaya engel teşkil edecektir. Mahkemenin ismi ve davanın konusu ne olursa olsun. ihtiyaç duyulan avu- kathk hizmetinin bu şekilde satın ahn- tnasi adil yargılamanın ihlaüriir" de- nildi. IŞLERÎNİGERIÎSTÎYORLAR Taşeron işçüerden Yücesoy'aprotesto VIERStN (Cumhuriyet) - Mersin Akdeniz Beledi- yesi'nin taşeron firması tarafindan işten atılan 69 işçi, Yargıtay'uı kararlan- nı yerine getirmediği ge- rekçesiyle Akdeniz Bele- diye Başkanı Kenan Yü- cesoy'u protesto etti. Akdeniz Belediyesi'nin temizlik işlerini yürüten Ceysan firması tarafın- dan 31 Aralık'ta işten çı- kanlan işçilerle ilgili ola- rak Yargıtay 9. Hukuk Da- iresi, işçilerin belediyede işe iadesine karar vermiş- ti. Kararda, temizlik işle- rinin belediyelerin ash iş- leri olduğu ve bu işin ta- şeron firmalara verihne- sinin yasalara aylan ol- duğu da vurgulanmıştı. Bu karara karşuı yeni- den işe başlatıhnayan iş- çiler, dün Akdeniz Bele- diyesi önünde bir araya geldi. "Sadaka değü, işi- mizüstiyonız", "Yücesoy şaşırma, sabnmızı taşır- ma" sloganlan atan işçi- ler adına açıklama yapan Hüseyin Sakar, "Başkan Yücesoy, basına yapbğı açıklamalarda, işten çıka- nhnalann muhatabnun taşeron firma olduğunu ifade etmiştir. Buna karşm yüksek mahkeme, Yüce- soy'a hukuk dersi vererek hakhhğımiTi tescil etmiş ve asd sorumhınun ana iş- veren Akdeniz Belediyesi olduğunu bdirtmiştir'' di- ye konuştu. Yücesoy'un, işçileri ye- niden işe almak yerine taz- minatlannı uzun vadede ödemeyi önerdiğini ifade eden Sakar, "tsteğimiztaz- minaüann ödenmesi deği, işe iade talebimizin kabu- lüdür" diye konuştu. Belediye Başkanı Yüce- soy ise yasalara göre be- lediyelerin personel gi- derlerinin gelirin yüzde 30'undan fazla olamaya- cağun beürtti. Şu an ora- nın yüzde 49 olduğuna dikkat çeken Yücesoy, "Bu oranı düşürmeye ça- hşrvoruz. Yeni işçi alama- yız" dedi. ÎĞNELİ FIRÇA ZAFER TEMOÇtN TÜMÎKOM'a tepki gösteren vekiller, raporun gerçeği yansıtmadığını söylediler .Vtilletvekifleri eksık izleıuııisANICARA(CuınhuriyetBürosu)-Tür- kiye Milletvekilleri ve Seçümişlerini Iz- leme Komitesi'nin (TÜMİKOM) yal- nızca TBMM Genel Kurulu çahşmala- nnı dikkate alarak hazu-ladığırapor,mil- letvekülerini kızdırdı. TBMM Başkan- hğı, raporun gerçeği yansıtmadığını açık- ladı._ TUMtKOM'un 2. yasama yüına yö- nelik olarak TBMM Genel Kurulu çalış- malannı dikkate alarak milletvekilleri- nin performanslan üzerine hazırladığı rapor, milletvekillerinin tepkisine neden oldu. Raporda, hükümet ve komisyon- lar aduıa hiçbir kadın milletveküinin ko- nuşmadığı bilgisine yer verilirken TBMM Içtüzüğü'ne göre yasa tasan ve önerile- rinin görüşülmesi suasuıda hükümet adı- na bakanlar, komisyonlar adına da komis- yon başkanlan ya da veküinin konuşma hakkı bulunuyor. Milletvekillerinin ise • îzleme komitesi yöneticilerinin kendileriyle yapilan bir söyleşide National Demokratic Enstitü adlı ABD kuruluşundan maddi katkı aldığını söylediklerini belirten CHP'liler, "Amerikan parasıyla Türk milletvekillerini izledüer" dediler. yahıızca grup adma ya da kişisel söz hakkı bulunurken gündem dışı da söz alabiliyor. TBMM Başkanhğı, raporia ilgili ola- rak dün yaptığı yazıh açıklamada, par- tilerin merkez yönetimlerinde yer alan ge- nel başkan, genel başkan yardımcısı, ge- nel sekreter ve genel sekreter yardımcı- lannın genel kurul ve komisyon çahşma- lannda mazereth kabul edüdiği vurgu- landı. Bu kapsamdaki kişilerin devam- sız sayıhnalannm mümkün ohnadığı kaydedilen açıklamada şöyie denildi: "ÖzeDflde kadm mffletvekfflermden parti yönetkisi olarak görev yapanlaıia flgfli Mecüs'e devam konusu kamuoyu- na hatahyansıaanışbr. Bu nedenlesöz ko- nusu açıklamada yer alan unsuriar ger- çeği yansrtmamaktadır. Aynca ysmh ve sözKi soru önergeterini esas alarak mO- ktvekilerinmperformansmıölçmekyan- taşor. Ziragenekle soru önergeteri muha- lefet partilerine mensup mfllerveküleri tarafindan verflmektedir" CHP tzmir Milletvekili Canan Ant- man, komitenin TBMM çalışmalannı ciddi olarak izlemediğinin ortaya çıktı- gını kaydederek "Komisyonlarda kadm mSletvekiDerimiz müthiş konuşmalarya- pjyotAnayasaKomisyonu'ndaCKa.^ras- h, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Birgen Keleş.ÇevreKomisyonu'ndada bengün- dem yaratacak konuşmalar yapûk. Da- ha ne yapahm?" dedi. Raporda, yahıızca TBMM Genel Ku- rulu çahşmalanmn dikkate alındığını, komisyon çahşmalannınsa kapsam dışın- da tutulduğuna işaret eden CHP Istanbul Milletvekili Birgen Keleş ise raporun gerçeği yansıtmadığını söyledi. AKP, komitenin raporuna karşı kendi milletvekillerinin çahşma performansla- nna ihşkin karşı rapor hazırladı. Rapor- da, AKP'li kadın milletvekillerinin TBMM'de yaptıklan konuşmalar, ver- dikleri yasa önerileri, araştırma ve soru önergelerine ilişkin bilgiler yer aldı. CHP'hler, komite yöneticilerinin kendi- leriyle yapilan bir söyleşide National Demokratic Enstitü adh ABD kuruluşun- dan maddi katkı aldığını söylediklerine dikkat çekerek ".Amerikan parasyla Türk milletvekuierini izledüer" dediler. HASAN ŞAHÎN TuncelVde dnayet bümecesi TUNCE1İ (Cumhuri- yet)-PKK'nin üst düzey yöneticilerinden, Tunce- li bölgesi eski sorumlu- su "Bawer" kod adlı Sü- leyman Şahin'ın babası Hasan Şahin (68) Tunce- li "de kimliği belirsiz kişi- ler tarafindan öldürüldü. Almanya'da emekli olan ve 2 ay önce Tunce- li merkeze bağlı Aktuluk köyü Meytan mezrasına yerleşen Hasan Şahin, evine 500 metre uzaklık- ta vücuduna 7 kurşun sı- kıhnış halde bulundu. Jandarma ve Cumhuri- yet Savcısı Sedat Ertaş- km olay yerinde incele- me yaparken, cenaze otopsi için Tunceli'ye gönderildi. Savcılık yet- kilileri, görgü tanıklan olmaması, kullanılan mermilere ait boş kovan- ların da olay yerinden alınması nedeniyle so- ruşturmanın güçlükle sür- dürüldüğünü belirttiler. Tunceh Belediye Başka- nı Songül ErolAbdfl, baş- kanvekilleri MustafaTaş- kale, Murat Polat ve Ge- nel-lş Şube Başkam Ha- san Çiçek de olayı duyar duymaz mezraya gitti. Hasan Şahin'in ağabe- yi AB HHÜT Şahin, düş- manlan olmadığını be- lirterek "Abim her sabah çıkar yürüyüş yapardı. Bir hafta önce degeceev> mizin yakuunda bahçe- mizi yakmak istediler. Kim böyiebir şe> >apöbfl- miyorum. Ama kim yap- mışsa devlet bunu bul- mak zorunda" dedi. DEHAP Tunceh Ü Baş- kam Murat Polat ise ci- nayette susturucu silah kullanıldığını iddia ede- rek "Şahin evden çıkük- tan 10-15 dakika sonra eşjdeonunyanına gitmek kine\dençikn.Cinayetts- lendiği su-ada ev saİdnle- ri uyanıktı ama hiçbir si- lah sesi duvmadıklannı söyledüer'' diye konuştu. İSEN, 6 AYDAN 3 YILA KADARHAPİSİSTEMÎYLE YARGILANACAK Müsteşara 'keyfi işlem' davası İLHANTAŞCI ANKARA - Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı- sı Nuri Ok, Kültür ve Turizm Bakanhğı Müs- teşan Mustafa Isen hakkında "keyfî işlem" ve yargı karannı "şeklen" uygulamaktan dava aç- tı. Müsteşar Isen, Yargıtay 4. Ceza Dairesi'nde gelecek günlerde 6 aydan 3 yıla kadar hapis is- temiyle yargılanacak. Başsavcı Ok, hukuka saygılı bir idarenin yar- gı kararlanna uyması ve keyfi davranışlardan kaçınması gerektiğine işaret etti. Kültür ve Tu- rizm Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Na- fiz Şahin adma avukatı AH Naşap, Müsteşar Mustafa Isen hakkuıda şikâyetçi oldu. Şikâye- ti inceleyen Yargıtay Başsavcılığı, Müsteşar îsen hakkında iddianame düzenleyerek dava açtı. Müsteşar Isen'in yargılanmasına gelecek günlerde Yargıtay 4. Ceza Dairesi'nde baş- lanacak. Yargıtay Başsavcısı Ok'un 5 Temmuz 2005 tarihli iddianamesinde olay şöyle değerlendi- rildi: Şikâyetçi Nafiz Şahin, Bakû Kültür Mü- şavirhği görevinden ahnarak APK Başkanhğı'na uzman olarak atanması işlemıne karşı dava aç- tı. Ankara 12. Idare Mahkemesi, işlemin yü- rütmesinin durduruhnasma karar verdi. Mah- keme karanna aykın olarak Nafiz Şahin'in Hakkâri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğu'ne atandığı beürtilen iddianamede, anayasa uya- nnca, yasama ve yürütmenin idare mahkeme kararlannı uygulamak zorunda olduğuna işa- ret edildi. İddianamede "Yapilan bu atamayla dotayt olarak yargı karan uygnbmamayohıse- çümiştir. Hukuka saygıta bir idarenin, öncelik- le yargı kararlanna uyması gerekir'' denildi. YARGrTAY NÖBETÇİ BAŞKANI ÜLKER, ŞAHtN'E TEPKÎ GÖSTERDt 'Ağza alınmayacak laf' tartışması ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Yargıtay Nöbetçi Başkanı ErsanTJÎker, Başbakan Yardım- cısı Mehmet AB Şahin'in bir Yargıtay üyesinin hükümete "ağza ahnmayacak" sözler söyledi- ğine ilişkin açıklamasına tepki gösterdi. Ülker, Şahin'in sözlerinin Yargıtay'a yönelik yıpratma boyutuyla üzücü olduğunu belirtirken "Zaman- lama yönünden ise altyapı ohışturma çahşmala- nnın bir parçası olarak göruimüştür" dedi. Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, dün bir gazeteye "Avukat olan oğhım,takip ettiği bir dosya üe ügüi Yargıtay'da bir üyenin odasma git- miş. Yargıtayüyesihâidm,karşısındakinin benim oğlum olduğunu bihneden hükümete, Başba- kan'a ve bakanlara ağza ahnmayacak hakaret- lerde bulunmuş. Bu üyenin adı bende. tsterse YargıtayBaşkam'na, hatta SaymBaşbakan'a fle- tebfln"" açıklamasında bulundu. Yargıtay Nöbetçi Başkam, 11. Ceza Dairesi Başkam Ersan Ülker, haberin annnsatıhnası üzerine, tüm kurumun itham edihnesine tepki gösterdi. Ülker, anılan haberin Yargıtay Yasa- sı uyannca bir işleme esas almabilecek nitelik ve içerikte görühnediğini belirterek "Bu neden- le Yargıtay olarak habere konu ismin kim oldu- ğunun istenihnesi söz konusu değildir'' dedi. Nöbetçi Başkan Ersan Ülker, konuyla ilgili şudeğerlendirmeyiyaph: "Somuuaşnnhpyet- kili >argı organlanna üetilmeden, sorumluhık sahibi kişilerin basm önünde düe getirdikleri bu tür sözkrin, habere konu kişinin oğlunun Yar- gıtay 'da iş takibeden bir avukat olduğunun ka- muoyuna Detihnesi yönünden farkh yonımla- ra erverişKüği yanında, Yargıtay'a yönefik >ıp- ratma ve karalama boyutuyla üzücü olarak de- gerlendirUmiştir."
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog