Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

31 AĞUSTOS 2005 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA HABERLER İmam hatip lisesi mezunlanna düz lise diploması vererek YÖK engelini aşmaya çalışıyor Çelik'tenyenimanevra Hüseyin Çelik. ANKARA(CxunhuriyetBü- rosu) - Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çetik, meslek lisesi mezunlannın "fark dersJeri alarak" genel lise diploması alması için çalışma yapıldığı- nı açıkladı. Çelik'in imam ha- tip liseleri için yeni bir ma- nevra yaptığını söyleyen Eği- tim-Sen Genel Başkanı Ala- addin Dinçer, "Amaçlan, mes- lek liseleri üzerinden imam ha- tip liselerinin önünü açmak" dedi. Milli Eğitim Bakanı Çelik, Öğrenci Seçme Sınavı'nda (ÖSS) meslek liselilerin genel • Eğitim-Sen Genel Başkanı Alaaddin Dinçer, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in, meslek liselerinin gölgesine sığmarak imam hatip liselerinin önünü açmaya çalıştığını vurguladı. Fark dersleri alarak genel lise diploması almanın ÖSS'de sorun yaratacağını belirten Eğitim-Sen Genel Başkanı, "Bütün meseleleri, dertleri bu okullan 'güzide okullar' haline getirmek" dedi. liselilerle aynı katsayı uygu- lamasına tabi olması için YÖK ile anlaşamayınca, yeni for- müller üretmeye başladı. Çe- lik, meslek lisesi mezunlan- nın "fark derslerini alarak" genel lise diploması alması için çalışmalar yaptığını açık- ladı. Çelik'in üzerinde çalış- tığı formüle göre. meslek li- selerinde okuyan öğrenciler, genel liselerin ders program- lannda olup da kendi prog- ramlannda olmayan dersleri alarak genel lise diploması alabilecek. Eğitim-Sen Genel Başkanı Alaaddin Dinçer, Çelik'in for- mülünü, "AKP'nin imam ha- tipler içinyaptığıyeni bir ham- le" olarak değerlendirdi. Çe- lik'in asıl niyetinin meslek li- selerinin genelini ilgilendiren bir düzenleme yapmak olma- dığını kaydeden Dinçer, şöy- le konuştu: "Çelik'in üretöği yeni for- mülün amacı çok açıktır. tmam hatip liselerinin önünü açmaya çahşıyorlar. Bütün me- seleleri, dertleri bu okullan 'güzide okullar' haline getir- mek. İmamhatip liseleribuyıl istenen sayıda kayrt yapüra- madı ki altm, gümüş promos- yonuylada öğrenciçekmeyeça- hşryoriar." Çelik'in formülünün kabul edilemez olduğunu vurgulayan Dinçer, "Bu öğrenciler üni- versiteyegirerken hangi diplo- malan esas ahnacak, başan puanlan hangi ölçütlere göre hesapianacak?Bir üDtenm mfl- B eğitim ststemi üzerinde buka- dar oyun oynanamaz" diye konuştu. Entoğanulusa sesleme • ANKARA (Cumhuri- yet) - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ûlkenin kendi dönemlerinde "sınıf atladığını" savunarak "Türkiye, son 33 ayı bü- yük bir değişim harekeri- ni, adeta bir sessiz devri- mi adım adım gerçeğe dö- nüştürerek geçirdi'" dedi. Erdoğan, televizyon ka- nallannda yayımlanan "Ulusa Sesleniş" konuş- masında Türkiye 'nin zor günler geçirdiğini, ancak değişim hamlesinin ilk meyvelerinin alınmaya başlandığını söyledi. Er- doğan, Türkiye'nin son üç yıl içinde her alanda gös- terdiği büyük başanlarla dünyanın yıldız ülkelerin- den biri haline geldiğini savundu. DBIAP'lılar DTH'ye abnmıyor • ANKARA (ANKA)- Eski DEP millervekilleri Leyla Zana, Orhan Do- ğan, Hatip Dicle ve Selim Sadak'ın oluşturduğu De- mokratik Toplum Hareke- ti'nin (DTH), kendisini fesheden DEHAP'hlan oluşuma ahnadıklan öğ- renildi. Yeni oluşumda görev bekleyen DE- HAP'lılar umduklannı bulamayınca, DEHAP Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, eski DEP mil- letveküi Hatip Dıcle ile görüşerek kendilerine kadro verihnesini istedi. Dicle'nin bu talebi red- detmesine Bakırhan'ın sert tepki gösterdiği ve aralarında tartışma yaşan- dığı öğrenildi. Anmaya salApı vemüdahale E ANKARA(ANKA)- Keçiören Ovacık'ta. 10 yıl önce gecekondu yıkımla- nna karşı yapılan eylem sırasında, ülkücü bir gru- bun saldınsına uğrayarak yaşamını yitiren Erdal Yıîdınm, ölüm yıldönü- münde anıldı. Yıldınm'ı anmak isteyen grup, Ova- cık'ta bir araya gelerek, olayın olduğu yerde mum yaktı. Anma etkinliği üze- rine bölgeye gelen güven- ük güçleri. etkinliğin biti- rilmesini istedi. Bu sırada bir grup da bölgeye gele- rek, anma etkinliği yapan- lara sözlü saldında bulun- du. Gruba müdahale eden güvenlik güçleri, Hasan, Ali ve Hakan Yıldınm kardeşleri gözaltına aldı. kmail Nacar: Bu zulümdür • ANKARA (Cumhuri- yrt) - Yazar Ismail Nacar, hacı adaylanndan bu yıl alınan tutann dolardan AvTo'ya çevrilmesiyle oluşan farka tepki göster- dı. Diyanefinuy- gulamasının İslamla bağ- daşmadığını belirten Nacar, "Kur farkı nedeniyle 350 dolar daha fazla ödeme yapılıyor, bu zulümdür" diye konuştu. Ismail Nacar, "Eğer bu uygulama başka bir ik- tıdar döneminde yapılsay- dı tüm tarikat reisleri ve cemaat önderleri kıyameti kopanrlardı" dedi. MUHTARLAR ÎSYAN ETTl 'AKPH veMller köyegelmesin' TARKANTEMUR BAUKESİR-Balıke- sir'in Dursunbey ilçesi- ne bağlı 27 köy muhta- n, köylüleriyle yaptığı toplantılarda, demokra- tik hak olarak, bundan sonra seçimlerde AKP'li millervekilleri, ilçe baş- kanı ve yöneticileriyle il genel meclisi üyelerini köylerine sokmama ka- ranaldı. AKP'ye yüzde 80-90 oy veren Balıkesir'in Dursunbey ilçesine bağ- lı 27 köy muhtan, millet- vekilleri, il ve ilçe yöne- ticileri ile il genel mec- lisi üyelerinin yalan va- atlerle oy topladıklannı belirttiler. Yollannın bo- zuk olduğunu, çukurdan geçilmediğini, öğretmen, imam ve doktorlannın da olmadığını anlatan dertli köy muhtarlan, yıl- lardır yol-su istedikleri- nı ancak umduklannı bu- lamadıklannı ve AKP için köy halkından oy is- tedikleri için yalancı ko- numa düştüklerini ifade ettiler. Muhtarlar yaptıklan ortak açıklamada özetle şu görüşlere yer verdi- ler: "Dursunbeyimiz unutuhnuş durumdadu". Bider imzalan bulunan köy muhtarlan olarak, köylerimizckarşıınahcu- buz,yalanakonurnadüş- tük. Seçimlerde AKP'yi yüzde80-90Taravaranoy oranlarryla destekledik Çünkü insancayaşamak istiyorduk, yolumuz, su- >ıımuz olsun istivorduk. Bizlerevenlen sözlervar- duçok mu bir şeyistiyor- duk? Duygu sömürüsü yapürvor.Doğuhıbirmü- teahhh köylerimizin ha- Kni gördükten sonra'Bu köyler bizim Güneydo- ğulu köylerden 20 yil ge- ridedir. Güneydoğu'ya gittim, oradaki köylüle- re hiç isyan etmeyin, ba- tıda öyle köyler var ki, daha ortaçağı yaşıyor de- dim' dediginianlatryor." Hükümetin politikaları tabutluk Mersin'de, DYP üyesi bir grup, üzerinde "hükümetuı iç ve dış potitikalarT ile "işçi, memur, emekli, çiftçi ve küçük esnaf" yazan tabuüan temsili olarak defnetti. DYP Merkez İlçe Başkanı Mustafa Göktaş, parti binaa önünde düzenkdiği basın toplanasında, iç ve dış potitikaya paralel uygulanan ekonomik potttikalann ağır olduğunu ve halkı perişan duruma düşürdüğünü öne sürdü. Dünyadaki en pahalı akaryakıt kuilanımuun Türkiye'de olduğunu savunan Göktaş, "AKP hükümeti, istatistiHeri farklı göstererek, gerçekleri farklı ifade ederek dogrulan saponyor. Her şe>in ucuzladıgı sö\1eni>or. Ama hiçbir şeyde ucuzlama görünmü\or. Hükümet, halkı 'AB'ye gireceğiz' diye oyalarken halkın yaşam şartiannda olumlu bir getişme vaşanmı>or. Hükümet, ülkeyi güllük güüstanhk gösteriyor. Ama her geçen gün işyerleri kapanrvx>r, açlık smınnda \asa\un insan sayısı arüyor" dedi (Fotoğraf:ABİDİN YAĞMUR) Iü'de sonışturma terörü Öğrenciler, üniversite yönetimi tarafindan sürdürülen soruşturmalann yalnızca sol görüşlü öğrencilere yönelik olduğunu belirterek keyfi uygulamalarla okuldan atıldıklannı söylediler tstanbul Haber Senisi - Is- tanbul Ünıversitesı'nde (İL) 2004 yılı Aralık ayında başla- yan soruşturmalar devam edi- yor. Soruşturmalann sadece sol görüşlü öğrencilere yöne- lik olduğunu belirten öğrenci- ler, keyfi uygulamalarla okul- dan atıldıklarını ifade ettiler. lÜ'de bugüne kadar 14O'ı aşkın öğrenci hakkında soruş- turma açıldı. 14 sol görüşlü öğrenci okuldan atılırken bir- çok öğrenci okuldan uzaklaş- hrma cezası aldı. Bu uygula- malara karşı hukuki yollara başvııran öğrenciler, mahke- menin yürütmeyi durdurma karanna karşın okullanna ge- ri dönemedi. Okuldan atılan bazı öğrenciler ise bu dönem- de ikinci kez soruşturularak tekrar okuldan uzaklaştınldı. tÜ Edebiyat Fakültesi öğ- rencisi Rüya Kurtuluş, okul- dan atıldığı dönemde hakkm- da tekrar soruşturma açıldığı- nı söyledi. Okuldan atılması- na ilişkin davanm sürdüğünü ifade eden Kurtuluş, "Okuldan aüldıktan sonra mahkemeye başAiırduk. Mahkeme, dava sonuçlanana kadar >ürütme- nin durdurulması karannı \er- di Ancak okuldan aüldığun dönemde hakkımda açılan ikinci soruşturmayla tekrar okuldan uzaklaşnnkum'1 diye konuştu. Kurtuluş, soruştur- malann, disiplin cezalannın yeni dönemde devam edece- ğinin belirtildiğini kaydetti. Sadece 1 ülkücü ceza aldı Edebiyat Fakültesi öğrenci- si Serpil Ocak, üniversite yö- netiminin öğrenciler hakkm- da, keyfi bir şekilde soruştur- ma açtığını vurgulayarak "Bu- güne kadar cezalarm iptaüne ilişkin açogımız bütün davala- n kazandık. Buna karşın ders- lerimize ve sınav lanmıza gire- mrj'oruz" diye konuştu. Bugüne kadar 14O'ı aşkm sol görüşlü öğrenci hakkında soruşturma açıldığını anım- satan Ocak, "Ülkücülerbıçak- larla, saürlarla sol görüşlü öğ- rencilere saldırdı. Okulda te- rör estirereküniversite binasm- da silah bile kuDanddar. Bütün bunlara karşın sadece bir ül- kücü öğrenci ceza aldı" dedi. Hasan Âli Yücel Eğitim Fa- kültesi öğrencisi AHTosun ise hukuka aykın hiçbir eylemde bulunmadıklannı, demokra- tik haklarını kullandıklannı belirterek "Bunun kanm da mahkemelerden çıkan \ ürüt- meyidurdurma kararlandır" dedi. Üniversitede artarak de- vam eden soruşturma baskısı- na karşı herkesin duyarh olma- sı gerektiğini \iirgulayan To- sun, şunlan söyledi: "Demokratikveduyarhher- kesi, soruşturma mağduru tÜ öğrencisinin yanında ohna>a, sıkıyönerimle yönetilen üni- versitelerimizin demokratik- leşmesi amacı> la verdiğimiz mücadeleve destekolmaya ça- ğınyıonız.'' MERStN MtLLETVEKlLl HÜSEYİN GÜLER CHP'yisağcüıkla suçladı ANAVATAN'a katıldı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - CHP'den "sağa \"atkın olduğu ve halktan koptuğu" gerekçesiyle istifa eden Mersin Millervekili Hüsevin Güler, Anavatan Partisi'ne katıldı. Istanbul Millervekili Enıin Şirin ile Afyon Milletvekilı Reyhan Balandı nin ardından bir süre önce CHP'den istifa eden Mersin Millervekili Hüseyin Güler de, Anavatan Partisi'ne katıldı. Bu katılımla, Anavatan Partisi'nin millervekili sayısı 17'ye yükseldi. Yeni yasama yılına TBMM'de grup kurarak girmek isteyen Anavatan Partisi'nin 3 millervekili daha transfer etmesi gerekiyor. Güler, dün yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin gerçek demokrasi ve gerçek istikrar Hüsevm Güler arayışında tek seçenek olarak gördüğü için Anavatan Partisi'ne kahldığını belirterek şu görüşleri dile getirdi: "İktidarm ve parti içi iktidarlarm kendüerini \w eden ve meşrurvet kaynaklan olması gereken demokratik ilkelere vefasızugL, özensizüği Türkrve'nin geleceği için açık bir tehdit haline gelirken Erkan Mumcu ve Anavatan Partisi'nin denıokrasiye bağülığı ve ilkeli duruşu ile Türkiye'nin aradığı gerçek alternatifolduğuna inanıcunı kamuoyu ile paylaşmaktan mutiuluk du\u\orum." CHP'den 28 Haziran'da aynlan Hüseyin Güler, istifa gerekçelerinı seçmenlerine anlatırken ideolojik sorunu olan CHP'nin sağa yatkın olduğunu ileri sürmüştü. CHP IZMİR'DE ADAYLIK TARTIŞMASI Kocaoğlu: Kongrede sonuna kadar tarafsızıtn HAKAN DİRİK İZMİR- Hafta sonu gerçekleştirilecek CHP tzmir tl Kongresi'nde "Hangi aday daha genel merkezci" sorusuna yanıt aranırken şimdi de belediye başkanlannın kimi desteklediği tartışma konusu oldu. Halen il başkanhğını yürüten Ekrem Bulgun, Izmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve Karşıyaka Belediye Başkanı CevatDurak'ı, adaylardan Selçuk Ayhan lehine delegelere baskı yapmakla Aziz Kocaoğlu suçladı. Kocaoğlu, ilçe kongrelerine de kanşmadığını anunsatarak "Ben kesinlikle tarafsızım. Sonuna kadar da tarafsız kalacağım. Öyle de obnam gerekir'' derken, Selçuk Ayhan, parti tüzüğüne göre aday olabilmek için 20'lik başvuru oyunun gerektiğine dikkat çekerek "Bunu Ekrem Bulgun ve benim dışımda hiçbir adayın topla\ acağına inanmrvorum" diye konuştu. 4 Eylül'de Fuar Ismet înönü Kültür Merkezi'nde yapılacak il kongresi için dört "aday adayı" ortaya çıktı. Kısa bir süre önce adaylığını açıklayan Kemal Karataş, daha az genel merkezci olduğunu dile getirerek yanşta öne geçmeye çalışıyor, ancak parti merkezinin kendisine karşı olmadığı izlenimi de yaratılmaya çahşılıyor. Bugün adaylığını açıklayacak olan Nurettin Demir ise, kongrenin genel merkez ve karşıtlan ikileminden kurtanlması gerektiğini söylüyor. POLTIİKA GU1VLUGU HİKMET ÇETİNKAYA KÖP MilliyetçilikL Elleri ceplerinde bir genç. Sadece bakıyor. Se- lam verince ellerini ceplerinden çıkanp "Merhaba" diyor. Biraz ürkek. Ali, üniversite sınavlannı kazanamamış. Tarlada çalışıyor, ailesiyle btıiikte. Lise mezunu gençlerin sayısı bir hayli fazla... Kimisi inşaatlarda, kimisi tarlalarda... Ege Bölgesi, gelişmişlikle geri kalmışlığı birara- da yaşıyor... Manisa'nın Demirci, Selendi, Gördes ilçelen, Uşak yöresi, Denizli Acıpayam, Çal... Peki AKP'nin durumu nasıl, CHP toplumu kucak- layabiliyor mu, DYP, MHP, ANAP ne yapıyor? Hepsi bildiğiniz gibi, değişen bir şey yok!.. AKP iktidan ne diyor "Ekonomide işler iyi gidiyor..." Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, "her şeyyo- lunda" derken, AKP örgütleri sıkıntılı; "Her şey yolunda gitmiyor..." Sadece Izmir'de bu yılın ilk 6 ayındaki protesto- lu senet sayısında yüzde 50 artış olmuş... Ocak-Haziran (2005 yılı) aytan arasında Istanbul'da 63 bin 85, Ankara'da 33 bin 503, Izmir'de de 19 bin 825 senet protesto edilmiş. Işin ilginç yanı, protestolu senet sayısı "ekonomik bunalım" yaşandığı 2001 yılına oranla da artmış... Üretici gerçekten perişan... Torbalı Ovası'nda 10 kilo domates 1 milyon li- radanalıcı bulamıyor. Ezine, BigaveBalya'dakar- puz, kavun tarlada çürüyor, Salihli yöresinde elma hayvan yemi olarak kullanılıyor... Gediz Ovası'nda pamuk, üzüm, tütün üreticisi kendi yalnızlığıyla baş başa... İnsan Anadolu'yu dolaşırken AKP iktidannın iz- lediği ekonomik-sosyal politikalann ne denli gelir dağ/lımı çarpıklığı yarartığına tanık oluyor... Yoksullaşma ve yoksunlaşma iç içe girince, dinciliğin ve etnikçiliğin ivme kazandığı, mafya düzeninin en küçük ilçelerde bile egemen olduğu ortaya çıkıyor... • • • Bodrum'dan Ayvalık'a, Istanbul'dan Izmir'e, Ku- şadası'ndan Fethiye'ye, Marmaris'ten Göcek'e dek Türk - Kürt mafyasının birbirleriyle kıyası- ya mücadele ettiğini görüyorsunuz... Şimdilik Kürt mafyası bir-iki adım önde gidiyor... Kürt mafyası, gazino, restoran, otopark, otogar, hal, kaçak petrol, kapkaç, sigara gibi alanlarda yü- künü bir hayli tutmuş... Dünya markası gömlek, tişört Kuşadası çarşısın- da Urfalı bir Kürt aşiretinin tekelinde... Yaptıklan işin gizlisi saklısı yok. Yollan parselle- mişler, işgal edip otopark yapmışlar, tıpkı Istan- bul'da olduğu gibi. Örnek mi? Kuşadası, Bodrum, Marmaris, Antalya... İdeolojik olarak "ılımlı lslam"a destek veren bir düşünce, Dikili'de fırıncılara karşı direnen Belediye Başkanı Osman Özgüven'e "Komünist başkan şenlik düzenliyor" deyip gözdağı verebiliyor: "Festival yapma, her yerde bomba patlar!" Birileri evlere telefon ediyor: "Dışan çıkmayın bombalar patlayacak!" Patlıyorda!.. Bir Hizbullah militanının parmaklan kopmuş. Şu ana dek henüz bir yetkili açıklama yapmadı. Siyasi Islamcı terör ve PKK terörü... Her iki terör Türkiye'nin başına beladır. Bu ko- nuda aydınlanmıza büyük görev düşmektedir... Çünkü terör bir insanlık suçudur!.. Başta belirttiğim gibi Ege ve Akdeniz kıyılannda Türk ve Kürt mafyası "rant" kavgası içindedir... PKK'yi "gerilla" olarak gören Kürt milliyetçileri, bu kavgada "Kürt mafyası"n\ da "Kürt esnafı" olarak görüp tehlikeli bir oyunun içine giriyor... Ayvalık'ın Cunda Adası'nda yaşananlar halkın Kürtlere saldırması filan değil, "haraç alıp verme yüzünden" çıkan bir kavgadır... İki gazete bu olayı saptırmıştır... Işyerlerinden Kürt kökenli yurttaşlanmızın çıka- nldığı haberieri yalandır... Cunda da Kürt kökenli yurttaşlanmızın çalıştığı gazinolar, kafeler, restoranlar yağma edilmiş filan dadeğildir... ••• Bir yandan "banş" deniliyor, kardeşlik türküleri söyleniyor, öte yandan "Kürtlerin işyerleri Türkler tarafindan tahrip edilip yağmalandı" deniliyor... Seferihisar'da yaşananlan da yazdım, olaya bir jandarma uzatmalı çavuşun neden olduğunu an- lattım... Cunda'daki olay tam tersidir. Adı daTürk ve Kürt mafyasının "ranf"kavgasıdır... Biliyorum, içinizi sıkacak haberler verdim... Biraz da umutlandırayım: Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Zeytinliova bel- desinde bu yıl 30 bin ton zeytin üretildi. 5 bin nü- fuslu Zeytinliova'ya 100 tril- yon (72 milyon dolar) para gir- di... Zeytinliova'da işsiz insan yok. Zeytin işletmelerinde or- talama ücret ayda 700 milyon lira. Herkes mutlu!.. Işi de var, aşı da1 .. hikmet.cetinkaya â cumhuriyetcom.tr Faks numaramız: 0212/513 90 98 78'LtLER DERNEĞÎ'NDEN PANEL '12 Eylül topluma deligömleğigiydirdi' ANKARA (ANKA) - 12 Eylül darbesüün 25. yıldönümünde 78'liler Derneği tarafindan başla- hlan "12 Ejiül Darbeci- leriYargdansm" kampan- yası çerçevesinde "So- kakta Tank Paleti" adlı panel düzenlendı. Mamak Kültür Sanat Merkezi'ndeki panelde konuşan 78'liler Derne- ği Başkanı RuşenSümbü- loğlu, darbe düzeninin topluma deli gömleği gi- bi giydirildiğini söyledi. 12 Eylül'ün diğer darbe- lerden farklı olarak, dar- belere karşı tepkiyi azal- tan işlevi olduğunu vur- gulayan Sümbüloğlu, "12 EyiüVleberaberbaşlavan sindirme politikası bu- güne kadar geldi" dedi. Gazeteci Haluk Gerger, 12 Eylül'le beraber dar- belerin yinelenemeyece- ğinin anlaşıldığını ifade ederek "12 Eylül vapısal değişimin kendisidir 12 Eviül'ü gerçekleştirenle- rin yargılanması toplum- sal vicdanuı rahatiaması için önemlidir" dedi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog