Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 4 AĞUSTOS 2005 PERŞEMBE 16 TELEVIZYON cumtv@cumhuriyet.com.tr GüNÜN FlLMLERİ ldeal Bir... 09.25 CINE 5 Macera /O\ (An ldeal Husband) - Robert Chıltern, yıldızı v ^ giderek parlayan bir pohtikacıdtr. Sonunda önemli bir göreve getırilir. Bu gelişmeyi kutlamak üzere ailesı bir parti verir. Ancak partide tanıştıgı bir kadrn onun geçmişiyle ılgili büyük bir sırra sahip- tır. Yön: Bill Cartlidge. Oyuncular: James Wilby, Sa- dıe Frost, Prunella Scales (1999 ABD, 86 dk) Afacan Köpek... 20.00 Sfar Güldürü (O\ (Beethoven) - St. Beraard cinsı bir ya\TU kö- v3/ pek. satılmak üzere sıra bekledıği hayvan ma- ğazasının soyulmasıyla birlikte Newtonlar'ın açık kapılanndan ıçen dalar. Anne, baba ve üç çocuktan oluşan Newtonlar ıçin de bir dönem noktasıdır bu... Yön: Bnan Levant. Oyn: Charles Grodin, Bonnie Hunt, Dean Jones (1992 ABD, 8*7 dk). Bir Erkek... 20.30 M. Max Duygusal (And Now, Ladies and Gentkmen) - Hayatın anlamını arayan bir adamla, kaybolmayı seç- miş bir caz şarkıcısımn duygusal yolculuklannın öyküsü konu alınıyor. Yönetmen: Claude Lelouch. Oyuncular: Jeremy Irons, Patricia Kaas, Claudia Cardinale (2002 Fransa-lngiltere, 123 dk). 20.30 / Kanal D / Lara... Aynntı yanda HoDywood 21.00 Olay TV Güldürü f77\ (Hollyw)odorBust)-Sıneınayakarşızaafiolan v=^ saf bir gençle üçkagıtçı bır çapkın, lotoda ka- zandıklan otomobılle bırlikte Hollyuood'a gıder- ler... Yönetmenliğıni FrankTashlin'ınüstlendigi fıl- mın başrollennde, Dean Martin, Jerry Lewis, Ani- ta Ekberg. Pat Crovvley var (1956 ABD, 95 dk). TekBf 22.00 tv8 Dram (The Proposition) - Başarılı avukat Arthur ile ateşlı, feminıst yazar kansı Eleanor Barret, Boston sosyetesinin en gözde çiftlerindendır. Evle- ri entelektüel ve sanatçı insanlarrn buluşma noktası gibi olan çiftırı yaşamlanndaki tek sorun Arthur'un kısır oluşudur. Paranın her şeyi satın alabileceğını düşünen Arthur, son çare olarak kiralık bir baba bul- maya karar venr. Arthur'un dosru \e ortağı Hannı- bal, onlara yardımcı olmak ıçin genç bir Harvard me- zunu olan. deneyunsız ve saf Roger'ı onlara yollar. Ancak herşey planlandığı gibi olmaz. Yön: Leslı Lınka Glatter. Oyn: Kenneth Branagh, Madeleıne Stowe, William Hurt (1997 ABD, 114 dk). 22.00 /CNBC-e/Yüreğimin... A. yanda Geleceğe... 22.15 TRT 1 Bilimkurgu (77\ (Back to the Future Part 3) - Bır öncekı mace- V i ' ralannda 1955 yılına giderek BiffTannen'ın şehnn gelecektekı hakımı olmasını engelleyen Mar- ty ıle Doktor Brown, tam kendi zamanlanna döne- cekken bır aksılik olur. Zaman makınesiyle Marty'i almaya gelen Doktor yıldınm çarpması sonucu or- tadan kaybolur. Tam bu sırada Marty, 70 yıl önce doktor tarafından kendisıne yazılmış bır mektup alır. Yönetmen: Robert Zemeckıs. Oyuncular: Michael F. Fox, Christopher Lloyd, Mary Steenburgen, Tho- mas F. Wilson (1990 ABD, 118 dk). Elmas Peşinde 01.30 Star Macera (DiamondRun)-Sloanadındakıekıphden,ay- nntılı bır elmas soygunuplanlar. Görünüşe gö- re plan kusursuzdur, ancak Megan soygunu sabote eder ve elmaslan kendi alıp kaçar. Işi çözen dedek- tıf Jack Cates, Megan'ın peşine düşer, ancak sadist bir patlayıcı uzmanı da Megan'ın peşındedır. Yön: Davıd Gıancola. Oyn: Richard Lynch. Lında Ljoka. Elüng 01.40 TRT 2 Güldürü (EIHııg)-Kırkyaşınakadarannesıyle yaşayan, annesinin ölümünden sonra da kendinı yaban- cı bır dünyanın ıçinde bulan Elling'ın öyküsü anla- tılıyor. Yönetmen Petter Naess'in imzasını taşıyan fılmin başrollerinı, Per Christian Ellefsen, Sven Nordın paylaşıyor (2001 Norveç, 89 dk). Izleyin Orta Değmez Q Yabancı O Yerli Bilgisayar oyunundan uyarlananfılm, Angelina Jolie hayranlan için KötüKMerle dolu kutuTV Servisi - Oscar ödüllü oyun- cu Angelina JoBe'nin canlandırdı- ğı dünyanın en ünlü kadın aksiyon kahramanlanndan Lara Croft'un son filmi bir kez daha Kanal D'de ekrana geliyor. 90'lann ünlü bilgi- sayar oyunundan esinlenerek be- yazperdeye uyarlanan serinin ilk filmi, açılış haftasında 47.7 mil- yon dolar hasılatla, o güne kadar bir kadın yıldızla elde edilmiş en iyi gişe rakamına ulaştı. Filmin konusu ise şöyle: Insa- noğlunun karşılaşabileceği en akıl almaz kötülüğü banndırdığı söyle- Kanal D 20.30 Lara Croft: Yaşamın Kaynağı - Lara Croft: The Cradle of üfe / Yön: Jan de Bont / Oyn: Angelina Jolie, Gerard Butler, Ciaran Hinds / 2003 ABD, 117dakika. nen Pandora'nın Kutusu, Afrika kı- tasında, "YaşamınKaynağr olarak bilinen gizli bir yerdedir. Bu kötü üne sahip kutuyu, Nobel ödüllü bi- lim adamı Dr. Jonathan Reiss'ın (Hinds) eline geçmeden önce bul- mak ise dünyaca ünlü hazine avcı- sı Lara Croft'un (JoKe) işidir. Reiss'ın dünyaya hükmetmek isteyen hain amacını gerçekleştir- mesinin önünde durabilecek tek kişi de yine Lara Croft'tur. Kutu- nun içindeki kötü gücü açığa çı- karmak niyetindeki Reiss'ın, her ne pahasına olursa olsun durdu- rulması gerekmektedir. Bu mace- rasında cesur hazine avcısı, Yuna- nistan, Kenya, Tanzanya, Hong Kong ve Galler gibi ülkelerde jet- skiye, motosiklete ve daha pek çok araca biniyor. 'Yüreğimin Sesi', şarkıcı olmak isteyen bir genç kızın amacına ulaşmak için gösterdiğı çabayı anlatıyor. Genç bir kızın hayaliTV Ser\isi - Ünlü şar- kıcı Carote King'in ha- yatından esinlenerek çe- kilen "Yüreğimin Sesi - Grace of My Heart", kendisine sahne adı ola- rak Denis Waverly adı- nı alan genç bir şarkıcı- nın hayatmdan kesitler sunuyor. 1958 yılı... EdnaBux- ton. Philadelphialı zen- gin bir ailenin kızıdır. Ancak para ve evlilik genç kızın gelecek hayal- leri arasında yer alma- maktadır. Başanlı bir şar- kıcı olmak isteyen Edna, bir yetenek yanşmasmı CNBC-e 22.00 Yüreğimin Sesi - Grace of My Heart / Yönetmen-Senaryo: Allison Anders / Oyuncular: llleana Douglas, Sissy Boyd, Christina Pickles, Jill Sobule, Jennifer Leigh Warren, Tegan West, Richard Schiff, Matt Dillon, John Turturro, Eric Stoltz /1996 ABD yapımı, 116 dakika. kazandıktan sonra plak anlaşması yapmak için New York'a gider. Ed- na'yı zor ve hareketli bir yolculuk beklemektedir. Yıldızlığa giden yolda türlü engellerle mücade- le eden genç kadın herşe- ye rağmen yılmayacak ve admı adım zirveye yakla- şacaktır. Yönetmenliğini A1B- son Anders'ın üstlendiği filmin çekimleri, New Y- ork ve Los Angeles'ta gerçekleştirilmiş. "Four Rooms"adlı filme Ta- rantino, Rodriguez ve RockweQ ile birlikte im- za atan Anders, 60'h yıl- lann ruhunu ve müziğini son derece başarılı bir bi- çimde yansıttığı "Yüre- ğimin Sesi"nde kariyeri- nin zirve noktalanndan birini yakalanuş. 1996 Venedik Film Festiva- li'nde de gösterilen ya- pım, CNBC-e'nin "Gişe Fflmleri" kuşağında ek- rana geliyor. Edna Buxton'u can- landıran llleana Doug- las'ın başanlı yonımuyla dikkat çektiği filmin mü- ziklerinde, Larry Kle- in'in imzası var. TKT2 19.45 Şimdi Burada TV Servisi - Futbol ve şe- hir ilişkisi, "Şimdi Bura- da" programının bu akşam- ki konusunu oluşturuyor. Spor yazan Hakan Di- lek'in konuk olduğu yapı- mı, gazeteci Haşmet Topa- loğlu hazırlayıp sunuyor. TRT2 20.05 KentveKültür TV Servisi - "Kent ve Kültür" programında ilk olarak, Burçak Evren'in, kısa bir süre önce yaşamını yitirenadı Istanbul'la özdeş- leşmiş Jack Deleon'la ilgi- li anlatımlanna yer veriliyor. On iki kitaptan oluşan "Milas Evleri" serisi,Bur- han Doğançay Müzesi ve şehir hatlan vapurlaruıı te- ma alan fotoğraf çalışması, tlker Okumuş'un sunduğu yapımın diğer konularmı oluşturuyor. NTV 20.30 Konu gökbilim TV Servisi - Bodrum'dan ekrana gelen "HerkesBunu Konuşuyor n da, u gökbflim n konusu ele alınıyor. Okan Bayülgen'ın hazır- layıp sunduğu yapıma, ls- tanbul Kültür Universitesi Fen Edebiyat Fakültesi De- kanı Prof. Dr. Dursun Ko- çer, astronot Dr. F. Andrew Gaffney, astronom Ebre A- day, TÜBİTAK Bilim Tek- nik Dergisi yazan Alp Akoğlu, TÜBÎTAK Ulusal Gözlemevi Müdürü Prof. Dr. Zeki Aslan ile Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Zeynel Tunca konuk oluyor. CNNTûrk 22.05 32.GÜI1 TV Servisi - Tekrar bölü- müyle ekrana gelen "32. Gün"de, cephede bitti sanı- lan bir savaşın ruhlarda ya- rattığı etkiler irdeleniyor. "Ruhlarda Bitmeyen Sa- vaş: Türkiye'de Vietnam Sendromu" başlığını taşı- yan dosyada, Kore, Kıbns ve Güneydoğu'da savaşan eski askerler ile gazilerin bi- linçaltında savaşı nasıl ya- şattıklan anlatılıyor. Programm ikinci bölü- münde ise, Türkiye'de as- ker-sivil bine yakın insanm yaşamına malolan "sinsi si- lah: mayin" konu alınıyor. MEDYANOTU EMRE KONGAR Yazar ve Yönetici Fabrikası Bir Spor Servisi Sık sık Cumhuriyet gazetesinin bir okul olduğu- na ilişkin yazılar, yorumlar görürsünüz medyada. Şu anda medyanın ileri gelen yazar ve yöneticile- rine bakarsanız, bu yargı gerçekten de doğrudur: Hemen hemen her gazetede, her televizyon kana- lında, ilk gazetecilik deneyimlerini Cumhuriyet gaze- tesinde yaşamış pek çok ünlü eleman görürsünüz. Geçen gün gazetedeki sohbetlerden birinde, medyadaki kartelleşme olgusu içinde saf değiştiren, bir medya grubundan o grubun rakibi olan medya grubuna transfer olan ve daha önce, transfer oldu- ğu yeni grup hakkında çok sıkı eleştiri yazılan yaz- mış olan kalemşor bir yazardan söz açılmışken, Cumhuriyet'in Spor Servisi gündeme geldi. Arkadaşlar, bugün medyanın önemli yerlerinde görev yapan pek çok ünlü kişinin aslında Cumhu- riyet Spor Servisi'nde çalışmış olduğunu belirttiler. Sohbet koyulaştıkça gündeme gelen isimler ger- çekten etkileyici bir liste oluşturdu. Gazetemizin kıdemli yazar ve yöneticilerinden Ab- dülkadir Yücelman'ın lidertiğindeki Spor Servi- si'nde kimler çalışmamıştı ki... En başta gazetemizin genç ve başanlı Genel Ya- yın Yönetmeni Ibrahim Yıldız bu servisten yetişen bir gazetecidir. Tabii gazetemizin başansında önemli roller oyna- yan kişiler olarak Yazı Işleri Müdürü Salim Alpas- lan'ı, Vaziyet köşesinin hazırlayıcısı ve yazan Deniz Som'u ve Izmir Temsilcimiz Serdar Kızık'ı da he- men anmak gerek. Şimdi gelelim, Spor Servisimizin medyaya arma- ğan ettiği öteki isimlere: Sabah gazetesinin gündem yaratan yazan Hın- cal Uluç, Cumhuriyet'in Spor Servisi'nden yeti- şenlerden. Gazeteye her geldiğinde, insani degeriere olan bağlılığının öne çıkardığı vefa duygusuyla mutlaka "Abdül Ağabey"i ziyaret eder, bir çayını içmeden gitmez. Dünden Bugüne Tercüman gazetesinin (llıcak- ların Tercüman'ı) köşe yazan Rauf Tamer de bizim Spor Servisi'nde çalışmış olanlardan. Hürriyet'ten Sabah a transfer olarak son günler- de medya dünyasının gündemine oturan Fatih Al- taylı da aynı tezgâhtan geçmiş. Hürriyet'in içerdeki beyinlerinden Reha Öz ile dı- şandaki muhabirlerinden Reha Erus da aynı gruptan. ATV'nin Genel Müdürü Mehmet Tezkan ile Ra- dikal gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Ismet Berkan da Cumhuriyet Spor Servisi'nde çalışmış gazeteci/yönetici/yazar takımından. Akşam gazetesinin köşe yazarları değerli akade- misyen Prof. Deniz Gökçe ileTürkiye'nin mizah us- talanndan saygın gazeteci Yalçın Pekşen de bizim serviste çalışmış. Hemen akla gelen ötekı isimler arasında Fana- f k'ten Metin Tükenmez, Akşam'dan Turgay Renk- likurt, atv'den Haber Müdürü Mustafa Sağlamer, Milliyet'in Görsel Yönetmeni Ali Acar, yıne Milli- yet'ten Halil Özer, Sabah'tan Gürcan Bilgiç var. Mutlaka aklımıza gelmeyen daha pek çok isim de vardır ama, bu yazının sınırian içinde pek doğal ola- rak herkesi anmak olanağı yok, unuttuklanmız lüt- fen kusurumuza bakmasınlar. Değerli okurlanm, bir gazete durup dururken "ga- zete" olmuyor, bir "Spor Servisi" de kolayca "ger- çek bir servis" başansını yakalayamıyor... Cumhuriyet'in bugünkü genel başansının ardın- da tüm servislerin ve gelmiş geçmiş tüm çalışan- lann katkılan tabii ki çok büyük. Ben bugün tek bir servisimizin gözler kamaştıran tarihinden küçük bir yaprak sundum sizlere. ekongaracumhuriyetcom.tnwww.kongar.org Tv PROGRAMLARI BUGUN 22:0 KURŞAT BAŞAR'LA ABONE HABER KANALTURK yazıp 7777'ye SMS göndererek Kanaltürk Haber Paketi'ne abone olabilirsiniz (Aylık 5 YTL / 60 kontör). 10.40 Dizi: Şaşıfe- lek Çıkmazı 12.20 Dizı: Ne Seninle Ne Sensiz 15.00 Dizi: Kuzenlerim 16.00 Meraklı Momolar 17.00 Ka- saba 18.20 Dizi: Bizim Evin Halle- ri 19.00 DIZI: Yedi Numara 20.00 Haber 20.55 Tatlı Dıle Guler Yüze 22.15 Geleceğe Dönüş 3 00.40 Günün Ardından 01.00 Her Şey Parayla Güzel (0 312 490 43 00). 11.45 Sanat Gün- demı 12.35 Yurttan 13.35 Hayat Akar- ken 14.45 Dünya Ekonomisı 17.40 Dunyaya Bakış 19.20 Gezı Reh- berı 19.45 Şimdi Burada 20.05 Kent ve Kültür 20.30 Vahşı Hava 21.30 Kımlıklerınız Lütfen 22.05 Hayat Akarken 22.30 Avşar Ellerı 23.35 Eros Ramazotti Konseri 01.40 Elling (0 212 259 72 75). 10.30 KüttürelZen- ginliğimiz 11.00 Sahte Dünyalar 11.30 Sağhk Olsun 13.15 Bizim Mahalle 14.00 Koçum Benim 14.45 Izler 16.30 Çiçek Taksi 17.45 Akşam Sefası 19.00 Genç Kız Dünya Şampiyonası Voleybol Karşılaşması 00.30 Kapanış. 09.30 Bizim Sınıf 11.45 Dizi: YanmElma 13.45 Bulkiliye Dikkat 16.10 Dizi: Sahra 17.40 Dizi: Gülbeyaz 19.30 Haber 20.30 Lara Croft Yaşamın Kay- nağı 22.15 Canlı Canlı 00.30 14 Numara 02.30 Haber 02.40 Taç- sızKraliçefO 212 413 51 11). a 10.30 Dizi: Bücür Cadı 12.30 Gün Ortası 13.30 Di- _ * „ _ zi: Çocuklar Duymasın « 8 1 15.40 Yerli Film: Alev Gi- bi 19.00 Haber 20.00 Afacan Kö- pek Beethoven 22.00 Dızı: AB'nin Yolları Taştan 23.30 Sırların Efen- disi 01.30 Yabancı Film: Elmas Peşinde (0 272 448 80 00). , ULUSAL 09.10 MüzikPına- n 12.10 Emek Dünyası 18.10 Üreten Türkıye 20.00 Kurtuluş Savaşı öyküleri 20.30 Bıröykü BirTürkü 22.00 Fi- kir Meydanı (0 212 251 50 90). 11.15 Nazar Bon- cuğu 13.15 Not Defteri 14.15 Sağ- <amesi 1S.15 Basında Bugun 18.15 Anadolu'nun Yüzü 21.30 Kıbrıs'ın Nabzı (0 312 231 21 00). 10.00 Aşkım Benim 13.30 Dizi: Cennet Mahallesi 16.00 Mik- rofon Sende 17.15 Dizi: Hayat Bilgisi 19.00 Haber 20.30 Dizi: Emret Komutanım 22.15 Televole 01.45 Song 24 04.00 Dizi: Zirvedekiler 05.00 İki Ruhlu Kadın (0 212 355 01 01). ^ i _ _ 10.05 Beyblade 3 I V 10-^5 Yaz Sabahı *™ 13.30 Aynah Kahve 15.30 Dadı 16.30 Çocuklar Duy- masın 18.00Avrupa Yakası 19.30 Haber 20.30 Çılgın Yuva 22.15 Son Yüzleşme 23.45 Thai Kick- Box Süper Ligi 01.15 Cesur Dö- vüşçü (0 212 354 30 00). 10.15 Frekans 12.10 Iş Yemeği 15.10 Çıkış Yolu 16.10 Parametre 17.20 Türkıye'deki Dünya Devleri 18.15 Afiş 19.00 Editör 20.00 5n 1k 21.00 Kara- dan Mavi Yolculuk 21.30 Renkler 22.05 32. Gün 23.00 Gece Görij- şü 00.15 Afiş (0 212 413 56 00) 10.05 Dizi: St. Tro- pez 11.05 Tatil Ada- sı 12.15 Trend Sağ- hk 14.00 Rota 14.30 Derya Gibi 17.00 Conan 18.10 Dizi: Gizem Avcısı 19.00 Tatil Adası 20.00 Ha- ber 21.00 Kod Adı Palyaço 22.00 Teklif (0 212 288 51 52). 09-25 ldeal Bır Koca 11.10 Çatlak Profe- sör 13.05 CıneSıne- ma 13.30 Sağhk Rehberi 14.30 At Yarışı 19.00 Başka Yerde Yok 20.15 Sonsuz Özgürlük 21.45 Ku- zeybatı Geçıdı (0212 336 15 15). C 11.00 Ferah Ferah 13.30 KumSaati 16.00 Klipart 19.00 Dizi: Ger- çek Kesit 20.45 Dizi: Dilan 22.15 Dizi: Hekimoğlu 00.45 Amerikan Güreşi (0 212 256 82 82). -K- 10.30KrahGül- \ *A' düren Adam Flamenko 12.30 Sıradışı 13.15 Pop Cafe 15.30 AteşAlttnda 18.30 Resmedelim 21.00 Film: Hollyvvood 23.00 Tozlu Raflar (0 224 331 70 00). 18.20 Digital Hayat 19.00 Günbatımı ig.50 Kültür Sanat 21.00 Futbol Hattı 23.50 Dünya- nın Haberleri 00.10 Psiko Yorum (0 212 449 07 00). 10.40 Şirket Raporu 12.00 Finans Cafe 12.15 Yönetim Katı 13.05 İyi Şeyler Oluyor 13.35 Dış Pıyasalar 15.30 Şirket Raporu 16.30 İMBK Kapanış 19.15 According To Jim 20.00 Miss Match 21.00 Las Vegas 22.00 Yü- reğimin Sesi (0 212 330 01 01). 10.45 Oueen Mary 13.30 Kraliyet Ailesi 17.00 Amerikan Ha- vaalanı 19.00 Gizli Güneşimiz 21.00 FBI Dosyaları 23.00 Adli Tıp Dedektifleri (0 212 330 00 88). v 10.00 Dizi: Işte Ha- v J yat 11.00 Müzik&Yaz . Q JüjF . 13.00 Editör Masası kanalturk 14.oo Funda 17.00 Tipitivi 19.00 Evimiz Hollvwood'da 20.00 Haber 21.00 Dizi: Olüm Bol- gesı 22.00 Kürşat Başar'la 23.30 AhParis (0 212 355 85 00). „.-•_ 12.35 Aşkın Gözü -' •~3 Kördür 14.15 Ve- gas'ta Son Şans 16.25 Evelyn 18.10 Azap Yolu 20.30 Bır Erkek Bir Kadın Ve... 22.45 Paylaşamadık (0 212 326 00 00). 11.00 Uz- man Gö- züyle 12.30 Parantez 17.50 Teknokolik 18.00 Haber 20.00 Servis Hattı 21.45 Fuar 22.30 Söz Sizin 00.30 Gece Haberleri (0 212 465 79 49). 09-1° Ekonomı 10.10 Yazlık Hayat 10.50 Lıfestyle 11.15 Spor 11.30 Yakın Yerler 12.20 Lıfestyle 12.30 Gerçegin Ta Kendi- sı 13.00 Günün Içinden 13.35 Ekonomi 14.10 NTV'ye Sorun 15.15 Yakın Plan 16.30 Avrupa Yolu 17.10 Beş Çayı 18.10 Gece Gündüz 18.30 Ve Insan 19.00 Ak- şam Haberleri 19.35 Gerçegin Ta Kendisi 20.30 Herkes Bunu Konuşuyor 23.00 24 Saat 23.35 Spor (0 212 335 00 00). 19-JO h 20:30 Kadir Çöpdemir HERKES BUNU KONUŞUYOR BODRUM'DA Okan Bayülgen I^K bugün • www.nlvmsnbc.com J 22:00 SINEMA: TEKLİF
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog