Bugünden 1930'a 5,466,868 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 31 AĞUSTOS 2005 ÇARŞAMBA HABERLERIN DEVAMI TURKIYE Istanbul Edirne Kocaelı Çanakkale Izmir Manisa Aydın Denizli PB PB PB PB B B PB B 30 31 30 31 35 36 38 35 Zonguldak PB 27 Antalya Sinop Samsun Trabzon Giresun Ankara Eskışehir Konya Sıvas PB PB PB PB PB PB B B 29 28 28 28 29 29 28 26 Adana B 36 B 37 Kars Mersin Diyarbakır Şanlıurfa Mardin Siirt Hakkân Van B B B B B Y Y 33 35 36 35 35 29 24 Y 22 Yurdun kuzey ve doğu kesimleri par- çalı bulutlu, Doğu Ka- radenız'ın doğusu ıle Doğu Anadolu'nun doğusu sağanak ve gok gürultulu sağa- nakyağışlı, dığeryer- ler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sı- caklığında onemlı bır değışıklık olmayacak. DIS MERKEZLER Oslo Helsınki Stockholm Londra Amsterdam Brüksel Parıs Bonn B B B Y PB PB Y PB 19 19 21 29 28 29 30 26 Berlin Budapeşte Madrid Viyana Belgrad Sofya Roma Atına B PB PB PB Y PB PB PB 24 28 34 26 25 24 29 31 Moskova Aşkabat Astana Taşkent Bakû Bışkek Tiflis Kahire Y B Y PB Y PB < B 16 30 15 29 28 27 25 34 Münih B 24 Zürıh PB 28 Şam B 36 Açık Parçaiı tHjlutlu Sısl ^ Çok bulutlu ı Yağmurlu Kariı Gok gurultûlü GrUNCELcÜNEYT ARCAYÜREK • Baştarafı 1. Sayfada uzaklaştırılırken 30 Ağustos zaferini sağlayan ko- mutanlıkTürk-Kürt ortaklığının zaferi diye göste- rilmedi henüz. Bugün karşılaştığımız sorunların üstesinden gelebilmek için ulusa 83 yıl öncesi anımsatılıyor. Fakat nedense 83 yıl önce zafer kazananların, Mustafa Kemal'e, sonradan devrimlerine inan- mış, siyasal eğilimlere boyun eğmemiş bir avuç asker-sivil kadronun bugün yerinde yeller estı- ğinden söz edilmiyor. Zaferi, bir konuşmasında Mustafa Kemal, "Ina- nanlar kadar inanmayanlar da haklıydı" diye nite- ledi. Atatürk, yarattığı çağdaş dünyaya inananla- rın giderek azaldığına, inanmayanların giderek mesafe aldığına bakarak bugünleri nasıl değer- lendirirdi acaba? Asıl korkmamız gerekenler, mesajlarında Ata- türk'ü öven iktidar sahipleri! • • • Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, 30 Ağustos nedeniyle yayımladığı mesajda, Türkiye Cumhuriyeti'nın anayasada çizilen "tekil yapısı, ülkesi ve ulusuyla bölünmez tümlüğünün koruna- cağını" bir kez daha yineledi. Elbette bu hedef sonsuza dek korunacak bir hedef ve fakat, son yıllarda giderek hızlanan, ne yazık ki Mustafa Kemal'in açtığı yoldan bugünle- re gelen, yazar-çizerin, politikacının önayak oldu- ğu olaylar tersi yönde gelişmeler gösterıyor. "Kurtuluş Savaşı'nda doğulusu, batılısı, kuzeylisi, güneylisi ile tüm Türk ulusu tek vücut olarak direniş" göstermişken bugün doğulusunu batılısından ayrı gören ve gösteren çabalar Türkiye Cumhuriyeti'nin tekil yapısını ve tümlüğünü tehdit ediyor. Mustafa Kemal'in "Ne Mutlu Türküm Diyene" sloganına yazılarda, dövizlerde, manşetlerde ve söylevlerde rasthyor musunuz? • • • Rastlamanız olanaksız. Zira her telden çalan- lar ülkesi burası. Atatürk'ün Batılı olmak hedefini, her ne olursa olsun AB'ye kul olmak diye anlayan ve anlatan- lar üreyerek çoğalıyor. örneğin bu ülkede Cumhurbaşkanımızın tarif ettiği ilkeleri ve ıçerdiği anlamı anlatacak ne bir ders saati var ne de kurslar aracılığıyla halkın bil- gilendirilmesini sağlayacak hazırlık. Ama Islamcı gazetelerde (kaçak) Kuran kursla- rı ilanları giderek artıyor. TCY çıkarılırken tartışma kaçak Kuran kursları- nı da kapsayan 263. madde üzerinde yoğunlaş- mıştı. Maddenin kaçak Kuran kurslanna yol açtı- ğını öne süren görüşleri AKP iktidarı dinlemedi. Bu türden "eğitici çabalarda" bulunanlara verilecek hapis cezasını para cezasına çevirdi. O zamankı tartışmalara Başbakan'ın verdiği yanıtı anımsaya- rak TC'nin "Atatürk ilke ve devrimleri ışığında ku- rutuş ilke/erinin" ne hale geldiğine veya getirilmek istenildiğine karar verebiliriz, şöyle demişti: "...Kaçak Kuran kurslan ifadesi çok çirkin. Bu millet Müslümandır. Kendi kitabı Kuran 'ı da rahat- lıkla öğrenir." 83 yıl önce ve sonraki yıllarda kadrolar "dev- rimlere inanmış" kadrolardı. Bugünkü iktidar ve kadroları "Islama inançlı" kadrolar... SÖYLEŞİ ATTİLÂ İLHAN "...Bir 'Parantez1 Daha!.." • Baştarafı Arka Sayfada Çelebi ve Pirî Reis'fen, bahsedersen, 'genci' oluyor- sun?) Aydınlığı savunmak' yeterll mi? (Tesbrt/24. ...klasikşemaya göre gelişmiş Batılı ül- kede, aydının 'aydınlıkçı' olması yetertidir; çünkü kültürü başka, ecnebi ve emperyalist bir kültürün tehdidi altında değildin bu bakımdan, ümmet kültü- rünü eleştirerek değerlendirir, kendi kültürünü göklere çıkanr; o kadar ki, aynı zamanda emperyalist oldu- ğu için, bu kültürü, başka halklara dayatmaya kal- kışır. Oysa, bizimgibi, imparatoıiuğunun sonbirikiyüzyı- lı, yan sömürgeyaşanmış, kültürü ileri aşama diye, kök- len'nden kopanlıp, emperyalistin kültürüne bağlanmış ülkelerde, durum farklı: onlarda anti/emperyalist ol- mak diye bir sorun yok, çünkü kendisi emperyalist, bu bir; laikliği de, zamanla 'zararsız' bir hale dönüş- türmüş; oysa sen böyle bir riske girersen, hem ulu- sal kültüründen olursun, hem de kültürüne bağlan- dığın ülkenin sömürgesi! Mustafa Kemal Paşa, bu- nubildiği, en azından sezdiği içindir ki, anti/Emper- yalizm'i inkılâbının en önemli ilkesi saymıştır; 'hür- riyet ve istiklâl-i tam' ne demek, tastamam bu!.. Onun taJihsizliği, uygulamaya geçince meydana çı- kıyor.) Câzi'nin asla affetmediği... (Çağnşım/3. ...galiba anlatmıştım, Mecelle'n/n ye- rine, ulusal bir medeni kanun hazıriamalannı istediği, bunun için üç yıl da mühlet verdiği, Cumhuriyet'ın(!) hu- kukçulan, üç yıl sonra ona, 'Isviçre Kanun-u Mede- ni'sini çevirmeyi önermişlerdir. kafalan bu mertebe 'ileri Tanzimatçı', yani sömürgeleşmiş! I. TürkTarih Kongresi nde, Yusuf Akçura -kien bü- yüklerimizdendir- üç gün boyunca okuduğu söylevin- de, genç cumhuriyet tarihçilennin neyinieleştirirbilirmi- sınız? Avrupa Tarihini, -çocuklanmıza okutacağı- mız ulusal tarihimizi bile- Batılı yazarlann kitapla- nndan kopya çekip aktarmış olmamızı! Halbuki Türk aydını, hanidirkendisıni 'ilerici' ve 'inkılapçı' saymak- tadır; bunu iki şeye dayandmyor, laikliğe ve Bat kül- türünün üstyapısına sahip çıkmasına, -giyim kuşam- dan süsepüse, edebiyattan musikiye vs.-onu 'taklit et- mesıne'/Buna kargalarbile gülen Zira bu özellik, Ba- t'nın yüzyıllardır sömürge olarak kullandığı ülkeler- de, eliyle yetiştirdiği 'komprador' aydınlara 'yakış- ördığı' ozelliktir. Onun içindirkiGâzi, inkılâb'mfeme//neanti/Emper- yalizm'i (Istiklâl-i tam ve Hürriyet'i) koymuştu; onun içindir ki, ülkesinın tarihıne de, geleneğine göreneğine de, sahip çıkıyor; inkılâp bahsinde, şiddete gitmiyordu: Peki, 'asılanlar' diyeceksiniz? Hele dıplerinıbirazkur- calayın, din namına, ırk namına, hürriyet namına sa- vaşır görünseler de, arkalannda mutlaka 'emper- yalist' bir devlet, bir 'dürtücü' mevcuttu. Gâzi'nin asla affetme<1iği de budur.) Magandalara ömür boyu Yeni TCY, düğün ve maç sonrasıya da kalabalık ortamlarda havaya ateş ederek insanların ölümüneya dayaralanmasınayol açanlara verilen cezaları arttırdı EMİNE KAPLAN ANKARA - Yeni Türk Ceza Yasası (TCY), kalabalık ortam- larda havaya ateş ederek insanla- rın ölümüne neden olan kişilere ömür boyu hapis cezası verilme- sini öngörüyor. Yasanın kısa bir süre önce yürürlüğe girmesi ne- deniyle topluma yansımalannın zaman alacağına dikkat çekiliyor. Istanbul Oniversitesi Hukuk Fa- kültesi öğretim üyesi Doç. Dr. A- dem Sözüer, Türkiye'de insanla- nn yasalann nelergetirdigini bil- mediğini belirterek "Yeni TCY ile mahkemeler hiiküm verme- ye başladıkça topium da bu ko- nuda bilinçlenecektir" dedi. Yeni TCY, düğün ve maç son- rası ya da kalabalık ortamlarda havaya ateş edilerek insanlann ölümüne ya da yaralanmasına y- ol açanlara verilen cezalan arttır- dı. Kişilerin yaşamı, sağlığı veya malvarlığı bakımından tehikeli olacak biçimde ya da kişilerde korku, kaygı veya panik yaratabi- lecek tarzda silahla ateş eden ki- şiye 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası verilmesi öngörülüyor. 'Olası kast^ TCY'ye girdi" Ancak TCY'ye ilk kez giren "olası kast" kavTamıyla kalaba- lık ortamlarda havaya ateş ederek ölüme ve yaralanmaya yol açan kişilere verilecek ceza daha da arttınlıyor. Buna göre, bir düğün- de ya da bir maçtan sonra çevre- deki insanlann ölebileceğüıi ya da yaralanabileceğüıi öngörme- sine karşın silahla havaya ateş e- den kişilerhakkında "olası kast" hükmünün uygulanması söz ko- nusu olacak. Bu durumda söz ko- nusu kişi hakkında "kasten adam öldürme" ya da "kasten adam yaralama" suçlanndan hüküm verilmesi gündeme gele- bilecek. Yeni TCY, kasten adam öldürme suçuna ömür boyu ha- pis, kasten adam yaralama suçu- na ise 3 yıla kadar hapis cezası ve- GÜNEŞENERJtSlYLE ÇALIŞANARAÇLAR YARIŞTI Türkiye'de ilk kez düzenlenen Formula-G Güneş Arabalan Yarışı'nı Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Robot Top- luluğu'nun Ort takımı "MES-e" adlı araeıyla kazandı. (AA) Formula-Gy nin galibi ODTÜ • Baştarafı 1. Sayfada kun, 2060 yıllanna doğru bili- nen doğalgaz ve petrol kaynak- lannın tükeneceğine dikkat çe- kerek alternatif enerjinin büyük önem taşıdığını kaydetti. Konuşmalann ardından, Mal- tepe Özel Coşkun Fen Lisesi'nin "Ayçiçeği" adlı güneş arabası ile pistte bir gösteri yapıldı. Bilim ve Teknik Dergisi Yazı- işleri Müdürü Raşit Gürdilek, bu aracın sürücüsü lise 2. sınıf öğrencisi 15 yaşındaki Merve Akdeniz'e özel şov ödülünü verdi. Ardından l'i lise, 15'i de üniversite takımlanndan oluşan 16 takım start aldı. Istanbul Park Pisti'nde yapılan yanşa, 1 'i lise, 15'i de üniversiteden olmak üze- re toplam 16 takım, kendi yap- tıklan güneş enerjisiyle çalışan araçlanyla karüdı. Yanş sonunda, ODTÜ Robot Topluluğu Ort takımı, "MES- e" adlı araeıyla 5.3 kilometrelik pistte 8 tur atmayı başaran tek takım olarak birinci geldi. Pist- teki 8 turu ortalama 32 kilomet- re hızla 1 saat 47 dakikada ta- mamlayan aracın, en iyi tur za- manı 9 dakika 53 saniye olarak belirlendi. Atılım Üniversitesi Hasat-Atılım takımı, "Hasat" adlı araeıyla 7 tur atmayı başa- rarak yarışm ikincisi oldu. Yedi- tepe Üniversitesi Yugat takımı, "Turkuaz-7TP" adlı araeıyla üçüncü oldu. Bartın ve Ordu'da iki kişi serseri kurşunlann kurbanı oldu Seken kıırşım yine can aldı BARTLN/ORDU (Cumhuriyet) - Bartın "da muhtara sıkılan kurşun sekerek yoldan geçen bir kadının ölümüne yol açarken Ordu'nun Gürgentepe ilçesinde bir kadm, bahçesinde findık toplarken. nere- den aüJdığı henüz belirlenemeyen tabanca mermisinin vücuduna isa- bet etmesiyle ağır yaralandı. Bartın merkez ilçeye bağlı Ke- merköprü Mahallesi'ndeki Şadır- van Camii avlusunda N. P. ile Ağ- dacı Köyü Muhtan Ersin Ok he- nüz belirlenemeyen nedenle tartış- tı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu N. P. ruhsatsız tabancasıy- la ateş ettiği Muhtar Ok"u ayağın- dan yaraladı. Bu sırada, yerden se- ken kurşunlardan biri, eşi ve çocuk- lanyla ahşverişten dönen Havva ErbU'in (32) boynuna isabet etti. Erbil ve Ok, Bartın Devlet Hasta- nesi 'ne kaldınldı. Ameliyata alınan Erbil yaşarmnı yitirdi. 1 kişi gözaltına aündı Erbil' in eşi İmran Erbil, çocuk- lanyla birlikte ahşverişten döndük- leri sırada eşinin birdenbire yere yı- ğıldığını ve kanlar içinde kaldığını, halen olayın şaşkınlığun yaşadığı- nı söyledi. Olayla ilgili N. P. gözal- tına alınırken soruşturma başlatıldı. Gürgentepe'ye bağlı Tikence kö- yünde Sabriye Çiçek (55), kendi- sine ait bahçede findık toplarken, nereden atıldığı henüz belirleneme- yen bir tabanca mermisinin isabet etmesi sonucu yere yığıldı. Yakın- lan tarafindan Gürgentepe Devlet Hastanesi'ne kaldınlan Çiçek'in göğsüne saplanan kurşun başanlı bir operasyonla çıkanldı. Jandar- ma, olayla ilgili soruşturma başla- tırken Sabriye Çiçek'in yaralanma- sına yol açan kurşunu kimin attığı- nnı belirlenmesine yönelik köyde yapılan çalışmalar sürüyor. rilmesini öngörüyor. Istanbul Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Adem Sözüer, Tür- kiye'de maalesef yasalann neler gerirdiğini hiç kimsenin bihnedi- ğini belirterek "Bir düğünde ya da insanların bulunduğu bir ortamda silahını ateşleyen in- san, bunun sonucunda başka kişilerin yaralanabileceğini ve- ya ölebileceğini öngörmektedir. Buna rağmen silahını ateşliyor- sa, olası kast hükmüne göre ya- ni kasten adam öldürme suçuy- la yargılanır" dedi. Sözüer, ye- ni TCY ile infaz sisteminin de de- giştiğine ışaret ederek "Eskiden 10 yıl hapis cezası alan bir kişi 4 yıl yattıktan sonra şart- lı sahvermeden yararla- nıyordu. Ama şimdi 10 yılın 7.5 yıluu yarmak zo- runda olacak. Bu deği- şiklikle de cezalarda bir artış söz konusudur" di- ye konuştu. TCY'nin kısa süre önce yürürlüğe girdi- ğine işaret eden Sözüer, yasanın yansımalannın ancak 1-2 yıl sonra ger- çekleşebüeceğini söyledi. Sözüer, Türkiye'de yasala- nn yeterli olduğunu, ülke- nin en büyük sorununun ise yasalann uygulanma- masından kaynaklandığı- nı kaydetti. TBMM Adalet Komis- yonu üyesi, AKP Kasta- monu Millervekili Hakkı Köylü, "Yeni yasada bu konuda cezalar artıyor. Mahkemeler karar ver- meye başladıkça insan- lar da yaptıkları ya da yapacakları eylemin ne- reye varacağını aniaya- caklardır" diye konuştu. TBMM Adalet Komısyo- nu üyesi, CHP Niğde Mil- lervekili Orhan Eraslan, yalnızca ceza yasalanyla suçlann engellenemeye- ceğini, anlayışın da değiş- ' mesi gerektiğini söyledi. Eraslan, "Eğitim ve bi- linçlenme çok önemli" diye konuştu. Yılda 700 kişi ölfiyor Devlet Istatistik Ensti- tüsü \erilerine göre her yıl 700 kişi serseri kurşunlar- lahayatını kaybediyor. Si- lahla ya da silah haline dö- nüştürülen aletlerle ve ku- rusıb tabancalarla işlenen suçlar ise her yıl 20 bini aşıyor. Umut Vakfı \erile- rine göre Türkiye'de 2005 yılının ilk sekiz ayında, ta- banca, av tüfeği ve pom- pah tüfeğin kullanıldığı, ölüm ve yaralamayla so- nuçlanan 146 olay meyda- na geldi. Bu olaylarda 211 kişi öldü, 115 kişi yaralan- dı. 37 vakayla Istanbul, bu istatistikte başı çekiyor. Olaylann Istanbul'un göç alan ilçeleri Gaziosman- paşa, A\cılar, Esenler ve Maltepe'de yoğunlaştığı görülüyor. Acılı baba yetkililere seslendi Kına gecesinde havaya açûan ateş sonucuyaşamını yitiren Begüm KartaVın babası Hasan Kartal,yetküüerden önlem almmasını istedi 22 yaşındaki Begüm Kartal toprağa verildi. MALATYA (Cumhuriyet) - Gala- tasaray Üniversitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi son sınıf öğrencisi olan 22 yaşındaki Begüm Kartal'm gittiği kına gecesinde serseri kurşunu isabet etmesi sonucu yaşamını yitirme- sinin üzüntüsünü yaşayan babası Ha- san Kartal. yetkililere çağnda bulu- narak "Bunlann önüne geçin" dedi. Hasan Kartal'ın kızı Begüm Kartal, cumartesi günü ailesiyle birlikte do- ğum gününü kutladıktan sonra pazar günü Battalgazi ilçesi Adagören köyü sınırlanndaki bahçelerinde yapılan kı- na gecesine katıldı. Birinci katta aiJe- siyle birlikte baUconda oturan Kartal, birdenbire kanlar içinde yere yığıldı. Ensesine isabet eden kurşun nedeniy- le yaşamını yitiren genç kız, önceki gün toprağa verildi. Konuyla ilgili so- ruşturma başlatılırken, olay yerinde ya- pılan incelemede boş kovana rastlan- maması dikkat çekti. Jandarma ekiple- ri de kına gecesinin kamera görüntüle- rine el koydu. Ancak kayıtlarda silah sesine rastlanmadığı belirtildi. Malatya Valisi Osman Derya Kadı- oğlu da dün Kartal ailesinin Hamideye Mahallesi'ndeki evlerine giderek tazi- ye ziyaretinde bulundu. Kadıoğlu, ka- tilin bulunması için gereken her şeyin yapılacağmı vurgularken, baba Hasan Kartal, "Bu böyle mi olmalı, bu ülke bu mu? Önlem almmış olsaydı, bu ço- cuğun başına böyle bir iş gelir miy- di? Çocuk mu vurmak lazım? Bun- lann önüne geçmeleri lazım. Bu ülke nasıl bir ülke?" diye tepki gösterdi. Üç büyük il ba$ı çeklyor Türkiyeher geçengün silahlanıyor A1VKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Rasgele sıkılan kurşunlara hedef olanlann sayılan- nın hızla arttığı Türkiye, "silahlanıyor". Emniyet ve DIE verilerine göre, Türkiye'de 601 bin 689 ruhsatlı silah bulunuyor. Ra- kamlar silah sayısındaki artışın suç sayısmı da arttırdığun ortaya koyarken Istanbul, Ankara ve Izmir hem silah sayısı hem de iş- lenen suç bakımından da ilk sırada geliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün kayıtlanna göre, Türkiye'de 597 bin 121 tabanca, 4 bin 568 de yivli av tüfeği bulunuyor. En çok ruhsatlı silaha sahip il ise başkent An- kara. Kayıtlı silahlann yüzde 16'sına sahip olan başkentte, 41 kişiye bir silah düşüyor. Toplam 97 bin 613 ruhsatlı silaha sahip Ankara'yı, 86 bin 875 ruhsatlı silahla en kalabalık kent olan Istanbul takip ediyor. Istanbul'da 117 kişiye bir silah düşüyor. Em- niyet Genel Müdürlüğü verileri, Türkiye genelindeki silahJann 284 bin 289'unun taşıma, 312 bin 832'sinin de bulundurma ruhsatlı olduğunu gösteriyor. Türkiye'nin üç büyük ili suç listesinin en başında yer alırken silah sayısı ile suç sayısı arasında- ki doğru orantı da şu tablo ile ortaya çıkı- yor. Silahlanmada ikinci sırada yer alan Istanbul, 2004 yılında 71 bin 384 olayla suç listesinin en tepesinde bulunuyor. Is- tanbul'u en fazla silaha sahip olan il olan Ankara 16 bin olayla takip ediyor. Üçün- cü sırada ise 13 bm 228 olayla Izmir var. Ruhsatlı silah sayısının en az olduğu Gü- müşhane, Ardahan ve Bayburt aynı za- manda suç oranlannm da en düşük oldu- ğu üç il olarak sıralanıyor. Aynı veriler, geçen yıl Istanbul'da ölüm ve yaralamah 73 olayın 63 ünde "ruhsatsız silahla- nn" kullanıldığını gösteriyor. 37 milyar dolara ulaştı Satışlarda rekor arüş Dış Haberler Servisi - ABD Kongresi için ha- zırlanan bir rapora göre 2004 yılında dünya genelinde silah satışı 37 milyar dolara yük- selerek rekor seviyeye ulaştı. ABD Kongresi için hazırlanan "Gelişmekte Olan Ülkelere Konvansiyonel Silah I>ans- ferleri" başlıklı rapora göre, 2004 yılında silah satışı ve silah transfer anlaşmalannın toplam değeri 37 milyar dolar civannda ol- du. Dünya genelinde yapılan silah satış kontratlannın yüzde 33.5'ini gerçekleştiren ABD, 12.4 milyar dolarlık silah satışıyla 2004 yılında da en fazla silah satışı yapan ülke olurken, bu rakamın 2003 yılmda 15.1 milyar dolar olduğu belirtildi. ABD'nin ge- lişmekte olan ülkelerle yaptığı silah satış kontratlannın 6.9 milyar dolar olarak ger- çekleştiği 2004 yılında, bu tur satışlann yüz- de 31.6'sını karşıladığı, bu rakamın 2003 yı- lında ise 6.5 milyar dolar olduğu kaydedildi. Silah satışında ikinci sırada yer alan Rusya, toplam satışlann yüzde 16.5'ini karşılarken 6.1 milyar dolarlık satış yaptı. Rapor, geliş- mekte olan ülkelere yapılan silah satışlannın 2004 yılında dünyadaki toplam silah satışla- nnın yüzde 58.9'unu teşkil ederek 21.8 mil- yar dolar olduğunu ortaya koydu. ACI KAYBIMIZ Çocuklarımızın ve torunlarımızın doktoru, aile dostu, mesleğine âşık insan Prof. Dr. OĞUZ AKSU'yu kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Kederli ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz. Nur içinde yatsın. Ruhu şad olsun. KORZAY AİLESİ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog