Bugünden 1930'a 5,466,117 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 31 AĞUSTOS 2005 ÇARŞAMBA 10 JX/\JjJliJ\Lir!jl\ dishab@cumhuriyet.com.tr New Orleans, ABD'yi vuran kasırganın ardından büyük bir çevre felaketiyle karşı karşıya Katrina zehir saçarakgitti Asya Kalkuıtna Bankası raporu son dönemde böigede yoksulluğun azalmasına karşm gelir düzeyinin hâlâ çok düşük seviyede olduğunu kaydediyor. (Fotoğraf: AFP) Asya'dayoksullukazalıyor ama... Günlükgelir 2 dolardan az Dış Habeıier Servisi - Asya Kalkınma Bankası (AKB), Asya-Pasifik bölgesınde yok- sulluğun yavaş yavaş azalma- sına karşın bölgedeki 1.85 mil- yar kişinin günde 2 dolardan az gelirle yaşamaya çalıştığı- nı bıldirdı. Merkezi Fılipinler'in baş- kenti Manıla'da bulunan AKB 'nin dün yayımladığı bıl- dıriye göre, 2003 verilen böl- ge nüfusunun yüzde 57'sinın, günde 2 dolardan az kazandı- gını göstenyor. Asya Pasifik bölgesinde günde bir dolar- dan az gelir elde eden kışile- rin sayısının 621 milyon oldu- ğu, bu sayının 2002 'de ise 688 milyon olduğu belırtildı. Bil- dırıde. bu düşüşün en önemlı nedenı olarak Çın'dekı yok- sulluğun azalması gösterildı. Asya ülkelennin yoksulluk- la mücadelede önemlı ılerle- me kaydettıkleri belırtilen bil- dınde, buna rağmen son ven- lerin yoksulluğun bolgenın en önemlı sorunlanndan olduğu- nu gösterdığı kaydedıldi. Dığer yandan BM Insan Haklan Yüksek Komiseri Lo- uise Arbour, Çin'ın başkenti Pekin'dekı Asya-Pasıfik in- san haklan konferansında yap- tığı konuşmada.raporlannın- san kaçakçılığının arttığını gösterdiğini söyledi. Arbour, insan kaçakçıhğıy- la mücadele için bölgedeki ül- kelere uluslararası ınsan hak- lan anlaşmalannı ımzalama- sı çağnsında bulundu. tnsan kaçakçılığı artıyor BM Çocuklara Yardım Fo- nu (UNICEF) yetkılisı Ann Veneman, Uluslararası Çalış- ma Orgütü'nün (ILO) her yıl dünya çapında 2 mılyondan fazla insanın kaçınldığını tah- mın ettığını söyledi. Veneman, çocuklann fahi- şelığe, çiftliklerde, madenler- de, pazarlarda, fabnkalar ve ev hizmetlerinde çahşmaya zor- landığını belirtti. Asya-Pasifık bölgesinde, özellikle Güney Asya'da, in- san kaçakçılığının gensınde- kı en önemlı faktörün seks tı- caretı olduğu behrtılırken, Myanmar, Kamboçya, Fili- pinler ve başka ülkelerdeki yoksul köylerdekı kızlar, kom- şu ülkelere ya da kentlere gö- türülerek buralarda masaj sa- lonlan ve karaoke barlarda çahştınlıyor ya da Avustral- ya, Japonya, Güney Afrika ve ABD'dekı genelevlere gö- türülüyor. Dış Haberier Servisi - ABD'nin Louısi- ana, Mıssıssıppı ve Alabama eyaletlennde bırçok kente büyük zarar vererek sular al- tında bırakan Katrina kasırgası, resmi ra- kamlara göre 55 kişinin ölümüne yol açn. Ölümlerin çoğunun Mississippi'nin Har- nson bölgesuıdeki Gulfport ve Bıloxi ka- sabalannda meydana geldiği, kasırganın yol açtığı su baskınlan yüzünden ölü ve yaralı sayısının artmasından endışe edıl- diği belirtiliyor. Rakımı denız seviyesınin altmda olan New Orleans başta olmak üzere, felaket bölgesindeki pek çok kişinin mahsur kal- dıklan bina çatılanndan kurtanlması ça- lışmalan sürüyor. • New Orleans'tan geçen haberlerde, kentin, "zehirli kimyasal atıkiar, kanalizasyondan yayılan insan dışkıları ve tabutlarla dolu bir su kitlesinin altında yattığı" yorumu yapılıyor. Sellerin topraktan çıkardığı birçok tabut, içlerindekı ceset kalıntılanyla birlikte kenti kaplayan sular üzerinde yüzüyor. Katrina'nın Louisiana'dan Florida'ya ral yönetimin yanı sıra Pentagon da arama uzanan böigede 750 bınden fazla hanenin elektriklerınin kesılmesıne yol açtığı, bü- tün bu hanelerin tamamına tekrar elekt- rik verilebılmesinin ise iki ayı bulabıle- kurtarma operasyonlanna yardım için böl- geye uzmanlar sevk etti. 40 bin ev sular altında ceğı ifade ediliyor. Felaket bölgesine doktor ve hemşirele- rin yanı sıra bebek maması, iletişim ekip- manı, jeneratör, su ve buz gönderen fede- Katrina kasırgası yüzünden New Orle- ans'ın St. Bemard Pansh kıyı bölgesinde tahminen 40 bin ev sular altında kaldı, ba- zı yerlerde su yüksekliği evlerin ıkıncı ka- KüRTARMA ÇALIŞ.MALARI SÜRÜYOR-Felaket bölgesindeki pek çok kişinin mahsur kakhklan bina çaülanndan kurtanlması çaaşmaJan sürüyor. Katrina'nın Louisiana'dan Florida'ya uzanan böigede 750 binden fazla hanenin elektriklerinin kesilmesine >ol açnğı, bütün bu hanelerin tamamına tekrar elektrik verikbilmesinin ise iki ayı bulabilecegj ifade ediliyor. (Fotoğraf: AP) BM: Uganda, ABD'nin baskılan sonucu başanlı politikasını bırakıyor Bııslı yüzünden AIDS arüyorDış Habeıier Servisi - Bırleşmış Milletler (BM), Washıngton yö- netimını AIDS'le mücadele konu- sunda Uganda'ya baskı yapmak- la suçladı. BM'nın Afrika'da AIDS'le Mücadele Özel Temsüci- si Stephen Lewis, baskının Ugan- da haÜana bundan böyle prezerva- tıf kullanımının değil, cınsel ihş- kiden uzak duruhnasının tavsiye edılmesı ıçın yapıldığını söylüyor. Lewıs'e göre Uganda, kısa süre öncesine dek Afhka'nın AIDS'le mücadelede en başanlı ülkelenn- den bin sayılıyordu. HTV virüsünü kapanlann oranı yüzde 20'lerde seyrederken, kap- samlı bir cinsel eğitim ve prezer- vatif dağıtma programını hayata geçıren Uganda bu oranı yüzde 5- 6'ya indirmeyi başardı. Hıristiyan gnıplann etkisi Ancak Stephen Lewıs, Uganda hükümetınm izledığı polıtıkada şımdi değışikliğe gıttiğini düşü- nüyor. Uganda'nın AIDS'le müca- dele programının ABD kaynaklı fonlara muhtaç olduğunu vurgula- yan BM yetkilisi, işın ucunun aşı- n sağda yer alan ve George Bush hükümetiyle yakın bağlan olan ABD'li Hınstiyan gnıplara dayan- dığını söylüyor. Bu gruplar "ATDS'ten konınmanın en iyi yo- lu hiç cinsel iHşkiye girmemektirn tezini savunuyor. Lewis'e göre Uganda hüküme- tinın politikalan yavaş yavaş bu görüşün izlerini yansıtır hale gel- di. Son 8-10 ay içerisınde ülkede prezervatif kullanımında cıddı dü- şuş gözlendigını söyleyen BM yet- kilisi, bunun doğrudan hükümet polıtıkalanyla bağlantılı olduğunu düşünüyor. Lewis'e göre HTV virüsüyle baş etmeye çalışan bir ülkede prezer- vatif fiyatlannın üç katına çıkma- sı ve bunun kısmen Uganda hükü- metının koyduğu yeni vergılerden kaynaklanması, anlaşılır gibı değil. tına kadar çıktı. Şehırdeki su şebekesinde meydana gelen tahribat yüzünden şebeke suyunun kaynatılmadan ıçilemeyecek du- rumda olduğuna dikkat çekihyor. Büyük bir çevre felaketiyle karşı karşı- ya olan New Orleans'uı estetığiyle ünlü mezarlan da kasırgadan büyük zarar gör- dü. Sellerin topraktan çıkardığı bırçok ta- butun, ıçlenndekı ceset kalıntılanyla bir- lıkte kenrı kaplayan sular üzerinde yüzdü- ğü belırtıldı. New Orleans'tan geçen haberlerde, ken- tın, "zehirökimyasal aüklar,kanalizasyon- dan yayılan insan dışkılan ve tabutlarla do- lu bir su kitlesinin altında yatagı'' yorumu yapıldı. New Orleans'ı kaplayan metreler- ce yükseklığındeki kırli suyun nasıl atılacağı, en büyük sorunu oluşturuyor. Kentı temızlemesı öngörülen pompalann su altında kalmasmdan ötürü çok alçakta olan New Orleans'ta bınken su- yun akabileceği bir yer bulun- madığı belirtiliyor Kasırga felaketini firsat bilerek New Orleans'ta yağmalama ey- lemlerinde bulunan birçok kişi polis tarafindan tutuklandı. Önceki akşam saatlerinden iti- baren iyice hız keserek bir tropi- kal fırtına seviyesme genleyen Katnna'nın verdiğı zarann boyu- tunun daha önce yapılan kıya- met senaryolan ölçeğınde olma- dığı belirtiliyor. Maliyetler beklenenden az Kasırganın gerek yön değışti- rerek New Orleans şehrını doğ- rudan vurmaması, gerekse hızı- nın düşmesi yüzünden sıgorta şirketlerine olan malıyetmin de yapılan ilk tahmınlerin altında gerçekleştı. Rısk analiz şirketi Eqecat'ın hesaplamalanna göre, kasırga- mn sıgorta şirketlerine çıkaraca- ğı malıyet 9 ila 16 milyar dolar olacak. Eqecat, ilk olarak 15 ila 30 milyar dolarlık bir maliyet öngörmüş, kasırga hız kesince bır ara bu maliyet aralığını 12 ila 25 milyar dolara indirmişti. Kat- nna'nın verdiğı zarar nedeniyle sıgorta şirketlerine çıkanlacak maliyetler yüzünden bu şirketle- rin hisselennin de değer kaybet- tıği ifade ediliyor. Katrina, bundan sonra gücünü daha da kaybederek ülke ıçlerin- de ilerlemeyi sürdürecek. Kasır- ganın, gelecek günlerde, rüzgâr hızmın büyük ölçüde zayıflaya- cak olmasına karşın, yolunun üzerindekı bölgelerde ağır yağış bırakması bekleniyor. Okurlar bilir, O hep vardı...Vıllarca süregelen dinlence alışkanüğı... 'ARTEMÎS ÖREN TATİL KÖYÜ' • • • • Mavi Bayrakh Özcl IMaj \ne-ih Tıtı vo.u. 30 000m 'lık bır alanja fetuzıı heniin k,\üinJa kunılmu^tur ı ıl vman oda ve o MJIL [opıam 232 >3tak kapa- sıtesı pevzaj ılüzenleınMvle ünlü.rengârenkçiçfklenn kokulanm vavd]|ı tatıl kövüraüzde tüm odalania halkon. dmrkt tdefon. ı kanal raüzılvavını mınıbar Vt ve klım mevcumjr Avnca IJOIaşılıkloplaDOsatooumuzdabıznKmıızdedır \lışven5vapmakıstevenlermımçai5um2daııvaraflanabılır)er Muuçımfutbol.baskeıbol plajvoleytolnsahalan,masaıaıısı tems ıebılardoıdeal bırolanak sunuvor Çocukiar MtsmısTani Köyü'ndeoyuna veeglence\e dov-acaklar Çocuk haviKu. çımle kaplı ovun parkı. mını Club ve çocukanımasvonian onlara güv enlı ve neşelı ortam sunuyor Kihv^hı vs akşam vemeklennde Bül kövümûzün açık büfesı her zevke uvgun. Türk ve dünya muöağından zengm seçeneklerle karşınıza çıkıvor \ la Carte Restaurant Kafetena. Şark Kahvesı. Snack Bar. \nemıs Puh ve Havuz Bar günün her saatı hızmetınızdedır Gündüz amımsv onlan ıle canlı raüzık l\ ı ve muılu bır tatılgeçırmenız dıleğn le REZERUSYON VE BİLGİ tÇtN Artemıs Ören Ho!ıda> Reson. Ören - Burtıaıme Tel 0 266 416 ^ "6 (pbx| Faks 0266416 32 26 vvv,v, artemıs gen tr ınfoıa artemıs gen tı MANASTIRHAN BOUTIOUE OTEL "KAZDAĞI ETEKLERİNİN BİNPINARLI İDA'sında DOĞA SEVİNCİ, DENİZ TUTKUSU ile FARKLI YAŞAM için MANASTIRHAN'da konaklamak ayrıcalıktır. Yarım Pansiyon İki Kişilik Oda 12O.OO YTL 0266 388 45 20 www. manastirhan. com • OTEL * DENİZ YILDIZIBOORUM ÖREN'DE UNUTULMAZ BİR TATİL KEYFİ v' Bodrum ören'de denize 50 m Klimalı j Odalarda TV, fön v Sabah Kahvaltısı ve akşam yemeği (Açık büfe 25 çeşit) Bu eşsız mekânda tatıl yapmayan kalmasın ıstedık ve fiyatlanmızı 25 Ağustos'tan rtbaren 25 YTL'ye ındırdık! (0-6 yaş ücretsiz, 7-12 yaş % 50 indirim) Tefc (0 252) 532 28 44 - (0 505) « 9 11 26 (0 532) 850 68 68 www.oteldwHzyildizi.com HERKESE BİR RENK DÜŞTÛ, MAVİ GÖKOVA'YA :iV 9 HAZİRAN/EYLÛL TEMMUZ/AĞUSTOS TAM PANSİYON YARIM PANSİYON ODA4KAHVM.TI 35.000.000.-TL 30.000.000.-TL 20.000.000.-TL 40.000.000.-TL 35.000.00a-TL 2SJOO.000.-TL 0-7 YAŞ ARASI ÇOCUKLAR ÜCRETSİZ 7-10 YAŞ ARASI ÇOCUKLAR %50 İNDİRİMLİ YALI/ÖREN MİLAS MUĞLA Tel: 0 252 532 33 57 - 532 28 96 e-mail: aliatila r; hotmail.com Hotel Zeus Otelımız, denız ıle guneşın, rrtaw ıle yeşilın kucaklaştığı, kultürienn harrnarılandığı Kuşadası, Guzelçanüı' daveMilliPark'al Km. u^aklıktadır 47standart ve 3suıt oda, YAZ BİTMEDEN SON FİRSAT Yarım Pansiyon 35. YTL. Sabah-Akşam Açık Büfe Klima, Tv, Fön, BaBcon, Duş O-ö yaş ücretsiz 7-12 yaş %60 Tel:0256 646 17 82 Fax:0.256 646 10 31 Cumhunyrt okıljnıun giKtJİerihtr gun oddaımıbıılıık FATİH 2. AİLE MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ'NDEN 2003 1003 Da\acı Adnana Manan tarafindan Burhan Yavuz aleyhıne açı- lan boşanma davası ıle ılgılı olarak Mahkememızden 14 07.2005 gun 2003^1003 E. 2005'479 K sayı ıle \enlen ••^ğrı-Patnos. Merkez. 1 cılt, 580 hane 18 BSN'de nüfiısa kayıtlı Mıhail ve \a- dejda'dan olma Moldova 07 08 1979 doğumJu Adnana YaMiz ıle aviıı >erde 8 BS\ ıle kavıtlı Mustafa %e Rabıa'dan olma Patnos 18 09 1978 dogumlu Burhan Ya\uz'un boşanmalanna taraflann karşılıkh bırbırlennden nafaka eş\a \e tazmınat taleplerı olmadı- ğından bu konuda karar \enlmesıne \er olmadıgına" ılışkın karar Yalı Mah Kanp Çeşme Sokak No 33 Yenıkapı Istanbul adresın- de teblıgat \apilama\an Burhan \'avuz'a karar teblığı >enne geç- mek üzere ılanen teb'lığ olunur 01 08 2005 Basuı 40801 İSTANBUL ASLİYE 2. TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI'NDAN DosvaNo 2002 1262 Davacı Cevat Genç vekılı A\ Metın Ünsal tarafindan da\alı \rpacıoğlu Gıda Itnyat San \e Tıc Ltd Ştı \e Mustafa Dağlı ale>huıe açtlan çek ıptalı davasının yargılaması sonunda mahke- meraızın 200Z 1262 Esas 2005 207'Karar sayılı 5 4 2005 tanhlı ılamı ıle dava ve mahkememız dosjası ıle bırleşen Istanbul 5 Aslıye Tıcaret Mahkemesrnın 2003 468 Esas savılı dosyasına ılışkın davamn kabulûne. dava konusu T iş Bankası Teşvıkıye Şubesı'ndekı 15194 nolu hesaptan keşıde edılen 3029179 nolu 740 000 000 -TL bedellı çekten dolajı davacının borçlu ve so- rumlu bulunmadığınm tespıtme bınaen ıptalme. davacı \amn ter- kın ıstemının reddıne. harç ve yargı gıderlennm davalılara v'iık- lenmesıne daır ışbu hüküm özetı. adresı zabıta araştırmasma rag- men tespıt edılemeven davalı Mustafa Daglı'ya ılanen teblığ olunur Basm 40865 YUNAK ASLİYE HLTOJK \L\HKEMESİ (AtLE MAHKEMESİ SIFATIYLA) Esas No: 2005 47 Karar No- 2005 202 Hâkım Kemal Aksakal 40804 Kâüp: Ayşe San 93538 Davacı Pınar Gullu (Erşan) tarafindan davalj Alper Gûllü aleyhıne açıJan "şıddeth geçimsızlık nedeniyle boşanma" davası 08 06.2005 tanhınde karara bağlannuş olup hûkûm kısmı aşağıya çıkartılmıştır. Konya ılı Sarayönü ılçesı, Batııstasyonu Mahal- lesı cılt no. 1. hane no. 218 BSN- 2'de nüfiısa kayıtlı Yılinaz ve Esme kızı. Yunak 01 07 1977 dogumlu davacı Pınar Güllü ıle aynı yer BSN- 1 'de nüfiısa kayıtlı bulunan Kazım ve Gonül oğlu Eskışehır 12 11 1973 dogumlu davalı Alper GuhVnün TMK 166'1 maddesı gereğınce şıddetlı geçımsızhk nedeniyle boşanmalarına karar venl- mekle, Işbu kararın ılan tanhınden ıtıbaren 15 gün sonra kesinleşeceğı hususu ılanen tebhğ olunur 23 08 2005 Basın: 40685 AFYONKARAHİSAR SULH HUKUK MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ'NDEN DosyaNo-2005720 Davacı Mehmet Özçelık vs vekılı tarafindan davalılar Ahmet Yeşılçayır vs aleyhı- ne açılan ortaklığın gıdenlmesı davasında venlen ara karan uyannca, Davacı vekılı tarafindan davalılar aleyhıne Afyon merkez Karaman Mah 3804 ada, 20 K-4c pafta ve 1 parsel sayılı taşınmazın ortaklığuıın gıdenhnesı davası açılmış olup davalılara dava dılekçesuıdekı adresıne teblıgat çıkartıknış ancak teblıgat yapılamamıştır Davalılann adresı tüm aramalara rağmen tespıt edılememış ve bu nedenle teblıgat- lar da yapılamamışnr. Davamn duruşma günü 08 09 2005 saat 09 50'ye bırakıhnıştır Işbu ılanın gazetede yayrmlandığı tanhten ıtıbaren davalılar Hamıyet Satıhnış, Is- maıl Satıhnış, Nazıfe Ay, Süleyman Satılmış ve Hatıce Ural'ın, Bızzat duruşmalara katılması ya da kendını bır vekılle temsıl ettırmesı gerektığı, aksı takdırde yargılamaya devamla yokluğunda karar venleceğı hususu ılanen tebliğ olunur t l 7 08.2005 Basın 40886 RUYA MOTEL Adrasan-Antalya • Tertemiz Deniz • Muhteşem Doğa • Sakin bir ortam • Evinizdeki Hizmet YARIM PANSİYON Klimalı iki kişilik bungalovda Kişi başı YALNIZ 30.-YTL 7 gece kal 5 gece öde. Telf:0 242 88310 84 www.ruyamotel.com
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog