Bugünden 1930'a 5,453,648 adet makaleKatalog


«
»

J&JSTOS 2005 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA DIŞHABERLER dishab@cumhuriyet.com.tr 11 ransa, AB toplantısında müzakere belgesindeki şartlann daha da sertleştirilmesini isteyecek Paris TürkiyeVe karşı ataktaVHMUTGÜRER WNKARA - Ankara'nın katılımıyla genişle- c sürecısonaerecekolanAB'de Fransa, Tür- ke'ye karşı atağa geçti. Türkiye'nin üyelik secinin özellikle iç politika malzemesı olarak klanıldığı Fransa'nın 1-2 Eylül günlerinde lıiltere'de yapılacak olan AB dışişleri bakan- la zirvesinde müzakere çerçeve belgesinde dxa sert ıfadelere yer verilmesi konusunda öîTİler sunacağı belirtildı. >iplomatik kaynaklar. bu durumun dönem baş- kaj Ingiltere ıle Fransa arasında sorun çıkara- cşını ifade ediyorlar. îlc protokolü onaylamasının ardından AB'de Trkiye tartışması bitmiyor. Fransa Başbakanı Dminique de ViDepin'in u Türidye Kıbns'ı ta- • Tam üyeliği engellemeye çalışan Fransa'nın, Ingiltere'de "Kıbns ile ilişkiler", "açık uçlu müzakere" ve "serbest dolaşım" ile ilgili yeni şartlar gündeme getireceği belirtiliyor. Mal, hizmet ve yurttaşların serbest dolaşımının kısıtlanması, imtiyazlı ortaklık anlamma geliyor. nımadan üye olamaz" açıklamalannın ardından Fransa, Türkiye'nin 3 Ekim sonrasındakı teknik yol haritasını oluşturacak çerçeve müzakere bel- gesindeki ifadelerin sertleştirilmesi için teklıf vermeye hazırlanıyor. 1 -2 Eylül günlerinde In- giltere'de düzenlenecek olan AB Dışışlen Bakan- lan Komitesi'nde venlecek tekliflerin içensin- de şunlann yer aldığı ifade ediliyor: • Kıbns Cumhuriyeti müzakereler sona ermeden tanınsın: Kıbns Rum Ke- simi'yle uzlaşılarak venlecek bu teklife göre Türkiye, müzakerelerin her başlığını tamamla- sa da Rum kesımını adadaki tek temsilci olarak kabul etmemesi durumunda birliğe tam üye ola- mayacak. Bu kapsamda gerekli ifadenin çerçe- ve müzakere beîgesinın Kıbns paragrafina ek- lenmesi ıçin bır teklıf venlecek. • Müzakerelerin açık uçlu olmasc Çerçeve metin yayımlanmadan önce belgenin taslağında yer alan, "Müzakerelerin hedefi tam RANSA Ankara polemiğe girmeyecek •Dışişleri Sözcüsü Tan, Ktorıs sorununun çözüm yerinin BM olduğunu belirterek bu konuda tartışmaya girmenin yersiz olduğunu söyledi. AMCARA (Cumhuriyet Bürosu) - Fransa Başbakanı Dominique de Vfllepin'in "Türkiye, Kıbns'ı (Rum kesimi) tanımazsa müzakerelerin başlaması düşünülemez" yönündeki açıklaması Ankara'da soğuk duş etkisi yaratırken Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Namık Tan, "Kıbns sorununun ek ahndığı yer Birieşmiş MiDetier'dir. Bu konuda polemiğe girmek yersiz olur" dedi. Tan, Dışışlen Bakanlığı'nda düzenlediği haftalık olağan basın toplantısrnda Fransa Başbakanı Villepin'in sözlerinin anımsatılması üzerine, Türkiye'nin, BM'nin sorunun çözümüne ilişkin iyi niyet misyonunu desteklediğini vurguladı. Tan, "Bu yöndeki irademizi ortaya koyduk. Bundan sonra da aym istikamette çanşmaya devam edeceğiz'' dıye konuşru. Namık Tan, gazetecilerin sorulannın karşısmda "Bu konuda gerçekten de bir polemiğe girmek yersiz olur. Saym Bakammız açıklamalaruu yapülar. Biz elbette hassasiyetle izüyoruz bu konuyu" açıklamasım yaptı. Sorumluluk içeren kararlar Başka ülkelerden de Türkiye'nin Kıbns deklarasyonuna tepki geldiğinin anrmsatıhnası üzerine Tan, tam aksı yönde de çeşitli yetkililerden açıklamalann geldiğini belirterek şunlan söyledi: "Avrupa Birnğj açısmdan da çok ciddi sonuçlar yaratacak ve sorumluluklan içeren kararlar vanbr. Bunun başında 17 Arahk zirvesinde ahnan karar geunektedir. Bütün bu demeçleri veren ülkelerin en üst düzey yetkttilerinin imzalan vardır. Bu imzalar da, onlar açısnıdan sorumluluk yaratmaktadn*. Biz, bu çok ciddi sorumluluklar çerçevesinde 3 Ekim'de müzakerelerin başlatılacağma inanıyoruz ve nihai tahlilde bu demeçleri veren birçok ülke yetkilisinin de Türkiye'nin AB sürecine daha önce yaptıklan taahhütler, verdikleri sözler çerçevesinde destek olacaklanna inanıyoruz." Bir karşı deklarasyonu yapıp yapmamanm AB'nin bileceği iş olduğuna dikkat çeken Tan, "Bize bu yönde Üetilmiş bir şey yoktur" dedi. Tan, başka bir soruya karşı 3 Ekim'e kadar AB yetkilileriyle her düzeyde temaslann sürdürüleceğini de ifade etti. Chirac destek çıktı 'Başbakan 'ın dediği gibi birliğin üyelerinden birini tanımayan bir ülke ile müzakerelerin açılması düşünülemez' Dış Haberler Servisi - Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac, Türkiye'nin Kıbns Rum kesinünı tanımaması halinde üyelik görüşmelerinin başlamayacağını söyleyen Başbakan Dominique de Viüepin'e destek verdi. Başbakan De Villepin'in Türkiye'de rahatsızlık yaratan açıklamalannın ardından Bakanlar Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Chirac, "Başbakan'ın dediği gibi birliğin üyelerinden birini tanımayan bir ülke ile müzakerelerin açılması düşünülemez" dedi. 'Bu kadar ileri gftmemişti' Bazı bakanlara dayanarak Chirac'ın Bakanlar Kurulu'ndakı konuşmasını aktaran Le Fıgaro, Chirac'ın sözleri ıçın "Devlet Başkanı biçbir zaman o kadar ileriye gnmemişti" yorumunu yaptı. Gazete şunlan yazdı: "De\1et Başkanı hiçbir zaman o kadar ileriye gitmemisti. Ankara ile müzakerelerin açılmasından yana olan Chirac, bu çok hassas konuda partisi ile doğrudan muhalefet içinde. UMP ise Nicolas Sarkozy'nin başkanhğı alünda Türkiye'nin birliğe katümasına resmen karşL Sağda çok izole olan Chirac, Türkiye sorununun Avrupa Anayasası referandumu kampanyasun zehirlemesine karşın aym görüşü savunmava devam etti." üyeöktir" ifadesine karşı çıkan Fransa, müza- kerelerin sonunda Türkiye'nin imtiyazlı ortak olabileceğinin metne açıkça girmesini istiyor. • Serbest dOİaşim: Londra'daki terör sal- dınlannı gerekçe göstererek Schengen Antlaş- ması'nın vızelere ilışkin bölümünün yürürlüğü- nü donduran ülke, yine "Türkiye'de terör var" gerekçesiyle mal, hizmet ve bireylerin serbest do- laşımının sürekli olarak kısıtlanabileceğinin bel- gede doğrudan yer almasına ilişkin bir teklif ha- zırhyor. • AB'ye ekonomlk entegrasyon: Fran- sa, Türkiye müzakereleri tamamladıktan son- ra ekonomik durumunun kötü olması durumun- da üyeliğe ancak ekonomik refah düzeyine ulaş- tıktan sonra alınacağına ilişkin bir madde ek- lemek istiyor. FINANCIALTIMES: Papadopulos eşitlik istemiyor • Financial Times gazetesinin özel Kıbns ekinde, Rum liderin Türklerin azınlık statüsünde kalacaklan bir yapıdan yana olduğu belirtiliyor. Dış Haberler Servisi - Güney Kıbns Rum yönetimi lideri Tasos Papadopulos'un, adadaki Türklerin Rumlarla eşıt haklara sahip olması yerine, azınlık muamelesi görecekleri üniter bir devletten yana olduğu şeklindeki iddialar Ingilız basınına da yansıdı. Ingıliz ekonomi gazetesi Financial Times, dün özel bir Kıbns eki yayımladı. Ekte çoğunlukla Rum kesiminin ekonomisiyle ilgili konulara yer verilirken Türk kesimine de değinildi. Ekin baş sayfasında yer alan bir yazıda ise Kıbns'ın siyasi bir kilitlenme yaşadığı belirtildi. Yazıda bazı gözlemcilerin, Papadopulos'un, adadaki Türklerin Rumlarla eşit haklara sahip olmasından çok, azınlık statüsünde kalacaklan bir yapıdan yana olduğu ifade edildi. Yazıda, adanın geleceği için ikinci seçeneğin şu anki konumun devam etmesi ve adanın bölünmüş olarak kahnası olduğu belirtildi. Rum kesiminin AB üyeliği ile adadaki emlak piyasasının da hareketlendiğine dikkat çekilen ekte, kuzeyde emlak fiyatlannrn yüzde 40 daha düşük olduğu KKTC'de, sahil boyunca uzanan binalar ve villarda da bu canlılığın görülebildiği belirtildi. KKTC Cumhurbaşkanı Ankara'daki temaslannı tamamladı 'Ljmanlarırıızı açmayın' ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - KKTC Cumhurbaşkanı Mehmet AB Talat'ın, Ankara temaslannda, liman ve havaalanlannın Rumlara açılmamasını istediği öğrenildi. Talat'ın, önümüzdeki aylarda Ingiltere Başbakanı Tony Blair'in tekli- fi üzerine ülkeye gayriresmibirzi- yarette buluna- cağını belirtti- ği, "KKTC üzerindeki izolasyonu kaldırmak için birlik- tedahafaz- la çaba gös- termelKiz. Bu kapsamda Azerbaycan- h işadamlannın yapnğı gibi, başka ül- kelerin de doğrudan KKTC'ye uçuş yapmasını sağlamahyız" görüşünü ilet- tığı bıldınldı. Erdoğan'dan güvence Talat'ın Ankara ziyaretinin ilk sıra- daki maddesini ek protokol oluşturdu. Talat'ın, Rum kesiminin adadaki tek temsilci olarak tanınması durumunda Türkiye ile tüm bağlannın kesileceği- nı söylediğı: Başbakan Recep Tayyip Er- doğan' ın da böyle bir dunımun kesın- likle oluşmayacağını ifade ettıği belir- tildi. Talat'ın Erdoğan'a, "Bu kapsam- da çözümün Annan Planı çerçevesinde yapdması için de girişimlerimizi artür- mahytz. Eğer Rum gemfleri Türküman ve kara sularma girebilecekse bu, bize uygulanan izolasyonun ortadan kakb- rümasından sonra olmah" görüşünü ilettiği kaydedildi. Talat, KKTC'ye dönerken Esenboğa Havaalanı'nda yaptığı açıklamada da, temaslannda Türkiye ile KKTC'nin dayanışmasrnın bir kez daha vurgulan- dığını söyledi. Temaslannın, cumhur- başkanı seçilmesinin ardından yapılan ılk resmı zıyaret olması açısından önem- lı olduğunu vurgulayan Talat, bunun Türkiye'nin KKTC'yi desteklediğini gösterdiğini belırttı. Talat, Fransa Başbakanı Dominkjue de Vıüepin' in, "Türkiye'nin Kıbns'ı tanunaması halinde, AB ile müzake- relerin düşünülemeyeceği" yönünde- ki sözlennın anımsatılması üzerine, bu konuda AB yetkililerinin yanıt ver- diğini kaydettı. A VRUPA BASINI 'Fransa uzlaşmayı bozdu' Dış Haberler Servisi - Fransa Başbakanı Dominique de VTDepin'in "Türkiye, bir AB devletini tanımazsa üyelik görüşmelerinin başlaması düşünülemez" yönündeki açıklamalan A\xupa basınında büyük yankı buldu. Belçüca'nın Le Soır gazetesi, De Villepin'in açıklamalanndan sonra eylülde yapılacak AB zir\'esinde bir "bilek güreşi" beklendigını yazdı. Ankara Anlaşması'nın ek protokolünün imzalanmasından sonra Türkiye'nin 3 Ekim'de müzakerelerin başlaması ıçin tüm koşullan yerine getirdığını hatırlatan gazete, Fransa'nın "Kıbns Cumhuriyeti''nin tanınmasını da bır önkoşul olarak gündeme taşıyan ilk AB üyesi olduğunu bildirdi. Türkiye'nin sunduğu deklarasyonun, Yunanistan ve Rum kesimi tarafından "üzüntüyk" karşılandığını yazan gazete, Pans'ın "bu iki ülkeden daha da ileri gittigine" dıkkatı çekti. AB lıderlennin, 17 Aralık zirvesinde, ek protokolün ımzalanmasının yasal tanıma anlamına gelmeyeceğini kabul ethklenni hatırlatan Le Soir, Fransa Başbakanı'nın "hassas bir uzlaşmayT bozmakta olduğunu ima etti. Dominique de Villepin'in sözlerinin müzakerelerin ertelenebıleceğı anlamına geldiğini öne süren gazete, bu durumun Yunanistan ve Rum kesimıni çok memnun ettiğini yazdı. Başbakan'ın Cumhurbaşkanı Jacques Chirac'ın onayı olmadan böyle bır tavır ızlemeyeceğini ima eden gazete, 1-2 Eylül 'deki AB Konseyı toplantısının hareketli geçeceğini bildirdi. İngütere'nin hedefi raydan çıktı Ingiltere'de yayımlanan The Times, De Villepin'in açıklamalannın Ingiltere ile Fransa arasında çatışma ortamını hazırladığını savıındu. Gazete "De VUlepin Ankara ile Atina arasında bü\ük sorun olan konmıı gündeme getirerek Türkiye'nin AB yoluna yeni bir engel koydu ve Tony Blair'in, Ingiltere'nin dönem başkanlığındaki hedeflerinden birini raydan çıkardı" dedi. Türkiye'nin ıkı ay ıçınde müzakerelere başlama umudunun, Pans'ın Ankara Kıbns'ı tanımadığı sürece görüşmeleri engelleyeceği tehdidıyle yara aldığını belirten The Independent ise De Villepin'in sözlerinin Türkiye'nin Avrupa yolculuğunda tansiyonu yükselttiğini kaydettı Gazete "Dikkat çekki olan De VTllepin'in, 3 Ekim tarûnni bloke etmekle tehdit edecek kadar ileri gmnemesiydi. Türkiye'nin üyeBgini destekle>enler Paris'in müzakereleri engeUejeceğine inanmıyor" dedi The Guardian, Fransa'nın tanıma konusunda ısrarcı tutumuyla Türkiye'nin üyelik müzakerelerinin başlamasını tehdit ettığını belırttı. Gazete, "Türkiye'nin üyeliği, AB'yi en çok bölen konulardan birL Fransız, Alman va Avusturya liderieri büyük, fakir, büvük ölçüde Müslüman ama laik Türkiye'nin üyeliği konusunda aynı şevleri düşündüklerini sesK biçimde dik getiri>'or'' yorumunu yaptı. Financial Times, De Villepin'in Türkiye ıçın potansıyel yeni bir koşul koyduğunu belırtirken Rum kesiminin tanınmasının şimdiye kadar koşul olmadığını kaydetti. Fransız Le Monde gazetesi, Kıbns nedeniyle Ankara ile Paris arasındaki "tonun vükseldigini" yazdı. Gazete, bir AB dıplomatının "ÜyeHk müzakerelerinin açılması için Ankara'ya bu koşul ilk kez dayanhyor" sözlerini kullandı. Ispanyol ABC de De Villepin'in Türkiye için belirlenen bozulması olasılığını dile getirdiğini kaydetti.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog