Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

3 1 AĞUSTOS 2005 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA ZAFER BAYRAMI Orgeneral Büyükanıt, 30 Ağustos Resepsiyonu'nda terör nedeniyle toplumda yaşanacak aynşmaya dikkat çekti Tilistinleştirmek istiyorlar'ANKARA (Cumhuriyet Bûrosu) - 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle verilenresepsıyondako- mutanlar son dönemde artan terör eylemlerine iliş- kin uyanlarda bulundu. Genelkurmay Başkanı Or- general Hilmi Ozkök, "Bütün aktörler ne yaptı- ğmın farkına varmalT dedı. Kara Kuvvetleri Ko- mutanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt, Türkiye "nın Filistin halıne getınlmek ıstendığını belirterek terör nedeniyle toplumda yaşanacak aynşmaya dikkat çekti. Büyükanıt, "YamızcaDoğu'ya,Gü- neydoğu'ya değü, Bati'ya da dikkat edin. İkisini birtikte anaüzedin. Eğer birileri ajite ediyor ve bir kalkışmaya çeviriyorsa, ona tepkiolarak başka yer- felaketi oiur" dıye konuştu. 'Baü'dan gelen tepkilere dikkat' Genelkurmay Başkanı Orgeneral Özkök'ün Gazi Orduevi'nde verdiği resepsıyonda terör- le ilgili mesajlar dikkat çekti. Teröre ilişkin so- rulara kısa yanıt veren Özkök, "Olaylan de- ğerlendirmeye gerek var mı? Her şey ayan be- yan ortada. Herkes sorumluluğunu idrak etme- K. Oyunun bütün aktörieri ne yapüguım farla- na varmah. İşte bu çok önemli bir konu" değer- lendırmesini yaptı. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Büyükanıt, gazetecilerin sorulan üze- rine net uyanlarda bulundu. Büyükanıt, "Tür- 1. ORDU KOMUTANI BAŞBUĞ: KuÛamalar bölücülere engüzelmesaj lstanbul Haber Servisi - Istanbul'da düzenlenen 30 Ağustos törenlerinın komutanı Tuğgeneral thsan BalabanİL 30 Ağustos zafennin Türk milletının özgürlük ve bağımsızlığa olan tutku- sunu gösteren kutsal bir abıde olduğunu belir- terek "Bu zafer, Türkiye Cumhuriyeti'ni yık- maya, onun laik, denıokratik ve üniter yapısını değiştirmeye kastedecekiere karşı Türk niiDeti ve onun bağrmdan çıkan ordusunun çeuldeşmiş iradesinin örneğidir'' dedı. 1. Ordu Komutanı Orgeneral tlker Başbuğ da, TSK'nin halkın bö- lünmez parçası olduğunu vurguladı. îstan- bul'daki ilk tören, Taksım Cumhunyet Anıtı'na lstanbul Valısı Muanuner Güler, 1. Ordu Ko- mutanı Başbuğ, Büyükşehır Beledıye Başkanı Kadir Topbaş ve dığer ilgililerce çelenk konul- masıyla başladı. Anıt Şeref Defteri'ni imzala- yan Başbuğ, Atatürk'e hıtaben şunlan yazdı: "Çağdaş uvgarhk düzeyinin üzerine çıkümasun bedef alân. bu hedefe uİaşmak için aial ve Umin yol göstericiliğini kabul eden, biztere en büyük mirasuı olan Atatûrkçü düşünce sistenü bütün görevlerimizde temel rehber olacakur™" Yatan Caddesi'ndekı törenın komutanı Tuğgeneral Balabanlı, yaptığı konuşmada, bugünün, Türk milletını Anadolu'dan atmak ısteyen güçlenn mağlup edıldığı gün olduğunu belırtti. Bala- banlı özetle şöyle konuştu: "Türkiye Cumhuri- yeti Devieti'nin bölünmez bütünlüğüne yönel- miş her türlü tehdidi ortadan kaldırmadaki kararhhğımız, Türkiye Cumhuriyeti'nin sonsu- za kadar yaşayacağının teminandır. Atatürk ilke ve inküaplan azimle korunacaktuv" Yurttaşlaria sohbet Törenin ardrndan lstanbul Vabsı Güler, Orge- neral Başbuğ ve Büyükşehir Belediye Başkanı Topbaş, yurttaşlarla sohbet ettiler. Başbuğ, ga- zetecilerin "Törende halkın atmosferini nasıl bukhınuz" sorusunu, "lstanbul halkmm kaûh- mından mutiuyum" dıye yanıtladı. "Yurttaşla- nn buradaki mesajın Türkiye'yi böimek iste- yenlere en güzel mesaj oldugu >önünde açıkla- malan oldu. Siz ne düşünüyorsunuz" sorusu üzerine de îlker Başbuğ, "Aynen kaühyonım. Türk halkının, Silahlı Kuvvetier ve devletiyle bütünlüğünün en güzel göstergesi" dedı. khe için en körü senaryo, ben açık ve kısa söy- lerim: Türkrve Filistin habne getirilmek isteni- yor. Türkiye'de oynanmak istenen bir oyun var. Kimse bu oyunun parçası olmaman. Basit bir PKK olayı değü" diye konuştu. *Yasal bir parti organize ediyor' Batman'da yaşanan olaylara da dikkat çeken Bü- yükanıt, DEHAP'ı ima ederek eleştınlerinı dile getirdi. Büyükanıt, "Batman'daki olaylara ba- kuı. Otobüs üzerinde eller havada~ Peki bunu ldm organize ediyor. Yasal bir parti organize ediyor" dedı. Doğu ve Güneydoğu'da yaşanan olaylan sa- dece bu bölge ile sınırlı değerlendirmemek ge- rektiğinı, bunun batı bölgelerine yansımalannın önemli olduğunu \airgulayan Büyükanıt, şu de- ğerlendırmeyı yaptı: "Yaİnızca Doğu ve Güney- doğu'ya değil, Ban'ya da dikkat edin. Bu Türki- ye'yi nereye götürür size soruyorum. Eğer birile- ri ajite ediyor ve bir kalkışnıaya çeviriyorsa, ona tepki olarak başka yerlerde reaksiyon meydana gelirse, işte bu Türkiye'nin felaketi ohır." Ne gibı önlemler alınabıleceğinin sorulması üzerine Büyükanıt, "Bunun adresi Silahh Kuv- vetler degiL TSK'nin göre>i yasalar çerçevesin- de terörle mücadele etmek. Dağda silahh terörist- le mücadele, terörle mücadelenin en kolay yanı. Ama o hale getirildi ki terörisderi etkisiz hale ge- Ankara'da Atarürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene askeri ve sivil erkân kaüldL tstanbul'da Vatan Caddesi'nde yapılan kutlamalara özellikle çocuklar ve gençler büyük ilgi gösterdi. Bursa'daki törende ağzındaki emzikle asker selamı veren küçük bir çocuk halkın ilgini çekti. (Fotoğraflar: SERKAN YILDIZ / AA) Ağrı Dağı'na zafer tırmanışı tstanbulHaberServisi-Türkıye Dağ- cılık Federasyonu'nun öncülüğünde bir araya gelen yaklaşık 100 kişilik dağcı ekibi, Zafer Bayramı nedeniyle Ağn Dağı'na zırve tırmanışı yaparak tüm Türkiye'nin bayramını kutladı. Türkiye Dağcılık Federasyonu"nca 1980'li yıllardan itibaren geleneksel olarak düzenlenen Ağn DağYna zafer tırmanışı bu yıl da coşkuyla gerçek- leştirildı. Türkiye'nin çeşitlı kentlerin- den gelen 100'eyakın dağcı, 5btn 137 metre yüksekliğindeki Ağn Dağı'na tırmandı. Ekip, dün gerçekleştırüen zorlu tırmanış sonunda buzullarla kap- lı zırveye ulaştı. Ekip, 68'lıler Vakfi Başkanı SönmezTargan aracdığıyla, bü- tün 68 kuşağının, Cumhunyet gazete- sının ve Türk halkının Zafer Bayra- mı'nı kutladı. Saygı duruşunda bulu- narak Türk bayrağı açan grup, fotoğ- raf çektirip zirve defterini imzaladı. Resepsiyonda, Cumhur- başkânı Sezer ve eşi Sem- ra Sezer, TBMM Başka- nı Arınç, Başbakan Er- doğan, Anayasa Mahke- mesi Başkanı Tuğcu, CHP lideri Baykal, ba- kanlar. yüksek yargı or- ganlanmn temsikrileri, yabancı mis\on şefleri, uluslararası örgütlerin temsilcilerinin \-ani sıra çok sayıda davetü yer al- dL(KÖRAYAVCİ) tirdiğinde Silahh Kuvvetier hedef haüne geliyor. Bö\1e bir şey olabilir mi?" diye konuştu. AB sü- recıne terörün etkılerinin anımsatıhnası üzenne Büyükanıt, bu konuda konuşmasının pohtikaya girmek olacagım belırtti. Büyükanıt, "Ben gö- re\imi yapanm. Bazen gü\enlikle ilgili konuştu- ğumuzda asker nıye konuşuyor' diyorlar, Gü- neydoğu'daki güvenfik sorunu\lailgili Gerets mi konuşsun" dedi. Günümüzde yaşanan olaylann basit bu- PKK olayı olmadığını belırten Büyü- kamt, yaşananlann Kuzey Irak ve Iran'dakı ge- lışmelerle birlikte değerlendirihnesi gerektiğnıı vurguladı. Büyükanıt, teröre dışandan gelen des- teğe ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Bü- BURSA'DAGERGİNLIK Atatürk posteri 'unutuldu' Yurt Haberleri Servisi - 30 Ağus- tos Zafer Bayramı yurt genelinde coşkuyla kutlandı. Ancak Bursa'da törenlerin yapılacağı alanda Ata- türk posteri bulunmaması, Af- yon'dakı Zafer Müzesi'nin kapah ol- ması tepkilere yol açh. Adana'da AKP mületvekilleri Atatürk Anıtı'na çelenk koyma törenine katılmadı. IZMİR'dekı törenlere, Izmir Va- lisi Oğuz Kağan KöksaL Izmır Bü- yükşehir Beledıye Başkanı Aziz Ko- caoğlu, Ege Ordu Komutanı Orge- neral Fethi RemziTuncel \ e yurttaş- lar katıldı. Afyon'da Başkomutan Meydan Muharebesi'nın planlan- dığı "Zafer Müzesi"nin kapaü ol- ması halkın tepkisine neden oldu. BURSA'da kutlamalann yapıl- dığı Atatürk Caddesı üzennde Ata'nın postennin bulunmaması tepki çekti. ADD Bursa Şubesı Baş- kanı Lütfii Kırayoğhı, "Yetkmier, Atatürk postennin olmadığına iliş- kin başvumlanmıza. "O bızım yü- reğımızde' yanıonı vtrdiler. Bu man- ükla 'Milli bayramlanmız da yüre- ğımızde' denflerekkuüanmaması ge- rek. Yapılmak istenen budur" dedı. KOCAELİ'nde düzenlenen tö- rende CHPmilletvekilleritzzetÇe- tin ve SaHh Gün ıle CHP Kocaeli tl Başkanı Cevdet Banş, kendilerine protokolde yer aynlmadığı gerek- çesıyle töreni dışandan takip etti. ADANA'da Atatürk Anıtı önün- de yapılan törene AKP milletvekil- leri katılmadı. ANTALY\'da törenlerin Konya- altı Caddesi'nde yapılması protesto edildi. DSP liderinin mesajının yer aldığı pankartın gökyüzünde dolaş- tınlmasuıa izın verilmedı. DtYARBAKIR'da geçen yılki kut- lamalardaprotokolün geçtiğı güzer- gâhta üç bomba bulunmasuıın ar- dından bu yıl geniş önlemler alındı. Törenler coşkulu geçti. yükamt, Danimarka'nın bölücü örgütün televiz- yonuna yayın olanağı sağladığını anımsattı. Danimarka'ya sert eleştiri Büyükanıt, şu değerlendirmeleri yaptı: "Da- nimarka NATO müttefüa değü mi? AB'ye gi- rersek\annriEdaolrnayacakrnı?PKKDannnar- ka'da te^izjon >ayuu yapr> or. Yahuz televizyon yayını değil operatif görev \apı\ or. Bir askeri bir- Hk harekeüense yajınını kesip operasyon istika- metini söylüyor. Operasyordarda ölen terörist- lerin isimlerini aileleri anında öğreniyor. Bütün düm a teröre karşı ortak tavır alma eğifimindev - ken müttefikler ni> e bize yardım etnüyor. Müt- tefik bir ülkenin terörist örgüte ya>ın olanağı ver- mesini hazmedemiyorum." Cömert: Ankara'ya bakmak lazım Resepsiyonda, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Faruk Cömert de Doğu ve Güney- doğu'dakı terör olaylanyla ılgılı sorulan yanıt- ladı. Terörün yeniden tırmanmasında halkın su- çu olmadığını belırten Orgeneral Cömert. "Hal- km suçu yok, halk aç v e işsiz. tşsiz genç dağa ÇH kmca bir ne\i onore oluyor" dedi. Gazetecile- rin bu durum niye böyle sorusu üzerine ıse Cö- mert "Çok uzaklara bakmanıza gerek yok. An- kara'ya bakmanız yeterK" dıye konuştu. Geniş katılımlı törenlerde Atatürk Cumhuriyeti'nin sonsuza kadar korunacağı mesajı verildi Ankara9 da büyük coşkuANKARA (Cumhunyet Bürosu) - 30 Ağus- tos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Günü, başkentte çeşitli etkinliklerle kut- landı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral HilmiÖz- kök, TSK'nin Atarürk Cumhunyetı'ni canı pa- hasına koruyacağını \oırguladı. Ankara Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleştirilen gösteri izleyıcilerden yoğun ilgi gördü. Zafer Bayramı kutlamalan dün TSK komuta heyetinin Anıtkabir'ı ziyareti ile başladı. TSK heyeti adına Orgeneral Özkök, mozoleye üze- rinde Türk Sflahh Kuvvederi" yazılı hrmızı be- yaz karanfillerden oluşan çelengi bıraktı. Misak- ı Mılli Kulesi'ndeki Anıtkabır Özel Defteri'ni imzalayan Özkök şunlan yazdı: "Çağdaş Tür- kiyeCumhuriyeti'ninkurucusu Ulu Önder Ata- türk.» 30 Ağustos Zafer Bayramı'mn 83. yıldö- nümünü gunnia kuüamanm heyecanı içerisin- 'de \üksek huzurlannızdayız. Bu zafer, vatamiş- KEMALİN ASKERLERİ CÖREV BAŞINDA' Kara Harp Okulu'ndan mezun olan 156. dö- nem teğmenler, Cumhurbaşkanı Sezer"in de ka- tıldığı törende diplomalannı aldı. Kara Harp Okulu Komutanı Tümgeneral RehaTaşkesen, "Teğmenlerüniz, Gazi Mustafa Kemal Ata- türk'ün Cumhuriyetordusuna bir an önce ka- olmakve Kemal'in askerleri olmakiçin büyük galaltmdaolanbirulusun,senin önderi^inde tam bağımstdık hedefıne kttıflenerekolağanüstü >ok- hık ve güçlüklerle verdiği destanlaşnuş bir mü- cadelenin son halkasıdır. Şüphen olmasın ki, TSK, yaşadığmnz bu gönençb' günlere nezorhık- la ulaşnğımi7m bilincinde olarak kutsal emane- tin olan güzel vatanmnzı, kurduğun çağdaş Cum- hurryetin temel niteüklerini \e devletin ülkesi ve heyecan yaşamaktadır" dıye konuştu. Kara Harp Okulu'ndan mezun olarak bugün TSK saflannda göreve başlayan genç subaylar \'u- ral Dizdaroğlu ve Ebru Çetin. mezunlar adı- na yaptıklan konuşmada, 30 Ağustos destanı- nı yazan Türk ordusunun, mılletınden aldığı güçle yoluna devam edeceğini vurguladılar mifletiyie bölünmezbütünlüğünü canı pahasına koruma ve koüamaya de^am edecektir. Manevi varhğın, ilke ve devrimlerin. sonsuza kadar biz- lere güç vermeye ve ilerlemekte olduğumuz yo- hı a\dınlarmava devam edecektir. Minnetve şük- ran duygulan içerisinde, huzurunuzda saygıyla eğüiyorum. Ruhun şâd olsun." Genelkurmay Karargâhı Şeref Salonu'nda dü- zenlenen törende Özkök ve kuvvet komutanla- n kutlamalan kabul etti. Törene Özkök'ün ya- nı sıra Kara Ku\~v etleri Komutanı Orgeneral Ya- şar Büyükanıt Denız Km'vetlen Komutanı Ora- miral YenerKarahanoğlu ve Hava Kuvvetleri Ko- mutanı Orgeneral Faruk Cömert de katıldı. TBMM Başkanı Büknt Annç, Başbakan Tay- yip Erdoğan, CHP liden Deniz Baykal, diğer muhalefet liderleri ve üst düzey devlet organla- nnın temsılcıleri komutanlara tebriklennı sun- dular. AKM'deki törenlere Cumhurbaşkanı Ah- met Necdet Sezer, Erdoğan, Dışişlen Bakanı AbduDah Gül ve bazı bakanlar katıldı. Tören- lerde Baykal yer almadı. Konuşmalann ardın- dan TSK'ye bağlı birlikler gösteri yaptılar. Pa- raşütle atlayan rim, Atatürk posteri ve Türk bay- rağını şereftribününe sundu. Resmi geçit, "Türk Yıldjzfan"nm gösterisıyle sona erdi. Özkök ve komuta heyeti Devlet Mezarüğı'nı ziyaret etti. ResepsiyoDda Semra Sezer ile Özenç Özkök sohbet etti Terör decerlendirmesi Erdoğan'a göre Batman olayı büyütülmemeli • Batman'ın Beşiri ilçesinde bölücü örgüte yönelik operasyon sırasında çıkan olaylan değerlendıren Başbakan Erdoğan, eylemlerin "'toplaına" bir grup tarafından gerçekleştirildiğinı ve arkasında hıçbir kamuoyu desteği bulunmadığmı savundu. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Cumhur- başkanı Ahmet Necdet Sezer. terör eylemle- riyle ilgili olarak yaptığı değerlendirmede, "Srvil toplum kuruluşlan, siyasi partikr han- gi rotö oynadıklarmı yaptiklan eylemin hangi işlevi gördüğünü çok i>i hesap etineH" dedi. Başbakan Recep Tayvip Erdoğan. Batman'da terör operasyonu sırasında vaşananlan, "Olayian büyütmemek lazım, toplama kala- bank, kamuoyu destekleri yok" sözleriyle de- ğerlendırdı. CHP Genel Başkanı Deniz Bay- kal da "Geçmişte Balkanlar'da >aşannuş olaylan anınısamak gerekiyor. Türkiye'yi Balkanlaştirmak isteyenler mi var? Bunlara dikkat etmek gerekiyor" dıye konuştu. Başbakan Erdoğan'a 30 Ağustos resepsiyo- nunda, Batman'ın Beşiri ilçesınde bölücü ör- güte yönelik operasyon sırasında çıkan olay- lar anımsatıldı. Olaylann büyütühnemesi gerektığını savunan Başbakan Erdoğan, "Eviem \-apanlar toplama kalabahk, bindirfl- miş kalabahk, arkalannda hiçbir kamuoyu desteği yok. Terörle mücadelemiz aynı karar- hhkla sürecek" değerlenduTnesmı yaptı. Baykal: Balkanlar anımsanmah CHP Genel Başkam Baykal da resepsıyonda gazetecilere yaptığı değerlendirmede şunlan kaydetti: "Felaket senanosu yazmak istenü- yorum. Durumu çıplakhgı ile ortaya koyup bir gergnüik yaratmak, herkesi telaşlandır- mak istemrv orum. Biz bu konulardaki görü- şümüzü başından beri sö\ ledik. CHP künile- rinin konuvn hiç anlamadığı günlerde bile bu olaylann yönünü topluma gösterdi Dik- katie takip ediyonız. Geçmişte Balkanlar'da yaşanmış olaylan anımsamak gerekiyor. Türldye'>i Balkanlaştirmak istejenler mi var? Bunlara dikkat etmek gerekiyor. O böl- ge o noktaya nasıl getirildi, kinıler getirdi, dikkatle rurmak gerekhor." Baykal sanatçı Büknt Ersoy'un hakkındaki ıddialanyla il- gili olarak da "Yakında düzenleyeceğim bir basın toplanbsmda belgeler açıkİamayaca- ğım. ama toplumun sahiplennıesinden dolayı çok içten duygulanmla. topluma teşekkür edeceğim. Bu, Türki>'e demokrasisinin bir sınavdan yüz akıyla çıkması anlammı taşıyor. Demokrasi ve toplum bakımından lavanç verici bir tablo oldu" yorumu yaptı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog