Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 31 AĞUSTOS 2005 ÇARŞAMBA AÇI OLAYLAR VE GORUŞLER IMUMTAZ SOYSAL BiPlfktelîk ZAFER BAYRAMI "L//usa/b/rf//c" konusunda çe- şrtlı çağn ve e/lemlere vesıle oldu. Dıkkatı çeken nokta, bunlarn her zamankı gosten coşkusu ve duıygusal sozler yenne, duşunceler ve beklentıler ûzennde yoğunlaşmasıydı Duşunceler bugunku gıdışın doğurduğu duşun- celerdır, beklentıler deşımdıkı gıdışten çıkış ıçın o duşunceler çevresınde bır araya gelme beklentıle- n. İ stıklal Harbı'n/n buyuk zafennı kutlarken akla ılk gelen, e>lbet bağımsızlık duşuncesıdır Ama bu- n u n çevresınde genış halk yığınlannı toplamak ko- lay degıl, bağımlılıklar Yunan ışgalı kadar uyancı ve yaralayıcı gozukrnuyor Buna karşılık, kureseJleşme- c\ polrtıkalann yarattığı bağımlılıklan sezıp halk yı- ğınlarına en lyı anlatabılecek olan cumhunyetçı gıiçlerdır Oguçlerın, çevresınde toplanabılecekle- n t>ınncı duşunce, bağımsızlık duşuncesıdır I kıncısı, AB konusunda açık seçık bır tercıh or- taya koyma duşuncesı olmalıdır Avrupa'nın, ozel- lıkle bağımsızlık konusunda Kemalıst Cumhunyet'ı nerelere surukiemek ıstedığı artık bellı oldu Bu noktadafazla duraksamaya yeryok Ataturkçu ay- dınlanmayi tamamlamanın tek yolu, AB'ye uyelık ıçın çırpınmak ve bu uğurda en ağır odunlen ver- m&k olamaz Cumhunyetçıler, Batı duşmanlığı ya da çağdaşlaşma karşıtlığı gıbı suçlamalara a/dınş etmeden, AB'ye tam uyelık başvurusunu askıya alma kararlılığında bırteşebılırier Aynca, AB uyelı- ğı uğruna Kıbns ve Ege konulanndakı ulusal hak- lardan asla odun venlemeyeceğını bu kesın tercıh- le tşıriıkte vurgulamak gerekecektır Ljçuncusu, planlı bır ulusal ekonomık kalkınma duşuncesıdır Reagan'la Thatcber'dan devraiınan ve özalcılarca surdurulen tutumlar yenne, ekono- mıcJekı gıdışı serbest pıyasa ortamının kordovuşu- ne bırakmayan, kamusal sektorun guvenılıriığı ıle ulusal sektorun dınamızmını ulusal hedefler doğ- rultusunda seferber eden bır ekonomı polıtıkası çevresınde bırleşmek bugunku gıdışı doğru bırra- ya oturtmak temel koşullanndan bındır Dorduncu olarak, ulke ve halk bolunmezlığıne da- yalı butunlukçu bır ulus anlayışı, cumhunyetçı guç- lenn, çevresınde en kolaytoplanabıleceklen bırdu- şuncedır AB'nın bu cumhunyete kabul ettırmek ıs- tedığı etnık temellı ve bolgecı yaklaşımlara ve bun- lan uygulamaya koymaya yatkın ıçtekı unsurlara kar- şı brrleşmek herhalde guç olmayacaktır Beşıncı olarak da laıklığın savunulması ve başta eğıtım olmak uzere her alanda bu bakımdan tıtız davranılması, cumhunyetçılenn, çevresınde kolay- ca bırteşebıleceklen temel duşuncedır Kocatepe Buluşması'nda da vurgulandığı gıbı, gu- nun koşullan bu hedeflerde bırleşmeyı kaçınıl- maz kıldığına gore, artık Meclıs'tekı ana muhalefet partısı ıle Meclıs dışındakı butun cumhunyetçı par- tılerın gostenşlı eylemlerle fazla vakıt yıtırmeden soz konusu bırlıktelığın oluşum mekanızmasını oluş- turmak uzere temasa geçmelennın zamanı gelmış demektır N O V I T A S Tiırizm GAP (uçakla) 24-28 Eylul Tekırdağ Bağ Bozumu 24 - 25 Eylul Kastamonu - Pınarbaşı 23 - 25 Eylul Şeker Bayramı Turianmız Bolu-Yedıgoller-Mudurnu-Beypazarı Kılıkya (Antakya .Mersın, Sılıfke, Adana) Kastamonu-Kure-Erfelek-Sınop-Amasra Kutahya-Aızanı ve Frıg vadısı Tur Abdın (Mardtn ve çevresı Suryanı Merkezlen) Tel: (0 212) 251 28 08 Faks : (0 212 ) 292 08 78 novitas@novrtas.com.tr www.novitas.com.tr BUTIK OTEL Sıra dışı tatılınızde, kent yorgunluğunuzu atmak ıçın oncelıklı tercıh edebıleceğımz, Tanh, Dağ ve Denızın, Kaz Dağı eteklennde I sızı karşıladığı otantık mekân 1 Oda (Kİ kffi) 150 YTL. Y/P Adatepe Kö\ü - Küçûkkuvu Ç\NAKKALE/TÜRKİ\E Rez Tel +90 286 752 65 81 Faks +90 286 752 20 66 Çanakkale Irtıbat Tel&Faks +90 286 217 47 07 »»» hunnaphan com e-mul mf»« hunnjphın com CUMOK www.cumok.org CUMOK ÇAĞRISI KURTULÜŞTAN BARIŞA' Dr. Cüneyt AKALEV MannaraÜnıversıtesı Oğretım Ü\esı 01.09.2005 Perşembe Saat 18.00 CHP İl Başkanlığı Konferans Salonu - UŞAK Çagnular ADD - CHP - CUMOK 68'lüerBirliğiVakfi 0532 204 8029-0542 6521500 0216368 3110-02163264921 -02762153381 DT, Sanat, Siyaset... Sanat kurumlarında oluşturulan bu yapı her zaman olagelmıştır Oynanan oyunlann bu donemde sahnelenmesı ıse daha kolaydır Çunku bakanlık lağvedılmış, tum deneyımlı kadrolar tasfıye edılmıştır Boylece bu alanın geçmışe dönük hafızası da sılınmıştır Üstelık cumhunyetın getırdığı çağdaş sanat alanını benımsemeyen sıyasal bır anlayış vardır HÜSeyİü AKBULUT Kultur Bakanlığı E Musteşar Yard D e\let Tıyatrolan Genel Mu- dunı LemiBOgm'ın beklenme- yen bır bıçımde gorevden alın- ması, sanat dunyamızda buyuk tartışma yarattı Kurumdaya- şanan toplu ıstıfalara, basın ve yayın organ- lanna yansıyan tartışmalara bakılırsa, yaşa- nan surecın, bakanlığı, kurumu \ e tıyatro sa- natını buyuk sıkıntılarla karşı karşıya getı- receğı goruluyor Devlet Tıyatrolan'nda yaratılan bu sonu- cu, yalnızca Kultur ve Tunzm Bakanı Atü- la Koç ıle sınırlı tutmak da olanaklı degıl Kuşkusuz yapılan operasyonda bakana yar- dımcı olan unsurlara ne demelı'7 Bakanın ya- kın çalışma kadrosu ı)e bırlıkte kımler, han- gı unsurlar kurumu yaşanan bu olumsuz surece taşıdır) Yaşamlannı sanat kurumlarında surdu- renler, ozelhkle yonetıcılık gorevlennde bu- lunanlar, bunlan yenıden keşfetme gereğı- nı bıle duymazlar Çunku oynanan oyun ya daoyuncularda her zaman aynıdır Oyunun farkında olmayanlar ıse yalnızca yenı ata- nan bakanlar ıle onun bakanlığa taşıdığı ya- kın çalışma arkadaşlandır Zaten onlar da yetkılennı(') kuJlandıklan cumhunyetın ya- pıtaşı bu sanat kurumlannı oğrenemeden go- revlen sona erer Bakanlannın yaratmayı planladıklan or- tam ıçın her zaman ona yardımcı, hatta on- cu olan bazı sanatçılar(') vardır Çalıştığı ku- ruma "baş olma" tutkusu onlan, çağdaş sa- nata sırtını donen sıyasal ıktıdarlarla bıle ış- bırlığıne ıter Sanat mevsımmın program- larında yer alamayanlar da çozumu bakan- lıkta ararlar Dahası, yıllık repertuvarda oyunlannın yer almasını ısteyen bazı "eser sahipleri" oynanan oyunda daha da on cep- hededırler Onlar, sahnelenecek eserlennden alacaklan telıf haklan ıçın, kuruma kendı yonetıcılennı atama ışlevını, bınncı derece- de gorev sayarlar Kuşkusuz, gorevden alı- nan genel mudurlerle geçmışe donuk hesa- bı olanlar ve bunu bır "rövanş almaya" do- nuşturenler aynı cephede, sıyasal ıktıdarlar ıle ışbırlığı ıçensınde bırbırlerını kullanır- lar Sanat kurumlannda oluşturulan bu yapı her zaman olagelmıştır Oynanan oyunlann bu donemde sahnelenmesı ıse daha kolay- dır Çunku bakanlık lağvedılmış, tum dene- yımlı kadrolar tasfîye edılmıştır Boylece bu alanın geçmışe donuk hafızası da sılınmış- tır Ustelık cumhunyetın gehrdığı çağdaş sa- nat alanını benımsemeyen sıyasal bır anla- yış \ardır Tunzm gozuyle bakılan sanat alanına ona uzak olan bır sıyası ırade ve ıl- gısız kadrolar getınrsenız olanlar şaşırtıcı da değıldır Onlem alınmazsa yaşananlar, ya- ratılmak ıstenen sonucun yalnızca başlan- gıcıdır Dığer yandan, Devlet Tıyatrolan 'nda ya- ratılan rahatsızlık, daha çok genel mudur- luğe vekâleten yapılan yenı atamaya odak- landı "Ataması >apılan kişinin yerine daha uygun birilerinin atanması daha iyi obnaz mıjdı?" Boylece konunun asıl yonu de unu- tuldu Oysa tartışılması gereken esas so- run, özel yasa üe işlevini sürdüren sanat ku- runıuna,syasal iktidar taraflndan yapdma- ması gereken müdahalelerdir. Aslında tar- tışmalann, genel mudure, yasaya aykın bır bıçımde dayatılan başrejısor, tıyatro müdu- ru atamalanna, sahnelenen eserlenn metın- lennın değıştınlme ısteklenne odaklanma- sı gerekıyor Sayın Bakan ıse yapüğı açıklamada, "Ben siyasi irade>im" anlayışıyla yaptıklanna hakhlık kazandırmaya çalışırken, "Sanat alanına sıyasal irade kanşmasın" dıye ozel yasalann getınldığı gerçeğını unutmuş go- runuyor Yenı bakan, "olayın muhatabuun musteşaryartüması\t musteşarotduğu" soy- lemıyle, sanat kurumlannın bağlı bulun- duklan yasal duzenlemelerden haberdar ol- madığını da sergılıyor Bılınmelı kı bakan- lıktakı tum ust duzey yonetıcılenn sıcıl amır- len musteşar ve yardımcılan ıken, Devlet Opera \e BaJesi ıle Devlet Hyatrolan Genel Müdüneri'nin sıcıl amın yalnızca Bakan'dır Sonuç olarak sanat kurumlan ıçın ozel duzenlemeler getınlmıştır 50 yıllık geçmı- şe dayanan yasalann eskıyen ve gunumu- zun gereksınmelenne yarut veremeyen sı- nırlı maddelenne karşın, sozunu ettığımız yasalardakı temel yaklaşım, çağdaş dunya- dakı emsal kurumlann yonetun anlayışıy- la ortuşmektedır Ozetleyebıleceğımız bu anlayış ıse "Sanaün sıyasal iradeden uzak, kendi özel işleyişi içerisinde üretikbUmesi- dir. Devletin görevi ise anayasanm 64. mad- desinde ifadesini bulan şekbyle, sanatalam- nı korumak, desteklemek ve değeriendir- mek ohnahdır" Buanlayışla 1949 yılında çıkanlan (1970 yılında değıştınlen) Devlet îlvatrolan ıle Devlet Opera ve Balesi Genel Mudüriüğü yasalan ve 1957 tanhlı Cum- hurbaşkanhğı SenfoniOrkestrası Yasası ozel duzenlemelerdır ve bakanlığa sadece "bağ- lı kuruluşlar"dır Bu duzenleme ıçensuıde tum sanatsal ve ıdan ışleyış "genel müdûr" ıle kurumun "yetkflikurunanna" bu-akılmış, siyasal iradeye ıse sırurlı yetkı venlmıştır Anlayışı daha da somutlaştutnak bakı- mından soz konusu yasalann 1 maddesıne bakmakyeterlıdır "Ankara'daMiOiEğitiın Bakanhğı'na bağh tüzelkişiliği haiz bir Dev- letTîyatrolan GenelMüdürhığü kuruhnuş- tur. Devlet Tiyatrolan bir genel muddr ta- rflfindan yönetilir.'' Bakanlık yasasında ıse sanat kurumlan, bu nedenle yalnızca bu^ cumle ıle yer alırlar Sanat alanına getınlen bu ozel duzenle- melenn korunması yaşamsal onemdedır Bılnıdığı gıbı sanat, diller, dınler ûstü evren- sel yapısıyla tüm msanlığın ortak malıdır ve tum ınsanlığı kucaklar Oysa sıyasal ıktıdar- lar sırufsaldır Sıyasal ıktıdarlar, geneldeken- dılennı ıktıdara taşıyan toplum kesunlennm gereksınmelenne cevap venrler Bu neden- le sıyasal ıktıdarlann yurüteceklen kûltûr ve sanat pohtıkalan da yalnızca kendı ıdeolojı- lenne, toplumun bellı bır kesurune yönelık olacakrır Kuşkusuz bu yapıyla ıse toplumun tumûnü kucaklayan sanatsal uretım soz ko- nusu bıle olamayacaktır Kultur ve Tunzm Bakanı Atılla Koç 'un, sa- nat kurumlannın özel yasaiannı yenıden ın- celemesı, yapılan yanlışhklan bır an önce düzeltmesı, Devlet Tıyatrolan 'ndakı ışleyı- şı normal akışına döndurmesı beklenır Bu da yapılmazsa yaşanacak sureç, Sayın Bakan ıle bırlıkte kuruma da zararlar verecektır 30 Ağustos ve Türk Ordusu -II- Prof.Dr.SunaKtLt D unkû yazunı kaldığı yer- den surduruyorum Ba- ü'yla pek çok ortak değe- re bağlıyız Ancak Batı'nın bızı bohne, sömurme ve zayıflatma gmşımlennekarşıyız AB ve ABD Tûrkıye'nın gucunu, potansıyelı- nı bılıvor Onun için aşağıda Jo- saca inceleveceğinüz sonınlanya- ratarak Türkiye'yi, onlann deyi- mh1e,contn)flaWeinstabiit\(kont- rol edflebflir bir istikrarsEhk)için- de tutmak istiyor. Batı son yıllarda Lozan Banş Antlaşması 'nı ıhlal etme gınşımı olan Rum Ortodoks Patnğfne eküraenlik - evrenseffik tanımını kabul ettırmek ve "Fener'ı "Va- tikan" benzen bır konuma getır- me çabası ıçındedır Batı yıne Lo- zan Antlaşması'nın ıhlalı olan ve bızı bölmeye yonelık kendı görü- şune gore azınlık olarak tanımla- dıgı, orneğın Alevılere azınlık statusu getırme çabası ıçındedır Oysa Lozan Antlaşması Turkı- ye'de yahıızca "gayTİmüslim ce- maatierT azınlık olarak kabul etmışnr Bu, Cumhunyet kurul- duğundan bu yana "bnieştirfci" bır oğe olan "yurttaşuk" bıhncı- nı zayıflatmak gınşunıdn- Ata- türkçu göruş, ulkesı ve mılletıy- le bolunmez butunluğu ılkesmden odun v ermez \ e "yurttaşhk" ol- gusunun en yuksek bır değer ol- duğunu vurgular Batı'nın Tur- kıye ıçuı ongorduğu durum boy- le ıken Batılı de\ letler kendı ûl- kelenndekı "aznüık" değerlen- dırmelenne karşı çıkmaktadırlar Orneğın Avrupa Konseyı'nın "IrkçınkveHoşgorusuzluğe Kar- şı Avrupa Komisyonu"nun (EÇ- RI) Fransa'dan etnık kokene da- yalı ıstatıstık ıstemını Fransız hu- kumetı Şubat 2005'te verdığı ya- nıtla reddetmıştu" Fransa ozetle şoyle demıştr "Etnikkimlikte- meBnde istatistik verilerüıin top- lanması, bireyleri şu ya da bu et- nik gruba bağhhklanyla ayırma- ya dayah bir vatandaşhk anlayışı olacaknr. Bövie bir işlem Fran- sa'da uygulanamaz. Azmhk kav- ranııbolunmezlik\ebirlikilkele- rimize aykındır. Fransa bölün- mez, laik. demokratik ve sosyal bir cumhurivettir." Ovsa Batı, Tûrkıye'nın "butunluğünü'', Ata- turk'un "ortak külttir" ve "tek bir tophun" anlayışını hedef al- mıştır AB uyelığıne kabul ıçın Turkı- ye, Kıbns, Ege, Guneydoğu. Dıc- le-Fırat yoresı ıle ılgılı haksız ve aleyhıne almabılecek kararlara evet demeye, Pontus ve sozde Er- menı soykûım ıddıalannı kabul et- meye zorlanmaktadır AB bu gı- nşımlen ıle Yunanıstan'ın Ege ve Pontus hayalıne, kısacası me- galo idea'sına yardım etmekte v e sozde soykınm ıddıalannın gen- sınde yatan Doğu ıllenmızın ba- zılannda Ermenı ıstemlennı des- teklemektedır Batı, terorkonusun- da çıfte standart uygulamaktadır Batı kendısıne yonelık teronst saldınlara karşı genış çaplı bır dayanışmaya gıderken, teror ne- denıyle otuz bının ustunde yurt- taşını yıhrmış Turkıye'ye destek \ermemekte ve Tûrkıye'nın bu doğrultuda yapacağı hareketlere kısıtlama getırmektedır AB, uyelığe kabul edılmemız ıçın hıçbır uye ya da aday ulke- nınkıyle kıyaslanamayacak sert- lıkte ısteklerde bulunmaktadu' AB ıle yapılacak muzakereler ^cuaçık" muzakerelerdır Ote yandan, AB, Turkıye'ye ağır eko- nomık bedeller odetmekte olan "Gümrük Birüği'* anlaşmasını AB 'nın tum yenı uyelenne de aç- mamızı ıstemektedır Bu konuda bır Ek Protokol ımzalamamızı Ekım 2005'te başlayacak muza- kerelenn onkoşulu olduğunu be- lırtmıştır 29 Temmuz 2005'te Turkıye bu belgeyı ımzalamıştır Boyle bır belgeyı ımzalamak ha- len AB uyesı olan Kıbns Rum kesımını tanımamız \e Turk eko- nomısını onlann kullanınuna aç- mamızı gerektırecektır Bu, Kıb- nslı Turk'u Rumlann ınsafina bı- rakmak demektır Bu, stratejık açıdan Türkıye'yı Anadolu'ya hapsetmek demektır imzaJanmış Ek Protokol metnıyle Dışışlen Bakanlığı'nca hazırlanmış Tûr- kıye'nın tek taraflı "Dekbrasyo- nu" AB Başkanhğı'na gondenl- mıştır Bu deklarasyonda Turkı- ye'nın Kıbns Çumhunyetı'nı ta- nımadığı ve KKTÇ ıle üışkılen- nı aynen yuruteceğı bddmhnesı- ne karşın bu dekbrasyomınAB'yi bağlayıa bukuld zemini yoktur. Böyle bir durumu ulusunmzun ve Türk Ordusu'nun kabuDen- mesi beklenmemelklir. Bu Proto- kol'ün Türkiye açemdan bağla- VKI ofanası için TBMM'den bir uygun buhna yasasnun geçmesi gerekmektedir.TBMMbu Proto- kol'e 'ohırunu' v ermemekle ulu- suna, dev letıne ve onun hakh çı- karlanna hızmet ettığını belgele- mış olacaktır AB Türkıye'yı bekleme oda- sında tutarak Türkıye'yı güçlu kı- lan oğelen zayıflatma amacında- dır AB ulusal değerlenmıze sal- dırmaktadır AB Ataturkçuluk'ten, Kemalızm'den vazgeçmemızı ıs- temektedır Ordu gıbı Ataturkçu kurumlan, ulusal bırpolıüka gu- derek, haksız ıstemlere "hayr" dı- yebılen kurumlann ulkemızde et- kısuıı en aza ındırmeyı amaçla- maktadır AB uyelen, askenn Turk tanhındekı ve Cumhunye- tuı kuruluşundakı rolunü anla- mamıştır ya da anlamak ısteme- mektedırler Turk Ordusu'nun toplumdakı rolunü zayıflatmak Turkıye Çumhunyetı'nı ıç ve dış duşmanlara karşı da zayıflatmak olduğubırgerçektır TürkOrdu- su siyasal iktidara 'talipohna' gı- bı bu1 ozlem ıçınde değıldu- An- cak Ordumuzun odun vermedığı bır gorev anlayışı vardır O da ul- kemızın bağımsızhğını, butunlu- ğunu, dırlık ve duzenını koru- mak, çağdaş uygarhk düzeyme ulaşma atıhmlanmızı engelleyen her turlu guışurun oyununu boz- mak. Torkiyeyaşamsalçıkanann- dan ödün vermeden, "onurtu bir devfet" olarak AB'ye uye ohna- lıdır Turk Ordusu, kenduıı ulu- sunun, devletının gucunu, 'onu- runu' korumaya adamış bır ku- rumdur Demokrası ınsanlığın en yuce değerlennı benımsedığı, destek- ledığı gıbı, ozel çıkarlara, bencü- lığe, bolücu ve şenatçı gorüşlere de hoşgörülu olabıhr Oysa cum- hunyet yahıızca laık sıyasal oto- nteye "yasaflık" tanır Gumhun- yet ulusun kayıtsız şartsız ege- menlığnıe dayanır Cumhunyet yurttaşlığın yuksek değennı vur- gular Cumhunyet kendını bölü- culuğe değıl, "bütün''e, kamu ya- rannaadar Kısacası, cumhunyet kamu yarannı, sosyal adaletı, la- ıklığı on planda tutar Türk Or- dusu cumhuriyetçidir. Türk Or- dusuAtaturkçu düşünce sistemi- nin özünde vatan 'sosyaldevfet'an- layışını benimser. Turk Ordusu "maceraa* de- ğıldır Cesurdur Çıddıdır Tutar- lıdu- Turk Ordusu ulkesı ve mıl- letıyle bölünmez butunluğümuz- den, Cumhunyet otontesuıın la- ık temelınden ve çağdaşlaşma ka- rarlıhğımızdan vazgeçmeden dun- yaya açık, yenılıklen ızleyen ve uygulayanbırkunımdur Atatûrk Devnmı'nın sureklıhğuıı hıçbır kurum Turk Ordusu kadar sım- geleyememektedu" Yıneleyehm Ordumuz demok- rası duşmanı değıldır Ancak Cumhunyet Ordusu, ulkesı ve mületıyle bölünmez butûn olan Türkıye'yı yıkmak, bu butünlü- ğu parçalamak ısteyenler ıçın De- mokles'm kılıcı, ozgur, bolun- mez, laık Turkıye Çumhunyetı Devleh'nın konıyucusu ve gu- vencesıdır Yukarda Türk Ordusu'yla ılgı- h behrttığım ozelhkler ulkemız ın- sanının buyuk çoğunluğununpay- laştığı bır uygarlık anlayışıdır 30 Ağustos'un 83 yıldonumu tum ulusumuza ve Cumhunyet Ordusu'na kutlu olsun' UŞAK 2. ÎCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN KAMBİYO SENETLERİ ÜZERtVDEN HACtZ YOLU İLE YAPILAN TAKİP TALEPLERİNDE ÖDEME EMRİNİNİLANEN TEBLİĞl Dosya No 2005 2293 Alacakh Ahmet Doğan vek Av Hasan San - Kemıklı Işhanı UŞAK Borçlu Mehmet Er - Çevre köyû UŞAK Borç nııktan 51 292 50 YTL takıp çıkışı Takıp dayanağı 30 10 2003 vade tanhlı 30 000 YTL bono "Vukanda yazılı borç ve masraflan odeme emnrun ılan tanhınden ıtıbaren 10 gün ılavevle ka- nunen 15 gun ıle bırlıkte 25 gün ıçınde ödemenız takıbuı dayanağı senet kambıyo senedı nıtelığıne haız değılse 5 gune ılave kanunen 15 gün ıle bırlıkte 20 gun ıçınde lcra Hâkımlığı ne şıkayet eünenız, takıp dayanağı senet altındakı ımza sıze aıt değılse yıne bu 20 gün ıçınde aynca \e açıkça bu dılekçe ıle lcra Hakımlığı ne bıldırmenız aksı halde ıcra takıbındekı senet altındakı ımzanın sızden sadır sayılacağı, ımzanızı haksız yere uıkâr edersenız sozü edılen senet- tekı alacağın % 10 oranında para cezasına mahkum edıleceğınız borçlu olmadığmız veya borcun ıtfa veya mehıl venldığı veya zamanaşımına ugradığı veya yetkı hakkında ıtırazuıtz varsa bunu sebeplen ıle bırlıkte 20 gün ıçınde tetkık mercııne bır dılekçe ıle bıldırerek mercıden ıtırazın kabulune dau- bır karar ge- tırmedığınız takdırde cebn ıcraya devam olunacağı ıtıraz edılmedığı ve borç odenmedığı takdırde 25 gün ıçınde IİK 74 madde geref ı mal beyanında bulun- manız, bulunmazsamz hapısle tazvık olunacağınız, hıç mai beyanında bulunmaz veya hakıkate aykın beyanda bulunursanız hapısle cezalandınlacağıruz ıh- tarolunur Basın 40791 SHP Wr İSTANBUUÖRGÜTÜ FYLİİJIYIFJKİnUKlfil] / ŞENLİK: 1 EYLÜL DÜNYA BARIŞ GÜNÜ KUTLAMASI 01.09.2005 SAAT: 20.00 Gınş Serbesttır Bahçehevler Sıjavuşpaşa. Mılh Egemeabk Parkı Konuşmacı Û>as SALMAN (Sanatçı) Gulcıhan Koç ve surpnz sanatçıiardan Banş ve Kardeşlık turkûlen /PANEL:4EYLÜL'SI\AS KONGRESİ'NİN 'KUKTULUŞ SAVAŞrNDAKİYERİ VE ÖNEMİ 04 09.2005 SAAT: 11.00 Gınş Serbcsttır Mecıdıyeköv Kölrnr Merkezı (Kat otopark östö) Av Ahmet G KETENCllMv Genel Sekrcter) Prof Dr Toklanuş ATEŞ (Bılgı Lnv Öğr Üyesı) Prof Dr Ahmet SALTUK (ADD Genel Bşk Yrd) / MÎTİNG: ANAYASANIN GEÇİCİ 15.MADDESİKALDIRILSIN DARBECÎLER YARGILANSEV! Tam demokrası ıçın gucumuze guç katın 11.09.2005 Sıat: 14.00 Kadıkov Mejdanı / SEMÎNER: SİGARAYI BIRAKMA SEMİNERLERİ Sıgaradan kurtulmak ısteyenlere mujde1 14 15 09 2005 Saat 18 00-20 00 SHP II Merkezı (Randevu alınız) / PLATFORM: İSTANBÜL'UN YÖNETİM PROJELERÎ Istanbul'un yonetuıu lstanbul'un guvenlığı ve tstanbul un kentsel donuşumü 12.09.2005 Saat: 18.00 SHP tl Merkezı / KADIN: MÜCADELECİ KADEVLARI ÖRGÜTLÜYORUZ KadınJanmızııı vasal haklan (Yenı TCK) KonuşmacıAv NazanMOROĞLU 17 09 2005 Saat 14 00-16 00 SHP li Merkezı / GENÇLİK: YETENEKLİ GENÇLERİ EĞİTtYORUZ Konularanız Kultur sanat, spor 24 09 2005 Saat 14 00 -16 00 SHP tl Merkea TÜM E4LKIMIZ DAVETLİDİH Dr. Beyzade ÖZK4HRAMAN bBaşkau SHP İST\.M!11 İL B\$KA.NUĞI AMdHHirrtvttCid.HtinSok.No !K*< S^,Td,'Fıb »212296 »wwjhpsuıbııLors; E-mııl bnazkıtruıu ihpstubıü.ıır; GAYRtMENKULÜN AÇIK ARTITRMAİLANI KOCAELI3. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN Dosya No 2003 3274 Satılmasına karar venlen gaynmenkulun durumu Kocaeh Yenımahalle 1027 ada 47 parselde 2623 00 m2 6 bloklu kargır ap olarak kayıtlı borçlu Semra De- mır'e an 1 72 arsa paylı A 4 blok 10 no lu bağımsız bo- lum Yenımahalle Temızel Sokak Onur sıtesınde olup 90 m2 kullanım alaalı salon * 3 yatak odası, mutfak, banyo, tuvalet \e muştemılatından ıbarettır Satılacak borçlu hıssesme bıhrkışı tarafından 25 000 00 YTL kıymet takdır edılnuştır Imar durumum Aynk nızam 3 kat tabanda %40 ın- şaata musaıttır Borçlular fsmaıl Demır ve Semra Demır Yenımahalle Teknık Sokak Onur Sıtesı A Blok Kat 5 No 10'da ıka- met etmekte ıken adresten aynlmış ve bulunamadıkla- nndan butun ışlemler ılanen yapıhiuş olduğundan ışbu satış ılanı da kendıleruıe ılanen teblığ mahıyetındedır Satış şartjan 1 Satış 18 Ekım 2005 Salı gunu saat 14 00 - 14 10 arasında Kocaeh Adlıyesı 1 kat 3 lcra Mudurlugu ad- resınde açık arttırma suretıyle yapılacaktır Bu arttırma- da tahmın edılen kıymetın % 60'ını ve ruçhanlı alacak- hlar varsa alacaklan mecmuunu ve satış masraflannı geçmek şartı ıle ıhale olunur Boyle bır bedelle alıcı çıkmazsa en çok arttırarun taahhudu bakı kahnak şar- tıyla 28 Ekım 2005 Cuma gunu saat 10 00 - 10 10 ara- sında ve aynı yerde ıkıncı arttırmaya çıkanlacaktır Bu arttırmada da bu mıktar elde edılememışse gaynmen- kul en çok arttıranın taahhudu saklı kalmak uzere arttır- ma ılanında göstenlen muddet sonunda en çok arttırana ıhale edılecektır Şu kadar kı arttırma bedelının malın tahmın edılen Jaymetuıın % 40 ını bulması ve satış ıs- teyenın alacağına ruçhanı olan alacaldann toplamından faila olrnası \e bundan başka, paraya çe\trme ve pay- laştırma masraflannı geçmesi lazundır Boyle fazla be- delle alıcı çıkmazsa satış talebı duşecektır 2 Arttırmaya ıştırak edeceklenn, tahmın edılen kıy- metın % 20'sı mspetınde pey akçesı veya bu mıktar ka- dar mıllı bır bankaıun tenunat mektubunu vermelen la- zımdır Sanş peşın para ıledır, alıa ıstedığınde 10 günu geçmemek uzere mehıl venlebılır Tellalıye resmı ıhale pulu, tapu harç ve masraflan ıle % 1 KDV alıcıya aıttır Bınkmış vergıler satış bedelınden odenır 3 Ipotek sahıbı alacaklılarla dığer ılgılılenn (*) bu gaynmenkul üzerındekı haklarını hususıyle faız ve masrafa dau" olan ıddıalannı dayanağı belgeler ıle on beş gün ıçınde daıremıze bıldırmelerı lazımdır Aksı takdırde haklan tapu sıcılı ıle sabıt olmadıkça paylaş- madan hanç bırakılacaklardır 4 Ihaleye katılıp daha sonra ıhale bedelını yatuma- mak suretıyle ıhalenın feshıne sebep olan tum alıcılar ve kefıllen teklıf ettüden bedel ıle son ıhale bedelı ara- suıdakı farktan ve dığer zararlardan ve a>nca temerrut faızınden muteselsılen mesul olacaklardır Ihale farkı ve temerrut faızı aynca hukme hacat kataıaksızın Da- ıremızce tahsıl olunacak, bu fark. varsa oncelıkle temı- nat bedeluıden alınacaktır 5 Şartname, ılan tanhınden ıtıbaren herkesın gore- bıknesı ıçın daıre açık olup masrafı venldığı takdırde ısteyen alıcıya bır orneğı gondenlebılır 6 Satışa ıştırak edenlerın şartnameyı gormuş ve munderecatım kabul etmış sa>ılacaklan başkaca bılgı almak ısteyenlerın vukarda yazılı dosya numarasıyla Mudurlüğümuze başvurmalan lcra Iflas Kanunu'nun 127 maddesı gereğmce tapu sıcılıne kavıtlı bulunan alakadarlannın tapuda kayıtlı adreslenne gonderılen teblıgatın bıla teblığ gelmesı, kayıtlı olmaması halınde ış bu ılamn teblığ mahıyetınde olduğu, başkaca bılgı al- mak ısteyenlerın yukarda dosya numarası yazılı dosya- ya muracaatlan teblığ ve ılan olunur 26 08 2005 (*) Cgılıler tabınne ırtıfak hakkı sahıplen de dahıldır Basuı 40845
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog