Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet İmtijaz Sahibi: CUMHURİYET \AKFI adtaaİLHANSELÇUK Genel YayınYönetmeni: İbrabJm Yıldız # Yazıişleri Müdürü: Salim Alpaslan # Sorumlu Müdür: Mehmet Sucu#Haber Merkezi Müdürü: Hakan Kara îstıhbarat: Cengiz Yıldınm • Ekonomı: Hasan Eriş • Kultur Egemen Berköz • Spor. Ab- dülkadir Vücelman • Makaleler Sami Ka- raören • Duzeltme Abdullah Yazıcı 9 Bıl- gı-Belge- Edibe Buğra • Yurt Haberlerr Meb- met Faraç • A\ rupa Temsılcısı. Güray Öz Ya> ın Kurulu: tlhan Selçuk (Baş- kan), Erare Kongar (Başkan Yardımcısı). Orhan Erinç, Hik- met Çetinka\a. Şükran Soner, İbrahim Yddız, Orhan Bursalı. Mustafa Balba>, Hakan Kara. Ankara Temsjicısı Mustafa Balbaı \taturk Buhan \o 125. Kat4. Bakanlıklar Tel 4195020 (~ hatl. Faks 4195027 # Izmır Temsılcısı SerdarKıak.H Zıva BK 1352 S 2 3 Tel 4411220. Faks 4418^45» •\dana Temsılcısı Çetin Viğenoğlu. tnonüCd 119 S \ o 1 1, Tel 363 12 II.Faks 36312I5,Antah'aTemstlcısrAlımetOnıçoğhıDenızMaKÇelıkbaş tş Merkezı Kat 6 Tel 0242 2480057 Faks 248751"" • tdameMalıfşler Bülent\ener • Satış Fa- zilet Kuza • Cumhurijet Reklam: • Genel Mudur Özlem 4>den • Genel Mudur Yardım- cısı Nazende PaJ Tel |O2!2) 251 98 ?4 - 7 5 '251 98 81 - 82 Faks (0212) 251 98 68 Rezer- >as>on: (212^512 05 05 Faks 21251384 63 ^avıml>)«ıı.'ıeraGiJi)HaberAjansjBaM)i%e1 ij™ıalıiAŞ, Tâkoag>Cai3941 ûıgaloğta 34314 Utanbul PK 246-Sufac. 1443 Ms! Td ıO2i:ıf 120505Ct'tal Fab ' B « i ı MedezGazeteDaaBasım^ayıııcflıkSaiLveTlc AŞ Fatîh Vfah. Hâsao Basn Cad Samandna Kaial Isonbui DtgltHi: Mertez Daptın: KızarfanB S m >e T». *.> \a\pn sürelıyara *.umhun\et com tr 31AĞUSTOS2005 Imsak4 50 Güneş 6.23 Ögle 13 12 fiundı 16 51 ^kşam 19 49 Yatsı. 21.13 İki bin yıllık antikkent Phaselis'teki sanat etkinlikleri yann başlıyor Doğa,tarihvemüzik3IATtCETUNCER JVr emfer'deki Phaselis antik J\jcenline dikkat çekmek için düzenlenen "3. Phasefe Sanat Et- ldnfikkri". yann şef Rengim Gök- men yönetimindekı 9 Eylül Üni- versıtesi Senfonı Orkestrasf nın konsenyle başlayacak. Etkinlik- ler Mercan Dedeve Tophıluğıı'nun konsenyle 7 EylüJ'de sona erecek. Kemer Yöresi Tanıtaıa Vakfi ve Kemer Turistık Otelciler Birliği işbırliğıyle Martı Otellen'nin ana sponsoriuğunda düzenJenen sanat etkinlikleriyle üç doğal lımanla çe\Tİli 2 bin yıIJık annk kente dik- kat çekılmek isteniyor. Pers egemenliğinden sonra BB- yük tskender'in Hındıstan yo- lunda bir süre kaldığı, Roma dö- nemıne kadar uzanan Phaselis Antik Kentı'nde sanat etkinlik- leri ilk olarak 2003 yılında ger- çekleştınldı. Phasehs'in iyi du- rumda olmayan amfı tiyatrosun- da düzenlenen etkinliklere, yer- lı \e yabancı turistlere deniz- kum-güneş tatilının dışında et- kinlıkler sunulurken antik kent ta- nıtılmaya çalışılıyor. Phaselis SanatEtkinlikleri, kla- sik müzikten geleneksel \ e et- nik elektronik mûziğe uzanan bir çizgide gerçekleştirilecek. Ope- ra sanatçüan Aydm Uştuk, Ayhan üştak ve Burcu Kılıç, 9 Eylül Üniversitesi Senfonı Orkestra- sı'nın 1 Eylül'deki açılış konse- rinde ünlü operalardan sevilen aryalar seslendirecek. Çağdaş Mevlana Âşıklan Top- luluğu, 3 Eylül'de sema gösteri- sinin yanı sıra tasavvuf müziğin- den ömekler sımacak. 5 Eylül'de Moskova Hermita- ge Solistleri Topluluğu 'nun eşlik edeceği arp sanatçısı Şirin Pan- caroğhı, HandeLDebussy ve Mo- zart'ın eserlennden oluşan bir konser verecek. Neyle Batı'yı buluşturan, sufi raüziğiyle elektronik sesleri har- manlayan çalışmalanyla "dünya müzgi''nde yurtdışmda da önem- h bir yer edınen Mercan Dede ve Topluluğu, doğa \ e tanhin ıç ıçe geçtiğı Phaselis Antik Tiyat- rosu'nda etkınhklenn kapanış konserinı verecek. Ulubat'ın renklenenyüzü ursaUhıbatGölü'ndekı- şuı ada, yazm yanmada olan GöKaa beldesi temmuz avmdanJdbajnengönüOüçah^ıvı- ya başlayan ünlversiteli gençle- rin emek ve umutiam la yepye- ni bir kimöğe bürünüyor. Top- lum GönüUükri Vakfi ve Genç- tur aracıbğnia Göhazı'ya gelen öğrenciler,zamana yenik düşüp yıpranan evlerin, okullann d^ cephelerini Filli Boya'nın spon- sorluğunda renk renk boyuyor- lar. GöKazı'da Dönüşüm Proje- si'nin koordinatöriüğünü yapan Gül Dgaz ve Gölyazı Belediye Başkanı Etem Şahin 'in çataşma- lamia belde, Lluslararası Açık- ha\a Sanat Parkı'na dönüştü- rülecek. (ÖZLEM KIZILTEPE) 6-11 Eylül 2005 Tüyap Beylikdüzü / İSTANBUL U l u s l a r a r a s ı Bilgi ve İletişim Teknolojileri Fuarı AATLE DURAKYERİ ÜSTBOSTANCI BOSTANCI PERON ALANI SEMSİPAŞA USKÜDAR PERON ALANI KADIKÖY KUMLUK PERON ALANI (İDO ÖNÜ) TAKSİM AKMÖNÜ 9 00/19.00arası Her saat başı 9 00/19.00arası Her saat başı 9 00 /19 00 arası Her saat başı 9.00/19.00 arası Her saat başı ^ ^ ^ O T H I r ^ ^ ^Tuâra Fuardan 10.30/20.30 arası Buçuklarda 10 30/20 30 arası Buçuklarda 10.30/20.30 arası Buçuklarda 10 30 / 20.30 arası Buçuklarda 9.00 /19.00 arası 30dakıkada bir 9.00 /19.00 arası 30 dakıkada bir 9.00/19.00 arası 30 dakıkada bir 9.00 /19 00 arası 30 dakıkada bir 10.30/20.30 aras 30 dakıkada bir 10.30 / 20.30 aras 30 dakıkada bir 10.30/20.30 aras 30 dakikada bir 10.30 / 20.30 arası 30 dakıkada bir I DURAK YERİ IMECIDIYEKÖY IVİYADOK ALTI İBEŞİKTAŞ İİSKELEÖNÜ İBAKIRKÖY I ÖZGORLOK MCYDANI IKAYMAKAMLIK ÖNÜ FTASONU HA 9.00/19.00 arası Her saat başı 10.30/20.30 arası Buçuklarda 9.00 /19.00 arası Her saat başı 9.00/19.00 arası Her saat başı 10 30/20 30 arası Buçuklarda 10.30/20 30 arası Buçuklarda 9.00 / 19 00 arası 30 dakıkada bir 9.00/19 00 arası 30 dakıkada bir 9.00/19 00 arası 30 dakıkada bir 10.30 / 20.30 arası 30 dakıkada bir 10 30 / 20.30 arası 30 dakıkada bir 10 30/20.30 arası 30 dakıkada bir lETT'nin fuara/fuardan yolcu taşıroa servisleri ücretüdir. Anadoiu yakasından/yakasına 3. Ayrupa yakasından/yakas^a ;se 2 İş Dünyası bölümüne girmek için kartvizitinizi getirmeyi unutmayın! CeBIT Bilisim Eurasia 15 yaşından buyuklerin ziyaretine açık bir is platformudur. Fuar biletleri Teknosa magazalarından ve fuar girisindeki giseierden temin edilebilir. HANNOVER FAIRS fuar organizasyonu w w w . c e b i t b i l i s i m . c o m Cumhuriyet G a z e t e s l n i n d e ğ e r l i k a t k ı l a r ı i l e . Fuar Sponsoru TURKCELL Resmi Bankacılık Sponsoru Resmi Teknoloji Sponsoru AKBANK VESTEL BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ (TOBB) İZNİ İLE DÜZENLENMEKTEDİR. SÖYLEŞİ ATTİLÂİLHAN "...Bir Parantez' Daha!.." (Çağnşım/2. "...oyazlar, Gümüldüryazlan! De- mokrat lzmiry///an: Henüz evlenmişim, tatilde 'Pa- şamotel'e gidiyoruz; tercih sebebi Nedim Ağbiy (Çapman), oray/ o işletiyor; özelliği belki münhası- ran benim için bir özellik, hatta tercih sebebiı 40 Ka- ranltğı'nda o, başka biradla da olsa, (galiba Âli Tom- rukçu) '48 Şair' başlıklı bir şiir antolojısi yayımla- mış; (buraya dikkat) her türlü belayı göze alarak. O antolojiye 'toplumcu' şairierden de şıirfer koyabil- mişti: meselâ Nâzım Hikmet, meselâ, H.l. Dina- mo.' Bunun ne anlama geldiğini, günümüzün kaba kâğıt aydınlan anlayamaz! Tatil köyü değil mi, her türlü yabancı geliyor; el- bet Fransızlar da; son Paris'ten döneli kaç yıl ol- muş ki, arada sohbet ediyoruz; adını unuttuğum sa- kallı, bağa gözlüklü biri vardı, edebiyat meraklısı; Pa- ris 'fe tanıdığı bir Türkyazanndan söz etti, onu, ney- leövüyordubiliyormusunuz, Franstzedebiyatını 'ilik- lerine kadar' bilmekle; yani o kimse, Fransız XV. yy. şairterinden François Vıllon'*;, Charles d'Orle- ans'/ bilmekle kalmıyor, bazı ballad'lannı, ezbere oku- yormuş! Güldüğümü farkedince sormuştu: "-...gü- lünç olan nedir?.." Sıradan bir cevapla, geçiştirmiştim; oysa bütün gece plajda, kendi kendime tartıştığım cevap baş- kaydı: o 'ilerici' ve 'değerli' Türkaydını, şiire bu ka- dar düşkündü de; acaba, klasik Türk/lslam büyük- lerinden, o dönemde yaşamış kaç şairya da âlim sayabilirdi. Cevabı biliyorsunuz: Belki hiç! Bu kara cehaletin mazereti hazır, o 'aydınlık'çıdır, 'ma- ziyle' ijgilenmez, gözü 'gelişmiş' Batılı ülkelerin yüksek değerlerinde, vs. vs...) Doğru var 'doğrucuklar' var... (Tesbit/23. ...Türkiye Cumhuriyef n/n en bü~ yüktalihsizliği, elinin altında hazır, 'inkılâpçı'ö;r'ay- dın kadrosunun' olmayışı mıdır? Falih Rıtkı Bey'in (Atay) Gâzi'nin birinkılâpçı olarakyalnızlığını anla- tan,omüthişyazısınıaktarmıştım. Gâziyalnızdı, çev- resindekilerin çoğu onu anlamıyordu, ne yapmak istiyor, kestıremiyoıiar; zira onlar Ismet Paşa gibi! , 'ileri tanzimatçı'/ard/j; Osmanlı'nın son döne- mindeki 'inkılâpçı gelişme aşamalarınf sorunuz, ce- vabı şudur. 'Mutiakiyet, Meşrutiyet, Cumhuriyet!' En 'aydın' geçinenlerine bile; sonuncu aşamanın, öncekilerin devamı değil, karşrtı olduğunu an- latamazsınız. 'Aydınlık Felsefesi Rasyonalizm' ve onun 'üst- yapısı') gelişmiş dediğımiz (emperyalist) Batılı ül- keler için bir sıçrama, önemli bir aşamadır, ama, onlar için; eğer onlann telkini ya da baskısıyla, si- zi böyle bir aşamaya itiyortarsa, ülkenizde gelişti- receğiniz 'ilericiliğin' hiçbir anlamı olmaz; daha doğrusu vahim bir anlamı olur, 'aydınlannız', ülke- nin gelişmesi ve geleceği için birer 'ulusal kıla- vuz değil, 'komprador ilericiliğinin', -yani ecne- bi kültürünün- Türkiye temsilcisi olurlar; bu da şu anlama gelir, geçmiş kültürlerini yerecek, hat- ta unutacak; yerine ecnebinin kültürünü koyacak- lardır. Durum değişti mi? Hiç sanmıyonım! En aklı ba- şında sandığınız 'ilerici'yazar, 'aydınlanma'y/ öne çıkanp, ülkenin geçmîşini 'gericilik' diye karaladı mı, tarihimisyonunuyerine getirdiğinisanıyor. Aca- ba öyle mi? öyleyse, niye aynı şeyi, kendine ömek aldığı 'aydınlanmış' Batılı ülkeler yapmıyoriar? Ni- ye Franşa'da XV. yy. şairleri, ya da XVI. yy. 'müte- fekkirieri', -Katoliğin domuzu da olsa- hatırlanıyor da; senin ülkende sen, Imam Gazâli cfen, Nâsırüd- din-i Tûsi'den, Ahmet Yesevî'cten; ya da Kâtip • Arkası 8. Sayfada e-mail.-tilahan a isnetnettr http^/www.bilgiyayinevi.com.tr/ailhan Faks.-O-212/26019 88
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog