Bugünden 1930'a 5,454,175 adet makaleKatalog


«
»

30 AĞUSTOS 2005 SALI CUMHURİYET SAYFA HABERLER ABDÜLCANBAZ TURHAN SELÇUK Milli Eğitim Bakanlığı 12 Eylül'de açılacak eğitim-öğretim yılı için 10 bin 338 öğretmen ataması yaptı Dersbaşı tarihi değişmedi'Şu Çılgın Türkler ders kitabı olsun' • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - CHP îzmir Bülent Baratalı, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde Turgut Özakman'ın "Şu Çılgın Türkler" kitabının okullarda yardımcı ders kitabı olarâk okutulması önerisini gündeme getirdi. Baratalı, Bakan Çelik'e "Ulusal kurtuluş savaşımızı, bilgi ve belgeleriyle tüm çıplaklığıyla gözler önüne seren, bu destansı zaferi heyecanla yaşatan" Özakman'ın kitabının yardımcı ders kitabı olarak okutulması konusundaki diişüncelerini sordu. 'Hackep'e baskı iddiası • ANKARA (AA)- Microsoft başta olmak üzere HOülkede, bilgisayar, medya ve finans şirketlerine ait internet sitelerine virüs bulaşrırdığı ve interaktif dolandıncılık yaptığı iddiasıyla tutuİdanan Atilla E'yi Ulucanlar Cezaevi'nde ziyaret eden ailesi, Atilla E. hakkındakı suçlamalann doğru olmadığını savundu. Anne Nafiye E. hükümlü ve tutuklulann, "Seniyipara kaldırrnışsındır. Bu işi bize de öğret" sözleriyle oğlunu rahatsız ettiklerini belirtri. Yarının liderleri TÜPkiye'de • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Yarının Avrupası'nda söz sahibi olacak 25 genç, Avrupa Öğrencileri Forumu'nun (AEGEE) gerçekleştireceği 'Avrupa Okulu 2' adlı eğitim için Türkiye'ye geliyor. Eğitim, AEGEE- Ankara'nın ev sahipliğinde 1-10 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek. Etkinlikle ilgili ayrıntılı bilgi için telefon:(312)210 36 25 ANKAR\ (Cumhurrv et Bü- rosu) - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 10 bin 509 kadroya 10 bin 338 öğretmen atadı. 24 bin 756 aday arasmdan ataması ya- pılan öğretmenler 5 Eylül'de göreve başlayacak. Öğretmen atamalan dolayı- sıyla dün Başkent Öğretme- nevi'nde tören düzenlendi. Bil- gisayar kurasıyla gerçekleşti- rilen atamalarda 10 bin 184 kişinin ilk ataması, 154 kişinin de açıktan ataması yapıldı. Mil- li Eğitim Bakanı Hüseyin Çe- lik, törende yaptığı konuşma- da, dün yapılan atamalann il- ler yerine okul ve kurumlara yapıldığıru belirterek, bunun MEB tarihınde ilk kez gerçek- leştirildiğini söyledi. MEB Personel Genel Müdü- rü Remzi Kaya da ataması ya- pılan öğretmenlerin 5 Eylül'de • Milli Eğitim Bakanlığı, 12 Eylül'de açılacak yeni eğitim-öğretim yılı için öğretmen atamalannı dün yaptı. Sözleşmeli öğretmenlik için başvurulann 1 Eylül'de yapılacağını bildiren Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, okullann açılışının da ertelenmeyeceğini söyledi. göreve başlayacaklannı bildir- di. Ataması yapılanlann adres- lerine tebligat gönderileceğini belirten Kaya, öğretmenlerin tebliği beklemeden istenen bel- gelerle birlikte il milli eğitim müdürlüklerine başvurabilecek- lerini kaydetti. Kaya, atandığı halde göreve başlamayanlann 1 yıl boyunca yeniden başvura- mayacaklannı söyledi. Sözleşmeli öğretmen ahnacak Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, sözleşmeli öğretmen ata- masıyla ilgili işlemlerin de ta- mamlandığını belirterek, söz- leşmeli öğretmenlik için atama başvuruJannın 1 Eylül'den iti- baren alınacağını söyledi. Söz- leşmeli öğretmenlerin, okulla- nn açılacağı 12 Eylül'de göre- ve başlayacaklannı kaydeden Çelik, 20 bin sözleşmeli öğret- menin 37 branşta alınacağını dile getirdi. Çelik, sözleşmeii öğretmen alımlannda bilgisa- yar, Ingılizce ve sınıföğretmen- liği branşlanna ağırlık verile- cegini kaydetti. Sözleşmeli öğ- retmen atamalannın yine KPSS puan üstünlüğüne göre yapıla- cağını belirten Çelik, öğretmen- lik kariyer sınavının da ÖSYM tarafindan 27 Kasım 2005 tari- hinde yapılacağını açıkladı. Çelik, yeni dönemde Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda da (KPSS) düzenlemeye gidilece- ğinin bildirdi. Öğretmen aday- lannın, KPSS'de kendi alanla- nyla ilgili soru yöneltilmedi- ğinden yakındıklannı ifade eden Çelik, şöyle konuştu: "Biz, KPSS'nin yüzde 50, ki- şinin kendi branşının da yüzde 50oranında tesiredeceği birsis- tem üzerindeçauşıyoruz.Arka- daşlanmız, bununla ilgili çabş- malannı 2005 yıniçinde hıdan- dn-acaktar." Törenin ardından gazetecile- rin, "Ücretsizderskitaplaniha- lesi geeiktiği için okullann açü- matarihininerteteneceğr yolun- daki iddialan anımsatmaları üzerine. Çelik, "Okullar 12 Ey- lül'de açılacak" dedı. Sonuçlar internette Bakan Çelik, hükümetin gö- reve geldiği 2003 yılından bu- güne kadar 182 bin 615 öğret- men atadığını anımsatarak, dün gerçekleştirilen atamalarda boş kalan kadrolann daha sonraki dönemlerde doldurulacağını söyledi. Atama sonuçlan MEB'in, "nttp://personeLmeb.govJr" in- ternet adresınden ve AVEA'dan öğrenilebilecek. AVEA hattı bu- lunan adaylar atama sonuçlan- na ulaşmak için TC kimlik nu- maralannı yazıp boşluk bırak- tıktan sonra "atama" yazacak- lar ve 5757'ye gönderecekler. AZIK'SÖZÜNÛ KULLANMAYIN Anaokullanna önce aileler alışmalı Gülhane Askeri Tıp Akademisi'ndeld mezuniyet törenine Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hilmi Özkök de katddı. (Fotoğraf: AA) GATA'da mezmıiyet töreni ANKARA (Cumhuriyet Büro- su) - Gülhane Askeri Tıp Akade- misi'nde (GATA) düzenlenen me- zuniyet töreninde 110 tabip teğ- men diploma aldı. GATA Spor Salonu'ndaki töre- ne, Cumhurbaşkam Ahmet Nec- det Sezer ve eşi Semra Sezer, Ge- nelkurmay Başkanı Orgeneral Hfl- miÖzkök. Dışişlen Bakanı Abdul- lah Gül, Milli Savunma Bakanı VecdiGönül, Sağlık Bakam Recep Akdağ, Kara Kuvvetleri Komuta- nı Orgeneral Yaşar Büyükanıt, Deniz Kuvvetleri Komutam Ora- miral Yener Karahanoğlu, Jan- darma Genel Komutanı Orgene- ral Fevzi Türkeri, Genelkurmav Ikinci Başkanı Orgeneral IşıkKo- şaner, Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanı Orgeneral Is- mail Kocman. komutan eşleri, ba- zı üniversitelerin rektörleri, GA- TA öğretim üyeleri ve mezunla- nn velüeri ile diğer davetliler ka- tıldı. GATA Komutam Hayri Gü- ner tarafindan karşılanan Sezer, salondakı yerini almadan önce mezun öğrencileri "Tıbbiyeü mer- haba" diyerek selamladı. İstiklal Marşı'nın söylenmesi- nin ardından konuşan Güner, me- zunlann Atatürkçü düşünce siste- mini benimseyerek hizmet ver- diklerini dile getirdi. Konuşmalann ardından "He- kimlik Andı" içildi. Andın ardın- dan mezunlar, diplomalannı da\ et- li devlet yöneticilerinden aldılar. KONYA(AA)-Aılele- rin, anasınıfına başlaya- cak çocuğun yanındayap- tığı bazı konuşmalann, ço- cuğun okula gıtme isteği- ni etkilediği bildirildi. Selçuk Üniversitesi (SÜ) Mesleki Eğitim Fa- kültesi Çocuk Gelişimi Bölümü Öğretim Görev- lisi ve SÜ Prof. Dr. thsan Doğramacı Uygulama Anaokulu Müdürü Tülay Şener, çocuğun 3 ile 6 yaş- lan arasında zekâ ve sos- yal gelişimini tamamladı- ğını, okulöncesi eğitimin bu gelişimi yüzde 70 ora- nmda arttırdığını belirtti. Anaokullannın, 2005- 2006 eğitim-öğretim döne- mine 5 Eylül'de başlaya- cağını ifade eden Şener, "Bazı çocuklar, anasmıâ- na başlamamak için dire- niyor. Ancak bu durumu çoğunhıkJa aileler yarab- yor" dedi. Bu durumu ailelerin, ço- cuklardan daha zor kabul- lendiğüıi ifade eden Şe- ner, çocuğu okulda çok mutlu olmasına rağmen kendisi gözyaşı döken ai- lelere fazlaca rastladıkla- nnıanlattı. Öncelikle artık anasını- finın zorunlu olduğunu ai- lenin kabullenmesi gerek- tiğine dikkati çeken Şe- ner, şöyle devam etti: "Öz- güveni olan çocukanasnıı- fina kolaybaşlıyor.Afleço- cuğa 'Sen başanrsın, okul- da mutlu olacaksın, biz burada seni bekliyor ola- cağız' mesajı vermefidir. Çocuğun yanmda yapılan 'Daha çok küçük, okulda yemeğini nasıl yiyecek' gibi konuşmalar çocuğu korkutur. Okula gitme is- teğini azaltır. Ebeveynler kendi aralarmda yapûk- bnkonııynatardabfleana- smıfina başlayacakçocuğa aoyarakbakartarsa çocuk bunu hisseder. Kendisryle flgfli konuşmalarsırasmda yazık' sözünü duyan ço- cuk kesinlikk1 anaokulu- na gitmiyor. Ailenin istek- sizliğini hisseden butipço- culdarokulagftmemekiçin eünden gekni yapıyor." Çocuk anaokûluna ne kadar dirense de ebe- veynlerin sabırlı olması gerektiğini ifade eden Şe- ner, ailesini etkilemek için ağlayan çocuğun bir sü- re sonra susacağını ve okulu kabulleneceğini söyledi. ENTERNET / MEHMET SUCU mehmet@ cumhuriyet.com.tr Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) tarafindan hazırlanan bir rapor, küre- sel ısınmanın Akdeniz'i hangi ölçüde tehdit ettiğini gözler önüne seriyor. Dünya turizm gelirinin yüzde 30'unu oluşturan Akdeniz'in küresel ısınma ile birlikte bu gelirden de mahrum olacağı öne sürülüyor. ÇokdeğiL yıl- lık ortalama sıcaklığın 2 derece art- masının çok kötü sonuçlan doğura- oağı öne sürülüyor. Türkiye'nin de son yıllardaki en çok gelişen sektörlerinden birisi olan tu- nzmi tehdit eden bu gelişmenin, ba- casız sanayi olarak adlandınlan sek- törün temsilcileri tarafindan ne ka- dar anlaşıldığı ise bilinmiyor. Rapora göre 2060 yılına kadar olması bekle- nen iki derecelik küresel sıcaklık ar- Küresel Isınma Kapıya Dayandı tışı, Akdeniz'i sıcak hava dalgası, ku- raklık, orman yangınlan, susuzluk ve tanmda verim düşmesi gibi sorunlar- la karşı karşıya bırakacak. Bunlann tu- rizmi nasıl etkileyeceği ise azıcık ana- liz yeteneği olan herkesin görebile- ceği bir şey. VVVVF'ye göre 2°C'lik sıcaklık artı- şı, bir bilim kurgu senaryosu değil, 20- 50 yıl sonra geleceğimiz nokta. Bu da; tüketim alışkanlıklanmızı, yaşam şek- limizi ve mevcut siyasetin değişme- si konusunda oldukça kısa bir süre- miz olduğunu gözler önüne seriyor. 2°C'lik sıcaklık artışı Akdeniz için ne anlama geliyor? Rapordan kısaca özetleyelim; Sıcak dalgalan: Sıcaklık artışı sa- nayi devrimi öncesi seviyeyi 2°C aşar- sa, Akdeniz iklimi daha da ısınacak, kuraklık geniş ölçüde hissedilecek ve iklimde değişiklikler görülecek. Kuzey Italya, Türkiye gibi denizin ha- fifletici etkisinden uzak kalan iç ke- simlerde sıcaklıklar 5° C'ye kadar ar- tabilecek. Daha az yağmun Güney Akde- niz'de yıllık yağış miktarının 1/5 ora- nında düşmesi bekleniyor. öte yan- dan Kuzey Akdeniz'de yaz mevsi- minde yağış miktarının yüzde 30 art- ması bekleniyor. Yangınlar 2° C'lik sıcaklık artışı, Güney Akdeniz'de yıl boyunca or- man yangını tehlikesini beraberinde getiriyor. Akdeniz'in diğer bölgele- rinde ise yangın tehlikesinin altı haf- taya kadar uzayacağı bildiriliyor. Tanm: Sıcaklık ve kuraklık verim- de düşüşe yol açacak. Bu durumdan olumsuz olarak etkilenecek başlıca mahsuller arasında; fasulye, soyafa- sulyesi ve mercimek sayılıyor. Turizm: Sıcak dalgalanndaki artış ve orman yangınlan, yaz aylarında Akdeniz'in tatilcileri kaybetmesine neden olacak. llkbahar ve sonbahar bazı tatilciler için halen cazip olma- ya devam etse de, aileler yaz tatille- rini başka yerlerde geçirmeyi tercih edecek. Su: Daha kurak iklim, yağış mikta- rında düşüş, tanmda su tüketiminin giderek artması, yüzey sulannın kay- bedilmesi bölgede halihazırda bü- yük sıkıntı yaratmış durumda. Biyolojik çeşitlilik: 2° C'lik sıcak- lık artışının Kuzey Akdeniz'de bitki- lerin yüzde 50 oranında kaybedilme- sine yol açacağı biliniyor. Bu kayıp, Ispanya'nın kuzeyi, dağları ve özel- likle Fransa'da yüzde 80'e kadar çı- kabilir. VVVVF'nin söz konusu raporunu http^/www.panda org/climate/med2- degrees adresinden edinebilmek ola- naklı. ONTENJANLAR DOLMADI Ozel okullar öğrenciartyor Eğitim Senisi - Özel okullarda "serbest kayrt dönemi" başladı. Özel okullar, öğrenci kayıtlannı, kurumlannda görünebilecek şekilde duyurmak koşuluyla taban puan ilanı, ön kayıt ve kesin kayıt yöntemiyle sürdürebilecekler. Bu kayıt döneminde, isteyen okullann, hiçbir koşula bağlı kalmadan doğrudan kesin kayıt yapma hakkı da bulunuyor. Çocuklannı yabancı okullara kaydettirmek isteyen velilerin, bu kayıt döneminde, okullann taban puanlannı her gün izlemeleri gerekiyor. Okulun Adı Alman Lısesı Alman Lısesı Amenkan Robert Lisesı Amenkan Robert Lısesı FMV Işık Lisesı FM\ T Ayazağa Işık Lısesı FMV Erenkö> Işık Lısesı Istanbul Çe\Te Lısesı ltalyan Lısesı Galıleo Galıleı Italyan Lısesı VKY Koç Özel Lısesi Notre Dame de Sion Fransız L St Benoıt Fransız Lısesı St Georg Aviisturya Lıs \e Tıc. (Lıse Bölümü) St. George Avustur>a Lıs ve Tıc. Okulu (Tıcaret Bölümü) St Joseph Fransız Lısesı St Mıchel Fransız Lısesı St Pulchene Fransız Lısesı Osküdar Amenkan Lısesı Üsküdar Amenkan Lısesı Yıldız Lısesı ANKARA TED Ankara Kolejı Vakfı Özel Lısesı ANTALYA .^ntalva Kolejı BURSA tnal Ertekın Lısesı İ2MİR tzmır Amenkan Lısesı MERSIN Tarsus Amenkan Lısesı Öğrenci Kabul Şekli Kız Erkek Kız Erkek Karma Karma Karma Karma Karma Karma Kız Karma Karma Karma Karma Karma Karma Karma Kız Erkek Karma Karma Karma Karma Karma Karma Açık Kont. 19 3 3 1 32 45 12 16 35 27 8 109 216 6 9 8 85 102 1 Doldu 16 13 20 6 32 Yeni Taban Puan 695 026 703.006 726.000 746.251 500 003 500 003 500 003 606 306 619016 550.009 680.012 620.007 600.006 685.000 640 003 657.076 612 002 540.000 708.001 - 450.000 500 000 500.000 530 000 550 008 514.000 İYARBAKIR Çocuklarçöpü tercih etti MAHMLTORAL DtYARBAKIR- Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin çöp toplayan çocuklan okula kazandırma projesi tutmadı. Belediye birkaç haftadan bu yana çöp toplayan çocuklann el arabalanna el koyarak okula gıtmelerinı sağlamaya çalıştı. Ancak el arabasına el konulan 60 çocuktan sadece 2'si okula devam etmeyi kabul etti. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nce, sokakta çöp toplayan çocuklara yönelik başlanlan burslu eğitim projesine talep çok az oldu. Projenin hedefindeki çocuklar ve aileleri, eğitim yerine sokakta çöp toplamayı tercih etti. Zabıta Müdürü Reşat Bakan, 15 gün içinde 60 çocuğun çöp arabasına el koyduklannı belirterek "Bu çocuklann adreslerini tespit edip aileieri>1e görüştük. Okula gftmeyi kabul eden çocuklara burs verileceğini anlatük. Ancak aileler çocuklannı sokakta çalışürmava devam etti. Sadece 2 çocuk okuDu olkbüdi" dedi. ÇevTe ve görüntü kirliliği yaratan, trafik akışını olumsuz etkileyen çocuklann aynı zamanda çöpleri gehşigüzel kanştınrken bulaşıcı hastalık tehlikesiyle karşı karşıya kaldığına dikkat çeken Bakan şöyle konuştu: "Amacımız bu çocuklan sokaklardan anndınp okul sıralanna oturtmak ve tophuna kazandırmak. Ama projeden istediğimiz sonucu alamadık. Bir taraftan talep az iken diğer taraftan çocuklann suçlu olduğu izleniminin veriünesi bizi bu projeden vazgeçirdi" JLSÖLGE HALKI TEPKÎLİ Hitit kalınttlarına elektrik santralı SEYFETTİN METE ÇORUM - Ortaköy ilçesine 5 kilometre uzaklıkta bulunan Incesu Köyü yakınlanndaki doğa harikası kanyon yok edilmek isteniyor. Çorum ÇevTe ve Orman Müdürü Ziya Çöpür, Incesu Köyü ile Yozgat'ın Ayancık ilçesine bağlı Kazankaya beldesi arasuıda bulunan Çekerek Çayı üzerinde Aksa Enerji Üretim AŞ tarafindan Kazankaya regülatörü ve Incesu Hidroelektrik Santralı yapılacağını açıkladı. Doğal güzelliğinin yam sıra Hititler dönemine ait önemli eserlerin de bulunduğu kanyona hidroelektrik santralı kurulması karan tepkilere yol açtı. Bölge halkı Kybele Tannçası'nın heykeli ile Hititlerin ticaret merkezi olan Şapinuva örenyerinin de kanyon içinde kaldığına dikkat çekerek "Tarihin ve doğanın yok edilmesine sessiz kalamavız. Başta rafting olmak üzere tüm dağ sporlanna eherişB olan kanyona hidroelektrik santralı kurulması yerine bölgenin yern* ve yabancı rurizme açılması gerek" dediler.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog