Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

A A(i USTOS 2005 PERŞEMBE CUMHURİYET EKONOMI ekonomi@cumhuriyet.com.tr Ka.mpanyanın dogrudan ataklardan çok, dolaylı ve beklenmedik şaşırtıcı bir gündemle yürütülmesi planlanıyor HU'cuiardan AİHM tehdidi• Hac ve umre turizmini kencülerine çıkış noktası yapan HU platformu üyeleri, yasalann kısa sürede önemli ölçüde değiştirildiği bu zamanda işleri çözmek gerektiğini belirterek örgütlenmelerini hızlandırmaya çalışıyor. Platförm, işi Avrupa Insan Haklan Mahkemesi'ne götürmeye kadar vardınyor OLC AY BÜYÜKTAŞ Bu yıl için hac sezonunu kaçıran Hac v e Umre Platformu, hızlı bir çalışma takvimiyle yola çıkıyor. Öncelikle hac ve umre turizmi ya- pan seyahat acentelerini örgütle- meye çalışan platförm, yasalann hızlı bir biçımde değıştiği bu za- manda işin çözümlenememesi ha- linde, işin daha sonra çok daha zor olacağını duyuruyor. HACI ADAYLARI DA ACENTELER DE BELLİ Gerek HU'cular gerekse turizmciler arasında büyük çekişmelere neden olan hac turizmi için bu yıl kontenjan, gidecek hacı adaylan ve seyahat düzenlemeye yetkili acenteler belli oldu. Suudi Arabistan bu yıl da geçen yıllardaki gibi Türkiye'ye 70 bin kişilik hac kontenjanı ayırdı. Diyanet işleri Başkanlığı (DtB) önceki gün 70 bin hac kontenjanı için başvuran 303 bin hacı adayının kurasını çekerek kazanan adaylan dün kendi sitesinden duyurdu. Öte yandan Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği, hacdan sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Kuduoğlu, hac ve umre yapmaya hak kazanan acentelerin de belli olduğunu, söz konusu acentelerin 5 Ağustos'tan itibaren duyurulacağını açıkladı. Kutluoğlu'nun verdiği bilgiye göre, bu yıl 137 seyahat acentesi, Hac Kurulu'na başvurdu. Yapılan başvurulardan 127 acenteye yetki verildi. Bu acentelerin 5 Ağustos tarihine kadar teminat mektuplannı getirerek DtB'le sözleşme yapmalan gerekiyor. Acentelere getirdikleri döviz oranuıda hac kotası veriliyor. Bir acentenin hac ziyareti yapabilmesi için yaptığı faaliyetlerden en az 1 milyon dolar döviz girdisi sağlamış olması gerekiyor. Daha çok döviz girdisi olanlara daha fazla kota verilebiliyor. Kurucusu ve destekçileri arasın- da gazetecı-yazar Abdurrahman Dilipak'ın da yer aldığı, inanç ve teşebbüs hürriyeti istemiyle yola çıkan, ancak daha "güzel bir ül- ke" vaat eden platförm, direkt ataklardan çok, indirekt ve bek- lenmedik, şaşırtıcı bir gündem yü- rüteceği kampanya planlıyor. "Konu çok farklı açılardan farkh alanlara çekflecektir" denilen me- tinlerde, kampanyanın, sadece bir- takım acentelerin özel çıkar amaç- lı bir kampanyası olarak değil, hu- kuk devletinin gerekleri ve kamu- sal yarar açısından ele alınacağı vurgulanıyor. Çalışmalara normal koşullarda temmuzda yapılan ku- ra çekiminden önce başlamayı ve üç günde bir yeni bir etkinlik ve dava başvurusu yapmayı planla- yan platförm, eylül sonunda Mec- lis'in açılmasıyla Ankara'da yo- ğun bir lobi faaliyeti yapılacağını duyuruyor. Ancak bu sezonu ka- çırdıklan anlaşılan HU'culann, gelecek yıl ocak aymdan itibaren yoğun bir tempoyla çalışacaklan anlaşılıyor. Ocak başından itibaren devam eden ve hac dönüşü yeni davalar ve hak ihlali iddialan ile kamu- oyunda yoğun bir tartışma başla- tılacağını belirten platformcular, 2006 başındaki sürecin, anayasa ve Diyanet Yasası'nda yapılacak değişüdiklere paralel ve denk ge- tinlecegıni ileri sürüyor. Zaman zaman tartışma, panel, tam sayfa röportajlar ve gösteriler ayarlayacak HU'cular, belli za- manlarda sessiz kahnayı planhyor. Faaliyetlerin 2005, 2006 ve 2007 olmak üzere üç yıllık plan- landığını belirten HU'cular, "uzun soluklu bir mücadele" ola- rak tanımladıklan kampanyanın AÎHM süreci de göz önüne alına- rak 2-3 yılda sonuçlanabileceğini belirtiyorlar. I ismailUyar Diyanet 'e 'Çin malı' suçlaması Ekonomi Serviâ - Bavul ve valiz üretimi yapan Uyar Saraciye Yöne- tim Kurulu Başkanı tsmail Uyar, Diyanet Vakfı'nın hacı adaylarını Çin mallanna yönelttiğini söyledi. Çin'e Diyanet Vakfı tarafından verilen desteğe bir anlam veremedi- ğini belirten Uyar, "Geçen yıl okiu- ğu gibi bu yıl da Çin ürünleri tercih edildl Ahnan navlun ve gümrük ver- güeriae bakarsak fiyatiar yeıü ürün- lerle aynı hesaba gelryor. Ancak ne- den Çin destekleniyor anlamıyoruz" dedi. Uyar, konu hakkında Diyanet Vak± yetkilileriyle görüştüklerini ifade ederek "Flrma olarak 2.5 ay- da 84 bin valiz üretebilecek kapasi- teye ahibiz. 300 işçi çanşünyonız. Ancak Diyanet verilen sürenin uzun okhıgunu söyleyerek verdiğimiz fi- yat eküflerini reddediyor. Çin'in bun«an daha kısa sürede iiretim ya- pacağmı tahmin etmiyoruz" dedi. Faizden kazanan eneldiye enlakvergisi E-lonomiServisi-Maliye Bakanlığı, emesli aylığından başka geliri olma- yan /e tek evi bulunan emeklilerin, emljk vergisinden muaf tutulmalanna ilişlen faiz gelin sınınnı yıllık 14 mil- yar îra olarak belirledi. Emekli aylı- ğınckn başka geliri olmayan ve 14 mil- yar Iranın üzerinde faiz geliri elde et- meym emekliler emlak vergisi öde- me>^cek. 14 milyannüzerinde faiz ge- liri sğlayan emekliler ise vergiyi öde- yecet. Brüt 200 metrekareyi geçme- yen ek evi bulunan emeklilerden ce- za v* gecikme faizi de ahnmayacak. Fl, 450 milyon Avro bırakacak TUROBBaşkanı Bayındır, Istanbul'dayapılacakFormula-1 yarışlarının ülke tanıtımına katkısı ile bırakacağı dövizin 450 milyon Avro 'yu bulacağını söyledi. İSTANBLX (AA) - Turistik Otel- ciler, Işletmeciler ve Yatınmcılar Birliği (TUROB) Başkanı Tîmur Baymdır, Formula-1 yanşlannın, olimpiyatlardan sonra en çok izle- nen organızasyon olduğunu, Istan- bul'da yapılacak yanşlan, dünya- da yaklaşık 2.2 milyar kişinin ek- ranlan başından izleyeceğini be- lirtti. Formula-1 'in Istanbul'un tanıtı- mına yaklaşık 300 milyon Avro katkısı olacağını söyleyen Bayın- dır, bu katkıyla birlikte Formula- l'in bırakacağı dövizin 450 mil- yon Avro'yu bulacağını bildirdi. Formula-l'i izlemek için Istan- bul'a gelecek yaklaşık 50 bin turis- tin ortalama 6 gün ile 15 gün ara- sında kalacağını anlatan Bayındır, turistlerin yaklaşık 150 milyon Av- ro döviz bırakacağını ifade etti. Bayındır, bu tür etkinliklerin sağlayacağı tanıtımlann, tanıtım bütçesi ayırarak yapıhnaya karar verildiğinde ciddi rakamlan bul- luluklann ya- şanacağını söyledi. duğunu da belirtti. Spor etkinliklerini izlemeye ge- len turistlerin harcama gücünün çok yüksek olduğunu vurgulayan Bayındır, bu ayın sonunda yapıla- cak Formula- 1 yanşlan sırasında Istan- bul'daki otellerde yüzde 100 do- ERDEMlR ve ISDEMÎR genel müdürlerinin istifasına dört bir yandan tepki geliyor 'Satışın önündeki engeli kaldırmak istediler' ERDEMIR'de 'zonınlu'mesai Demir ve ÇeBk Fabrikalan'nda (ERDEMİR) Arcelor fırması yetkffilerinin incele- me yapacağı söylentileri üzerine, işçikr geceyi fabrikada geçirdi. ERDEMÎR iha- lesi için ön yeterlihk alan firmalardan Arcelor'un yetkttUerinin tesiste incelemeler- de bulunacağı duyumu üzerine yaklaşık2 bin işçi saat 0830'a kadar fabrikada bek- ledi tşçiler, protesto gösteriierinin devam edecegini vurguladılar. (Fotograf: AA) Ekonomi Servisi- CHP Zon- guldak Milletvekili Harun Akın, Ereğli Demir Çelik Fab- rikalan (ERDEMİR) Genel Müdürü Kerim Dervişoğtu ile tskenderun Demir Çelik Fabri- kalan (ISDEMtR) Genel Mü- dürü Atamer Giyici'nin istifa- lannı "Yönetimin küDiyen sa- üşa karşı olduğunu büiyonım. Başbakan da yabancrya vermiş sözü. Genel müdüıierin duru- şu saoşa yardımcı olmuyordu" sözlenyle değerlendirdı. Akın, "Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 'ERDEMİR pislik içinde' derkeo gerguüi- ğinin nedenibuydu, o sözkr bir hiddet, öfkenin sonucuydu. Be- nim tahminim bu» Genel mü- dürün mal ahmlannda zorlan- dığı geliyor kulağunıza, dış pi- yasalarda ipi çekilmiş durum- da, yeddsiz bir hak sokulmuş- tu. Âynlmalar bu özefleştinne ileflgOLHemen atamadılar, gö- revden ahnmalan zaman aldı" diye konuştu. CHP Genel Baş- kan Yardımcısı Mustafa Özyü- rek de genel müdürlerin istifa- lannın "onurlubirtavır'' oldu- ğunu belirtti. ANAP Hatay Milletvekili Dr. Züheyir Am- ber de konuyla ilgili Maliye Bakanı KemalUnakıtan'ın ya- nıtlaması istemiyle 7 maddelik soru önergesi verdi. Öte yandan, ERDEMİR Genel Müdürlüğü'nden isti- fa eden Dervişoğlu Zongul- dak'ın Ereğli llçesi Belediye Başkanı Haül Pösbıyık'ı zı- yaret etti. Halil Posbıyık, Dervişoğlu'nun aynlmasının ardından gazetecilere yaptı- ğı açıklamada, "ERDEMtR ve tSDEMİR genel müdürle- rinin istifalan, blok saüşa karşı olan tepkinin ürünü- dûr" diye konuştu. Türkiye'ye 7.4 milyar dolar sokan yabancılar, 16 yılda 37 milyar dolarlık portföye ulaştı Sıcak para üç koyup beş aldı• Kısa vadeli sermaye hareketlerinin serbest bırakıldığı 1989 yılından bu yıl mayıs ayı sonuna kadar Türkiye'ye net 7.4 milyar dolarlık sıcak para girişi gerçekleşti. ANKARA (ANKA) - Kısa vadeli ser- maye hareketlerinin serbest bırakıldığı 1989 yılından bu yıl mayıs ayı sonuna kadar Türkiye'ye hisse senedi ve Hazine iç borçlanma kâğıdı (DtBS) ahmı için net olarak sadece 7.4 milyar dolarlık gi- riş yaşandığı, buna karşılık mayıs sonu itibaryla yabancılann Türkiye'deki hisse senedi ve DtBS portföyünün toplam tu- taruun 36 milyar dolarhk bir büyüklük oluşturduğu belirlendi. Mayıs sonunda- ki bu stok 1989 yılından sonra yaşanan devalüasyonlara rağmen sıcak paranın Türkiye'deki gerçek kazancını da ortaya çıkanyor. Merkez Bankası'nın verilerine göre, yabancılar 1993 yıhndan bu yıl ma- yıs ayı sonuna kadar Türkiye'ye hisse se- nedi ve devlet iç borçlanma kâğıdı almak üzere toplam 93.7 milyar dolar getirdiler. Aynı dönemde Türkiye'den portföyleri- ni satarak çıkardıklan miktar ise 87 mil- yar dolar olarak gerçekleşti. 1989 yılın- dan bu yana net giriş ise 7.4 milyar dolar olarak hesaplandı. Başlangıçtan bu yana giren net 7.4 milyar dolarhk tutara rağ- men mayıs sonu itibanyla yabancılann Türkiye'deki hisse senedi ve DtBS port- föyünün toplam değeri 32.6 milyar dolar olarak hesaplanıyor. Bu tutar haziran so- nunda ise 37 milyar dolara ulaştı. PETROLDE YENİ TARİHİ REKOR Uluslararası piyasalarda ham petrolün varil fiyatı üç gün içinde ikinci kez 62 dolar sınınnı aşarak yeni bir rekora yaklaştı. Suudi Arabistan Kralı Fahd 'ın ölümünün ardından hareketlenen Londra petrol pıyasasında, Amerikan hafifpetrolünün varil fiyatı 54 sentlik artışla 62.42 dolarla rekora ulaştı. Öğle saatlerinde 61.09 dolara ulaşan brent petrolünün varil fiyatı da ilk kez 61 doları aşarak tarihi rekorunu kırdı. RUSYA'DA KUŞ GRİBİ ALARMI Rusya 'da ilk kez geçen hafta Sibirya da yüzlerce kümes hayvamnda kuş gribine rastlanmasımn ardından, önceki gün ülkedeki tüm tavuk çiftliklerinde karantina ilan edildi. Rus fıaber ajanslannın salı akşamı "acil" notuyla geçtikleri habere göre, Novosibirsk'teki 14yerleşim bölgesinde virüs saptandı. Federal yetkililer, hastalığın salgın haline dönüşmesi halinde zararın 1 milyar dolara ulaşabileceğini belirtiyor. İŞÇİMNE\ltENİI\DEN ŞÜKRAN SONER Sadaka ile Olmuyor Gazetelerde, televizyonlarda kimi zaman öne çıkarılan dramatik insan öyküleri var. Sevimli bir çocuk, genç insan fotoğrafının yanında yaşama- ları için gereken bol sıfıriı parayardımlanndan söz ediliyor. Bunlardan kaçı kurtarılabiliyor? Bir anlık ilgi odağı olabilen, kuriarılanlar yanında kaç on- binler, yüz binlerin benzer dramlan gündem dı- şındakalıyor?.. İşin ideolojik boyutu gözardı edilerek, yani in- sanlann yaşam hakkı, sağlıklı olabilmek için te- davi olma haklan yok sayılarak, dahası kazanıl- mış sosyal haklann bile gasp edilmesini savuna- rak, Ayşelerin, Alilerin bir-ikisinin öyküleri günde- me getirilerek vicdanlar aklanabilir mi? Medyamız, siyasi irade, sermaye örgütleri, sa- bahtan akşama kazanılmış sosyal haklann gasp edilmesini savunacaklar, geriye gidiş için arayış- lar içinde olacaklar.. Genellikle şirketlerin kârlılı- ğı, bütçe açıklannın kapanması, IMF'nin istekle- rini gerekçe yapıp sağlığa, sosyal güvenlik ku- rumlanna aynlan paylann kısılması için formülle- ri, yasal düzenlemeleri, "sağlık reformu(!)" aldat- macası içinde gündeme getirecekler.. Sonra utanmadan, sıkılmadan Makbule bebek ya da Yasemin Goncagül'ün yaşam dramlan, yaşam haklan üzerine timsah gözyaşlan dökecekler.. Makbule bebeği Türkiye'de şu günlerde tanı- mayan kalmadı. Işsiz babanın şanssız bebeğinin kangren olan kolları ve ayaklan kesildi. Makbule bebek Torbalı'da, naylonla kaplanmış bir evde beş çocukla yaşam savaşı veren, çevrenin yar- dımları ile beslenen ailenin en küçük çocuğu. Felç aşısı yapılmadığı için yılda kaç çocuğumu- zun bu hastalığa yakalandığı hakkında bir fıkri- miz var mı? Makbule bebeğin dramı medyanın günlerdir gündeminde kalınca, anne baba çocuklannın el ve ayaklannı kestirmemek için diretip, ancak yar- gı tehdidi ile operasyon gerçekleştirilince, aile bu durumdaki bebeği bakamayacaklan konusunda diretince.. Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ıntalima- tıyla babaya iş bulunacağı, çocuğun da yaşam boyu tedavisinin yapılacağı duyuruldu. Makbule bebek gerçekten medyanın gündeminden düş- mez, yaşamı izlenirse büyüdükçe pek çok kezta- kılacak el ve ayak protezleri ile yaşamını sürdü- rebilecek.. Siz bu söze inanıyor musunuz? Sigortalılann kazanılmış tedavi haklarınt geri götüren bir dizi yasal düzenlemeyi çıkarmış, bir dizisinin daha peşinde siyasi irade, Sağlık Bakan- lığı, daha önce verilmekte olan ilaçlann, mama- ların kesintisini yaparken, milyonlarcaözürlü ço- cuğumuz tekerlekli sandalye, kulaklık, özel sınıf, eğitim hakkının düşünü bile kuramazken, milyon- larca çocuk aşısız, ilaçsız büyümeye,"ö/en ölür kalan sağlar bizimdir" yaklaşımı içinde mahkûm edilirken.. toplumun gündeminin odağında olan Makbule bebek için verilmiş"Bakan sözü"nün sizce yaşam boyu bir değeri, anlamı olabilir mi? "Yasemin'l yaşatalım" kampanyasından kimi veriler, zaten benzer öykülerin gerçeğini görmek istersek bizi insan sağlığında geldiğimiz insanlık dışı noktayı gösterme anlamında yeterince çar- pıcı boyutlar taşıyor. Çünkü Yasemin'in öyküsü Makbule bebeğinki gibi ailesinin çarpıcı yoksul- luğu ve yoksuniuğu ile değil, dogrudan sağlıkta- ki duruma ilişkin kimi verilerie bağlantılı öne çık- mış oluyor.. Yasemin bu verilere göre 4 yıllık lösemi hasta- sı, kemik iliği nakli için verici bekliyor. Uygun ve- rici bulunamadığı için sadece hastane kayrtlan- na göre 4 yılda 508 kişi ölmüş. Yasemin'in habe- ri ile insanlık duygulan kabanp verici olmak için başvuranlar geri çevrilmişler. Çünkü kemik iliği bankası iflas noktasında. 70 Avro'luk test mali- yetini karşılayamıyormuş. Bankanın halkve dev- let ilgilenmediği için borcu 150 bin dolara çıkmış. llik bankası kapanmak üzereymiş. Zaten hasta- neye yatması gereken hastalara da yatak bulu- namıyormuş. llik bağışı yapmak için başvuranlar, test yapacak para bulunamadığından uzun bir zamandır geri çevriliyorlarmış. Istanbul'daki tüm hastanelerde çocuk lösemililer için 100, erişkin- ler için 108 yatakları varmış... Yeri gelmişken Prof. Dr. Coşkun Özdemir'in kulaklannı çınlatalım. Onun çabası, büyük özve- risi ile kas hastalan için etkin olmaya çalışan bir dernekleri var. Bugünlerde çok kızgın ve kırgın. Çünkü hastalann çoğunun hareket etme olanak- lan, tekerlekli sandalyeleri yok. Bu yoksulluk ve yoksunlukta herkes için tekerlekli sandalye gibi bir düşü kurmuyor elbet.. Ama kontrole geleme- yen, hastalıklan ilerieyen dernek üyeleri için yü- rüttükleri bir hizmetin devam edebilmesini olsun sürdürmek istiyor. Belediyenin daha önce sağla- dığı bir olanakla, bir araç, fızyoterapist, hemşire sayesinde merkeze gelemeyen hastalann evleri- ne gidilerek hizmet veriliyordu.. Resmi bilgiye göre Istanbul Belediyesi'nin hemşeri hastalara bu insani desteği, katkısı, büt- çe, para sıkıntısına takılmış ve kesilmiş oldu... Ozetle bu işlersadakayla olmuyor. Insanı, yaşam hakkını önde tutacak ideolojik yaklaşım, sosya) devlet anlayışı, siyasi irade istiyor. soner(5 cumhuriyet.com.tr DIŞ TİCARET AÇIĞI ARTIYOR' CHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa özyürek, dış ticaret verilerinin alarm verdiğine dikkat çekerek hükümeti uyardı. özyürek, "îhracattaki duraklama dikkat çekici. îhracat tıkanma noktasına geldi" dedi. Özyürek, 2005 Haziran ayında dış ticaret açığımn 4 milyar doları aştığım, Cumhuriyet tarihinde ilk kez bu düzeyde bir açık verildiğini kaydetti.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog