Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

4 janUSTOS 2005 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA 17 ttrupa 'ılmaz kayazıtoğlu: Avrupa 'ariamentosu, "ürkiye ve Kürtler1 onulu bir konferans îjzenleyecekmiş. flerak ediyorum, ngiltere ve Bandalılar' , 'Ispanya e Basklılar', 'Fransa e Korsikalılar' konulu lonferanslar bplamayı da flanlıyoriar mı?" Bsk&onîk posta: ctenizsorrtöcurnhuriyetcorn.tr www.demzsofn,com Tei: 0.212^12 05 05 Faks: 0.212.512 44 97 - Özelleştirme yargıya takılıyormuş... "Yargıyı da özelleştirsinler!" e _ S Jç Kıbns gerçeği: ^ Izolasyon, deklarasyon, ajitasyon! TÜRKİYE Cumhuriyetı Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Amerika'da Başkan George W. Bush'la yaptığı görüşmelerden birinin ardından Türkiye Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Arnerikan Cargill şirketinin Bursa Oıtıangazi'deki yasadışı fabrikasını "özel endüstri bölgesi" kapsamına almıştı. Bursa Barosu Başkanlığı, Bakanlar Kurulu karannın iptali için Danıştay'a başvurdu. Başvuru dilekçesini Bursa Barosu Çevre Komisyonu Başkanı avukat Ali Arabacı'dan öğreniyoruz: "Aldığı tüm kuruluş ve faaliyete geçme karar ve izinleri yargı kararlan ile iptal edilen Cargill firmasının, 'kurulduğu dönemde geçerli olan imar planlan uyannca gerekli izinleri alarak faaliyete geçtiği' kabul edilemez. Yasal olarak, kaçak hale gelmiş, yıkılması ve kapatılması gerekli bir tesisin Yine Cargillidareden aldığı ve mahkemesince iptal edilen 'izin'lerin varlığından söz edilemez. Aksine düşünüş, yargı kararlannı yok saymak anlamına geleceği gibi, kaçak yapılmış bir tesise meşruluk kazandırmak anlamını da taşır. Tesis, mahkeme kararlarına rağmen, özellikle idarenin müsamahası ve yargı kararlannı uygulamaması sonucu bitirilmiş ve faaliyete sokulmuştur. Tesis, açıkça 'yasa hükmü' ile meşrulaştınlmaya çalışılmaktadır. Ne var ki, dayanılan yasa hükmü de anılan sanayi kuruluşunu meşrulaştırmaya yetmemektedir. Idare mevcut yargı kararlannı bertaraf edecek şekilde ve sonuçlanndan kurtulmak amacıyla ve iptal kararlannı yok sayarak yeni bir idari işlem tesis edemez. Aksi halde, devletin 'hukuk devieti' niteliği sorgulanır hale geleceği gibi, işlem anayasanın ilgili maddelerinin ihlali anlamına da gelir. Idare, iptali istenilen karan, iptal kararlan sonuçlanndan kurtulmak, böylece Cargill firmasına yeni bir ayncalık yaratmak üzere almıştır. Diğer yandan, tesisin bulunduğu alanın birinci derece deprem bölgesi olduğu, tesisin çalışabilmesi için günde kullanılan 6 bin ton yeraltı suyunun çekilmesiyle Orhangazi Ovası'nın susuz kalacağı, tesis atıklannın doğal ortamı olumsuz yönde etkileyeceği, çevrede ciddi ekolojik sorunlann yaşanacağı dosyalara sunulan bilirkişi raporian ile ortaya konulmuştur. Tesise 7 kilometre uzaklıkta bulunan, yeraltı ve yağmur suları ile beslenen Iznik Gölü'nün de su çekilmesinden etkilenmeyeceği söylenemez." Ecevit Aııl Öçal: ".ozan'ın yıldönümü yaklaşırken, 'Yahdettin vatan haini cteğildir' diyen DSP'nin onursal başkanı Bülent Eoevit, bakaiım 30 Agustos yaklaşırken ne diyecek?" Merkez Suat özbilgi: "PKKterörörgütü, ABD'nin kontrolündeki Kerkük'te büro açmış. Genel merkezi VVashington'da olursa normaldir." SESSÎZ SEDASIZ (!) Kara donlulardan beyaz donlulara 1970'li yılların ortasında Istanbul CHP'nin kalesi; CHP'li Ahmet Isvan da Istanbul'un belediye başkanıydı. Günlerden bir gün; sanınm kıyılarda yeni bir düzenleme yapılırken, denize girenleıie ilgili bir tartışma çıktı. Ahmet Isvan, "kara donlular"ın da denizden yararianmaya haklan olduğunu savundu ve hatta, kıyılann "kara donlular"a açılacağı gibisinden bir şeyler söyledi. Hey gidi günler hey! Aradan geçen 30 yılda Istanbul, epey gelişti; şimdilerde yeniden açılan plajlarda "beyaz donlular"ın denize girmesi tartışılıyor! Istanbul'un Islamcı AKP'den Belediye Başkanı Kadir Topbaş da, yalvar yakar erkeklerden beyaz donlanyla denize girmemelerini istiyor. Görünen o ki Istanbul'da kadınlann başını örtmekte gösterilen başan, erkeklerin kıçını-başını örtmekte gösterilemiyor! Niye? Çünkü, 30 yıl içinde "kara donlular"ı mayo ile tanıştırmak yerine mayo reklamlannın yasaklandığı ve iç çamaşın reklamlanna saldırıldığı bir Istanbul yaratıldı! Toplum ancak pantolonun altındaki donun rengini siyahtan beyaza çevirecek kadar gelişebildi! Yüksek Yerilim Hattı erdincutku <n yahoo.com Basın ahlakı mı? Etiği senin reytingi benim! Lozan'dan Yükselen Ses... ALPASLAN BERKTAY Lozan 2005 etkinlikleri ge- niş bir yelpazenin katılımıyla ve büyük bir coşku ile kutlan- dı. Ulusal Güçler'in birteşme- si yolunda somut adımlar da atıldı. Bunda, eksik olmasınlar, akıllı düşman akılsız dosttan yeğdirörneği, Lozan karşıtla- nnın da katkıları oldu. Isviçre, Ermeni Soykırımı saçmalıklannda ("Maskaralık" demek, diplomatik etikete ters mi düşer?) öbür Batı ülke- lerini de geride bırakmış, "Soykınmı yoktur" demeyi suç haline getirmişti. Konuyla ilgili olarak, bilimsel olması ge- reken bir panele çağnlan Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Yusuf Halaçoğlu yaptığı bi- limsel konuşmada "Ermeni soykınmı yoktur" dediği için, kırmızı bültenle ve Interpol aracıhğıyla, adi bir suçlu gibi arandı! Arkasından, Lozan 2005 Et- kinlikleri nedeniyle VVintert- hur'da konuşan İP Genel Baş- kanı Doğu Perinçek, "Erme- ni soykınmı yalandır" dediği içingözaltınaalındı. Perinçek, savcılıkta görüşünü yineledi ve ısraria kayda geçirterek, ta- rihsel bir çıkış yaptı; böylece TJrkiye Cumhuriyeti'ne karşı kjresel bir komployu ve yala- n saptatmış oldu. Batı'nın bu- gjne dek görmeye alıştığı tes- liTniyetçiliklere hiç uymayan, kşilikli, onurlu bir davranış sîrgilendi. Oysa Bush'un Ya- şar Yakış'a "Tezkereyi Mec- Ih'ten geçirin, yoksa..." deyip sraladığı tehditler arasındaki "Ermeni Sorunu Temsilciler üeclisi'ne gelebilir" şantajı 1Jm Batı ülkelerince benim- sendi. Irak'taTürk askerlerinin ba- şnaçuval geçirildi. özürbek- lemek ne, A. Gül, "Rumsfeld taktı!", "Wolfowıtz/?aW/rde- o. Batı'ya bağımlı, kişiliksiz <avranışlann karşısında küçü- <ük Isviçre'nin küstahlığına şşılmamalıdır! Türkiye'deki Lozan coşku- sjnun karşısında iktidar çev- esinin ve yandaşlannın sus- lunluğu ibret vericidir. "Hezi- neti kutluyorlar!" diye kinleri- n kustular. Bu çok doğaldır. Cünkü Sevrcidirler ve ak ko- yunla kara koyun geçit başın- da çoktan belli oldu. Onlann günü, 10 Ağustos'tur! "Değ7ş/m"lerini sürdürenler -"umudumuz Karaoğlan"\ ile "papaz kılığına bile girebilen "\ ile- hidayete erişip, Vahdettin Efendi'de buluştular. Meğer bu kişi yurtsevermiş, çünkü Sevr'deki imzaonun değilmiş! Şu aynı günlerde Vahdettin'ler de ibadullah, dizi dizi... Ihane- tin de teknolojisi gelişti. Kıb- ns'ı verenlerde "Fatih" hava- sında.. Ek Protokol'deki imza da sadece bir büyükelçinin.. Vahdettin Efendi, düşman In- giliz zırhlısı Malaya ile kaçabil- di. Ya geride bıraktığı Sevrci- ler? Yine sıkmabaşa, imam- laşmaya, kurusıkı kükremele- re devamdan başka umarlan varmı? 17 Aralık hezimeti dönüşün- de, bayram edilip "Avrupa Fa- tihi" yapılan kişi, Kıbns'ı ve- rince "Kıbns Fatihi" mi ola- cak? Sevrciler teslimiyetçilikleri- ni sürdürüyor. IMF'ye teslimi- yet, Kuzey Irak'ta teslimiyet, Kıbns'ta teslimiyet... Berfus- coni'nin Tayyip Erdoğan için söyledikleri daha unutulmadı: "Kıbns konusunda o da bizim gibi düşünüyor. Yalnız 'Mec- lis'i ve kamuoyunu alıştırmam için zaman gerekli' diyor".. Kıbns çoktan gözden çıkanl- dı. Mizansen hazır.. Alıştıra alışttra.. Tayyip kükrer gibi, A. Gül bir şey söyler gibi sesler çıkaracak, olmadı, cık.. cık.. diye esef edecek. Sevr bölücü, teslimiyetçidir. Lozan birieştiricidir, bağımsız- lıktır. Birieşmek bilinç işidir, ak- lın emridir. Benzerliklerimiz, benzemezliklerimizden kat kat çoktur. Aynı gemideyiz. Gemi ise bölünmez. Gün, "Bi- ziyutmak isteyen emperyaliz- me ve bizi mahvetmek iste- yen kapitalizme" karşı birieş- mek günüdür! Birieşmek de lafla değil, pratiğin içindedir. Lozan'da yükselen ses de ba- ğımsızlığın, onurun, aydınlığın, çağdaşlığın sesidir; izlenmeli, desteklenmeli, örgütlenmeli- dir! Ermeni soykırımının koca- man, küresel biryalan olduğu bütün dünyaya haykınlmalı, Batı'nın tüm yalanlan ile biriik- te suratlanna çarpılmalıdır! KİM KtME DUM DUMA BEHIÇAK behicakı yahoo.com.tr HARBt SEMİH POROY semihporoy <ı yahoo.com HAYAT EPtK TÎYATROSU MUSTAFA hayatepikı mynet.com TARİHTE BUGÜN MÜMTAZARIKAN 4 Ağustos uicu: rnumtaz-arikan.com TARSUS 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Esas No: 2005 23 Davacı Maliye Hazinesi vekılı Av Fılız Mağaracı tarafından venlen dı- lekçe üe da\alılaı Seher Coşan, Mehmet Akyol, Musa Aşık %e Ali Sami Eroğlu ale>hıne mahkememıze açtıklan alacak da\asının yapılan yargıla- malan sırasında \ erilen ara karan gereğvnce. Tüm aramalara rağmen adreslen tespıt edıleme>en ve bugüne kadar da- \etiye teblığ edılemeyen da\alı Musa Aşık'ın duruşma günü olan 13 09.2005 günü saat 08.50'de mahkememız duruşma salonunda hazu- bu- lunması veya kendısını bir \ekille temsıl ettırmesı, duruşmaya gelmedığın- de \e kendısıni davada bir \ekılle temsıl ettırmedıgi takdırde jargılamanın >oklu|unda devam edılerek karar venleceğı, da\etıye yenne geçmek üzere llan olunur. (HUMK'nun 213 md.) 27.6.2005 Basın: 33255 ABD'N/N SATIN ALDIĞI ADALAR.. A8D, ( _ ) K/SMffi/r PAM/M/t&KA 'DAN 2.5 •f9-f6'OA MİLYOM NUSU'NBA BULUMAN VlRGlN ADALARt, 1433T£ fCJZİSTDF KOLOMB 774&4F/H&AU K£ŞFEC>/L- Mr'Ş, 1672 'D£N SOM/SA OAMMA&KA 'NtN EG£M£MLİĞİNE GfGMİÇTİ. PiĞEfg iNeiLresE • YE A/T- OO4M \^/s<3fA/ HALEU M/İ.Ü PARK PUfZUMUMDAP/G'. 68 342 krn*£>//?. 6S 6'/A/ tz/ŞİMiN VAŞADrĞı s4DAlı4 DA, HÜFuSl/fi/ % *3 'Ü, <4re/K4 tiÖ*Z£A/£./ ESACr KÖLEÇEfSf'N TDGC/MLA&tPre. V'&G/N 4CU £W ÖNEMLİ GELİte tiAYNAĞt TURIZMOİR... KADIKÖY 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Esas No: 2005 106 - Karar No: 2005 329 Mahkememızın 20.7.2005 tarihlı karan ile Erzincan. Iliç ilçesi, Küçük- gümüşlü Köyü, Cılt. 44, Hane. 3'te nüfusa kayıtlı. Mustafa ve Nazlı'dan olma 1.9 1977 Iliç d.lu da\acı De\Tim Delen'ın nüfus kaydındakı De\nm olan adının Özgür olarak değiştinlmesıne. nüfusa bu şekilde kayıt \e tesci- lıne. TMK'nun 27. madde C2 eereğinee hüküm fıkrasının yerel gazetede ılanuıa karar venlmıştır 02 08 2005 Basın: 3^032 TC ERZURUM 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN EsasNo:2004/l57 Davacı Botaş vekilince davalı Ayşe Dündar ve arkadaşlan aleyhine mahkememize açılan kamulaştırma bedehmn tespitı davasının yargılamasında verilen ara karan gereğince, Davacı vekılı dilekçesinde, Erzurum di, Ilıca ilçesi, Kahramanlar Köyü'nde kain tapuda 635 parsel ile göstenlen taşınmazın I86l,5 m2 geçıci ırtıfak hakkı, 753.44 m2 mülkiyet hakkının davacı ıdare adına tapuya tescilıne karar verilmesini talep etmiştir. Davalılar Ayşe Dündar ve Hatice Perktaş"m yurt dışında olmalan nedeniyle tüm aramalarda bulunamayıp adına ilan yapılmasına karar verilmekte du- ruşmanın bırakıldığı 13.09.2005 günü saat 14 30'da mahkememizin 2004 157 Esas sayılı dosyasına müracaat etmesı veya kendısini ve- kılle temsil etmesi, aksı takdırde davanın yokluğunda yürütülüp sonuçlandınlacağı hususu ilan olunur. 11.07.2005 Basın: 34235 DÜZ ÇİZGI ÜMtT ZİLELİ 'Yeni Osmanh' Tuzağı! Yeni halife kım olacak? Geçen hafta sorduğum bu soru, toplumun ne ka- dar huzursuz, ne denli öfkeli, nasıl büyük bir elem için- de olduğunu gösterdi... Sevgili Attilâ llhan'ın deyişiy- le "Dipten Gelen Dalga" dayanılmaz bir sancı için- de gücünü akıtacak mecra anyor, ama bulamıyori Bu ülkenin, çığlıklannı duyuramayan aydınlık insan- lan, Türkiye'nin bilinen iç ve dış çevrelerce el ele ne- reye götürülmek istendiğini gayet iyi biliyor, görüyor. Üstelik bu derin komploya karşı ne yapılması gerek- tiğini de yüksek sesle ve de gayet net biçimde söylü- yor. Ama bu haykınşlar, Ankara'da, Istanbul'da hâlâ "amip sendromu" yaşamakla meşgul olan muhte- rem aydınların ve siyasetçilerin kulağına ulaşamıyor... - Ne yazık! • • • Bana Türkiye'nin ve dünyanın çeşitli yerlerinden ulaşan yüzlerce mesajın ortak kaygısını duyurduktan sonra, gelelim "Yeni Osmanh" ve halife meselesine... Geçen haftaki yazımdan sonra bir dostum araya- rak başvurulması gereken çok önemli bir kaynaktan söz etti; bu sütunu izleyenler anımsayacaktır, hafta- lar önce ben de o kitaptan söz etmiştim, Sevgili Cen- giz Özakıncı, daha bu tartışmalar başlamadan, Cum- huriyeti gömmeyi, ılımlı Islama geçmeyi öngören se- naryolar uygulamaya konmadan, başımıza örülmek istenen belayı tüm çıplaklığı ile ve de belgeleriyle yaz- mıştı. Kitabın adı tam da içine düştüğümüz karanlığı anlatıyordu: "Türkiye'nin Siyasi Intihan: 'Yeni-Osmanlı' Tu- zağı" Cengiz, kitabında 1830'lardan başlayarak bugün- lere kadar din üzerindeki emperyalist oyunları ve ön- ce Osmanlı'nın nasıl sömürgeleştirildiğini, ardından da Türkiye'nin hangi maşalar kullanılarak çökertilmek is- tendiğini bir bir anlatıyor. Son Osmanlı'nın Alman emperyalizminin yayılma- cı amaçlan doğrultusunda, bizzat padişah tarafından nasıl "paralı askerliğe" itildiğini belgeleriyle okuyor- sunuz. Islam dünyasını halife-padişah marifetiyle kul- lanabilmek için Alman Imparatoru II. Wilhelm'in "giz- lice Müslüman olduğu" yalanının nasıl yayıldığı ve koyu Hıristiyan VVİIhelm'in bir anda, üstelik en haki- ki(!) Müslümanlar tarafından nasıl "Hacı Wilhelm" i- lan edildiğini ibretle izliyorsunuz. Bu, Müslüman yığınlann ilk "iğfal edilişi" değil, daha sonraki yıllarda Hrder'in "Haydar", Mussoli- ni'nin "Musa Nili" adıyla gizlice Müslüman olduğu yayılmıştı! Bıtmedi, ABD Başkanı Roosevelt de dini bütün hacı hoca takımı tarafından gizli Müslüman i- lan edilmişti! Peki, amaç neydi? Tabii ki Islam dünyasını bir cen- derenin içine hapsetmek ve kullanmak! Ne denli ba- şarılı olduklarını görüyorsunuz.. Amerikalılann "Pey- gamber Diplomat" olarak andıklan VVilliam Chris- tian Bullitt, daha 1946 yılında Soğuk Savaş'ın temel ilkelerini anlatmıştı. Bu sütuna sığmayacak denli uzun ve insanın kanını donduracak kadar açık ifadelerin yer aldığı öneri ve öngörülerinde Bullitt amacı şöyle vurguluyordu: - Önce Sovyetler Bihiği'ni yıkmak için din bir- liklerinin kurulması, ardından da tek dûnya dev- letinin yaşama geçirilmesi!!! Nasıl? Bugünlerde yapılmak istenenler, Bush'un açtığı yeni Haçlı Savaşı, Türkrye'ye giydirilmeye çalı- şılan "Yeni Osmanh" gömleği bir anda yerine otu- ruyor, değil mi?! Yakında yeni bir peygamber bile ilan edilebilir, hiç şaşmayın! Cengiz özakıncı'nın kalemine sağlık; yalnızca dü- nü, bugünü değil, yarın neler olabileceğini de anlat- mış.. Okuyun ve hangi kadere mahkûm edilmek is- tendiğimizi görün. Dipten gelen dalga bir an önce mecrasını bulmalı... - Yoksa?! (Otopsi Yayınlan) Sanatçı olabilmek Biliyorsunuz ben, yediğini içtiğini anlatan "ka- lemler" sınıfına dahil değilim. Zaman zaman çok etkilendiğim birfilm, tiyatro ya da kitaptan söz ede- rim yalnızca, o kadar. Ancak geçen gün sahnede üç saati aşkın süreyle ve de büyük bir coşkuyla iz- lediğim bir gerçek sanatçıdan mutlaka söz etme- liyim. Bunu, ona karşı bir borç olarak yaptığımı da söylemeliyim... önüne gelenin "sanatçı" sıfatıyla gazete ve televizyonlarda "satışa çıkarıldığı" bu ülkede gerçek sanatçılann olduğunu bilmek, müt- hiş gurur okşayıcı bir duygu. O sanatçının adı Fa- tih Erkoç... Bir fırsat yaratabilirseniz izleyin, emi- nim aynı duyguyu yaşayacaksınız. e posta: umrtzileli a gmail.com BULMACA SEDAT YAŞAYAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 E 2 3 4 5 6 7 8 9 I I I I I I I 1II İ SOLDA.N SAĞA: 1/Samipaşaza- deSezai'ninta- nınmış bir ro- manı. 2/ Yedi- np içirmek, beslemek. 3/ Giysi kolu... Orucabaşlama zamanı. 4/ Pa- rola... " — Kuynığu": Aziz Nesin'in bir öykü kita- bı... Kurnaz, açıkgöz. 5/ Hayvan pisliği... "Kadd-i dildâra kimi - — dedi kimi elif / Her- kesin maksudu bir amma rivayet muhte- lif" (Kanuni Sultan Süle>Tnan). 6/ Bnçte, atılan bir kâğıtla eşine oynamasını ıstediği kâğıdıbelirtme... Hol- landa'nın plaka işare- ti. 7/İlenme, beddua... Aritmetikhesapyapmakta kul- lanılan. birçok devingen parça dizisiyle donaülmış dü- zenek. 8/ Kongo Demokratik Curnhuriyeti'nin eski adı... Misket limonu da denilen küçük bir limon cinsi. 9/ Bir işlemi daha kısa ve daha yaluı bir biçime sok- ma. YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1/Eskişehir'in bir ilçesi. 2/Mantık... tşyeri olarak kul- lanılan birkaç katlı yapı. 3/Evcil bir geyik türü... Es- ki Mısır'da güneş tannsı... îlkel benlik. 4/ Yunanis- tan' ın plaka işareti... Izmaritgillerden bir baük. 5/ "Ah- met —": Yazanmız... Orta Anadolu'dabirgöl. 6/Kö- tüleme. yerme... Kanşık renkli. 7/Büyük çivi... Gü- reştebiroj'un. 8/"Tank—": Stnemaoyuncuınuz...lşa- ret. 9/Masallann başında yer alan uyakh giriş sözleri. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 K E T E N P E R E 2 lOı R U N I s E S 3 N IM •A Y | A K 4 Y E I IM • TY 1 5 A •U | A V R A T 6 A N K A | A S | U 7 L A | C A N | A F 8 Tı A H T N •0 L E 9 1 I1 L D A M A K
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog