Bugünden 1930'a 5,452,878 adet makaleKatalog


«
»

30AĞUSTOS2O05SALI CUMHURİYET SAYFA HABERLER Okuyan'tfan serteteştiri • ANKARA (AA)- KÜRPARTÎ Genel Başkanı Yaşar Okuyan, Fvlaçka'da güverılik güçleriyle girdıği çatışmada öldürîilen Sunye uyruklu teröristin Nusaybin'deki cenaze toreninde PKK bayraklannın açıldığını ve DEHAP yöneticilerinin "şehidimize sahip çıkalım" şeklinde açıkJama yaptıklanna dikkat çektı. Bunlann ibret vericı oldugunu bdırten Okuyan, cenaze töreninın "adeta devlete meydan okumaya dönüştüğünü" vurgulayarak "Bunun karşısında AKP iktidannın suspos olması ve bu göstenleri sadece seyretmesi kabul edilemez " dedi. DfflAP'lılapdan yasağartiraz • ANKARA (Cumhuriyet Bûrosu) - DEHAP yonetıcileri, haklannda verilen yurtdışına çıkış yasağı ve haftada bir emniyete imza verme zorunluluğu getiren "adli kontrol" karanna itiraz etti. Mahkemeye verilen dilekçede, karann anayasaya, uluslararası sözleşmelere ve Siyasi Partiler Kanunu'na aykın olduğu, aynca söz konusu kışilenn siyaset yapmasının ve parti faaliyetlerinin kısıtlandığı savunuldu. Ortıan Doğan'a soruşturma • DÎYARBAKIR (Cumhuriyet) - Dıyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı eski DEP milletvekili Orhan Doğan'ın yerel bir televizyon programında yaptığı konuşmayla ilgili inceleme başlattı. Programın ardından harekete geçen savcıhk, Emniyet Müdürlüğü'nden Orhan Doğan'ın konuşmasının çözümünü istedi. Yapılan incelemede suç unsuruna rastlanırsa Doğan hakkında yasal işlem yapılacak. Orhan Doğan programda, "PKK'nin sılahlı eylemleri Güneydoğu'nun yanı sıra Karadeniz Bölgesi'ne de yayma planı var. Bu sorun hepimizin sorunudur. Artık korkularımızı yenmehyiz" demişti. bsever, tP'nin Genel Sekretepi • ANKARA (Cumhumet) - IP Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada, Ankara'da 27-28 Ağustos'ta yapılan Işçi Partisi Merkez Komitesi'nin 11. Toplantısı'nda genel sekreterlik görcrine Genel Başkan Yardımcısı Ferit Ilsever"in getirildiği bildirildi. Açıklamaya göre îlsever, genel başkan yardımcılığı görevini de yürütmeye devam edecek. Işçi Partisi Genel Sekreterlıği görevini 12 yıldan bu yana sürdüren Mehmet Bedri Gültekin ise bundan sonra sadece diğer görevi olan genel başkan yardımcıhğını yürütecek. Karsu'dan Baykal'a destek • İstanbul Haber Servisi -EskıCHPErzincan Milletvekili Nurettin Karsu, ses sanatçısı Bülent Ersoy'un ortaya attığı iddialarla ilgili CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'a haksızlık yapıldığını belirtti. Baykal'a açıkça ıftira atıldığını savunan Karsu, "Ciddiyet ve insaf siyasetin en temel niteliklerindendir. Baykal'ı siyasi anlamda eleştirebiliriz. Bunu en çok yapanlardan bin de benım. Ancak Bülent Ersoy'un iddia ettiği konularda Baykal'a toz kondurmamalıyız" dedi. 'Müftüyü dinleyen 200 kişi, Papa'yı dinleyen 800 bin kişiden cennete gitmeye daha çok layık' Müftüden yeni inciler Ahmet Okutan. RUJHATAVŞAR BOLU - Daha önce yaptığı ko- nuşmalarda yöneticilere itaat et- menın gerekliliğini savıuıan Bo- lu Müftüsü Ahmet Okutan. son konferansında Papa 16. Benedik- tus'un kendısini dinlemeye ge- lenlerin günahlannın af edilece- ği açıklaması üzerine ilgjnç yorum- lar yaptı. Okutan. "Papayı dinle- lemeyegiden birüerce insan cennet gküyorsa, beni dmlemeyegelen ki- şiler de cennete gider" dedi. Bolu Belediyesi'nin eski nikâh salonunda Bolu Müftülüğü'nce düzenlenen "Eğhim ve Oğretim- de Amaç ve Hedefler" konulu kon- feransta konuşan Ahmet Okutan, • Daha önce yaptığı konuşmalarda yöneticilere itaat etmenin gerekliliğini savunan Bolu Müftüsü Ahmet Okutan, son konferansında, Papa 16. Benediktus'un kendisini dinlemeye gelenlerin günahlannın affedileceği açıklaması üzerine ilginç yorumlar yaptı. cennete gitmenin şartlannın ko- nulamayacağını söyledi. Ahmet Okutan. "Eğer cennet garantisi ileo ümitie Papa'yı din- leyenlerin sayısı 800 bin ise ve müftüyü dinlemevegelenlerin sa- >ısı yaklaşık 200 kişi ise inancım gereği o 200 kişi 800 binden da- ha öncnıli. daha bilinçlL daha şu- urlu ve cennete gitmeye daha la- yık. Papayı dinlemeye giden bin- İerce kişi cennete gidiyorsa. beni dinleme>e geien kişiler de cenne- te gider" diye konuştu. Çok az sayıda dürüst insan ta- nıdığını ifade eden Ahmet Oku- tan şöyle devam etti: "Söz ve dav- ranışlarda tutartı olan çocuklar yetiştirmeliyiz. Sözü ve davranış- lannda tutariı adanı sayısı 10'u geçmez. Örneğin adama şu saat- te burada ol diyorum. 10 dakika sonra geliyor. Gektiğizaman ise ilk sorum 'kolunda saat yok mu' di- yorum. Var diyor. O zaman sen o saati süs için takıyorsun" diyo- rum. İşte rüm bunlann nedeni di- ni birtakım eksikliklerdir. Pey- gamber efendimiz diyor ki, sürek- li erteleyen helak ohırmuş." tlgınç açıklamalanyla gündeme gelen Müftü Ahmet Okutan, da- ha önce de yöneticiiere itaat et- meyenlenn cennete gidemeyece- ğini söylemiştı. Okutan. daha son- ra katıldığı bir konferansta da ır- ticanın anlam daralmasına uğra- dığını savunarak "Ülkemizdetür- ban takan birçok insan irticacı ol- makla suçlamyor. Ama ülkedeki satanisder ve ateistler gerici ola- rak nitelendirilmryor. Marx'ı oku- yan ve diişii ncelerini diriltmek is- teyen mürteci olnıuyor, hatta ile- rici kabul ediüyor" demişti. DYP GENEL BAŞKANI AĞAR 'Iktidarın vizyonu türban sömürüsü' • tktidann, türban sömürüsü dışında yükseköğretime ilişkin hiçbir vizyonu olmadığını kaydeden Ağar, "Bu eğitim anlayışı, bu sistem ile yükseköğretimi sürdürmek mümkün degil" dedi. ANKARA (Cumhu- met Bürosu)-DYP Ge- nel Başkanı Mehmet Ağar, hükümetın yük- seköğretim politıkasını eleştirerek "Buiktidann, türban sömürüsü dışın- da yükseköğretime iliş- kin hiçbir vizyonu yok. Toplumsal kaynaklan üç beş Idşiye peşkeş çek- mekten başka bir işlevi olamayanbuiktidardan, eğitime kaynak ayırma- a,dünya deneyimini dik- kate alan bir çözümle soruna yaklaşması bek- lenemez" dedi. DYP Genel Başkanı Ağar yaptığı yazılı açık- lamada, üniversite sı- navlanna bir milyon 700 bin öğrencinin girdiği- nı, ancak 380 bin kişi- nin birprograma yerleş- tırilebildığini, 57 bin öğ- rencinin sıfır puan aldı- ğını anımsatarak. geçen yıla göre sıfir çekenle- rin oranında yüzde 78 artış yaşandığına dikkat çektı. Ağar, 1900 okul birincisinin başanlı ola- madığını, 225 bin kişi- nin ise açık öğretime ka- yıt yaptırdığmı da be- lirtti. Öğrencilerin bir milyon 100 bininin "ha- yal lankhğTna uğradı- ğını vurgulayan DYP Genel Başkanı Ağar, şunlan kaydetti: "Bu öğrenciler gele- cek yıl yine sınavlara gi- recekler, ancak bu öğre- tim sistenıi ve bu kafa sebebiyle tabio değişnıe- yecek, yine milyonlar açıkta kalacak. Örtada son derece açıkbir prob- lem var: Bu eğitim anla- yışı, bu sistem ile Yükse- köğretimi sürdürebil- mek mümkün değiL Ve- rimsiz, sakat, seçicilik ni- teliği sonınlu, ihtiyaca cevap vermeyen bu sis- temin, tophunun ihtiyaç- lan ve beİdennleri istika- metinde çözülmesi gere- ktvor. Ancak işi sorunla- n çözmek olan bu ikti- dar, sorunlann dahi far- kuıdadeğU." Dikili'de gençlerin hayal güçlerinı kulianarak yaptığı kumdan heykeller plajlara yeni bir renk getirdi. Aydınlıkbulnşmaya büyük ilgi HİCRAN ÖZDAMAR B u Y 1 ' Aliağa yerel yönetiminin TürkaK,RasihNuritleri,ŞahapBa- festıvalinden çıkardığı "emek" söz- kirsan, Sevim BelH, AH Eriş, Nabi İZIVltR - Banş, demokrasi ve cüğune sahip çıkan Dikıliler, kav- Yağa ve Mustafa Karavt)! gibi isim- emek sözcükleri Dikili'de anlamı- ramı bölgeyeyenıden iade ett. Söy- ler tanhe tanıklıklannı anlattı. nı buldu. 12 Eylül sonrasının ka- leşilerinyapıldığıalanlardayeralan Festivali değerlendiren Özgüven, ranlık günlerinde Dikili Beledıye resim, fotoğraf, heykel sergılen ko- eğlendiren, öğreten, düşündüren Başkanı OsmanOzgüven'in öncü- nuklann beğenisine sunuldu. Diki- festKaller yapmayı amaç edindik- Iüğundebaşlatılan u 'Banş,Demok- li'nin ma\i bayraklı plajlannda lerinibelirterek,etkinliklereilginin rasiveEmekFestivali'". şımdi genç- gençlerin hayal güçlerini kullana- beklenenden büyük oldugunu söy- lerin de umudu oldu. rak yaptığı kumdan heykeller de ledi. Özgüven, "Ezki çogunhıkla- Ülkenin ayduılık yüzlü insanla- plajlara yeni bir renk getirdi. nn banş içinde kardeşçe. dostça ve nnın bir araya geldiği festivalde Çocuklar ve gençler içın oluştu- insanca yaşamak istediklerini bfli- güncel sorunlar tartışılırken ko- rulan atölyelerde çamurdan yararı- yoruz. 12 Eyiül sonrası karanhk nuklar belleklerini tazeledi. Festi- cı heykellere, kâğıt yapımına, res- günlerde DikiH ülkesini ve halkını \alde ilçe halkı ve konuklan dört min öznel dokunuşuna dek birçok seveninsanlanmızmsolukalabfldik- gün boyunca paneller arasında ko- çahşma ustalar öncülüğünde gele- leri, bir başka Türkiye olabinnişti. şuştururken dost sohbetlerinde gün- ceğin sanatçılanna gösterildi. Fes- Şimdiogünterinkaranhğıyokama demdeki konularmasaya yarınldı. rival kapsamında, MihriBeffi, Vedat izleri sürüyor" dedi. Medeniyetler Buluşması, AKP'nin yanı sıra bölge milletvekilleri arasmda da görüş aynlığı yarattı CHP'den 'Hatay'a destek• Hatay'da yapılacak 1. Medeniyetler Buluşması, milletvekilleri arasında tartışma yarattı. Fuat Geçen dışında AKP'nin Hatay milletvekilleri projeye destek verdi. CHP'nin de olumlu bulduğu projeyi DYP "Göstermelik organizasyon" diye niteledi. ANKARA (CumhuriyetBü- rosu) - Hatay'da 20-25* Eylül günleri arasında yapılacak "me- deniyeder buluşması'', AKPnın yanı sıra dığerpartilerin Hatay milletvekilleri arasında da gö- rüş aynlığına neden oldu. FuatGeçen dışında AKP'nin Hatay milletvekilleri, projeye destek verdi. Fuat Geçen ise "çan, hazan ve ezan" gibi ku- lağa hoş gelen söylemlerle top- lantımn düzenlendiğini belir- terek "Kent dokusunu koru- mak adı alünda yapılacak top- lanüya 1.5 miKon dolarhk bir tanıom bütçesi aynldığı, bunun da Hıristiyanlar Birliği tarann- dan karşılandığı yönünde du- yumlanmız var" dedi. Hırıstıyan Birliği'nin Hatay'ı "Vatikanlaşftrma" politikası yürüttüğünü savunan Geçen, şu görüşleri dile getirdi: "Bu toplantılar, neden AVTU- pa ülkelerinde vapıhnry^r? Ben bunda iyi niyet görmüyorum ve kavgüanm var. Hatay'ı din şehri yapmak istiyorlar" dedi. CHP Hatay Millervekili tnal Batu ise Hatay halkınm büyük bir olgunluk ve huzur içinde yıllardır banş içinde yaşadığı- nı kaydetti. Hatay'ın Vatikan- laştığı iddialannı "evham" ola- rak gördüğünü kaydeden Batu, bu toplantuıın Hatay'da yapıla- cak olmasının çok anlamlı ol- dugunu söyledi. CHP'li Hatay Millervekili Gökhan Durgun, projenin "Ha- tay'ı Vatikanlaşüracağı'' biçi- minde görmenin yanhş oldugu- nu belirterek "Hatay'da geç- mişte çok değişik külrürler ya- şadı, bunlar yaşamaya da de- vam edfyor. Çeşith' etnik grup- lann birİikte vaşav abileceği me- sajı da dümava venlmekisteni- yor. Toplanaya ben de katüaca- ğun'' diye konuştu. DYP Hatay Milletvekili Meh- met Eraslan ise sözkonusu bu- luşmanın söylemden ibaret gös- termelik ve şova dönük bir or- ganizasyon oldugunu savundu. TEKİRDAĞ F TÎPÎ'NE ALINMADI CezaevindeDeniz Gezmişposterineyasak ANKARA (ANKA) - Tekirdağ F Tipı Cezaevi, Deniz Gezmiş' in posterini cezae\ine almadı. F Tipi Cezaevi'nde kalan siyasi mahkûmlar, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın resimlerinin yer aldığı posteri dağıtan gazeteyi cezaevi yönetiminden istedi. Yönetim. posterin yer aldığı gazeteyi. herhangi bir toplatma karan bulunmamasına rağmen mahkûmlara vermedi. Gezmiş, Aslan ve İnan'ın posterlerinin yer aldığı gerekçesiyle gazetenin mahkûmlara verilmediği bildirildi. Cezaevi yönetimi, poster için şu açıklamayı yaptı: -"Posterde resimleri buîunan şaJuslann geçmiş dönemlerde Türkiye Cumhuriyeti'nin böKinmez bütünlüğünü parçalamaya yöntiik yasadışı faafiyeüerde bulunduğunu; bu itibarla bahsi geçen posterin cezaevimizde bulunan \ asadışı örgüt üyesi hükümhı ve rutuklular tarafindan Atatürk ilkeleri dışında ideolojik maksatiı aynnıcu birlik ve beraberliği bo/ucu. konusu suç teşkil eden bölücülük propagandası amacıyla kuUanılabiür ofanası ve içeriye verilecek eşyalar genelgesinde poster hakkında hükünı buhınmaması nedeniyle postere el konularak verilmemesine karar verUmiştir." POUTİKA GÜTNLÜĞÜ HtKMET ÇETİNKAYA Zafere Giden Yol... 1922 yılının ocak, şubat, mart ayları... Avrupa'da şu görüş egemen olmaya başlıyor: "Anadolu'da Türk ordusu çok güçlenmiştir. Yu- nan askeri gücü Anadolu topraklarında daha faz- lakalamaz..." Bugörüşe bir tek kişi karşı, 1922'nin ilkaylann- da: "Ingiltere Başbakanı Lloyd George Başbakan George, bir yandan Türklerin askeri olarak güçlendiğini söylerken, öte yandan Yunan askerlerinin Anadolu'dan çekilmelerini isteme- mektedir. Acaba bundan Ingiltere Başbakanı'nın çıkan nedir? Iki tarafın vereceği on binlerce ölü ve yara- lıdan, Ingiltere ne kazanacaktır? Yoksa, silah tüc- carlan George'u peşlerinden mi sürüklemek iste- mektedir? Ingittere Başbakanı, tüm eleştirilere karşın "Türk- Yunan savaşı"nın sürmesinden yana tavır koy- muştur... Avam Kamarası üyelerinden Aubrey Herbert, Ortadoğu'ya yaptığı geziden Londra'ya döndük- ten sonra, 11 Aralık 1921 'de Sunday Times ga- zetesine bir makale yazar. Herbert, makalesinde "Kemalist hareketi" savunup şöyle der: "Irlandalı asiller Londra 'yı işgal edip bir Irianda hükümeti kursalar, yurtsever Ingilizler ne yapar- dı? Oxford'a çekilip, orada birhükümet kurarlar- dı. Türkler de böyle yapmışlardır. Çünkü toprak- ları işgal edilmiştir. Kemalist hareket de gerekeni yapmıştır. Bu durumu düzeltecek tek çare, Türk- lerte uzlaşmaya varmaktır." Avam Kamarası'nın bir başka üyesi Yüzbaşı Kenvvorthy, 15 Ocak 1922'de Daily Telegraph gazetesinin başyazarına gönderdiği mektupta görüşlerini şöyle özetler: "Eğer Uoyd George, Ingiliz ticaretini diriltme- yi, Avrupa 'nın yeniden kuruluşuna katkı sağlama- yı istiyorsa Yunanistan 'ı desteklemekten vazge- çip, Kemalistleıie uzlaşmayı gerçekleştirir..." • • • Ağustos güneşi altında Aslıhanlar Ovası'nda kıraç tepelere bakarken, 30 Ağustos Büyük Ta- arruzu'nu yaşar gibi oluyorum... 33 yıl önceki Aslıhanlar Ovası, Yıldınm Kemal kö- yü yerli yerinde duruyor. Değişen bir şey yok. Yıllar önce tanıdığım Mehmet Zengin yaşamı- yordu ama çocuklarının torunlarını buldum, onlar- lakonuştum... Cumhuriyet'in arşivinden çıkardığım notlan Yıl- dınm Kemal köyünün kahvesinde okurken Mus- tafa Yılmaz'ı sordum: "Mustafa Yılmaz ne yapıyor?" Köylüler yüzüme bakıp, başlannı salladılar... "Yaşamıyor!.." Ben de biliyordum yaşamadığını... 1972 yılında Mehmet Zengin 75, Mustafa Yılmaz 67 yaşındaydı... Bakın ne diyordu Mehmet Zengin: "23. fıkradaydım ben. Bir lokomotif, vagon, 12 erle erzak taşırdım cepheye. Lokomotif kömürle çalışır. Ama kömür yok. Ormandan odun keser- dik. Lokomotif böyle yürûrdü. Odun ateşiyle. Yu- nanlılann erzaklannı, koyunlarını çalardık. Gün- lerce aç kaldık. Bir koyun çaldık Yunanlı çoban- dan. Etini yedik, derisinden çarıkyaptık." Zafere giden yolu anlatırken gözleri doluyordu Mehmet Zengin'in... Mustafa Yılmaz ise dalıp dalıp gidiyordu anıla- nnı anlatırken: "Afyon, Yunan'ın elindeydi. Çarıklı diyorlardı bizlere. Horgörüyortardı. Yıldınm köyünü cepha- nelik yaptık. 17 yaşındaydım ben. Yani daha ço- cuktum. Yunanlılar kaçarken her yeri yaktılar. Biz göğüs göğüse vuruştuk. Teğmen Yıldınm Ke- mal şehit düştü." Aslıhanlar Ovası'nda harman mevsimi... 33 yıl önce de yaşam savaşımı vardı, şimdi de... • • • 30 Ağustos Zaferi, 19. yüzyılın azgın sömürge- ciliğine indirilen ilk darbedir!.. 30 Ağustos, ne istediğini bilen bir Başkomu- tan'ın kuvvetli sağduyusuyla anıtlaşan kalıcı birza- ferin tarihidir! 83 yıl önce parlayan bir ışık, günümüze dek gel- miş... Sinsi çabalann yoğunlaştığı, Atatürkçülüğün içi- nin boşaltıldığı, kör milliyetçiliğin ivme kazandığı 2005 yılında, Kemalizmin "aydınlanma gücünü" kıramazlar... Sabahınilkışıklanylabirlikteyolakoyuluyorum... Aslıhan Ovası, Kocatepe gibi yaşamı kucaklıyor yeni birgünle... Kocatepe'ye giden yurtse- verler, Atatürkçüler, demokrat- lar bir de Eşme Kışladağı'na uğrayıp, yeni sömürgeci "al- tın avcıları"nı niçin protesto etmiyorlar? Eski sömürgecilerin torunla- n, adı "Ovacık" olan her yeri iş- gal ediyorlar yuü topraklannda... hikmet.cetinkaya ; cumhuriyet.com.tr Faks numaramız: 0212/ 513 90 98 SELVİ: HIRSIAKLININ ÖNÜNE GEÇTİ CHP'de Tomanboy'a istifa çağrısı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Sehi şarkıcı Bülent Ersoy'un iddıalan konusunda Genel Başkan Deniz Baykal'ı •'ima yoluyla da olsa zan alünda buaküğı'' gerekçesiyle muhaliflerden Mehmet Tomanbav "ın istıfasını istedi. Özbır Müzık Şirketi'mn sahibi AHÖzbir'in, Ersoy'un yakJaşık 6 ay önce yeni albümünü tanıtmak için "İyi sansasv'on ohu-" diyerek Baykal'a yönelik komplosunu kendisine anlattığım açıldaması, Baykal ve parti yönetimini rahatlattı. Bu açıklamanın ardından dün Cevdet Sehi, Ersoy'un görüştüğü politikaciBin ismini açıkJamasından önce basın toplantısı düzenleyerek bu kişinin Baykal oldugunu ima eden Tomanbay'a ağır eleştiriler yöneltti. Baykal'a yönelik "ifrjraya", CHP içinden de bir millervekilinin destek verdiğini belirten Selvi, "Parti içi mücadelede hırsı aklının önüne geçen Ersoy'un dedikodu ve iftiralanna dayalı açıklamalardan bile medet uman Tomanbay, CHP'den istifa etmelidir'' dedi. Karadeniz ve Ege Bölgesi'ndeki CHP tl Başkanlan Baykal'a destek verdi. 11 başkanlan adına yapılan açıklamada. "CHP örgüderi, Baykal'a ve partinin tarihten gelen onurlu çizgisine kadar çıkmaktadır" denildi. HOTEL MAVI DENİZ TÜRKİYÇNİN CENNET KÖŞESİ, MAVI BAYRAK ÖDÜLLU, MARMARİS TURUNÇ KOYUNDA DENIZE SIFIR, YUZME HAVUZU, HAVUZ BAR,SNACK BAR, SABAH.AKŞAM ZENGİN AÇIK BÜFE ODALARDAj MÜSTAKIL ELEKTRİKLİ ŞOFBEN, KLİMA, MÜZİK, TELEFON,TV,ŞAÇ KURUTMA. 0-2 YAŞ pCRETSIZ AYNI OOADA ÜÇÜNCİI KİŞİ %50 İNDİRİMLİ 2 Kişilik Odada Gecelik Kişi Başı Yarım Pansiyon Temmuz-Ağustos Eylul Ekim Bungalov 50.00 VTL+KDV 40.00 YTL+KDV 30.00 YTl+ltDV Otel Oda» 70.00 YTl+KDV 5S.00 YTl+KDV 40.00 YTL+KDV KAMPANYA (İS Ağnstos - 31 Ektm) ? O«ce kal 6 Oeoe Öde REZERVASYON TEL.O 252 4767190-91 WWA hotelmavıden'Z.com FAX:0 252,4767007 irfo@hotelmavideniz.com
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog