Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

4 A»ĞUSTOS 2005 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA HABERLER Güler: Sismik risk azaltılacak Depreme 400müyon dolarla hazırlık • Istanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Muarnmer Güler, Dünya Bankası'ndan gelen 40O milyon doların acil durumlara kaynak oluşturmak ve yurttaşlan afet konusunda eğitmek için kullanılacağını söyledi. Istanbul Haber Servisi - Istanbul Valisi Muam- mer Güler, İstanbul'un olası depreme yönelik hazırlıldan kapsamında 400 milyon dolar har- canacağını söyledi. Isviçre Kalkınma ve Işbirli- ği Kurumu'nun desteğiyle kurulan Mahalle Afet Gönüllüleri'nın (MAG) tanıtım toplantı- sında konuşan tstanbul Valısı Muammer Güler, "istanbuTda Sismik Risldn Azaltılma Proje- a"ne Dünya Bankası'nın toplam 400 milyon dolar yardımda bulunduğunu belirterek yardı- mın 305 milyonluk kısmıyla îstanbul'un sis- mik riskirün azaltılması için çalışmalar yapıla- cağını, 75 milyon dolanyla acil durumlara kay- nak oluşturulacağını, 10 milyon dolannın da yurttaşların afet eğitiminin desteklenmesi için kullanılacağını söyledi. Güler, afetlerde ilk mü- dahalenin yapılması, haberleşmenın sağlanma- sı ve binalann güçlendirilmesi çahşmalannın yapıldığım, pilot bölge olarak Bakırköy ve Zeytinburnu ılçelennın belırlendığini söyledi. Isviçre Büyükelçısı VValter Gyger, büyükel- çiliğe bağlı olan Isviçre Kalkınma ve Işbirliği Kurumu'nun Istanbul Ofisi tarafindan eğitilen 1707 mahalle afet gönüllüsünü kutladı. SÖZ ÇİZGİNİN Turhan Selçuk GİDİŞAT.. Seks işçisi olarak çalıştınlan kadınlara, cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve şiddet konusunda bilgi verilecek Eğitimyaşam kurtaracak Sahte hastabakıcı Tahlile gönderdiği hastalan scydu tZMfr(Cumhuriyet) - Izmit Devlet Hastane- si'nde kendini hastaba- kıcı olarak tanıtan bir kişi, "Doktorherkesten idrartahKB istedT dıye- rek tuvalete gönderdiği hastalann çantalannı ça- larak kayıplara kanştı. Devlet Hastanesi'nın dahüiye servisindeki gö- revlilere refakatçi, has- talara da hastabakıcılık yaptığını söyleyen 25 yaşlanndabir genç, böb- rek hastalannın bulun- duğu odaya giderek "Doktor idrar tahliliis- tedj" dıyerek hastalara birer idrar kabı verdi. Hastalar tuvalete gidın- ce 3 hastanın çanta, cüz- dan ve özel eşyalan ile bir refakatçinin de cep telefonunu alan kişi ka- yıplara kanştı. Koğuşa döndüklerinde eşyala- nnın olmadığını öğre- nen hastalar, idrar tahli- li istenmedığini de öğ- renince polıse başvur- du. Polis, olaya ilişkin araştırma başlattı. Kars Beledivesi Ekincive Sözen'in adıcaddede Istanbul Haber Servi- si - Mimarlar Odası Ge- nel Başkanı ve gazete- miz yazan Oktay Ekin- ci ile Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve TanıtmaVakfi(ÇEKÜL) Başkanı Prof. Dr. Me- tin Sözen'in adları Kars'takı ikı caddeye ve- rildı. Belediye Meclı- si'nin 1 Ağustos 2005 tarihli oturumunda konu- şan Kars Belediye Baş- kanı Naif Alibeyoğlu, Ekinci ve Sözen'in Kars için çok önemli olduğu- nu belirtti. Alibeyoğlu, u îki isim de tarihi bina- lann korunmasında ve yakuı zamanda gerçek- İeştirilecek restorasyon çaüşmalannda Kars'a sahq> çrianışlarduf dedi. îstanbuVayangın söndürme uçağı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) doğal afetlerde kullanılmak üzere kiraladığı 2 yangın söndürme uçağıyla dün Altınşehir'de Küçükçek- mece Gölü kıyısında tatbikatyapıldu Senaryo gereğiAKOM, Atatürk Havalimanı 'nda ko- nuşlu olan 2 yangın söndürme uçağına kalkış talimatı verdi. Havalimanından hareket ederek yangının bulunduğu bölgeye gelen amfibi tipi uçaklar, gölden suyu doldurarak yangına müdahale ettiler. Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş yangın söndürme uçaklannın tstanbul ve çevresindeki orman yangınlan, doğal afetler ve izleme çalışma- lannda kullanılacağını ifade ederek kiralanan 2 uçağın kasım ayı sonuna kadar hizmet vereceğini söyledi. Kiralanan uçaklar için 3 milyon 250 bin Avro kira ödeneceğini açık- layan Topbaş, uçaklann havadayakiaşık 5.5 saat kalabildiklerini kaydetti (Fotoğraf: AA) tstanbul Haber Servisi - tnsan Kaynağını Geliştırme Vakfi (tKGV), Türkiye'de seks işçilerine uygulanan ay- nmcılık ve şiddetin ortadan kaldınlması, cinsel yolla bu- laşan hastalıklann önlenebilmesi için bir eğitim kampan- yası başlattı. "Seks İşçflerinin Güvenli Cinsel Davranışlan- nın Desteklenmesi Yoluyia HI\ /AIDS ve Cinsel YoUa Bula- şan Enfeksiyonlar'ın (CYBE) Önknmesi'' projesi kapsamın- da, travesti ve transseksüeller dahıl tüm seks işçilerine, gü- venli cinsellik, genel insan haklan ve üreme haklan konu- lannda danışmanlık ve eğitim hizmetleri verilecek. 2 0 BİN KİŞİ AIDS OLABİLİR "AB Üreme Programı" kapsamında 50 milyon Avro'luk bütçe ile Sağlık Bakanlığı'nın da desteğiyle yürütülen pro- je, Taksım'dekı Kadın Kapısı Danışma Merkezi'nde yapı- lan toplantı ile tanıtıldı. ÎKGV Danışmanı Dr. Muhtar Ço- kar, projenın temel amacının cinsel yolla bulaşan hastalık- lann önlenmesi olduğunu ifade ederek dünyada 250 mil- yon cinsel yolla bulaşan hastalık vakasının bulunduğunu dile getirdi. Türkiye'de kayıtlı 2 bin AIDS hastası olduğu- nu ancak bu rakamın bilinmeyen hastalarla birlikte 20 bi- ni bulduğunun tahmin edıldiğını vurgulayan Çokar, seks işçılerinin bu enfeksiyonlara yakalanmariskıen yüksek grup olduğunu söyledi. Çokar, "Seks işçilerine uygulanan aynm- cıhkonlann cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlara yakalanma- lannı kolaylaşünyor" dedı. PROJE 2 YIL SÜRECEK Çokar, fuhuşa karşı olduklannı, buna karşın fuhuş ya- panlann da yaşam, ınsan, çalışma ve sağlık haklannın ol- duğunu vurguladı. Kampanya kapsamında 5 kayıtlı, 10 ka- yıtsız kadın ile 10 travesti ve transeksüel seks işçisinin 'meslektaş egitici' olarak eğitileceğini kaydeden Çokar, meslektaş egiticilerin de 500 seks işçisini güvenli cinsel iliş- ki ve insan haklan konusunda eğiteceklerini belirtti. ATDS Savaşım Derneği'nin de desteklediği proje 2 yıl sürecek. ATO'nun araştırmalanna göre Türkiye'de kayıtlı ve kayıt- sız 100 bin seks işcisi var. Kampanya kapsamında eğitim alan 10 yıllık seks işçisi Deniz Derya Gürsoy, toplumun da duyarlı olması gerektiğini ifade ederek "Müşteriyeprezer- vatif veriyorum, dayak yryonım'' dedi. Meyra Sam da gü- venli çalışma koşullanna ihtiyaç duyduklannı anlattı. Cumhuriyet Anıtfna çelenk • tstanbul Haber Servisi - Istanbul'a li- rnan ziyaretınde bulunan Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetleri'ne ait "Kashi- ma", "Muraseme" ve "Yuugiri" adlı ge- milerin personeli, Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk koydu. Eğitim Fılosu Ko- mutanı Tümamiral Masahiro Shibata adı- na anıta çelenk konulması ve saygı duru- şunda bulunulmasıyla başlayan tören, Türk ve Japon mılli marşİannm çalınma- sıyla sona erdi. Japonya Deniz Öz Savun- ma Kuvvetleri'ne ait 3 gemıde, toplam 750 kişi bulunuyor. Japon denızcilerden oluşan askeri bando, bugün Ortaköy Meydanı'nda bir konser verecek. Ülkü'den hastane sorusu • İZMİR (Cumhuriyet Ege Bürosu) - Izmır Tepecık Eğitim ve Araştırma Hasta- nesi Çocuk Cerrahisi Bölümü'ndeki hasta çocuklann ellerinin ve ayaklannın yatak- lara bağlanarak tedavi edilmesinin, Türia- ye'nin çarpık sağlık sistemini gözler önü- ne serdiğı bıldırildi. CHP Izmir Milletve- kili Hakkı Ülkü, Sağlık Bakanı Recep Ak- dağ'ın yanıtlaması ıstemiyle verdiği soru önergesinde "Yetkililer hakkında herhangi bir idari yaptınmda bulunacak mısınız? Bu ve benzeri uygulamalar başka hangi hastanelerde yaşanmaktadır?" dıye sordu. Balıkesir'de orman yangını • BALIKEStR (AA) - Balıkesır'in Kepsut ilçesi Mezitler Köyü'nde orman yangmı çıktı. Sankaya mevkiinde önceki akşam çıkan yanguım, rüzgâr nedeniyle kontrol altına almamadığı öğrenildi. İlk etapta Balıkesir Orman Bölge Müdürlü- ğü'ne bağlı ekıplerin müdahale ettiği yan- gın içm çe\Te illerden de yardım istendiği belirtildi.Balıkesir Vali Yardımcısı Ahmet Soley, şu ana kadar 50 ila 100 hektariık ormanlık alanda etkili olan yangının ya- yıhnasını engellediklerini söyledi. Adana kebabına tescil I ADANA (AA) - Adana'nın sembolü olan kebabı disiplin altına almak amacıy- la, tabelasına "Adana Kebap" yazanlar- dan, Adana Ticaret Odası (ATO) ve Ke- bapçılar Odası işbirliğiyle, Türk Patent Enstitüsü'nce hazırlanan "Adana Keba- bı" coğrafi işaret tescili sorulacak. Adana Lokantacılar ve Kebapçılar Odası Başka- nı Şefik Aslan tescille ilgili başvurulann 15 Ağustos'tan, denetimlerin ise en geç 1 Eylül'den itibaren başlayacağını bildirdi. 3kişiye137binYTL • ANKARA (AA) - Şans Topu'nun bu haftaki çekilişınde kazanan üst kolon nu- maralan, "11, 13, 18,27, 33" ait kolon numarası "9" olarak belırlenırken, 5 artı 1 bilen 3 kişi, 137 bin 140 YTL 90'ar YKr ikramiye kazandı. Çekilişte, 5 bılenler 1418 YTL 95'er YKr, 4 artı 1 bilenler 134 YTL 90'ar YKr, 4 bilenler 12'şer YTL, 3 artı 1 bilenler 6 YTL 80'er YKr, 3 bilen- ler 1 YTL 70'er YKr, 2 artı 1 bilenler 2 YTL 5O'şer YKr, 1 artı 1 bilenler 1 YTL 35'er YKr ikramiye kazandı. Selden etkilenen bölgedeki yerleşim birimleri denetlenecek Karadeniz'e mercek TRABZON (Cum- huriyet) - Trabzon ve Rıze'de 7 kişinin yaşa- mını yitirmesine yol açan heyelanlarda kay- bolan 3 kişiyi arama ça- lışmalan sürüyor. Ba- yındırlık ve Iskân Ba- kanı Faruk Özak, böl- gede yerleşim birimle- ri, ulaşım sistemleri ve evlerin tek tek incelene- ceğini, yapılaşmanın kurallara uygun olma- sı için denetim meka- nizmalannı işletecek- lerini açıkladı. Inşaat Mühendisleri Trabzon Şubesi de risk altında- ki evlerin yıkıhnası çağnsmda bulundu. ULAŞIMDA CÜÇLÜK Önceki sabah şiddetli yağmur dolayısıyla meydana gelen heyelan ve taşkınlar nede- niyle birçok yerleşim biriminde ulaşım güç- lükle sağlanabiliyor. Of ilçesinde 6, Çayka- ra ilçesinde ise 1 vatandaşm kayıp olarak bil- dirildiğım ammsatan Trabzon Vali Yardım- cısı ve Kriz Merkezi Başkanı Mehmet Öz- men, "Kayıp olarak açıklanan Elmas Yıldız ile Nuray Şımşek'in cesetleri bu (dün) sabah OfflcesminKeter köyündebulundu. Ordu'dan Yedi kişinin yaşamını yitirmesiyk sonuçlanan selve heyelandan ulaşım sistemi de zarar gördü. işçi olarak gelen ve ka- yıp olduğu açıklanan 2 kişinin selden önce memleketlerine dön- dükleri anlaşıldı. Ka- \ıp olan 3 kişiyi arama çalışmalan sürdürülü- yor" dedı. Bayındrrlık ve Iskân Bakanlığı Afet Işleri Genel Müdür Yardım- cısı Atamer Seymen ile Etüt Daıre Başkanı Ay- han Çiftçi başkanlığın- da 3 ayn hasar saptama ve jeolojik etüt ekibi oluşturuldu. Felaket bölgesinde incelemelerde bulunan Bayındırlık ve Iskân Bakanı Faruk Özak, bölgedeki yapılaşmanın yeniden ele alınaca- ğuıı ve bu nedenle uzmanlar tarafindan tüm bölgedeki yapılann, evlerin ve altyapı sistem- lerinin taranacağmı söyledi. Inşaat Mühendisleri Odası Trabzon Şube- si Başkanı tbrahim Usta da şunlan söyledi: "Bölgemizdeki her derenin 50-60 yılda bir olan felaketlere göre maksimum debileri ve yağmur sularuun yüksehne seviyeleri vardır. Yerel yönetimler ve ilgili kurumlarca, bu se- \iyelerin altında konut yapmuna müsaade edilmemelidir." Tıbbi araşttrmalar, beden sağiığı tçın her btreyın günde enaziOOOO adım yüriımesını önermektedir Yürume esnasında adımianntzı otomatık sayacak, ıkaz alarmı verecek, nabzını kontrol edecek ye yürûmeyi keyifli haje getırerek mözik de dınleyebtteceğiniz "Adımsayar* cihazian, hızmetinİ2e sunulmuştur. Walkina Shop GARANTİSt İLE !vUZl-AjR/3KD TM LTD ŞT?<O_1 " • — MUESSESESU™* •»«•>' E/S6SPA <Ö2e_J O4343S2 (0_ie>3»4©7003e40öö4 BULOyRLlfc'OUVEN LTD ST1 <O_1_^31«3Oı 3HJKLTD ŞTt (O216)4780300 _O_TEP»ELBeF<KA A Ş (O216j38eO4i 16)4501544-3369505 SEYDANPLAZA(O21 B)4148090 klZSLYopRJ (O21 B)4B1793]-32 RAHMANLAR (O2 1 212349S8O BIMNEVLER/SAHHA LTD < LTD STI (0212)2<B15007-08 ZEYTİNBURN i2>24_3SiS-242O62e Ş E H R E M I N I ' A S L A N B E K (O21_4S20OSS4S2S216 TOPHANEyŞEFİK NU^DERNEKBAŞI(O21 2)5827482-547871 3 MAHKO312; , MAG (0212)5853409-5 ERCAN(O212)2S1 1 31 3-244OB ZEKEWYAKOV/REYHAN(0212)2 (AYRICA TÛM BOYNER MAÛAZALARINDA ) MARMANA edi-oesı ADAPAZARt/ ERDOĞAN ÖNER(0264)2733006*2738862 Bİİ-ECİK/ Ö2PA(0228)2121111 ELTAŞ A Ş (0228)2122345 BOZÜYÛK/ ELTAŞ A Ş {0228)3145815 BOt-U/ tLKE LTD (0324)2156371 2151189 KANAAT TİC (0374)2154516-2150199 BURSA/ KORAYSPOR<0224)2251 722 SAR^AA31K LTD ŞTt (0__<t)2207837(38>-_252S04-22S_59e DÜZCE/ELEKTRONİK T)C (0380)5141164-5242165 EDİRNE/BALKAN TIC (O284)21377S5- 213798S KEŞAN/ SUZGUNLER [0284)7153232 7152323 UZUNKÖPRÜ/ DRAMAL1LAR{O284)5132368 KIRKLARELİ/ SEVAL TtC (0288)214 1 î 35 KASTAMONU/TOSYA EİOYACl TİC (0366)3131134 LÜLEBUROAZ/ ÇALIŞfRLAR A Ş (0288)4171713-4171312 ÇET1MLER A Ş {0288)4171572- 4123284 KÜrTAHYA/SARAÇOĞLU TİC (0274)2240640 KOCAELİ/ GOLCUK SARMAÇ1K(O262)41 4OO5S-56 TABAK LTD ŞT! (0262)323 37 88 ÖZBEN MU£SSESESI(O262)3211 275-321 1O93 ÛZÜER(O262)3255555 OERINCE/GAYRET MOSII_YA(0262)2296761-62 63 GEBZE/SES PAZARLAMA(0262)6434362 GÛLCUK/SARMAŞIK LTD(O262)41 4OO5S-56 TEKİROAÖ/ CETİNLER A Ş (0282)2601 704-2602254 HAYRABOLU/ MELIM GUL_R(O282)31 51OO1 ÇORLU/ YALOIZ LDT {0282)6523388-6536363 ÇETİNLER A Ş (0282)6538032-6538046 SARAY/ ÇETINLER A Ş ( 0 2 8 2 ) 7 8 8 1 0 7 8 7 6 8 2 6 9 8 YALOVA/ ÇAPET LTD ( 0 2 2 8 ) 8 1 3 1 1 1 1-21 Z O N O U L O A K / GÜVEN TİC ( 0 3 7 2 ) 2 5 2 3 2 3 2 (A-/RH.A TÛM BOYNER UAÛAZALARINDA )
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog