Bugünden 1930'a 5,466,273 adet makaleKatalog


«
»

y'Cumhuriyel ^ K İ T A P L A R I ATATÜRKÇÜLÜĞÜN KÖKENİ ETKİSÎVEGÜNCELLIĞI Menter Şahinler ÇagPazariamaAŞ Tuıfcocagı Cad No 39 41 CM314ıCag>k#ı-lsonWTeI (2121^140196 Cumhuriyel Pazilina \.Ş Turimca£ CadKaJi^lr - - (34334)Cüga]ojiıttaaı*nt1Wr (Îİ;)51401 96 82. YIL SAYI: 29183 / 50 YKr (500.000 TL) (KDV,çınde) KURUCUSU YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYfiZARI. NADİR NADİ (1945-1991) 31 AĞUSTOS 2005 ÇARŞAMBA Terör ve gerginliği değerlendiren komutanlar, Türkiye'nin Füistin haline getirilmek istendiğini belirttiler ıııa felaket olur'Aktörler ne yaptığmın farkına varmalı' 30 Ağustos resepsiyonunda komutanlar son dö- nemde artan terör eylemlerine ve yaşanan gergin- liklere ilişkin uyanlarda bulundular. Genelkur- may Başkanı Özkök, "Herkes sorumluluğunu id- rak etmeli. Bütün aktörler ne yaptığınm farkına varmalı" dedi. Orgeneral Büyükanıt da Türkiye üzeıinde oyun oynandığını vurgulayarak "Türki- ye Filistin haline getirilmek isteniyor" dedi. KUTLAMALARA YOĞUN ILGİ Törenlerde % bağımsızlık vurgusu Zafer Bayramı, başkentte geniş katılımlı etkinliklerle kutlandı. Anıtkabir özel defterini imzalayan Orgeneral Özkök, 30 Ağustos'un Atatürk'ün önderliğinde tam bağımsızlık hedefine kilitlenerek olağanüstü yokluk ve güçlüklerle verdi- ği destanlaşmış bir mücadelenin son hal- kası olduğunu belirtti. Özkök, TSK'nin Atatürk Cumhuriyeti'ni canı pahasına koruyacağını vurguladı. • 9. Sayfada ORGENERAL BAŞBUĞ 'Kutlamalar en iyi yanıt' tstanbul'daki törenlere katılan 1. Ordu Komutanı Orgeneral Başbuğ, Türk hal- kınnı 30 Ağustos kutlamalanyla "Tür- kiye'yi bölmek isteyenlere en güzel me- sajı verdiğini" söyledi. Tuğgeneral Ba- labanlı da bir tankın üzerinde yaptığı konuşmada, "Bu zafer, Türkiye Cumhu- riyeti'ni yıkmaya çalışanlara karşı Türk milleti ve ordusunun çelikleşmiş irade- sinin bir örneğidir" dedi. • 9. Sayfada Yaşananlar basit bir PKK olayı değil 1 Büyükanıt, yaşananlann basit bir PKK olayı ol- madığım belirterek Batman'daki olaylan da ya- sal bir partinin organize ettiğini söyledi. Büyüka- nıt, "Yalnızca bu bölgeye değil, Batı'ya da dik- kat edin. Birlikte analiz edin. Eğer birileri ajite ediyor ve bir kalkışmaya çeviriyorsa ona tepki olarak başka yerlerde reaksiyon meydana gelirse işte bu Türkiye'nin felaketi olur" diye konuştu. Danimarka'nm tutumu hazmedilemez' Büyükanıt, teröre verilen dış destekleri de eleş- tirdi. PKK'nin Danimarka'dan televizyon yayım yaptığmı ammsatan Büyükanıt, "Operatif görev de yapılıyor. Danimarka'nın tavnnı hazmedemi- yorum" değerlendirmesinde bulundu. Başbakan Erdoğan ise Batman'daki gerginliğin büyütülme- mesi gerektiğini ifade ederek "Toplama kalaba- lık, kamuoyu destekleri yok" dedi. • 9. Sayfada Yurtta coşkulu gün30Ağustos tüm yurtta, KKTC ve dış temsilciliklerde törenlerle kut- landı. Ilk tören TSK komuta heyetinin Anıtkabir'i ziyareti ile baş- ladı.Anıtkabir'e Aslanlı YoPdan yürüyerek gelenTSK heyeti adına Orgeneral Özkök, nıozoleve üzerinde "Türk Silahlı Kuvvetleri" yazüı kırnıızı beyaz karanfiilerden oluşan çelengi bıraktı. Saygı du- ruşunun ardından komuta heyeti, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerken merdivenlerde anı fotoğrafı çektirdi. Türkiye Dağcüık Federasyo- nu'nun öncülüğünde bir araya gelen yaklaşık 100 kişilik dağcı gru- bu, geleneksel Ağrı Dağı zafer tırmanışını gerçekleştirdi. (AA) Fransa, Avusturya, Yunanistan ve Rum Kesimi'nin baskıları sonucunda bir metin hazırlandı AB'den karşı deklarasyon Irak'ta aşiretler çatıştı Anayasa tartışmalannm sürdüğü Irak'ta hükümet yanlısı ve karşıtı aşiretler arasında başlayan şıddetli çatışmalarda 35 kişi öldü. Çatışma- ların Suriye sınınndaki Kaim kasa- basında olduğu bildirildi. Aynı böl- geye daha sonra düzenlenen ABD hava saldınsında El Kaide'nın kul- landığı öne sürülen 4 ev vuruldu. 56 kişi yaşamını yitirdi. • 11. Sayfada I i Katrina zehir saçtı New Orleans, ABD'yi vuran kasırganın ardından büyük bir çevre felaketiyle karşı karşıya. Kentin, "zehirh kimya- sal atıklar, kanalizasyondan yayılan insan dışkılan ve tabutlarla dolu bir su kitlesinin altmda yattığı" yorumu yapılıyor. Sellerin topraktan çıkardı- ğı birçok tabut, içlerindeki ceset ka- lmtılanyla birlikte kenti kaplayan su- lar üzerinde yüzüyor. • 10. Sayfada Metinde Türkiye'nin müzakereler sona erene ka- dar tüm üye ülkeler ile ihşkilenni normalleştir- mesi ıstenecek. Metnin Fransa ve Yunanistan'ın baskılan sonucu bugünkü COREPER ya da ya- nnki bakanlar toplantısında değişebileceğı belir- tiliyor. MAHMUT GÜRER'in haberi • //. Sayfada Fransa Dışişleri Bakanı Blazy, Avrupa Birlığı'ne girmek isteyen bir üUcenin AB üyesi bir üUceyi ta- nunamasının zor kabul edilebiliı bir durum oldu- ğunu söyledi. AB Komisyonu Başkanı Barroso ise müzakerelerin ertelenmesi yönünde hiçbir üyeden öneri gehnediğıni açıkladı. • 11. Sayfada ÎÜ'DE SORUŞTURMA TERÖRC • 5. Sayfada TEKSTÎLDE ROTA TÜRKİYE M13. Savfada TERİM FlNALLERlÇtN B PLANIM HAZIR MSpor'da 3OO O934OO GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK pevpimJenehanmış'Kadrodan İnançlı' Kadrolara 30 Ağustos zaferının 83. yıldönümü kutlamaları- nın bu yıl bir özellığı var. Henüz büyük zafer, Atatürk'ten alınarak başkala- rına mal edılmedı veya başka kökenden ortaklar or- taya çıkarılmadı. Atatürk devnmlerı bırer ikişer asıl hedeflennden MArkası Sa. 8, Sü. 1 'de Güneş arabalan yanştı Türkiye'deilk kez düzenlenen Formula-G de 8 turu tamamlayan ODTÜtahmı birinci oldu tSTANBUL (AA) - TÜBİTAK Bılım ve Teknık dergısı tarafın- dan Turkıye'de ılk kez düzenle- nen Formula-G Guneş Arabalan Yanşı yapıldı Yanşı Ortadoğu Teknık Ünıversıtesı (ODTÜ) Ro- bot Topluluğu'nun Ort takımı "MES-e" adh aracıyla kazandı. Yanşa katılan araçlann îstanbul Park Pıstı'ndekı yerlerını alma- sından sonra bır konuşma yapan Sanayı veTıcaret Bakanı Ali Coş- MArkası Sa. 8, Sü. 3'te YENÎYASASERT Maganda kurşununa ömürboyu Yeni TCY, kalabalık ortamlarda ha- vaya ateş ederek ınsanlann ölümü- ne neden olan kışılere ömür boyu hapıs cezası venlmesını öngörü- yor Kışılenn yaşamı, sağlığı veya malvarlığı bakımından tehlıkelı olacak bıçımde ateş eden kışıye de 6 aydan 3 yıla kadar hapıs cezası venlmesı öngörülüyor fstanbul Ünıversıtesı Hukuk Fakül- tesı öğretım üyesı Doç. Dr. Adem Sözüer, "Bır düğunde ya da ınsan- lann bulunduğu bır ortamda sıla- hını ateşleyen ınsan, bunun sonu- cunda başka kışılenn yaralanabıle- ceğını veya olebıleceğını öngör- mektedır" dedi. EMİNE KAP- LAN'ın haberi • 8. Sayfada EN DÜŞÜK MAAŞ 670 YTL Memurlara sadaka gibi zam Kamu emekçılen sendıkalan hükü- met üzennde ıstedıklen baskıyı ku- ramadı 560 YTL olan en düşük memur maaşı Ocak 2006'da 614, Temmuz'da da 670 YTL olacak. Başbakan Yardımcısı Şahın'm en düşük maaş olarak gösterdığı 750 YTL, aıle yardımı alan memurlar ıçın geçerlı olacak. FIRAT KO- ZOK'un haberi • 12. Sayfada OYUNCULAR UYARDI 'Atamalar yasadtşı y Devlet Tıyatrolan'ındakı görevden ahna ve atamalara tepkıler artar- ken görevıne son venlen Bılgın da- va açmaya hazırlanıyor. Devlet Tı- yatrosu sanatçılan Başbakan Yar- dımcısı Abdüllatıf Şener'ı zıyaret ederek Bakan Koç'un DT Yasa- sı'm çığnedığnıı bıldırdıler. Şener, Koç'la görüşeceğını söyledi. ÎL- KAY ATA'nın haberi • 14. Sayfada DESTEK DEĞİL KÖSTEK Bir darbe de sinemaya AKP'nin tüccar sıyaset mantığın- dan sınemacılar da payına düşenı aldı, destek yasası kösteğe dönüş- tü. Kültür ve Tunzm Bakanlığı, Si- nemaya DestekYasası'nı, sınema- cıyı 'borçlandınna' yasasına çe- vırdı Gen ödemesız destek kaldı- nlırken, bakanlık venlen desteğı ıpotek, banka temmatı getırme gı- bı ağır koşullara bağladı AYŞE SAYI>'ın h-beri • 4. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog