Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 31 AĞUSTOS 2005 ÇARŞAMBA 12 EKONOMI Son iki ayda üye sayılan yaklaşık 10 bin düşen sendikalar, hükümet üzerinde istedikleri baskıyı kuramadı En düşükmaaş 668YTL• 560 YTL olan en düşük memur maaşı Ocak 2006'da 614, Temmuz 2006'da da 668 YTL olacak. Devlet Bakaru ve Başbakan Yardımcısı Şahin'in en düşük maaş olarak gösterdiği 750 YTL, aile yardımı alan memurlar için geçerli olacak. FIRATKOZOK ANKARA - Hükümetle memur konfederasyonlan arasında uzlaşıy- la sonuçlanan toplu görüşmelerin ardından en düşük memur maaşı, Temmuz 2006'da 668 YTL olacak. Devlet Bakanı MehmetAH Şahin'in açıkladığı 750 YTL, aile yardımı alan memurlar için geçerli olacak. Emekliler, yalnızca yüzde 2.5'lik zam oranlanndan yararlanabilecek. Konfederasyonlarda son ikı ayda yaklaşık 10 bın üyenin istıfa ettiğı, bu nedenle hükümet üzerinde iste- 2006'da kim,ne kadar alacak? KESK'in yaptığı hesaplamaya göre memur maaşlan Ünvanlar Memur9/1 Memur14/2 öğretmen1/4 Öğretmen9/1 Polis9/2 Müh. Şant.1/4 Teknisyen12/2 En düşük üc. Ortafama üc. Mevcut 560 557 880 708 928 1,038 602 542 799 Ek Tazminat DahiM.ve2. AttıAy 614-668 611 - 665 \ 942-1.004 \ C 765 - 824 C^p"-3 991-1.054 ^~~| 1.104-1.171 I 657 - 712 595 - 649 L 859-919 (aile yardımı hariç) yaklaşık şöyle olacak: Emekliliğe Yansıyan Artış 1.ve2.AttıAy(YTL) v -r\ 14-28 y M ff\ M. Mi 14-28 . £ -*. ". u* .* **QJ " ^^J - ' *-'* '$ VTVN 18-36 Wr. 4?A jWTl A ^ t f l 'Kj/*\ 23-47 I^Hİflfl İHH fl^^v LJ\\ 26-53 ^Hmpüf EMIÜ nım _^L_^ 14-27 ^ ^ B I ^ B Mmk ---vJL Mf^ 20-40 ı ^ ^ -~mr nilen baskının kurulamadıgı öğre- nildi. Memur sendıkalan, hükümetle ön- ceki gün sonuçlandınlan toplu gö- rüşmelerden "istediklerini alama- dı". Kamu Işveren Kurulu'nun, ek ödeme ahnayan 1 milyon 377 bın memur için 2006'nın birincı ve ikinci altı aylık dönemleri için 40'ar YTL seyyanen ödeme ve tüm me- murlara aynı dönemler için yüzde 2.5 oranJannda zam önerisı Türki- ye Kamu-Sen ve Memur-Sen tara- fından kabul edildi. KESK ise mutabakat metnini "şerh" düşerek imzaladı. Konfede- rasyonun önümüzdekı günlerde Uzlaştırma Kurulu'na başvurması beklenıyor. KESK'in, 3 gün içinde başvurma- sı dunımunda Yüksek Hakem Ku- rulu Başkanı ve 4 ünıversıte öğre- tim üyesınden oluşan Uzlaştırma Kurulu devreye girecek. Kurul, 5 gün süreyle yapacağı çahşmalann ardından hazırlayacağı raporu Ba- kanlar Kurulu'na iletecek. Memur maaşlanna yapılacak zamma iliş- kin son karan Bakanlar Kurulu ve- recek. Vanlan mutabakata göre, emekliler 40'ar YTL'lik ek ödemelerden ya- rarlanamayacak, yalnızca ilk ve ikıncı altı aylık dönemler için yüz- de 2.5 oranlannda zam alacak. Hü- kümetın sendıkalara, emekliler için önümüzdeki yasama yılında yeni bir düzenleme yapma sözü verdiği öğrenildi. Mutabakatla aynca, aile yardımı ödeneği gösterge rakamı da 1250'den 145O'yeçıkanlacak,böy- lece memurlara verilen yardım ru- tan toplam 11 YTL artacak. Sendikalar baskı kuramadı Uzlaşmaya göre, yasal düzenleme- lenn yapılmasının ardından, sendi- ka üyesi memurlara da aylık 5 YTL ek ödeme yapılacak. Toplu görüş- me sürecine ıddialı başlayan konfe- derasyonlar, beklentılerinin "çokal- ünda" rakamlara razı oldu. Bunun altında son dönemde sendikalarda yaşanan istifalann getırdiği tedir- ginliğin yattığı öğrenildi. Edinilen bilgilere göre, son 2 ay içe- risinde sendıkalardan toplam 10 bin kişi istifa etti. Konfederasyonlar da bunun üzerine "ÜyelerimM sokağa çefcemeyebiliriz" düşüncesiyle hü- kümetin tekJıfinı onayladı. ALMANYA Havada kara listeye ilgiyok FRANKFURT (Cumhuriyet Bü- rosu) - Fransa ile Belçıka'nın, bu ıkı ülkedekı havaalanlanna iniş yapma- sını engelledigı uçak şirketlerini içe- ren 'kara Kste' tepkıyle karşılandı. Aralannda Türk şırketinin bulun- madığı liste, bazı medya organlann- da "okyanusta bir damla" olarak ta- nımlandı. Alman hükümetı bir açıklama ya- parak Paris ve Brüksel'in bu girişı- mine şimdilık katılmak istemediğı- ni, AB Komısyonu'nun hazırlaya- cağı ortak AB listesini beklemenin daha doğru olacagını bildırdi. Listenin büyük boşluklar içerdiği- ni savunan bırçok uzman ve politi- kacı, "risld yüksek" bulunan bırçok şirketüı burada yer almadığını kay- dederken Kıbns, Türkıye, Kolombı- ya, Macaristan ve Portekiz gibi ül- kelerle onlara bağlı şirketleri örnek verdıler. Açıklamalarda, kazalann önlenmesi için bu tür listelerden çok, uluslararası uçuş standartlan- nın yükseltihnesinin önemli olduğu da vurgulandı. ORTAK GlRlŞlM GRUBU ATO'dan ERDEMÎR atağı ANKARA (Cumhurrvet Bürosu) - Ankara Ticaret Odası (ATO) yöne- tım kurulu, Ereğli Demir Çelik Fab- rikalan (ERDEMİR) ıhalesüıe teklif verecek ulusal Ereğli Ortak Gırişım Grubu'na 5 milyon dolarla katılma karan aldı. Yazılı açıklama yapan ATO Başka- nı Sinan Aygûn, gücü olan her yerli kunıluşun imkânlan ölçüsünde ER- DEMİR Ortak Girişim Grubu içeri- sinde yer alması gerektiğini ifade ederek, "Türk güişimcileri, bu ülke- nin temel direklerinden biri olan ER- DEMtR'i yabancrya kapürmamah- dır. Türldye'nin ilk 500 sanayi kuru- luşu, meslek odası, sendikasıen az bir mihon dolarla ulusal sermaye hare- ketine katkı vennetidir. Bu milli bir direniştir" dedı. Oyak ve Koç Grubu'nun Ereğli Ortak Girişim Grubu içerisinde mut- laka yer alması gerektiğinin altrnı çi- zen Aygün, psikolojik olarak bunun hayati önem taşıdığını vurguladı. 3 TV-RADYO KANALI Doğan 'dan yenişirketler ANKARA (ANKA) - Doğan Gru- bu, radyo ve televizyon yayıncılığı alanında üç şirketi aynı anda kurdu. Doğan TV-Radyo Yayıncılık tara- fından kurulan şirketler "Popüler Televizyon ve Radyo Yayıncılık", "Doğa Televizyon ve Yayıncılık" ve "Altın Kanal Televizyon ve Radyo Yayıncılık" adlanyla faaliyet göste- recek. Üçü de îstanbul'da kurulan şirketlerin sermayeleri 5O'şer bın YTL olarak belirlendi. Bolu Dağı Geçişi Projesi'nin en önemli parçasını oluşturan tünellerde kazı işleminin sonlanmasına sadece birkaç metre kaldL4Eylül2005 tarihinde yapılacak törenle tünenn iki ucu birbirine bağlanacak. Bolu Dağı Tüneti, 2006 yıhsonunda tamamlanarak ulaşuna açılacak. Tünel ulaşuna açıldığında Bolu Dağı'nı yarun saatte aşan bir siirücü, rüneldcn 5 dakika içinde geçiş yapabilecek. 300 milyon dolara mal olacak Bolu Dağı Tüneli'nin iki ucu 4 Eylül'de birbirine bağlanıyor Gelecek yd Ankara 3,5 saatBOLU (Cumhuriyet) - Bolu Dagı Geçişi Projesi'nin en önemli parçasını oluşturan tünellerde kazı işleminin tamamlanmasına birkaç metre kaldı. Yapımına 1992 yılında başlanan Bolu Dağı Tüneli'nin, 4 Eylül'de açılması planlanıyor. Italyan Astaldı SpA firması tarafindan inşa edılen tünel ıle Gümüşova-Gerede Otoyolu tamamlandığında Ankara-lstanbul arasındakı ulaşım 3.5 saate inecek. • Tünel ile Gümüşova-Gerede Otoyolu tamamlandığında Ankara- lstanbul arasındaki ulaşım 3.5 saate inecek. Bolu Dağı geçişi komple bittiğinde, projeye toplam 890 milyon dolar harcanmış olacak. Italyan Astaldi SpA firmasından yapılan açıklamada, tünellerin, 4 adet çok yüksek vıyadük ve 900 metre uzunluğunda 3 köprü ıçeren Bolu Dagı Geçişi Projesi'nin bir parçası olduğu ifade edilerek, Istanbul'a gidiş yönünde 2 bın 954 metre, Ankara'ya gidiş yönünde ise 2 bin 788 metre uzunluğunda ikı tüpten oluştuğu belirtildi. Açıklamada, doğa koşullan, ekonomık nedenler ıle 17 Ağustos ve 12 Kasım depremleri nedenıyle tünelin gecıkmelı olarak tamamlandığı vurgulandı. Gümüşova-Gerede Otoyolu Projesi kapsamında bugüne kadar 649 milyon dolar harcandı. Bolu Dağı geçişi komple bittiğinde, projeye toplam 890 milyon dolar harcanmış olacak. Bolu Dağı Tüneli'ne bugüne kadar 234 milyon dolar harcanırken, tünel için yapılacak harcamaların toplamı 300 milyon dolan bulacak. 4 Eylül günü ikinci tünelde (sağ tüpte) ışığın görünmesi nedeniyle Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da kahlımıyla brr tören düzenlenecek. Özelleştirme ve TMSF satışlannda son teklif verme tarihleri yaklaşıyor Eylül takviminde boş yok ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Eylül ayı özelleştirme Idaresi Başkan- lığı (ÖtB) ve Tasarruf Mevduatı Sigor- ta Fonu (TMSF) için sanş ayı olacak. Eylül ayı içinde ÖÎB ve TMSF satışla- n ile ilgili takvim şöyle: TÜPRAŞ ihalesi: Üıaleye son teklif verme süresi 2 Eylül Cuma günü biti- yor. Öıalenin, bunun ardından 1-2 haf- tada gerçekleşmesi bekleniyor. ERDEMİR ihalesi: ERDEMtR'de son teklif verme süresi 26 Eylül'de do- luyor. Üıaleye, bunun arkasından bir iki hafta gibi kısa bir sürede çıkılacağı tah- mın ediliyor. Iimanlar: Tarihi henüz açıklanmadı ancak ıhalenin eylül içinde gerçekleş- tirilmesi beklenıyor. Iskenderun'un ar- dından Izmir Limanı ihalesi gelecek. StarMedya Grubu: Uzan ailesine ait TMSF tarafindan el konulan medya şır- ketlenne son teklif verme tanhi 21 Ey- lül'de Süper FM ıle başlayacak, 6 Ekim'de Star gazetesi ile son bulacak. Medya grubunun toplam tahmini de- ğeri 270.1 milyon dolar. Uzan'lara ait çimento grubunun saü- şı: TMSF'nin elinde bulunan Uzan aı- lesıne ait 9 çimento şirketi için son tek- lif verme tarihi 30 Eylül. thalelerin, 20 Ekim'de tamamlanması hedeflenıyor. Uzan'lara ait çimento grubu şirketleri- nin toplam tahmini bedeli 433 milyon dolar. Özelleştirme sürecindeki TCDD Iskenderun Limanı'nda fotoğraf çekmek isteyen gazetecikr, liman görevHleri tarafindan "Fotoğraf çekmek yasak" gerekçesiyle engelknmek istendL Liman işçilerine desteğe 'özel engel' AKINBODUR İSKENDERUN- Özelleştırmesi kararlaştınlan ve son teklif verme süresi önceki gün biten TCDD Is- kenderun Limanı işçilerinin, özel- leştirmeyi protesto etmek üzere iş- yerini terk etmeme eylemine des- tekler, liman özel güvenliği tara- findan engellenmeye çalışılıyor. "Tanmat>ar" dıyen liman özel gü- venlik görevlileri, ışçilere destek amacıyla hmana gelen tskenderun Demokratık Sol Partı (DSP) yöne- ticilerinın ıçenye ginşını engelle- meye çahştılar. DSP'liler, Lıman- Iş Sendikası'nın devreye girmesiy- le hman A kapısından ginş yapa- bildiler. Iskenderun DSP yönetici- leri ıle sendika yönetıcılerini üman kapısında haber amaçlı fotoğraf çekmek isteyen bazı gazetecıler de, liman görevlılen tarafindan "Fo- toğraf çekmek yasak" gerekçesiy- le engellenmek istendi. Iskenderun DSP Ilçe Başkanı BülentKırmızıoğlu, ABD'nin h"ak işgalı öncesınde tezkeresız asker ve silah indırdiği Iskenderun Li- manı'na Hatay mılletvekillerinin de alınmadığını behrterek "Zi\a- retierin engellerunesindeki amaç,li- man özeüeştirilnıesinin gündeme taşuıması ve kamuoyunun gefişme- ler hakkmda bilgi sahibi olmasını engeiemektir" dedı. SÖYLEŞİLER KORKUT BORATAV Brezilya Solculam ve Devlet Brezilya Sosyal Hareketler Koordinasyonu''nun Lula yönetimini ılımlı bir üslupla eleştiren bir bildi- risini üç hafta önce bu köşede aktarmış ve tartış- mıştım. Bugün de yine Brezilya üniversitelerinden, meslek örgütlerinden ve kamu yönetiminden otuz birkişinin imzasını taşıyan "Iktisatçılar Manifesto- su"nu okuriarımla paylaşmayı istiyorum. Imzacılar listesinin başında Federal Ekonomi Konseyi Baş- kanı Sidney Pascotto yer alıyor. Kısattarak akta- nyorum: "Cardoso'dan devralınan ve ekonomik istikrar adına yürütülmekte olan bugünkü programa der- hal son verilmelidir. Bu program hem milyonlarca yoksul insan yaratıyor hem de variığımızı yaban- cılara devrederek, ulusal borcu ve ülkenin bağım- lılığını arttırarak geleceğimizi ipotek altına alıyor. Iç ve dış borcun ödenmesi amacıyla sosyal harca- malann sistematik olarak kısılması, yerli ve yaban- cı sermayedarlaha Brezilya devleti arasındaki pa- razitçe ve yağmacı bağlantıları yoğunlaştırıyor. Vergiler, borç faizinin ödenmesi için arttınlıyor; bu da kamu borcuna para yatırmış olan bankerleri, rantiyeleri besliyor. Ülkenin kurtuluşunu ihracata bağlayan seçenek, iç pazann hayati önemini göz ardı ediyor ve dünya piyasalannda rekabet ede- bilmek için ücretlen bastırmayı öngörüyor. Bizim en büyük düşmanımız ise başka seçenek olmadı- ğı iddiasıdır. Gerçekte ise ulusal ve halkçı bir al- ternatif vardır." Bildıri, bundan sonra, bu tür bir alternatifin baş- langıcını oluşturabilecek önerileri sıralıyor. Bazıla- nnı özetleyelim: • Faiz dışı fazla yaratma saplantısı son bulmalı; sağlanan ek kamu kaynakları sosyal öncelikli alan- lara tahsis edilmeli. • Merkez Bankası'nın bankerlerve uluslararası finans kapitalle işbiriiği anlamına gelen özerkliğine son verilmeli; para politikası üzerinde siyasi iktida- nn denetimi yeniden kurulmalı. • Reel faizler yüzde 20'ye, tüketici kredileri yüz- de 100'e ulaşmıştır. Bunlar, Brezilya'nın komşula- nndaki düzeylere indirilmeli. • Dış borç üzerinde alacaklılarla bir müzakere sü- reci başlatılmalı. • özelleştirmeler sonrasında altyapıya egemen olan çokuluslu şirketlerin oligopolcü fiyat uygula- malarına son verilmeli. • Ülke dışına kaynak aktanmını sınırlayacak ön- lemler geliştirilmeli. • • • Bu önlemlerle ülkemizdeki "muhalif" iktisat er- babının Türkiye için ortaya attıklan öneriler arasın- daki benzerlik hertıalde dikkatinizi çekmiştir. Bre- zilya ve Türkiye'de bugünkü yönetimlerin neolibe- ral modele karşı patlak veren halk tepkisı sonun- da iktidara geldiklerini, daha sonra da farklı tarzlar içinde "başka seçenekyoktur" sloganına teslim ol- duklarını hatırlatalım. Bunun da ötesine giden eko- nomik sorunlar arasındaki benzerlikler, birbirleriy- le iletişimi olmayan, ancak ekonomik düzene sol- dan bakan iktisatçıları benzer çözüm önerilerine yöneltmiş olsa gerek. Ben, bu benzerlikleri bir yana bırakarak Brezil- yalı iktisatçıların devlet ile ilgili bir saptaması üze- rinde bir değeriendirme yapmak istiyorum. Brezilyalılaragöre, "yolsuzluğun kökeninde özel- leştirme ve devletin güçsüzlüğü yatmaktadır. Bu durum sadece devlet yeniden kamulaştınlırsa ve güçlendirilirse son bulabilir". Bu ifadenın ardında fazla yadırganmaması gere- ken iki olgu var: Son yıllarda üçüncü dünyada ve eski Doğu Bloku'ndayolsuzluklardagözlenen ola- ğanüstü artışlara, neoliberal patentli özelleştirme- ler önemli katkılar yapmıştır. Kapkaççı yerel çıkar gruplanyla siyasi iktidarlar arasında denetim ve sı- nırlama işlevi gören geleneksel ekonomik bürok- rasilerin güçsüzleşmesi de bu süreci kolaylaştır- mıştır. Brezilyalılann "devletin yeniden kamulaştınlma- sı" çağnsı, hertıalde bu saptamalara dayanıyor. Bu hareket noktası onları bir "güçlü devlet" arayışına da yöneltmiş görünüyor. Bu arayışı faşizan bir da- vet olarak yorumlamak, solda yer alan bu insanla- nn, yirmi yıl önce ülkelerinin tarihini lekelemiş as- keri rejimi özlemle andıklannı düşünmek herhalde söz konusu olamaz. Brezilyalı meslektaşlarımızın Pierre Bourdieu gibi "devletin sol eli, sağ eli" aynmını benimsedik- lerini düşünüyorum. Devletin sağ eli, kapitalizmin egemen sınıflannın aygıtıdır. Polisi, hapishaneleri, emperyalizmin bekçiliğini yapan orduyu bu el yönetir. Devletin sol eli ise tarih boyunca emek- çilerin egemen sınıflardan (bazen "söke söke", bazen de uygun konjonktürler sayesinde) elde et- tikleri tüm edinimlerin kurumsallaşmış halidir. "fîe- fah devleti"ö\r, "sosyal devlet"tir. Brezilya ve Tür- kiye gibi ülkelerde, bir de, geri kalmışlığı aşabilmek için geliştirilmiş işlevleri ("kalkınmacı devleti") de içerir. Işte Brezilya'da ve Türkiye'de, "daha fazla dev- let" çağnsını yapan solcu iktisatçılar, devletin sol elinin zayıflamasına, bu türden ekonomik ve sos- yal işlevlerdeki aşınmaya karşı çıkıyortar. Solcu ve demokrat olduklan için de devletin sağ elinin olabil- diğince dumura uğramasını istiyorlar. MBtKO BANKAS1 KURLAn cw 1 ABD Dolan 1 Avustraha Dolaı DÖVİZ 13508 ı 10183 1 Dammarka Kronu 0 22284 1 Euro 1 Ingıhz Sterlmı 1 isuçreFrangj 1 is\eç Kronu 1 Kanada Dolan 1 Ku\evt Dman I Norveç Kronu 1 Sud \rb Rıval lOOJapon Yeni 1 Yeni kaıl Şekel 1662" 2 4364 10-39 ÛP-44 11324 4 58-3 020993 0 36125 12214 ÇAPRAZ KURIAR 1 ABD Dolar 30610 üMBtJİ/m 12558 omfmf UV* 1 35~3 1 0250 0 22394 16 T 0- 2 4491 10808 01-929 1 13-5 4 6 4 " 0 21135 0 36190 1 2295 '1932 la*tei 6422C fem;l 3"5K Süatl Ifancft D ji242 M u unuyı tmâHmszoıs EFEITİF <U} 13499 1 0136 0 22268 16615 2 434' ! 0723 0 1-32 1 1282 4 5185 0 209-8 0 35854 12169 029034 SERBEST (VTL) AUŞ iRfl Dûtw 1 "^Jtfl , * m 16600 IngfeSte* HSR İMçnFrangı 106*0 24A)>Ntn 1910 Cua/Um '26ÜC 13593 10312 0.22446 16732 24528 10824 0 P9"0 11418 4 7P4 0 21184 036461 12342 030523 PlYUÎf1 ynş ! 13630 16640 24500 10610 1931 12900 CECELİK FİİUEI 2 Gtriuk Repo i üı/ıiuk 4epc I 1431 14-56
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog