Bugünden 1930'a 5,438,716 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

4 ftĞUSTOS 2005 PERŞEMBE • • • • + CUMHURİYET SAYFA SPOR spor@cumhuriyet.com.tr 19 Derbi maçlarda rakip takımın seyircisine getirilen yasağrn hiçbir ülkede eşi benzeri bulunmuyor Dünyaaya, bizyaya• Istanbul Valisi Muammer Güler ve Istanbul Emniyet Müdürü Celalettin Ceırah'ın gırişimleriyle alınan deplasmana taraftar götürmeme karan futbolun özüne v e ruhuna aykın olmasının yanı sıra futbolseverlerin maç izleme hakkına engel de oluyor. CtHANÖZCAN Istanbul tl Güvenlik Kurulu'nca alınan "Der- bi maçlarda rakip sahaya seyircı götürülmeme- s i " karan fiıtbol camiasında tepkiyle karşılandı. UEFA Asbaşkaru Şenes Erzik başta olmak üze- re pek çok fiıtbol adamı, alınan bu karann Türk futbolu açısmdan olumsuz bır gelışme olduğu yö- nünde birleşti. tstanbul Valisi Muammer Güler ve Istanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah'ın girişim- leriyle alınan bu karar futbolun özüne ve ruhu- na aykın olmasının yanı sıra futbolseverlerin maç izleme hakkına indırilen darbe olarak da yo- rumlandı. Olayın önemli bir başka boyutu da AB kapı- sında sıra bekleyen Türkiye'nin alınan bu çağ- dışı ve anti-demokratik kararla yurtdışındaki imajınuı zedelenecek olması. Çizme'de sorumluluk evsahibinin Avrupa futbolunun önde gelen ülkelerinden olan ve seyircilerinin taşkınlığıyla tanınan Italya'da böy- le bir uygulamaya rastlanmadı Seri A'daki kar- şılaşmalarda bütün sorumluluk ev sahibi takıma ait. Herhangi bir olayda bütün yükümlülük ev sa- hibinde toplanıyor ve ona göre ceza kesiliyor. Çiz- me'de öne çıkan önemli uygulamalardan biri ise polisler de dahil olmak üzere bütün güvenlik gö- revlilerinin ücretlerinin kulüpler tarafindan kar- şılanıyor olması. Stadlarda kameralann yanın- da, seyircilerin arasmda sivil polisler de yer alı- yor. Almanya'da da deplasmanlara seyirci görü- rülmemesi gibi bir uygulama söz konusu değil. Aksine, ev sahibinin konuk ekibe yüzde 10'luk bir bilet ayırması zorunluluk. Stada girişlerden önce yapılan yoğun güvenlik taramalan sonucun- da daha önceden belirlenmiş kişiler hemen po- lise teslim ediliyor. Danimarka'da poüs-güvenlikçi el ele Danimarka başta olmak üzere bütün Iskandi- navya ülkelennde güvenlik stat ıçlerinde özel birimler tarafindan sağlarurken. stat dışında ise bütün yetki poliste. Burada da seyircilere bilet satılmaması söz konusu değıl. Karşılaşma sıra- sında taşkınlık yapan seyircıler anında özel gü- venlik tarafindan dışan çıkartılarak pohse teslim ediliyor. Sonuçta, 2012 Avrupa Şampiyonası için adaylığuu duyuran Türkiye açısından, güvenlik eksıkliğı nedeniyle alınan bu karar son derece iti- bar kaybettirici bir gelişme olarak kayıtlara geçeceğe benziyor. YASAK tÇtN NE DEDtLER? Derbinin tadı kaçar ONUR BELGE (TSYD GENEL BAŞKANI): Renklerin temsil edilmediği bir futbol maçının çekiciliği olmayacağı ortadadır. Aslında gönlûmüzün razı olmadığı bir karar. Önlemlerin alınıp, güvenliğin sağlanması yerine bir tarafi yok saymak futbolu eksik yaşatmaktır. Ancak, kişisel görüşleri bir kenara, TSYD'nin kurumsal kimliğini bir kenara koymahyız.. Bütün bunlara karşın olabilecek gerginlikler güvenlik kameralanyla tespit edilecek. Ancak bu da çok saglıklı gibi durmuyor. Bu görüntüler kamuya açık değil. Konu her yönüyle provokasyona ve sansüre açıktır. CÜNEYT1ANMAN (SPOR YAZARI): Doğru karar gibi gözüküyor. Toplu biletleri organize taraftarlar alıyor. Daha bilet almaya giderken bile olay çıkıyor. Gönül ister ki statlar eskisi gibi paylaşılsın. Bu kararla taraftarların bireysel olarak stada girme çabalan onlan zor durumda bırakacaktır. Bireysel olarak stada girmeye çalışmak delilik gibi duruyor. Öte yandan bir takımın sesinin çıkması çok hoş değil. Futbolun doğasına aykınSpor Senisi - Avrupa futbolunu yakından tanıyan ve UEFA'nın aldığı pek çok kararda söz sahibi olan, UEFA Asbaşkanı Şenes Endk, seyircisiz maç oynamanın özel durumlar dışında karşısında olduğunu belirterek " Ceza haUnde boş oynanan karşılaşmalar Idmseyi mutlu etmez. Sahadakilerin performansım da olumsuz etkiler. Seyircisiz oynama cezası federasyon tarafindan verümişse buna saygı duymak gerekir" dedi. Karşılaşmalara seyirci alınmamasınuı resmiyete dökülmesinin 'Biz seyircryi disiphne edemedik, pes ediyoruz' anlamına geldiğini vurgulayan Erzik, "Bir yandan 5149 sa>ita yasayı çıkanyorsunuz, öte taraftan da se>ircinin maçlara gehnesini engeffiyorsunuz. 2012'ye talip olduk. UEFA lcra Kurulu olarak adaylann sayısını 3'e indireceğiz. Bu olay da kriter olarak önünıüzdeki dosyada yer alacak" diye konuştu. Kimsenin valiligi tek taraflı olarak suçlamaması gerektiğini belirten Erzik, "Durumun oraya aksetmesi derbi maçlannda güvenlik sağlanamadığı için federasyonu da bağlayacak. Güvenlik aynı zamanda ev sahibi takımın da görevidir. Herkes şapkasını önüne koyup düşünmeli" dedi. NEYMtŞ ABDÜLKADİR YÜCELMAN Tek Sesli Futbol! üg başlıyor ama tatsız. Çünkü sporda rekabetin, heyecanın, coş- kunun ne tadı kalacak, ne tuzu. Çünkü Istanbul'da yapılacak der- bi maçlannda konuk takımlann yan- daşlan stada alınmayacaklar, evle- rinde oturup ekran başında uyuk- layacak. Yayını yapan kuruluş bel- ki ekran başındakileri havaya sok- mak için eski tribünlerin sesini ya- yınlar. Seyircisiz bir maç gibi, şim- di rekabeti olmayan bir maçın da ya- vanlığı, acaba futbol gibi popüler- liği ile dünyaca kabul edilmiş bir he- yecan fırtınası nasıl bağdaşacak? Istanbul güvenlik kurulunun top- lantısında alınan karar acaba ddu- bittiye mi getirildi, yoksa emniyeti- miz maçlan güven altına almak için güveni sağlayamayacağını mı itiraf etti. öyle ya olay çıkmaması için tek taraflı, tek sesli, tek kişilik bir oyun neye benzer ki... Buna futbol değil pandomim demek daha yerinde olmaz mı? Işin biraz daha derinliğine ine- lim, daha düne kadar yapılan bu tip güvenlik toplarrtılanndatoplantı ön- cesi biraz sohbet edilir, gündem aşağı yukan beili olurmuş, ama sa- lı günkü toplantıda vali bey ve em- niyet müdürijmüz 3 kulübün baş- kanı ile kapalı kapılar ardında gö- rüştüler. Bu sohbet(!) acaba kulüp başkanlannın tansiyonlannı ölçmek için mi yapılmışt. Ama özel top- lantıdan sonra başlayan güvenlik toplantısında sıra ortaya konulan tasanyı imzalamayagelince salon- da çıt bile çıkmamış olması da ba- na biraz garip geldi doğrusu. Çün- kü bu karann iyi ve doğru yanlan ol- duğu kadar yanlış ve hukuka da, in- san haklanna da aykın yanlan da ol- malıydı. Bunlarkonuşuldu mu; yeteri ka- dar değil sanınm. Türkiye Spor Ya- zarian Derneği Başkanı Onur Bel- ge "Kunım olarak biz de bu kara- ra imza attık, ama doğrusu birga- zetecl olarak içim rahat değil" di- yor. Belli ki sıkıntısı var. Belki 3 ku- lübün başkanı da sıkıntılı, belki yan- daşlanna söyleyemediklerini poli- simize söylettiler, bilemem. Ama ortada "Ben statlarda güvenliği sağlayamıyorum" diyen bir de em- niyet müdürümüz var. 0nun da böy- le bir karara isteyerek imza atma- dığını biliyorum, ama başka alter- natif yok muydu; olması gerek. Bana göre lig başlarken alelace- le alınmış bir karar, üzerinde durul- ması da gerekir. Bu karann sade- ce futbol camiasında değil, Avru- pa'da da ses getireceğinden kim- senin kuşkusu olmasın. AB ülkele- rinin şu anda en büyük korkusu te- rör. Londra Metrosu'nda olduğu gi- bi statlarda da terör olabilir. Hatta bugün sokaklanmızda her an gör- düğümüz kapkaç terörü yok mu, be- line dinamiti bağlayıp dolaşan sa- pıklar yok mu?.. 0 zaman herke- sin başına bir polis mi dikilecek ya da "kimse sokağa çıkmasın, met- roya binmesin" mi denilecek. Stat- lara futbolseverlerin bir kısmını so- kup bir kısmına yasak getirmek de bundan farklı bir şey değil. Aklıma takılan bir konuya da de- ğinmek istiyorum. Emniyet müdü- rümüz, bundan önceki söylemlerin- de polisin maçlarda görev yapar- ken mesai almadığını söylemesi kafamı kanştırdı. Polisimiz, kadro- su ve teknolojisi ile bugün statlar- daki anarşiyi önleyecek güçtedir. Devletin bir memuru olarak maaşı- nı da devletten alır. Devlet ise bu- nun karşılığını millete ödetir. Me- saiden söz etmesini emniyet mü- dürümüzün talihsiz bir demeci ola- rak kabul ediyorum. Ortada bir gerçek daha var. Bu- güne dek alınan önlemler polisi- mizce uygulanmamıştır. Ne oto- büslerde yakalanan döner bıçakla- nnın, ne atılan silahlann ne de dö- külen kanlann hesabı sorulabilmiş- tir. Bu gibi saldırganlar statlara is- tedikleri gibip gelmeye devam et- mişlerdir. Ve bu gıbı futbol terörist- leri polisin kendilerine bir şey yapa- madığını da bilmektedirve o neden- le de olaylar bugün büyük boyut- lara ulaşmıştır. Ne kadar büyük bo- yutlara ulaşırsa ulaşsın TC'mizim po- lisi statlarda kuş uçurmak istemez- se, hiçbir kuş uçmaz, uçmaya teşebbüs bile edemez. Bu da böy- le biline. Fikret Ünlü, tzmir ve tstanbul'unfirsatlarıkullanması gerektiğini söyledi Spor tıırizıııin dopingi Spor Servisi -Türkiye için Ağustos ayı tüm dünya tarafin- dan ilgiyle izlenecek iki önem- li spor organizasyonuna ev sa- hipliği yaparak geçecek. Bun- lardan biri UNIVERSIADE Oyunlan, diğeri ise Formula 1. Türkiye'nin hem tanıtımı, hem de gelecekte daha büyük orga- UNIVERSIADE 2005 nizasyonlara ev sahipliği yapma- sı için referans olması açısm- dan büyük önem taşıyorlar. Bu organizasyonlann ülke- mize kazandınlmasmda önem- li katkılan olan eski Spor Baka- m Fikret Ünlü, organizasyon- lann Türkiye'nin tanıtımı açısın- dan son derece önemli olduğu- nu vurgulayarak, "Ancak son günlerde>TirtiçindeçoketkiKbir tamtun kampanyası yapılmah" dedi. ÖzellikJe UNIVERSIADE Oyunlan'nda seyirci sorununun ortaya çıkacak olmasından en- dişe ettiklerini \11rgulayan Ün- lü, "Medyanın da desteği ahna- rak yanşacak sporcularm kim- likkri. branşlan ve okuDan ön plana çıkanlmah.'" diye konuş- tu. UNIVERSIADE "ın Türki- ye'ye getirihnesinde Eski Izmir Eski Belediye Başkanı Ahmet Piristinanın kişisel girişimle- rinin ve güvenihr kişiliğinin çok büyük etkisi olduğunu vurguladı. İzmir şenleniyor tZMİR(CumhumetEgeBürosu)-11 Ağustos'ta başlayacak 23. Dünya Üni- versitelerarası Yaz Spor Oyunlan'nda (UNIVERSIADE) mücadele edecek 9 ül- keden sporcu ve delegasyon başkanlann- dan otuşan 128 kişi, Uzundere'deki Oyun- lar Köyü'ne yerleşti. Türkiye cimnastik, bayan futbol ve eskrim ulusal takımlan da 81 sporcusuyla köye geldi. Dün sabahtan itibaren Oyunlar Kö- yü'ne Kore'den 3, Japonya'dan 17, Yeni Zelanda'dan 3, Ingiltere'den 5, Çin'den 4, Amerika'dan 6, Meksika'dan 5, Kana- da'dan da 4 oyuncu köye yerleşti. Türk ulusal takımlanndan ise cimnastikten 27, bayan fiıtboldan 24, eskrimden 30 ol- mak üzere toplam 81 sporcu. köydeki ye- rinialdı. Olimpiyat Köyü Başkanı Suavi Ozcan, sporcularm ve delegasyon başkanlannın dün sabah 8'den itibaren Olimpiyat Kö- yü'ne gelmeye başladığını bildirdi. Son 4 aydan bu yana organizasyona çok iyi bir şekilde hazırlandıklannı belirten Öz- can, sporcularla birlikte. 10 delegasyon başkammn da oyun salonlanm, resto- ranlan ve çeşitli sosyal aktivite merkez- lerini gezerek, köyü tanımaya çalıştıkla- nnı söyledi Ozcan, "Gelen kafîlderin mutiuluğu bizleri daha çok kevifiendiri- yor. 50 otobüs hem köy içinde hem de $e- hir içinde ring seferierine başladı. Izmir şehir merkezini gezmek isteyenler, ring seferieriyle gidebilh'orlar. Şu ana kadar bir sorunla karşılaşmadık'' dedi. H A B E R T U R U Renkli sokaklar 23. Üniversite Yaz Oyunla- n'mn başlamasına sayıh gün- ler kala hazırhklar son aşama- sına geldi. tzmir sokaklan renkli görüntülerle o\ unlann başlamasını bekhyor. O'Neal'la 5 yddaha A merikan Basketbol Ligi (NBA) takıınlanndan Miami Heat'in pivotu ShaquiDe O'Neal, takımıyla sözleşmesini 5 yıl uzattı. "Shaq"ın, önümüzdeki 5 yıl için 100 miryon dolar alacağı belirtilirken, 2.16 boyundaki pivot,"Yeni anlaşma beni çok memnun etti. Bu para gelecekte bütün aflemin finansal açıdan garanti altma ahnma«ü açısından çok iyi bir miktar" dedi. 33 yaşmdaki tecrübeli basketbolcu, Los Angeles Lakers'ta 3 kez şampiyonluk yaşamıştı. Geçen yıl Miami Heat'e transfer olan O'Neal, hgin savunması"neredeyse imkânstz"tek basketbolcu olarak gösteriliyor. Efes Cup 30Ağustos'ta B asketbol Federasyonu'nun organizasyonunda, Efes Pilsen'in ana sponsorluğuyla gerçekleşti rilen Efes Pflsen \VbrW Cup 4, 30 Ağustos - 3 Eylül tarihlennde düzenlenecek. Abdı Ipekçi Spor Salonu'nda düzenlenecek organizasyona (A) Ulusal Takım'ın yamsıra, Srrbistan Karadağ, Italya, Fransa, Rusya ve Slovenya katılacak. Turnuva, eylül aymda Srrbistan Karadag'da düzenlenecek 34. Avrupa Şampiyonası finalleri öncesinde son sınav niteliği taşıyan organizasyonda Türkiye, Fransa ve Rusya ile birlikte (A) Grubu'nda mücadele edecek. (B) Grubu'nda ise Italya, Sırbis tan-Karadağ ve Slovenya karşı karşıya gelecek. istanbuVdayüzmeşöleni T ürkiye Yaz Yüzme Birinciliği yanşlan bugün tstanbul'dabaşlıyor. Arena'mn sponsorluğunda. Ataköy açık ve kapalı yüzme havuzlannda 4 gün sürecek yanşlara 85 kulüpten yaklaşık 850 sporcunun katılacağı bildirildi. Yanşlarda sabah seansı müsabakalan saat 09.30, akşam seansı müsabakalan ise saat 17.00'de başlayacak. GÜNÜN IÇlNDEN • HAKEMLER AÇIKLAN- DI-SüperLig'de 2005-2006 sezonu ilk hafta maçlanm yönetecek hakemler açıklan- dı. Ouna:20.00 G.Birliği- F.Bahçe: Erol ErsoyCumar- tei:19.00Kaysen Ercıyes-Be- şiktaş:İsmet Arzuman 20.00Sıvas-Malatya:Orhan Erdemir 20.00Dıyarbakır- Çaykur Rize:Oklaj' Demiraj 21.15Trabzon-Kaysen.Bü- tent Demiriek Pazar:20.00 Denizli- Ankara:Fırat Aydı- nus 20.00V Manisa- A.Gü- cüKuddusi Mfifrüoğlu 2aOOSamsun-Gaziantep:Sü- leymanAbaj'20.00 G. Saray- Konya:Cem Papila. Öte yan- dan UEFA, 11 Ağustos'ta oy- nanacak Mainz 05 - Keflavık maçını Mustafe Çulcu yöne- tecek. Kaışılaşmanın d<idün- cü hakemliğini Cüneyt Çakır yapacak. 25 A|ustos"taki Lo- komotiv Plovdiv - OFK Belg- rad maçında ise Cem Papila düdük çalarken Süleyman Abay dördüncü hakem ola- rak görev yapacak. • TRANSFERDE DÜN - B.Ş.Bld. Ankaraspor; Dina- mo Moskova'dan Radoslav Batak ve Malatayaspor'dan Murat Erdoğan'la4, fnegöls- por'dan Emre Aktaş'la 5, Kayserispor'dan da M.Ali Tunç'la da 1 yılhğına kiralık olarak sözleşme ımzaladı. • MASSAFERRARİ'DE- Ferrari'den yapılan açıkla- mada, Brezilyalı pilot Bar- richello'nun yerine biı di- ğer Brezilyalı Felipe Mas- sa'nın getirileceği kaydedil- dı. • FİGO INTER'E GİDİ- YOR - Real Madnd'in Por- tekizli yıldızı Luıs Figo'nun Inter'le anlaşmak üzere ol- dugu bildirildi. • SUTOPU - Merhum ulu- sal sporcu Caner Erdoğnı anısına düzenlenen Uluslara- rası Caneı Erdoğnı Cmitler Sutopu Tumuvası'nda Türki- ye, Makedonya'yı 17-4 yen- dı. Diğermaçlar Fransa-Uk- rayna: 7-4. Romanya-Gür- cistan: 7-7 • DAVIDS TOTTEN- HAM'DA - Tottenham, In- ter'den HoUandalı Edgar Da- vids'i transfer etti. • ALT1LIDA DÜN - 4-5- 8/9-3-5/9-17 kombınesini bi- lenler,24bin62.62'şerYTL ikramiye kazandı. FİKRET DAĞLIOĞLU 1. KOŞU: F: Kaderim (5). P: Ümit Bumu (2), PP: Devir (1). S: Sönmez (3). 2.KOŞU: F: Yatko (5). P: Missile (4), PP: Fuego (1), S:T. Angel's Men (2). 3.KDŞU:F: Karkaslı (7). P: Sondarbe (8), PP: Bozdoğan (4), S: Ikigözüm (6). 4.KOŞU: F: Hızlıtekin (3), P: Çakıcı Yusuf (9), PP: Koçubey (8), S: Tekinkılıç (10). 5. KO- ŞU: F: Emma (3). P: Denntay (2). PP: Queen Of Spades (7), S: Olive Gırl (1)6.KOŞU: F: Perfecl Day (7), P: Nemo (12), PP: Kurtınadis (3). S: Galadriel (11). 7. KO^U: F: Lalla Mına (1), P: Nıkos (10), PP:Melıta (3). S:Elektra (7). 8. KOŞU: F: Atom Kanncaı (2), P: Hora- sanlı (5), PP: Son Perde (7). S: llbeyı (6). 9. KOŞU: F: Mumys Love(8), P:Mehd(6). PP:Lady By West(12), S: Mia(7).Ğün'üntkilisi:8.Ko- şu:2 5 ÇifteBahis:l Çıfte: 5 5. ALTIU 3 9 8 10 7-5 4-2 3 7 2 7 1 GAN\AN 1 2 10 3 7 8 6 12 7 9
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog