Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 4 AĞUSTOS 2005 PERŞEMBE 10 dishab@cumhuriyet.com.tr Başkancenazeye gj((nc8 darbe otahı • NUAKŞOT(AA)- Aihka ulkesi Moritanya'nın başkenti Nuakşot'ta, Devlet Başkanı Maauya Uld Sid'Ahmed Taya'nın Kral Fahd'ın cenaze törenı içın Rıyad'da bulunduğu sırada darbe yapıldı. Nuakşot'ta büyük bölümü cumhuriyet mııhafizı olan çok sayıda asker, Genelkurmay Başkanlığı ile devlet radyo ve televızyon binasının denetunını ele geçirdı. Askerlerin devlet başkanlığı çevTesindeki sokaJdan da kapattıklan, stratejik bölgelere ağır silahlar yerleştırdikleri kaydedildi. Sudan'da şiddet sürüyor • HARTUM(AA)- Sudan'da Devlet Başkanı Bırincı Yardımcısı ve Halk Kurtuluş Hareketi (SPLM) örgütünün lideri John Garang'ın ölümünün ardından çıkan çatışmalar devam ediyor. Reuters'in ele geçirdiği bir BM güvenlik raporuna göre, başkent Hartum'da önceki gece güneylilere yönelik saldınlarda en az 20 kişi öldü. SPLM, Garang'ın ölümüyle ilgili uluslararası soruşturma açılmasını istedı. 'Dövdüm, ÖZÜP dilepjm' • KUALALUMPUR (AA) - Malezya'nın eski emnıyet genel müdürü, 1998'degözaltına alındığında dövdüğü eski Başbakan Yardımcısı Enver Ibrahim'den resmen özür diledi. îbrahim'in hakkında dava açtığı eski Emniyet Genel Müdürü Abdülrahim Nur, mahkemede okunan açıklamasında "Siz ve ailenizin yaşadığı acı ve incinmeden derin pışmanlık duyuyorum. Sizden ve ailenizden özür dihyorum" dedi. Enver, Nur'un yanı sıra Içişleri Bakanhğı ve hükümet aleyhine de dava açnuştı. Bolton göreve başladı • NEWYORK(AA)- ABD'nin yenı BM Daimi Temsilcisi John Bolton, güven mektubunu Genel Sekreter Kofi Annan'a sunarak görevine başladı. Genel Sekreter Annan, "Sizi burada görmekten memnuniyet duyuyorum" derken, tartışmalı diplomat da "Ben de burada olmaktan mutluyum" diye yanıt verdi. Başkan George Bush, Boîton'ı özel kararnameyle bu göreve atamıştı. AB'ninuyanlanna 'Tehditle biryere varılamaz' diyen Iran, BM'ye zaman tanıdı TahranikiileribirgeriIran Ulusal Yüksek Güven- lik Konseyi (UYGK) Başka- nı Hasan Ruhani, Uluslara- rası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) nükleer faaliyetleri bir hafta erteleme talebıni ka- bul ettiklerini bildirdi. Bu açıklama öncesi i Iran BM'nin 1 haftahk erteleme talebinin kabul edılemez olduğunu açıklamıştı. Hasan Ruhani, devlet tele- vizyonunda yayınlanan haber- de, Avrupa ülkelerinin önce- ki anlaşmalar çerçevesinde hazırlayacakları öneriyi 1 Ağustos 'ta sunmalan gerekti- ğini, ancak önerinin beürlenen tarihte sunulmadığtnı hatırlat- tı. Avrupa ülkelerinin bu tav- • Iran yönetimi, nükleer faaliyetler konusunda BM'nin istediği 1 haftahk süreye razı oldu. îsfahan'daki çahşmalann haftaya başlayacağı belirtilirken îran'ın bu konudaki kararhhğı vurgulandı. n nedenıyle Îsfahan'daki ça- lışmalara başlama karan al- dıklannı belirten Ruhani, UA- EA Başkanı Muhammed el Baradei ıle görüştüğünü ve ajansın gerekli teçhizatın yer- leştirilmesı ıçin bir hafta sü- re istedığını kaydetti.Teçhiza- tın yerleştirilmesini bekledik- lerini söyleyen Ruhani, hazır- lıkJar tamamiandıktan sonra gelecek hafta başında îsfa- han'daki çalışmalann başla- yacağını kaydettı. Nükleer alanda gizli hiçbir faaliyetle- rinin olmadığmı, bütün ça- lışmalannın UAEA'nın dene- timinde olduğunu ifade eden Ruhani, "Aldığjmız karar- dan geri dönme\ eceğiz" de- dı. Iran dosyasuıın BM Gü- venlik Konseyı'ne götürülme- sine ılışkın açıklamalan da de- ğerlendiren Ruhani, bunun uluslararası hukuk açısından mümkün olmadığını savun- du. Ruhani, "Ama siyasi bir yöntemle bunu Güvenlik Konseyi'ne görürürlerse so- nucuna katlanırlar" diye ko- nuştu. Önce reddettiler Bu açıklama öncesi ise, Iran Yüksek Ulusal Güvenlik Kon- seyi sözcüsü AM Agamuham- medi,Uluslararası Atom Ener- jisi Ajansı'nın santrala göz- leme cihazlarının takılması için bir hafta beklenilmesi ta- lebinin kabul edilemez oldu- ğunu kaydetmişti. Iran, nükleer faaliyetlerine yeniden başlama karannın ar- dından Avrupa Birliği'den (AB) gelen sert uyanlara "TebdMe bir yere vanlamaz" karşılığını verdı. Iran Dışiş- leri Bakanhğı Sözcüsü Ha- mid Rıza Asefi, üç Avrupa Birlıği ülkesi Ahnanya, In- giltere ve Fransa'ya, gerek- li cevabm diplomatik yollar- dan verileceğini söyledı. "Teta- dit ve güç kullanma dönemi- nin bittig^ni" ifade eden Ase- fi, "Biz, AB Ue yapdan Paris Anlaşması'na bağkyız. Avru- pahlar da bizi tehdit etmek yeriue Paris Anlaşması'na sa- dık kalsınlar" dedi. UîLERl ELEŞTİRMIŞTİ Bir gazeteci daha kurban Dış Haberier Servisi - Irak'ın Basra kentin- de, bağımsız çalışan ABD'li gazeteci Steven Vincent, önceki gece kımliği belırsız kişılerce uğradığı saldırıda öldürüldü. Hadıse'de de dün 14 Amerikan denız piyadesi ile bir sivil tercüman yol kenanna yerleştınlen bombanın patlaması sonucu yaşamını yitırdi. Vincent, Önceki gece Basra'dakı El Istiklal Cad- desi'nde vunılarak öldürüldü, tercümanı Nur Ve- idi ise ağır yaralandı. ABD'nın Bagdat Büyü- kelçiliği, 2 aydır Basra'da bulunan 50 yaşında- ki Vincent'ın öldürüldüğunü doğruladı. Pohs yar- bay Kerim el Zakfi, Vincent ve tercümanının po- lis aracı ıçindekı sılahlı beş kişi tarafindan ka- çınldığını, Vincent' ın cesedınin otoyol kenann- da bulunduğunu söyledi. El Zaidı, Vincent'ın başuıdan vurulduğunu ve vücudunda çok sayıda mermi yarası olduğunu belirtti. Vincent, 31 Temmuz'da New York Tı- mes'da, Basra polis kurumuna, radıkal din ada- mı Mukteda el Sadr'a baglı olanlar dahıl Şiı sı- yası grup üyesi çok sayıda kişının yerleştirildı- ğini yazmıştı. Ölûm arabalan Bir polisın, Basra'da eski Baas Partisi üyele- rinin birçoğunun öldürülmesinin arkasında ba- zı polislerin olduğu şeklındeki sözlenni akta- ran Vincent, "O poKs bana bir tür ölüın araba- sının variığmdan sözetti.Beyaz bir Toyota Mark H, dini gruplann bJzmetindekiizinli pofekri bir sonraki görevine taşıyor" diye yazmıştı. Vincent, Ingıliz ordusunu, kentteki radikal Şülenn şiddet uygulamasına göz yummakla da eleştıriyordu. Irak'ta Saddam Hüseyin sonrası yaşamı anlatan bir kitabı yayımlanan Vincent, New York Times, Wall Street Journal, Harper's ve Christian Science Monitor gıbi gazete ve dergılerde makaleler yazıyordu. 28 Haziran iti- banyla Mart 2003 'te başlayan savaşı izleyen 45 gazeteci ve 20 medya görevlisi öldürüldü. ABD komutanlığından yapılan açıklamada, 14 deniz piyadesi ve brr tercümanın, araçlan- nın bir patlayıcıya çarpması sonucu öldükleri kaydedildi. Bağdat'ın kuzeybatısındaki Hadi- se'de meydana gelen patlamada, bir askerin de yaralandiğı belirtildi. Pazartesi gününden bu yana Irak'ın batısında 21 ABD asken öldürü- lürken savaşın başladığı Mart 2003 'ten beri ya- şamını yitiren asker sayısı 1811 'e ulaştı. Yandaşlan, dün görevi resmen Hatemi'dendevTalanMahınudAhmedinecad'ıkuÜadılar. (Fotoğraf: AP) Cumhurbaşkanlığı görevini Ahmedinecad devraldı Hatemi dönemi kapandıDış Haberier Servisi - Iran 'da ha- zıran ayındakı cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Mahmud Ah- medinecad dün düzenlenen tören- le görevi ülkeyi 8 yıldır yöneten Muhammed Hatemi'den de\Taldı. Ahmedinecad, tran lideri Ayetul- lah ABHamaney'in cumhurbaşkan- hğı seçunini onamasıyla bu görevi üstlenmiş oldu. Hatemi, dini lider Hamaney'in Ahmedinecad'ın cum- hurbaşkanlığını onay mektubunu okudu ve yeni cumhurbaşkanını tebrik etti. Onay mektubunda Ha- maney,u Senidoğruyoldan,devTİnı ilkekrinden aynlmadığın ve halka bianeti unutmâdığın sürececumhur- başkanı ilan ediyorum*" dedi. Ahmedmecad da konuşmasın- da, hükümetıni 4 temel ilke üzeri- ne kuracağını, bu ilkelerin, adale- tin topluma yayüması, halka hizmet, ülkenin ilerlemesi, yoksulluk ve yolsuzlukla mücadele olduğunu söyledi. Zor günler bekliyor Eski Tahran Belediye Başkanı olan 48 yaşındaki Ahmedinecad, muhafazakâr görüşleriyle tanını- yor. Siyasi gözlemciler Ahmedi- necad'ı ülke içi ve dışında zor gün- lerin beklediği görüşünde. Bunların arasmda îran'ın nük- leer faaliyetlerine başlama yönün- deki karannın ülkeyi BM yapnrım- lanyla karşı karşıya bırakabilece- ğı, içerde insan haklan eylemci- lerinin tutuklanmasına tepkilerin artması, yüksek işsizlik ve enflas- yon sorunu gösteriliyor. Ahmedinecad, 6 Ağustos Cu- martesi mecliste yemin ederek cum- hurbaşkanhğı görevine resmen baş- layacak ve 2 hafta içinde bakanlar kurulu listesi ile hükümet progra- mını meclise sunacak. Ahmedincad'ın cumhurbaşkan- hğı görevini devralmasıyla 8 yıllık Hatemi dönemi sona ermiş oldu. Hatemi, 1997'de yapılan 7. cumhur- başkanlığı seçimlerinde oylann yüzde 69'unu alarak iktidara gel- miş, 2002'deki 8. cumhurbaşkan- lığı seçimlerini de yüzde 79.9 gibi rekor oranla kazanmıştı. Iran'da re- formist hareketi iktidara taşıyan Hatemi, muhafazakârlann engelle- meleri yüzünden reformculan düş kuıklığına uğratmıştı. Mudze kurtuluş Kanada'nın Toronto kentindeki Pearson Havaalanı'nda önceki gece vanan A340 tipi yolcu uçağmda can kaybı meydana geunedL Fransız Havayollan Air France, 297 yolcu ve 12 nıürettebatı bulunan uçakta ölen olmadığmı açıkladL 43 kişi ise hafif yaralandı. Yetkifiler, 300'den fazla kişinin, uçak tamamen alevler içinde kalmadan tahliye edibnesüıin bir mucize olduğunu söyledikr. Paris'ten havalanan uçak firünada inmeye çahşırken kayarak alev almışü. Bazı görgü tanıklan uçağa vıldırım düştüğünü sövlemişlerdL (Fotoğraf: AP) fNGİLTERE 'DE ŞİDDETARTTI Müslümanlann yaşamı zorlaştı Dış Haberier Servisi - tngıltere'nin başkenti Londra'da 7 Temmuz'daki bombalı saldınlann ardmdan, Müslümanlan hedef alan şiddet olaylannda büyük bir artış yaşanıyor. Polisin açıklamasına göre, 7 Temmuz tarihinin ardından dini nefretten kaynaklanan 269 suç ışlendi. Istatistiklere göre, geçen yıl aynı dönemde bu sayı 40'tı. tngiliz polisi, bu suçlann geneüikle sözlü taciz ve küçük saldınlar olduğunu açıkladı. Ancak Müslümanlann malına, mülküne ve camilere yönelik saldınlar da düzenlendi. Ingiliz polisi, bu saldınlar nedenıyle dayanışmaya en çok gerek duyulduğu sırada Müslümanlann kendı kabuklanna çekilebilecekleri ve toplumdan dışlanabilecekleri uyansmda bulundu. Komiser Yardımcısı Tank Gaffur, "Genç Müslümanlan hiç bu kadar öfkeü görmemiştim" dedi. Gafrur, sokakta durdurulup üzeri aranan Müslümanlann sayısındaki artışın ve masum bir Brezilyalının ölümüyle sonuçlanan ' fc vur \e öWür r ' politikasının Müslüman toplumu üzdüğünü ve hayal kınklığına uğratrığını söyledi. Yaşh beyaz hanımlara ayncahk Terör saldınlan sonrası ortaya çıkan atmosferde, her an her yerde potansiyel suçlu, potansiyel düşman olarak görühneleri söz konusu olduğundan, Müslümanlar kadar, Asya ve Afrika kökenlilerin de tedirgin olduğu belirtiliyor. Bunda, hükümetin terörle mücadele yasalannın kapsamını genişletmesıyle uygulamada ortaya çıkan sorunlann da etkisi var. Ingiliz basınında da, güvenlik önlemlerini arttıran polısuı yolda kimi durdurup arayacağı, bazı ırktan kişilere öncelik verilip veriunemesi gerektiği tartışması öne çıkıyor. Independent, tartışmayı gündeme taşıyan gelişmeyı şöyle özetliyor: "tçişleri Bakan Yardımcısı Hazel Blears, ulaşürmadan sorumlu poKs biriminin şefi Ian Johnston'uı açıklamalannm yaratüğı öfkeyi dindirme\e çanşü. Johnston, sokakta polis tarafindan durdurulup üstü aranacaklann daha çok Asya kökenHler olacağım, yaşh beyaz hanımlaria vakit kaybedemeyeceklerini sö\1emistl Üç gün önce Johnston'a destek veren Blears, fıkir değiştirdi ve böyle bir aynm yapmanın yanhş olacağını söyledL" VEFAT Em. Alb. Şahin Beygu ve Seniye Beygu'nun kızlan, Nevzat Beygu'nun sevgili eşi, Şahin ve Tankut'un sevgili anneleri OLCAY BEYGU (1935-2005) 3.8.2005 günü vefat etmiştir. Cenazesi 4.8.2005 Perşembe günü Izmir Karşıyaka Bostanlı Beşikçioğlu Camisinden ikindi namazını müteakip Soğukkuyu aile kabristanına defnedilecektir. Eşi ve Evlatları Çiçek göndermek yerine Türk Eğitim Vakfı'na bağış yapılması rica olunur. BAŞSAGLIGI Değerli büyüğümüz HAYDAR İNAÇ ile eşi ve oğlunu kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Yakınlarına ve Artema-Eczacıbaşı topluluğuna başsağlığı dileriz. ESER KİMYA Ltd. Şti. TC ERZURUM 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN EsasNo-2004 157 Davacı Botaş vekılince davalı Ayşe Dûndar ve ar- kadaşlan aleyhine mahkememıze açılan kamulaştır- ma bedelinın tespitı davasının yargılamasında verilen ara karan gereğınce, Dav'acı vekib dılekçesınde, Erzurum üı, Ilıca ilçesi, Kahramanlar Köyü'nde kain tapuda 635 parsel ile gösterilen taşınmazın 1861,5 m2 geçici irtifak hakkı, 753,44 m2 mülkiyet halckınin davacı idare adına tapu- ya tescılıne karar verilmesini talep etmiştir. Davalılar Ayşe Dündar ve Hatice Perktaş'ın yurt dışında olma- lan nedenıyle tüm aramalarda bulunamayıp adına ilan yapılmasuıa karar venlmekte dunışmanın bırakıldığı 13 09.2005 günü saat 14.30'da mahkememizın 2004 157 Esas sayılı dosyasına müracaat etmesi veya kendısını vekılle temsıl etmesi, aksi takdirde davanın yokluğunda vürütülüp sonuçlandınlacağı hususu ilan olunur. 11.07,2005 Basın: 34235 BEYOĞLU 4. tCRA MÜDÜRLÜĞÜ'DEIV MENKULÜN AÇIK ARTIRMA İLANI DosvaNo 2005 301 Tal Bir borçtan dolavı hacızlı ve aşağıda cıns, mıkiar ve kıvinetlerı vazılı mallar satışa çıkanlmıştır Bıruıcı artırmadâ 16 08 2005 günü saat 10 00-10 10 arası Ağıncı Köprü Sokak No 29 Kahraman Otoparkı Pıvalepaşa-lstanbul adresınde japılacak ve o günü kıymetlerın o 'o60'ına ısteklı bulunmadığı takdirde 22 08 2005 gunü a>nı ver ve saatte 2 artırma >a- pılarak satılacağı. şu kadar kı artırma bedelinın maltn tahmın edılen kıvmetmm 0 o40'ını bulmasının ve satış ıstedığının alacağına ruçhanlı olan alacaklannın toplammdan fazla olmasının ve bundan başka paraya çevırme ve pajlann pavlaştırma masraflannı geçmesının şart olduğu, mahcuzun satış bedelı üzennden % oranında KDV'mn aiıcıva aıt olacağı ve satış şartnamesının ıcra dos- vasında gonilebıleceğı. masrafı venldığı takdirde şartnamemn bir ömeğının ısteyene göndenlebıleceğı. fazla bılgı almak ısteven- ienn vııkanda vazılı dosya numarasıjla daıremıze başvurmalan nca olunur Muhammen kı>metı (Lıra)- 42 000,00 YTL Adedı 1 Cınsı 34 NDF 96 plaka no'lu 2004 model Volksvvagen Passat 1 6 Trendlıne Basın 37012 TC KARTAL 3. AİLE MAHKEMESİ'NDEN EsasNo: 2005-50 Davacı Songül Arslan tarafindan davalı Mesut Arslan aleyhine açılan boşanma davasının yapılan duruşmasın- da, Davacı Songül Arslan tarafindan şıddetlı geçimsızlik nedeniyle boşanmalanna karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Davalı Mesut Arslan'ın Yavru Sokak No:10 K. Yalı, Maltepe-Istanbul adresine teblıgat gönderilmış, dava di- lekçesi ve duruşma günü teblığ edilememiş, zabıta vası- tasıyla yapılan tüm araştmnalara rağmen adresi temin edilememiş bulunduğundan, davalının duruşma günü olan 28 09.2005 günü saat 08.45'te mahkememizde ha- zır bulunması veya kendisini bir vekil üe temsıl ettirme- sı, aksı halde HUMK'nun 213, 377. maddelen uyarmca yokluğunda yargılama yapılarak hüküm venlecegı dava dilekçesı yerine geçerli olmak üzere teblığ olunur. 01.08.2005 Basın. 37043 İSTANBUL10. (TAŞEVMAZ SATIŞ) İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN Dos>aNo 2005 1961 Bon;lüya aıt >e bir borçtan dolavı (kamfe) bulunan \ e ışagıda tapu lu)4. bymaı, sanş gûn\ s saac ı e önemlı özellAlen ıle satış şaıtlan belıra- len,lslınbûl,B<şddaş,RuiD£İıhısaıVflı'sındelam.89pjfta,lJ49ada.4par«lsa;ıh [0C T 340arupaylıC-5Blok II kara 45 nohı daırenın tamamı Is 10 ImMüdiiıiutiiKjlemi'.ıdcaçıkırmrnusiirenyleîalılarat pmyıçeiTi'a-eiinr 1- ÜK. 12 7 . Vİd. {öre udş flumı ifMiji: ^dreslen tapu- da kayıtlı olmaj^n (oıûbrK opu b\dmda belırölen ı alakadarlara. götıdenlen tebbgadann teölığ ımkinsıziığı halındc tşbu satış :lam teblığ \cnne ka- ım olmakÜ2tre ılanen teblığ oiunur 2- tİK. 151,142. M ı i Bört jın>ı }iki>« \t ıtırn: Uygulama aytırüıgı aedenıyle. alaLaga mahsuben ıbalenm \ipilmasi veya saöş bedclınm fflC 138 md cûmlesmde ıpoıeK alacakjısına odenmest durumunda. alakadarlann sanşı lahp ederei ÜK 142 md görc şıkiya vt^a ıtırazian olanın. bu hakkını ^ şün ifinoe ScuUaodıldanıu da.r i s v a m a dnimar ıtaa? etmdtn IDC 83.100 142.151, MK. 7 S9. V md. göre avnca ılanto ttblı| olunur 3- SafıİKtk uşıauuni tapa kJyıh: Beşıktaş. 1 Bölge Tapu Sıcıl Mûdûrlü|ü'nûıı 13 06 2005 tanh. 4^30 yev sa- yılı opu kayn ömeğnıe eöre. Beşıktaş. Rumelıhısan Mahallesı ode kaın 8 Q pafta. 134ü ada. 4 parsel >ayılı 5000 000 m2 mıkonndakj 5 bkt 74 mes- ktnlı kaıpr apamıanda 100~34G anapayb cSbkric 11 katı45ınoium«ke[imtamamımnBiik't \kbuhıt adına bvttiıolup.kaydmdadosyjhıczıve biradcııpoKkmcsciitolduğubıldınbnıştır 4-\waxdran:BeşıktaşBei Bşk lmar\ePlanİ3nıaMûdûriLİ|ûPlanIaına\elınarI>ınınıBûrosu'nca Onanne tasdık edıknı? olan 14 062005 tanh \e 2584-2379 sayılı ımar duram belgesme göre Bcşıktaş ılçes. Aiatlar Mahalksı. 8<)pafla. 1349 ada. 4 parsei sayılı ;sr 1S 06 19993 oıunlı 15000 ölçeklı Bojançı Nâam Imar Planı ve 10 12200onanlıl 1000 ĞlçeklıBotaznıLvgukma Imar Planında sardanaynfflkoruaaıı2ûl2W"6oMnl]Gaz«KiİCTSıtesıMev7ilınarPlamkapsaııııiKİablolmsaatmz2mmd^ b=36 5<)mt ımtada. kooutalanındakalmakta oiup, C-5Blokb=365Ûmt ndfadayapılanmahakloahnaKadırdenıîmıştır 5-TışttiıuzııılıalilııziTdtnMveevsafc Sa- tışa konu taşaımaz. tsanbul ılı Bcşıktaş ılçesı. Akatiar vlahallesı. NıMfer Sokak ta. 89 pafta. 1 "-4" ada, 4 pars«: niımara^JII tejhl eda: 5000 00 m2 mıkorb 5 blok halınde. 7 4 meskenlı 5 Gaznecılcr Sıttsı C5 Blok'ta 100T-40 arsa pavh 11 kat |451 nchı rneskeT.ın Omamı nıtehjmdedır Bodnım kat+zcmm kat* 11 nonnal kaıtan mûteşekkıL B A.K. tarzda »f blok razamda. 2 sırut malzeme *e îjçılık kalüesıvle ınşa edılmış. tsras çanlı, rjormal katlannda dörderdaıreİL ddtmk. sıhhı ttsısat dogalgaz tesısan. nKikezı sısıem katonfer tesısatı ıle asansör terûbatlı ıkmal edılfflış ana bınanm 11 nor- mai kaönda yeralan 45 nohi mesim. gınşte arjffç-hol ûzenodemuöak \e balkotıiu sakm. antreden geçılen L şeilmde kondorû/ennde »c 3 yatak oda- sı. banyo-»c mahallermdeıı müRsekkıI brût alanı 129 m2 cı\ annda. net kullanım alam 100 m2 olış çeiık kapılı. merkezı sıstem kalonfer ısrtmalıdır Satj$a konu laşınmaz bulundu^u konum ıtibanyk ah \e ûst yapısı tamamknmış her türlü be!edı\e v e *osval ırnİLanlrdan ts^fade edecet. konumda. pa- Doramıkmr2ara>aKiücıvînntalq}göraıi5Îanaeiven5İİkonuıaiaRınü3veıaliTiaKtaC!r 6-Tıpskı»dmd>ıjrsımuktllcfi)M]er: v oü?jr 7-Mı- fcunnıeıkıVB«i:Taşınmazıııtamamına210 OOOOO-Yİlkıyroettakdıredıtojşir S-Sanş firtljn: V uianda ifii apu kavdı. ımnetakhamâtı- rumuıekıvmet] belırölen taşınmazın BirİKİ Müfi: 13 Eylfl 20*5 sıh gSnö: S«ır: 10.00'dın 19.15'eudartstanbul 10 Icra Müdûrliğû nde açık arrannasuretıvie\'apılacakîır Bu ammnada îahmın edıîen k^Tnetın \Uaie NJ tru >erü;hanlıalacaA!::ar »arsaalacaklanmecmuunusesaıışmasraıla- nıu geçroek sara ıle ıhale oiunur Bövle bir bedelle alıcı çıkmazsa. en çok antıranın taahhüdü bak' kairnak şartıy ia. tlüKİ sa&şı 23 Evtfl 2905 Cımı giaî aynı yer ve saatierde ıkıncı arttırmaya çıkanlacakfjr Bu amırmada da bu mıktar elde edılememi;se eav-nmaık-i en çok arttıranm taahhüdü sak- lı kahnak ûzçre arnınna ılanında göstenlen mûddet sonunda en çok arrörana ıhale edılecektır Su kadar kî arrörma bedeluun maluı tahrnın edılen kı mennm yüzde 40'ını bulması ve atış ıste;enm alacagraa rüçbam olan alacaklann topiamından fcla olması ve bundan başka parayaçevmne ve pav îaştırma masraflanni geçmesı lazundır Böviefazia bedelle alıcı çıkmazsa satış takbı duşecektır a- ^rtnrmava ışrjrak edeceklenn. tahmın edılen kı> metın ve alataja mahsuboı ışcrak «fecsklenıı kendındeıı öncekı sırada bulunan alacak!ılarmaIaca|ınm.(muhammetıbe(ielmviizde20 sıvlssımrlıol rakjyûzde20"sırasöetındepeyakçesıtnakıtröenıJekeıparasıUev'abunuktarkadarmıIhbırbarlanın jartstz kesmvesûresız temmaımektubunu vennelen laamdır Yabancı para kunrada günlük degışımler olması ve 805 sayılı kanunun 1 maddesıne göre dövız' temınaı olarak kabul edılmez. b- SaDş, peşın para ıledır. alıcı ıstedıgmöe 10 güBÖ geçmeınek üzere mehıl venkbıkr Lhaleve ıtıraz vakı olma^ı halmdedafaı. (alacagınalekabül eden satış bedelını müşten sıfanyla ödemekte ımtına surenvie a!acagına mahsutm ıhale )apılmamış olrası >artı ıle sanş bedelınakden ıcra veznesıne va- dniirlınd. 1344^ Tdiaiîveresmı. ıhakpulıı. apı* harç vemasraflan deJusna Değer\ergısı 15C m2 *e kadaroian net meskenierde yüzde ! mes- kenotaasınaragma];s>cn olarak kullanılmış daıreltrde metruk durumda olan bırulaıda. taria. bıru, han otelvearsalardavüzde 18 olarak KD\ müş- ttndcntthsıledüır*, tahhve veıeshm gıderlenöncclildemLşten tarafindan ödenır BmkTiış emlak vetgb. Lezalan ve fenlen ıle, tellalı>e vetapusa- dnı hncı sffl$ bedelınden müştenve lade edılır c- tbaleye tşarak edenleraı ıtra ünş dosvası tapu kavdı şarmame ilan v e teblıgatlan ınceleraek sure- Dyleıhaleyckatıldığını kabul ettığı Saalacak taşınmazm tapu kaydındav arsa. taîinmazjn bunblfvıcıparçalannınıNft md. 684.862). asınmazın ek- lentknmn (!v^ Md. 686,8621. hukukı semerelermm (MK md' 8^91 Tasmmazm bıriestınlroesı iurumunur. ıMK Vli s59ı. ÜK. 128 md göre a- şmmazmükellefivetlennmlmııralıakkıMK m. 794. oturmahakkı MK m 823, ust halkı MK m 8î4 kav-nakhakkı MK m S" ımfak haklan V(K_ m 838. kaydı havatta olünccye kadar bakma akdı BK m 50"l mûkelîefivetlen nazara aidıgı kabul edılır d- Uvgulamada rehın bedelinın ödenme- sındevealka|amahsubensanşuÖK- '40.151.268 md.emredıcıhükmûnerağmenstracenel duzenlmmemekıeolduğundan taşıamazın ûzennde hacız, ıpotek, satış vaadı vesaır hakian ûlan ılgıhlenn ıhaleyı takıp ederek >atış tanhınûen ıtıbaren'.edı gin ıç ndetlk md 100 151 ve268 4~92 sa- yüıSS KanunuK md 21,14"9sayılı Bag- KurK \»sasımd !" '065savılı KatmaD\ Kanununun55 Amnx UacagınınTahsılıHukmdakı Kanunu md 21. MX. "66. ^89, ~" 2,'% 11İK 83 c-2.100,142 1 151 maddelenne gere >ıra ve alaıagm aslıoa vönelık şıkâvet v e ınraz dava hakla- nm kullanmalan ve ıcra dosyasına dava acnkianna daır derkenar ıbraz ennelen gereki' e- (poteı «ahıbı aiacaklılarla aığer ılgılılenn' * ı bu pvnmen- kuJ üzrrmddci haklannı hususıvie faız ve masrafa daır oian ıddıalarraı davanag: beigeien ık on beş gün içinde daıremıze bıldırmeien lazundı: •Vksı takdirde haklan tapu sıalı ıle sabıt olmadıkça paylaşmadan hanç bırakılacaklardır t- lhaleve katılıp daha sonra ıhale bedelını vatırmamak suretıyie ıha- letun feshıne sebep oUn tüm alıcılar vekefillen, teküf emkienbedel ıle^on ıhale bedeü arasmdakı farkıan ve dıger zararlardan ve avnca satış bedelı- nı yanrması ıçın venlen 10 gün sonundan ıtıbaren temenüt faızınden müteselsıien mesul olacaklardır îhale farkı ve tetnerrüı faızı avTica hükme hacet kalmaksızın daıremızce tahsıl olunacak, bu ferk. varsa öncdıkle tennnat bedeiüiden alinacakür e- Şarmarae ıfan tanhınden ıtıbaren herkestn görebü- mesı ıçm daıredc açık oiup teblıgatpul masraft venldığı takdırde ısteven alıcîva bır ömeâı göndenlebılır h- Satışa ışnrak edenlenn şartnamevı görmüş ve mürjderecatmı kabul ctmıs sayılacaklan. bışkaca bılgı almak ıstevcnlenn 2M5/ 1%İ sıvıh d«vı ••manıryU mûdSriöşSmiize başvnnulan ılaıı olııır. 08.07.2005 • ı Ilgılıler tabınne ırüfak hakkı sahıplen de dahıldır \ooetmelikOmekNo 2" Basın
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog