Bugünden 1930'a 5,452,704 adet makaleKatalog


«
»

31 AĞUSTOS 2005 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA H/\fırjlll i dishab@cumhuriyet.com.tr 11 11 öğrenciiçin geçgelenözur • GUATEMALA (AA) - Guatemala hükümeti, 1989'dakaçınldıktan sonra öldürülen 11 üniversıte öğrencisinin ailelerinden resmen özür dıledi. Devlet Başkan Yardımcısı Eduardo Stein, 16yılönceki olayla ilgili olarak "hükümet adına" özür diledi ve yetkililerin olayın sorumlulannı araşnracağını açıkladı. Öldürülen öğrencilerden Carlos Cabrera'nın babası, hükümetin özür dilemesini "adalet yönünde atılan ilk adım" olarak nitelendirdi. Guatemala'da 21 Ağustosl989ile9Eylül 1989arasında 11 öğrenci, hükümet ajanlannın elinde kaybolmuş, daha sonra 6'sı işkence yapıldığı belli olan bazı izlerle ölü bulunmuştu. Hapipi'de 3 tutuklama • BEYRUT(AA)- Lübnan'da Suriye yanlısı 3 eski güvenlik yetltilisi ve eski milletvekili tutuldandı. Yetkililer, eski Genel Asayiş Müdürlüğü şefi Cemil El Seyid, eski Emniyet Müdürü Ali Hacı ve eski askeri istihbarat şefi Raymond Azar'ın evlerine düzenlenen baskında tutuklandığını belırtti. Yetkililer, güvenlik yetkililerinin yanı sıra eski milletvekıli Nasır Kandil'in tutuklandığını söylediler. Tutuklamalann nedeni hakkında ise açıklama yapılmadı. Bazı Lübnanlı politikacılar, eski güvenlik yetkililerini 14 Şubat'ta suikasta kurban giden eski Başbakan Refik Hariri'nin öldürülmesinde rol almakJa suçluyordu. Bush, Clinton'ı • VVASHINGTON (AA) - ABD Başkanı George W. Bush, ülkesinin, teröre karşı savaşta kesin zafer kazanana kadar durmayacağını belirtirken, eski Başkan Bill Clinton dönemi yönetimini, isim vermeden terorizme karşı teslimiyetçilikle suçladı. Bush, "Teröre karşı savaşta kesin zafer kazanana ve özgürlükleri güvence altına alana kadar durup dinlenmeyeceğiz" dedi. Cumhuriyetçi Başkan Bush, isim vermeden, bir önceki Demokrat Başkan Clinton'ın terörle mücadelede teslimiyetçi davrandığını savundu. Bush, o zamanki yönetimin Usame Bin Ladin'i cesaretlendirdiğini savundu. Talat Rumlara yaranamadı • LEFKOŞA (AA) - Kıbrıs Rum Kesimi'nin BMDaimi Temsilciliği Maslahatgüzan Andreas Hadjichrysanthou' nun, KKTC Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat'ı, "KKTC'nin resmen tanınmasından yana olmakla" suçlayarak BM Genel Sekreteri Kofi Annan'a şikâyet ettiği bildirildi. Rum haberajansı Rum maslahatgüzann, mektubunda, KKTC Cumhurbaşkanı Talat'ın "Rumlara, izolasyonlann kaldınlması ve limanların açılması karşılığında Maraş'ı verme" önerisinin ardındaki siyasi amacın, "işgal alrındaki bölgenin tanınması" olduğunu öne sürdüğünü kaydetti. Hadjichrysanthou, mektubunda, "Türk tarafinın gerçek amacı ve hedefi konusunda ciddi soru işaretleri olduğunu" ileri sürdü. Fransa, Avusturya, Yunanistan ve Rum Kesimi'nin baskılan sonucunda bir metin hazırlandı AB denkarşı deklarasyonMAHMUTGURER ANKARA-Avrupa Birliği (AB), Ankara Antlaşması'tun imzalanma- sının ardından tek tarafîı bir dekla- rasyon yayımlayan Ankara'ya yanıt vermeye hazırlanıyor. Birliğin özel- likle Fransa, Avusturya, Yunanistan ve Rum Kesimi'nin baskısıyla bir deklaras- yon yayımlama karan aldığı öğrenildi. Ingiltere Dönem Başkanlığı tarafından hazırlanan açıklamanın metninde, "AB'nin gelecekte Türkrye'yi de içine alacak bir bir- Bkolmasının öngörüldüğüve biriik içerisin- deki tüm devlerJerin birbirieri ile iyi ilişkiler içerisinde oiması gerektiği'' vurgulanacak. AB Gümrük Birliği Ek Protokolü ile il- gili deklarasyon hazırlıklannı tamamladı. Diplomatikkaynaklardan edinilen bilgiye gö- re, birliğin hukuk kurulu, son şeklini AB Dı- îngiltere dönem başkanlığının kaleme aldığı metinde Türkiye'nin müzakereler sona erene kadar tüm üye ülkeler ile ilişkilerini normalleştirmesi istenecek. Metinde Türkiye'ye yönelik çok sert ifadeler bulunmadığı, ancak Fransa ve Yunanistan'ın baskılan sonucu metnin bugünkü COREPER ya da yannki bakanlar toplantısmda değişebileceği belirtiliyor. şişleri Bakanlan KonseVi'nde alacak olan deklarasyon ile ilgili olarak yaptığı çalışma- larda bir hukuk dışılık yakalayamadı. Bugün gerçekleştirilecek olan Daimi Temsılciler Kurulu'nda (COREPER) Kıb- ns deklarasyonu da tartışılacak. Diploma- tik kaynaklardan edinilen bilgilere göre Ingiltere dönem başkanlığı tarafından ka- leme alınan deklarasyon metninde, Türki- ye'ye karşı çok sert ifadelere yer verilme- di. Deklarasyonun taslağında şunlann yer aldığı ifade ediliyor: • Türkiye tarafından yayımlanan dekla- rasyon uluslararası hukuk bakımından her- hangi bir sakınca oluşturmasa da Gümrük Birliği Anlaşması'nın ruhuna aykındır. • Türkiye'nin Kıbns Cumhuriyeti'ni ta- nımadığını beyan etmesi birliğin geleceği açısından tehlike doğurabilir. AB ülkele- rinin tamamı Kıbns Cumhuriyeti'ni tanı- maktadır. Türkiye de müzakereler sona erene kadar tüm üye ülkeler ile ilişkileri- ni normalleştirmelidir. • Gümrük Birliği Ek Protokolü AB'ye kabul edilen Kıbns ile 9 üyeyi kapsamak- tadır. Anlaşmanın altına imza koyan Tür- kiye de bu durumu dikkate alarak hareket etmelidir. • Kıbns 'ta çözüm konusunda her iki ül- ke de daha fazla çaba göstermelidir. tfadeler değişebiür îngiltere dönem başkanlığı tarafından hazırlanan metnin, bugün gerçekleştirile- cek COREPER toplantısı ve yannki AB Gayri Resmi Dışişleri Bakanlan Konse- yi'nde değişebileceği ifade ediliyor. Dip- lomatik kaynaklar özellikle Fransa ve Yu- nanistan' ın konuyla ilgili olarak baskı yap- tığını bu nedenle deklarasyon metnine ek- lemeler de yapılabileceğini dile getiriyor. Kaynaklar deklarasyonun 3 Ekim ile il- gili kararda bir değişikliğe neden olması- nın ise beklenmediğini dile getiriyorlar. Bağdat'ın batısmda hükümet yanlısı ve karşıtı aşiretler arasmda çıkan çatışmalarda 35 kişi öldü Irak'ta aşireder birbirine girdi • Kaim'de hükümet yanlısı ve karşıtı aşiretler arasında çıkan çatışmada 35 kişi öldü. ABD hava saldırısında ise 4 ev yıkıldı, 56 kişi öldü. Dış Haberler Servisi - Irak'ın Suriye smın yakı- nındaki Kaün kasabasında aşiretler arası çatışmada 3 5 kişi ölürken aym bölgeye daha sonra düzenlenen ABD hava saldırısında da 56 kişi yaşamını yitirdi. Hastane kaynaklan, Ka- im'de hükümet yanlısı ve karşıtı aşiretler arasında ön- ceki gece yansı başlayan şiddetli çatışmalarda, 35 ki- şinin öldüğünü belirttiler. Kaim Hastanesi yetkilile- ri, çatışmalarda hükümet yanlısı Bumahl aşiretinden 20, direrüşçilere destek ve- ren Karabila aşiretinden 15 kişinin öldüğünü, onlarca kişinin de yaralandığını söy- ledi. Başkent Bağdat'ın 320 kilo- metre batısındaki Kaim'de iki aşi- ret arasında birkaç gün önce çı- kan çatışmada da çok sayıda kişi ölmüş ve yaralanmıştı. öte yandan, Şiiler arasında ça- tışmalann yaşandığı Irak'ın Necef kentinde de, saldın ihtimaüne kar- şı dün akşamdan itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Kentte, geçen hafta, ABD'ye büyük direniş gösteren Şii lider MuktedaelSadr'ın yandaşlany- la Bedir Tugaylan arasındaki ça- tışmada 8 kişi ölmüş, 40 kişi ya- SAVAŞ PROTESTOSU - Avustralya'ıun Sydney kentinde düzenlenen protestolarda Irak'taki savaşın bitirümesi ve üçüncü dünya ülkelerinm borçlannın silinmesi Lstendi. Üç gün sürecek olan Forbes Küresel CEO konferansmın açıhşmda gerçekleştirüen protestolarda göstericiler güvenlikşeridini aşarak Opera Binası'na ginneye çahşhfar (Fotoğraf: AP) ralanmıştı. Hava saldınsı ABD ordusunun, Kaim civa- nnda düzenlediği hava saldınla- nnda ise 56 kişi öldü. Irak gü- venlik kaynaklan, hava saldınla- nnda El Kaide hücresi olarak kul- laruldığı sanılan 4 evin tamamen yıkıldığını ve buralardaki 56 ki- şinin öldüğünü duyurdu. Evlerin birinde 16 kişinin hayatını kaybet- tiğini belirten kaynaklar. saldın- larda kaç kişinin yaralandığı ko- nusunda bilgi vermedi. ABD ordusu sözcüsü, El Kaide hücresi olduğu sanılan binalara 3 hava saldınsı düzenlendiğini ve birçok El Kaide militanının öl- dürüldüğünü açıkladı. Öldürül- düğü söylenenler arasında El Ka- ide'nin önemli militanlanndan Ebu İslam'ın da bulunduğu kay- dedildı. Bağdat'ın batısmdaki Gazali- ye bölgesi polis müdürü Yarbay Diya Hilal kimliği belirsiz silah- lı kişiler tarafından \airularak öl- dürüldü. Saldında Hilal'in 3 ko- ruması yaralandı. Kerkük polis gücü komutanı Serhad Kadir de petrol boru hattı şebekesini koru- ma birimi komutam Yarbay Mu- hammed Raşid'in Kerkük 'teki evinin önünde suikasta kurban gitti. Bir ABD askeri helikopte- rinin, Irak'ın kuzeyinde "düşman ateşT nedeniyle mecburi iniş yap- tığı bildirildi. ABD ordusundan yapılan açıklamada, önceki ak- şam helikoptere Telafer'de ateş açıldığı belirtilerek, saldın sonu- cu pilotlardan birinin yaşamını yitirirken diğerinin yaralı olarak kurtulduğu kaydedildi. Böylece Irak'ın işgalinden bu yana ölen Amerikan askerlerinin toplam sa- yısı 1877'ye ulaşmış oldu. HALLIBURTON İŞİNDEN ETTİ WASHINGTON(AA)- ABD Başkan Yardımcısı Dfck Cbeney'nin eskiden başkanlığuıı yürüttüğü petrol şirketi Halliburton'a Irak'ta verilen ihalelerde yolsuzluk yapıldığını ileri süren üst düzeyde bir Pentagon yetkilisi görevden alındı. ABD Kara Kuvvetleri Istihkam Komutanlığı'nda en üst düzeydeki satın alma yetkilisi olan Bunny Greenhouse'un avukatı, müvekküinin geçen cumartesi görevinden alınıp daha alt seviyede bir konuma getirildiğini belirtti. Avukat Mkhael Kohn Greenshouse'un, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nı mahkemeye vereceğini bildırdi. Kohn açıklamasında, Greenhouse'un bir ihale yolsuzluğunu ortaya çıkardığı için kunimu tarafından cezalandınldığını söyledi. Kohn, siyah bir kadın olan Greenhouse'a, cinsiyet ve ırk aynmı yapıldığını da öne sürdü. Greenhouse, Irak'ın savaşta zarar gören petrol tesislerinin onanmını öngören bir projede sözleşmenin, herhangi bir yanşma açılmadan doğrudan Halliburton şirketine verilmesinde yolsuzluk yapıldığını ileri sürmüştü. UNANİSTAN'DA TARİHKİTAPLAM Liselere Tontus soykınmı' dersi • Yunanistan'daki liselerde "Pontus soykınmı ve Helerûzmin yönelimi" adlı ders, birinci sınıftan itibaren son sınıfa kadar üç yıl boyunca okutulacak. MURATtLEM ATİNA - Yunanistan'da geçen günlerde kabul edilen bir kararla ilk kez lise müfredatındaki kitaplara "Pontus soykınını ve Helenizmin yöneümi'' adlı ders konuldu. Yunanistan kabüıesinde Din Işleri ve Eğitim Bakam Marietta Yannakou nun talimatı ile müfredata alınan derse Başbakan Kostas KaramanHs de onay verdi. Söz konusu ders lise birinci sınıftan itibaren son sınıfa kadar üç yıl boyunca okutulacak. Bakan Yannakou'nun emri ile "Püntus soykınmı ve Helenizmin yöneMmi" dersleri, lise bitirme smavlanna da alındı. Tarih kitaplanndan ülkeler arasında düşmanlığı körükleyen ifadelerin çıkanlması yönünde Türk ve Yunan heyetlerinin yaptığı toplantılar yıllardır sonuç alınmadan devam ediyor. Yunanistan parlamentosu geçen yıllarda aldığı bir kararla 19mayıs tarihini "Pontus soykmmım anma" günü olarak kabul etmişti. Bu tarihte tüm Yunanistan genelinde 1916 yılında Türklerin 353 bin Pontusluyu katlettiği ileri sürülerek Türkiye karşıtı gösteriler yapılıyor ve sözde soykınm çeşitli etkinliklerle anılıyor. J?ransa'da göçmenlerin çoğu orurulamayacak durumdaki bakımsız binalarda yaşıyor. Ölûmcül yangınlann ardından büyük tepkilerk karşılaşan Fransız hükümeti göçmenlerin baruunasına yönelik poütikalarm yeniden ete ahnacağmı açıkladL (Fotoğraf: AFP) Yine Afrikalı göçmenler yandı Dış Haberler Servisi- Fransa'nın baş- kentt Paris'te önceki akşam Afrikalı göçmenlerin kaldığı bir binada çıkan yangında 4'ü çocuk 7 kişi öldü. Fildi- şi Sahilı'ndengelen 12 göçmenailenin yaşadığı 6 katlı binada çıkan yangında 4'ü itfaiyeci 14 kişi yaralandı. Kent merkezinde bulunan binanın bakımsız ve oturulamayacak durumda olduğu, burada yaşayan 40 göçmenin gerekli onanm çalışmalannın yapılma- sı için eylül ayında başka bir yere nak- ledilmelerıne yönelik karar alındığı be- lirtiliyor. Yangnî 100'den fazla itfaiye görevlisinin katılımıyla 90 dakika sü- ren söndürme çalışmalannın ardından kontrol altına alınabildi. Yangın sırasın- da paniğe kapılarak camdan atlayan bir çocuk kaldnıldığı hastanede yaşamını yitirirken, olay yerinde 6 kişinin cese- di bulundu. Yetkililer binanın ikinci ka- tında başlayan yangının çıkış nedeni hakkında açıklama yapmadı. Paris'te geçen hafta 14'ü çocuk 17 Af- rikalının öldüğü yangının ardından ön- ceki akşam yine Afrikalı göçmenlerin kaldığı bir binada daha yangın çıkma- sıyla dikkatler ülke genelinde son de- rece kötü koşullardaki binalarda yaşa- mak zorunda kalan mültecilerin duru- muna çevTildi. Geçen hafta yaşanan ölümcül yangı- nın ardından Afrikab göçmenler Paris sokaklannda protesto gösterileri yapmış- tı. Sol görüşlü gruplann katılımıyla haf- ta sonu da devam eden eylemlerde gös- tericiler göçmenlere daha iyi koşullar- da yaşayabilecekleri konutlar saglanma- sı çağnsında bulundu. Fransa Başbakanı De MDepin ve Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac son dönemde Türkhe karşıtı açıklamalanyla dikkat çekiyor. (Fotoğraf. AP) Paris 'in Türkiye ısraru • Fransa Dışişleri Bakanı Douste-Blazy, AB'ye girmek isteyen bir üÛcenin AB üyesi bir ülkeyi tanımamasının zor kabul edilebilir bir durum olduğunu söyledi. AB Komisyonu Başkanı Barroso ise kendilerine müzakerelerin ertelenmesi yönünde hiçbir üyeden öneri gelmediğini açıkladı. Dış Haberler Servisi - Fransız siyasilerden Türkiye karşıtı açıklamalar gelmeye devam ederken Avrupa Birliği Komisyonu, AB üyesi hiçbir ülkeden Türkiye'nin birliğe üyelik müzakerelerine başlamasının ertelenmesi konusunda öneri gelmediğini bildirdi. Fransa Dışişleri Bakanı Philippe Douste-Blazy. AB'ye girmek isteyen bir ülkenin AB üyesi bir ülkeyi tanımamasını zor kabul edilebilir bir durum olarak değerlendirdi. Douste-Blazy, Fransız büyükelçilerin katıldığı toplantıda yaptığı konuşmada, "AB'ye ginneyi isteyen bir ülkenin birliğin üyeierinden birini tannna\ı reddetmesi zor kabul edilebih'r bir durum" dedi. Douste-Blazy, "Fransa'nuı kendi taahhütlerine saygı göstermek istediğini, ancak Türkiye ve diğer aday ulkelerin de saygı göstermesini ve AB'ye kaaum koşullannı yerine getirmesini beklediklerini" bildırdi. 'Erteleme çağrısı yok' Fransa Cumhurbaşkam Jacques Chirac. Türkiye'nin "Rum kesimini tanımamasının hukuki ve shasi birtakım sonınlar yaratüğmı" söylemişti. AB Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso ise, hiçbir Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkesinden. Türkiye'nin birliğe üyelik müzakerelerine başlamasının ertelenmesi konusunda öneri gelmediğini bildirdi. Barroso, Polonya'da yayımlanan Wyborcza gazetesiyle yaptığı mülakatta, şimdiye kadar hiçbir ülkeden (3 Ekim'de başlaması öngörülen) görüşmelerin ertelenmesini isteyen bir çağn almadığını söyledi. Barroso, AB Komisyonu'nun Türkiye ile müzakereler projesine hazırlandığını belirterek bu konudaki karann AB ülkelerinin sorumluluğunda olduğunu kaydetti. 'Chirac jest bekliyor' Fransa'da yayımlanan Le Figaro gazetesi, "Cumhurbaşkanı Jacques Chirac'ın, Ankara'dan Kıbns konusunda jest beklediğini" yazdı. Chirac"ın önceki gün Fransız büyükelçilerine hitaben yaptığı konuşmaya değinen gazete, cumhurbaşkanımn Türkiye'den Kıbns konusundaki tavnna açntlık getirmesini istediğini hatırlattı. Gazete, bununla birlikte Chirac'ın, AB'nin Türkiye ile tam üyelik müzakerelerine başlamasını Rum kesiminin tanınmasına bağlamaktan kaçmdığı yorumunu yaptı. Başbakan Dominkjue de VîDepin, ay başında yaptığı açıklamada, müzakerelerin başlaması için Türkiye'nin Rum kesimini tanıması gerektiğjni iddia etmişti.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog