Bugünden 1930'a 5,470,819 adet makaleKatalog


«
»

•jpCumhuriyet ı^KlTAPLARI BÜTÜN OYUNLARI1-2 Necati Cumalı Çag Pazarlam A.Ş Tûıkocagı Cad. No 39 41 34334) Cagaloglu-lstfflbulTel 1212)514 01 96 Cumhuriyet82. YIL SAYI: 29156/50 YKr (500.000 TL) (KDVıçinde) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) Türkiye'nin önünü kesmek için çerçeve belge sertleştirilecek Fransa yola taş koyuyorYeni kOJUİIar Ingiltere'deki AB toplantısında Paris yönetiminin, "Kıbns Rum Kesimi'nin müzakereler sona ermeden tanınması", "mü- zakerelerin ucunun açık olduğunun vurgulan- ması", "Türkiye'nin ekonomisi düzelene ka- dar üye yapılmaması" ve "serbest dolaşımın sürekli kı sıtlanması" gibi yeni şartlar gündeme getireceği belir tiliyor. MAHMUT Gİ RER'in haberi • //. Sayfada ChiraCtan destek Fransa Cumhurbaşkanı Chirac, Türkiye'nin Rum Kesimi'ni tanımaması halinde üyeliİc görüşmelerinin başlamayacağını söyleyen Başbakan De Villepin'e destek verdi. Chirac, "Üyelerinden birini tanımayan bir ülke ile müzakereler açılmaz" dedi. Le Figaro gazetesi, Chi- rac' ın sözleri için " Devlet Başkanı hiçbir zaman bu ka- dar ileriye gitmemişti" yorumunu yaptı. • 11. MUHATAPALMADI Dışişleri soğukkanlı Fransa Başbakanı De Villepin'in sözlerine karşın Ankara bu ülkeyle polemiğe girme niyetinde değil. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Na- mık Tan, "Kıbns sorununun ele alındığı yer Birleşmiş Mılletler'dir. Bu konuda polemiğe gırmek yer- siz olur" dedi. • 11. Sayfada AVRUPABASINI 'Uzlaşma bozuluyor' Belçika'nın Le Soir gazetesi, Fransa'nın "Kıbns Cumhuriye- ti"nin tanınmasını önkoşul olarak sunan ilk AB üyesi olduğunu bildır- di. Paris'in Yunanistan ve Rum Ke- simi'ni solladığını belırten gazete, De Villepin'in uzlaşmayı bozmakta olduğunu ima ettı. • 11. Sayfada TALATTAN ÇAĞRI 'Limanları açmaym' KKTC Cumhurbaşkanı, liman ve havaalanlannın Rumlara açılma- masını istedi. Talat, Rum Kesi- mi'nin tanınması durumunda Tür- kiye ıle tüm bağlannın kesileceğı- ni belirtirken Başbakan Erdoğan da bunun söz konusu olamayaca- ğını söyledi. • 11. Sayfada 14ABD askeri öldürüldü Bağdat'ın kuzeybatısındaki Hadise'de 14 Amerikan deniz piyadesi ile bir sivil tercüman yol kenanna yerleştirilen bombanın patlaması sonu- cu yaşamını yitirdi. Mart 2003'ten beri yaşamını yitirenAmerikan as- keri sayısı 1811 'e ulaştı. Irak'm Basra kentinde, bağımsız çauşan AB- D'li gazeteci Steven Vincent, kimliği belirsiz kişilerce uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü. ABD askerlerinin yaptığı baskınlarda çok sayı- da kişi çocuklarının gözleri önünde gözaltına alındı. • 10. Sayfada Çorum îskilip'te, müftünün 'ayakta işemenin günah olduğu' fetvasından sonra ilçedeki pisuarlar kaldınldı AKPTi başkanın işgüzarfağıSERVET SEYFETTİN METE ÇORUM - Çorum'un Iskilip ilçesi- nin AKP'li Belediye Başkanı Orhan Öztürk, ayakta işemenin günah oldu- ğunu öne sürerek ilçede fuvaletlerdeki pisuarlan söktürdü. Denizli'de vali yar- duncısı iken 28 Mart seçimlerinde Ço- rum'un Iskilip ilçesinde belediye baş- kanı olan Orhan Öztürk'ün karan tep- kilere yol açarken Ilçe Müftüsü Cahit Erdinç'in de birkaç kez cuma namaz- lannda ayakta işemenin günah olduğu- na yönelik fetvalar verdiği ortaya çıktı. CHP Iskilip Merkez Ilçe Başkanı Yu- suf Var, pisuarlar söküldükten sonra Başkan Oztürk'ü aradığını belirterek "Bana ayakta işemenin günah oldu- ğunu, bunun için pisuarlan kaldırdı- ğını söyledi. llçenin onlarca sorunu varken belediye başkanının pisuarla- rı sökmesine anlam veremiyorum" dedi. Karann ardından ilçe halkı da Öz- türk'e karşı ımza kampanyası başlattı. Aralannda Esnaf Odalan Başkanı ts- met Uslu'nun da bulunduğu yaklaşık 250 kişinin imzasının bulunduğu dilek- çede, sökülen pisuarlann bir an önce yerine takılması istendi. Tuvaletlerdeki pisuarlann kaldınlmasmm yurttaşlan mağdur ettiği belırtıldi. AKP'li Belediye Başkanı Orhan Öz- türk ise pisuarlan sadece günah olduğu için değil, temizlik ve tasarruf için kal- dırdıklannı açıkladı. Öztürk, "Beledi- yemize aylık tuvaletlerin su paraları 10 milyar liraya mal oluyordu. Diğer yandan temizlik açısından da bu pi- suarlan kaldırmamız gerekiyordu. Zaten dinen de günah olduğunu bili- yoruz. İlçe müftümüz de 2-3 kez ayakta çiş yapmanın günah olduğu yönünde fetva vermişti. Tek boyutu- nu düşünmek bu işi saptırmaktır" diye konuştu. TERÖR DORUĞU ERTELENDÎ Kerkiik'te 30 PKK bürosu ABD'li ve Iraklı yetkililer Kerkük'teki büro- ya, Kürdistan Demokratik Çözüm Partisi'ne ait olduğu gerekçesiyle herhangi bir müda- halede bulunamayacaklannı ifade ediyorlar. ITC Ankara Temsilcisi Ahmet Muratlı, Ker- kük'te 30 PKK bürosu olduğunu ileri sürdü. ANKARA (Cumhuri- yet Bürosu) - Irak, Türkı- ye ve ABD arasında bu- gün yapıhnası planlanan PKK doruğu ertelendi. ABD Dışişleri Bakanlığı sözcülerinden Tom Ca- sey, üçlü görüşmenın "bu haftanın ilerleyen gün- lerinde yapılmasının planlandığını, ancak tam zamanlama ve lojis- tik üzerinde çalışıldığı- nı" açıkladı. Dışişleri Ba- kanlığı Sözcüsü Namık Tan, Amerikalı ve Iraklı yetkililere, Türkiye'nin terör örgütü PKK'nın bir nevi uzantısı olarak gör- düğü kuruluşlann derhal kapatılması yönündeki çağnlannı yinelemeye MArkası Sa. 8, Sü. 3'te ERDEMÎR işçisi eylemde Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları'nda (ER- DEMtR)Arcelorfır- ması yetkililerinin in- celeme yapacağı söy- lentileri üzerine, işçiler geceyi fabrikada geçir- di. ERDEMtR ihalesi için ön yeterlilik alan firmalardan Arce- lor'un yetkililerinin te- siste incelemelerde bu- lunacağı duyumu üze- rine 16.30-00.30 mesa- isinde çalışan yaklaşık 2 bin işçi saat 08.30'a kadar fabrikada bek- ledi. • 13. Sayfada Bush'un tartışmalı önerisi ABD Başkanı Bush, pek çok muhafazakâr Hıristiyanın des- teklediği ve evrenin üsrün bir zekânın ürünü olduğunu ileri süren "akıllı tasanm" kuramına, okullarda e\Tİm teorisinin yanında yer verilmesi gerektiğini söyledi. Kilıse ve Devletin Aynhnası îçin Birleşen Amerikahlar Örgütü, Bush'un söz- lerini "Sorumsuzca" şeklinde değerlendirdı. • 8. Sayfada ÎSTANBUL'DA SICAKALARMI M 8. Sayfada HU'CULARDAN AİHM TEHDlDl M 13. Sayfada TRABZONSPOR ELENDI MSpor'da GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Aczin Kamtları Amerika, Fener Patriği Bartholomeos'u uluslara- rası din lideri ekümenik olarak tanımhyor. 82 yıl önce bu sorunu Lozan'da çözen Türkiye Cumhuriyeti'nin bugünkü hükümeti Amerika'nın bu tutumuna tepki gösteremiyor. PKK bir parti kurdu, adı Demokratik Çözüm Par- tisi. Kerkük bürosuna bayrak çekti, bayrağın indiril- mesi için girişimler başlayacağını anlayınca büronun MArkasıSa.8,Sü.rde -s m-ğ Z* «a.i*^ apçılarâd kakılap!ığı..şiir" met çelik hep uzaklarda Kayseri 7bebek daha yaşamını yitirdi Trakya Üniversitesi ile Manisa Doğum ve Ço- cuk Bakımevi Hastane- si'nin ardından bu kez Ercıyes Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Has- tanesi'ndeki Yeni Doğan Ünitesi'nde 7 prematüre bebek yaşamını yitirdi. Servis sorumlusu Prof. Dr. Neşide Çetin, ölüm- lerin enfeksiyondan kay- naklanmış olabileceğini belirtirken Başhekim Prof. Dr. Mehmet Doğanay, "Enfeksiyonun en büyük nedeni de ser- vıstekı yoğunluk" dedi. RECEP BLLUT'un haberi I 8. Sayfada YAŞ toplantısı 6 irticacı personele ihraç Yüksek Askeri Şûra'da, tamamı irticai faaliyetle- re katıldıklan gerekçe- siyle 6 personelin TSK ile ilişiğı kesildi. Hükü- met üyeleri Erdoğan ve Gönül ihraçlara yine şerh koydular. Hava Kuvvet- leri Komutanlığı'na Or- general Faruk Cömert, Deniz Kuvvetleri Komu- tanlığı'na da Oramiral Yener Karahanoğlu geti- rildi. Toplantılarda alınan kararlar, Cumhurbaşkanı Sezer'in onayının ardın- dan bugün kamuoyuna açıklanacak. • 5. Sayfada 2 kişi öldü Pendik'te patlama 1stanbul Haber Servisi - Istanbul'un Pendik ilçesi Batı Mahallesi'ndeki Ada Tesisleri'nde dün gece saat 00.10'da mey- dana gelen patlamada iki kişi yaşamını yitirdi. Çöp konteynerlerinde meyda- na gelen patlamada çev- redeki çok sayıda araç da hasar gördü. Yaşammı yi- tiren yurttaşlann çöp konteyneri yanındaki otomobilde bulunduklan öğrenildi. Patlamanuı ne- denini belirlemek üzere inceleme başlatıldı. Adidas Reebok'ı alıyor Alman spor ürünleri üreticisi Adidas, mali yönden güç kaybeden ABD'li rakibi Reebok'ı 3.1 milyar Avro'ya satın alacağını açıkladı. Birleşme gerçekleşirse Adidas piyasadaki en büyük rakibi olan ve 10 milyar Avro'luk cırosu bulunan Nike'a bir adım daha yaklaşmış ola- cak. Adidas Yönetim Kurulu Başkanı Heiner, bu karann şırket için stratejik bir kilometre taşı olduğuna dikkat çekti. • 13. Sayfada Bugün Cumhuriyet le birlikte... GUNDEM MUSTAFA BALBAY The PKK! Terör örgütü PKK Irak'taki kar-maşanın bir parça- sı olarak adım adım güçlendiriliyor. Bir maşa işleviy- le neleri kaldınp neleri kaldıramayacağını zamanla göreceğiz. önce Irak'ın genel fotoğrafına bakalım... Anayasanın hazırlanış çalışmaları kötü gidiyor. 15 Ağustos'ta tamamlanması beklenen anayasa için ek süre istenebilir. Anayasada temel referansın Is- MArkasıSa.8,Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog