Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

30AĞUSTOS2005SALI CUMHURİYET SAYFA HABERLER İşadamlannın akın ettiği beldede arazi fiyatlan yüzde 80 arttı, işsizlik azaldı ARAYIŞ Akfirat'aFl bereketiÖZLEMGÜVEMLİ Adını; kendisını şeyh ilan eden Ya- şar Y ılnıaz ııı şeriat kurallannı uygu- lamaya koyduğu belde olarak duyu- ran Akfirat "ınçehresı, Formula 1 <F1) pisti ile değışti. Bugün Monaco gibi FVin ünJü merkezlerinden bıri olma yolunda ilerleyen Akfırafta ar&zı fi- yatlan yüzde 80 arttı. beldede nere- deyse işsız kımse kalmadı. Pist çev- resinde inşa edilecek butik oteller, eglence ve alışveriş merkezleri ile belde yeni cazibe merkezi olacak. Formula 1 Türkıye Grand Prix'sı- ne ev sahıpliği yapan Akfirat, yan- şın "gerçek kazananT oldu. 13 bin nüfuslu kendı haluıde bir beldeyken • Formula 1 Türkiye Grand Prix'sine ev sahipliği yapan Akfirat, yanşın "gerçek kazananı" oldu. 13 bin nüfuslu kendi halinde bir beldeyken Fl pisti ile şansı dönen Akfırat'ı hareketli günler bekliyor. Pist çevresine inşa edilecek butik oteller, eğlence merkezleri ile Akfirat yeni bir cazibe merkezi olmaya hazırlamyor. Formula 1 pisti ile şansı dönen Ak- firat'ı nareketli günler bekliyor. Akfirat Belde Başkanı Hihni YJ- (üz, Akfirat'ı Türkiye'nin Monaco'su haline getireceklerini belirterek pis- tin çe\Tesinde golf sahalan, butik oteller, eğlence merkezi, bisiklet par- kurlan, havuzlar, futbol ve basket- bol sahalan yapılacağını söyledi. For- mula 1 pistinin yapılması ile belde- nin cazibe merkezi haline geldiğini dile getiren Yüdız, "Akfirat'a 2 üni- versite kampusu, engelliler eğitim merkezieri mesleki eğitim okullan inşa edilecek" dedi. Yıldız, beldenin Formula 1 saye- sinde prestij kazandığını vurgulaya- rak yanşlar sırasında belediyenin ça- dırlannda 8 bin turiste hizmet sunul- duğunu ifade etti. Beldede neredey- se işsiz kimse kahnadığını anJatan Yıldız, bölgede ciddi bir istihdam yaratıldığını söyledi. Konaklamada büyük eksiklikleri bulunduğunu dile getiren Yıldız, "Or- man ve Çevre Bakanlığı'ndan 500 bin metrekare yer Idraladık. Burava yapnıayı planladığnnızeglence komp- leksi ihak aşamasına geldi, bölge nıii- düıiüğünden onay bekliyoruz" dedi. Bölgeye işadamlarının adeta ak- maya başladığını söyleyen Yıldız, "Günde 20-30 kişi yer için baş\wu- yoc Havasıtemiz,zeminyönünden sağ- lam. Formula 1 pisti var. Burası her- kes için cazibe merkezi haline geüyor. AydmDoğan ın.Sabana'nıaKoçun. Afi Rıza Çarmıkh'nın burada yerle- ri var. 1200 villanın inşaah devam ediyor. İnşaatı bitmiş 400 villa bulu- nuyor" diye konuştu. Akfirat'ta hiçbir mera ve Hazine arazisinin işgal altmda olmadığını söyleyen Yıldız, imarplanlan dışın- da hiçbir yapılaşmaya izin veril- mediğini söyledi. Arsa fiyatlannın metrekaresi 5-10 dolardan 90 dolara çıktığını vur- gulayan Yıldız, "Beldenin yerü hal- kı Tepeörenlüer. Göreve gelince. imar planlan hanrbşoruz, arazüerinizi sat- mayuı dedim. Beni dinleyenlerşu an- da bölgenin enzengini oldular. Satan- lar kafasını duvaıiara vuruvor" dedi. TOKTAMŞ ATEŞ 75 kilogram eroin ele geçirildi • Yurt Haberleri Senisi - Dıyarbakır "da yapılan operasyonla uyuşturucu tacirle- rine büyük darbe \nruldu. Piya- saya sunulmaya hazır 75 kilog- ram eroın ele geçırilırken bir kışi gözaltına alındı. Emniyet yetkilıleri son yıllann en büyük uyuşturucu operasyonunu gerçekleştirdiklerini açıkladılar. Çorum. Deruzli ve Izmir'de yapılan operasyonlarda çok miktarda esrar ve ecstacy hap ele geçirildi, 11 kişi gözalüna alındı. 12 yaşındaki kca tecavüz • KONYA (Cumhuriyet) - Konya'nın Ilgın ilçe- sinde ilköğretim 7. sınıf öğrencisi O.A, "Sana yeni elbise alacağım" diyerek kandırdığı 12 yaşındaki Ü.B'ye, görürdüğü bir köy evinde 4 gün boyunca tecavüz etti. O.A. piknık alanına götürdüğü talihsiz kızı cep telefonuyla aradığı arkadaşlanyla 5 mılyon hra karşılığinda zorla ilışkiye soktu. O.A'nın başından geçenleri kim- seye anlatmaması için tehdit edip evınin önüne bıraktığı Ü.B, durumu annesine anlatrı. Anne- nin şikâyeti üzerine harekete geçen polis. O.A. ile birlikte yaşlan 10 ile 15 arasında değişen çoğu öğrencı 10 kişiyi gözaltına aldı. Fındık kavgası ölümle bitti • YIĞILCA (AA) - Düzce'nin Yığılca ılçesın- de, findık kurutma sırası nedenıyle çıkan kav- gada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Alınan bil- giye göre, Aydın köyünde fındıklannı sererek kıirutmak için sıra bekleyen M.Y. ile S.G. arasında tartışma çıktı. Tartışmamn silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine, bir kurşunun isa- bet ettiği M.Y'nin kızı N.Y. yaşamını yitirdi. Soyguncuyu yurttaş yakaladı • Istanbul Haber Servisi - Beşiktaş'ta bir banka şubesını soymaya kalkışan kişi, bankanın gü- venlik görevlisi tarafindan etkisiz hale getirildi. Büyükdere Caddesi'ndeki Ziraat Bankası 4. Levent Şubesfne, yüzüne taktığı kar maske- siyle giren E.K. (34), tabancasıru çıkararak veznedardan paralan vermesini istedi. Bu sıra- da bankanın güvenlik görevlisi S.K, soyguncu- ya müdahale ederek elindeki silahı almayı ba- şardı. Kaçmaya çalışan zanJı, yurttaşlann yar- dımı ile yakalanarak polıse teslim edildi. tatihar girişimcisine dayak • İSTANBUL (AA) - İntıhar etmek amacıyla Taksim Meydanj'nda yaklaşık 20 metre uzun- luğundaki direğe çıkan İ.D. (30), aşağı indiril- dikten sonra yurttaşlarca tartaklandı. Direğe çı- kan İ.D.'ye "atla atla" dıye tezahüratta bulunan yaklaşık 100 kışilik grup. aşağı ındınlen Î.D.'yi, "Polisin başka işi yok mu?" diyerek tartakladı. Grubun elinden polisler tarafindan kurtanlan I.D.. polis merkezine götürüldü. Akdağ'a kolera sorusu IANKARA (Cumhuriyet) - CHP tzmır Millet- vekili Canan Antman. Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde Ankara'da kolera haberlerini TBMM gündemine taşıdı. Antman, Akdağ"a "Herhangi bir ilde son 6 ay içensinde kolera tespit edilmiş midir? Edilmişse, kaç hasta var- dır? Salgın hastahk riski var rrudır? Kolera va- kalan göriildü ise bir salgını önJemek amacıyla ne gibi önlemler alınmışnr 9 Kamuoyu niçin bilgilendirilmemiştır" sorulannı yöneltti. 2 kişiye 54 biner YTL IANKARA (AA) - On Numara Oyunu'nun bu haftaki çekilişinde. 10 bilen 2 kişi, 54 bin 939 YTL 65'er YKr ikramiye kazandı. Şansh nu- maralann 1, 6, 10, 13. 19,20,23,24,25, 31, 33, 36, 38, 41.49, 51, 56, 57, 61, 64, 71 ve 73 olarak belirlendiği çekilişte, 9 bilenler 1795 YTL 45"er YKr, 8 bilenler 89 YTL 5'er YKr, 7 bilenler 8 YTL 25'er YKr, 6 bilenler 1 YTL 5O'şer YKr, hiçbir numarayı doğru tahmin ede- meyenlerde 1 YTL 10'ar YKr kazandı. Çevrecüer Çan'da eylemyaptı TURHANNARLER ÇANAKKALE-Çan Termik Santralı'nda eylem ya- pan Greenpeace üyeleri, küresel iklim değişikliğine yol açtığı belirtilen fosil yakıtlara bağımlılığı protes- to etti. Akışkan yataklı sistemle çalıştığı bıldinlen Ça- nakkale'nin Çan ilçesindeki santrala dün sabah erken saatlerde gelen 20 kişilik gruptan 12'si, gizlice içeri Küresel iküm değişikliğine yol açan fosi] yakıtlara bağımlılığı protesto eden çevreciler, üzerlerine giydikleri rüzgâr türbini kostümüyle eylem yapülar. (AA) girerek soğutma kulesine tırmanmak istedi. Burada- ki grup, kuvvetli rüzgânn etkisiyle pankartlannın bir bölümünü açabildi. Bu arada 8 kişilik grup da üzer- lenne giydikleri rüzgâr türbini kostümüyle santral gi- nşine geldi. Burada santralın güvenlik görevlileriyle tartışan grup üyelerinin kostümleri üzerlerinden çıka- nldı. Greenpeace üyelen, santraJ girişinde birbırleri- ni zincirleyerek eylemı sürdürdüler. i J,,.. Arrtmayaenerji bahanesî Antalya'daki "Düzenli katı atıkdepolamaalanı"nda 6 aydırçevre katliamı yaşandığı iddia edildi. Tesisin enerji maliyeti gerekçe gösterilerek çalıştınlmadıgı ileri sürüldü ANTAIAA(CumhuriyetBüro- su) - Eski Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Bekir Kum- bul döneminde kente sağlıklı bir depolama alanı kazandırmak üze- re Kızüh mevkiinde, Avrupa stan- dartlannda yaptınlan "Düzenli kaü aük depdama alanTnda 6 ay- dır çevre katliamı yaşandığı id- dia edildi. AKP'den Gebze Be- lediye Başkan adayı olan Hüse- yinOztürk'ün sahibi bulunduğu Polikay Firması'nın 6 ay önce işletmesini aldığı tesiste, enerji maliyeti gerekçesiyle antmarun çalıştınhnadığı öne sürüldü. En altı beton türü tamamen ge- çinmsiz bir tabakayla kaplı olan, hemen üzerinde yine geçirimsiz doku bulunan depolama alanına atılan çöplerin sulan, özel boru- larla antma tesisine taşınıyor. Çöp sulan burada antıldıktan sonra doğaya bırakılıyordu. An- cak iddialara göre işletmenin Po- likay Firması tarafindan alınma- sının ardından ıçinde organik atıklann yam sıra kimyasal ve tıbbi maddelenn de bulunduğu çöp sulan, antılmadan doğaya salınıyor ve içme sulanna kan- şıyor. Konuyu basına taşıyan CHP Merkez İlçe Başkanı Yıkb- ray Sapan, olayı vahşet olarak değerlendirdi. Tesisin Avrupa standartlannda yapılmasına karşın çö^Jİük alanın- dakı yüklenıci firmanın antım sıstemıni çahştırmadığını belir- ten Sapan, "Antalya Büyükşehir Belediyesi de bu sorumsuzluğa kayıtsız kanyor. Çöp sulan, 200 metre aşağıdaki yeraltı sulanna da kanşıyor" dıye konuştu. Bağımsıdık Süreci (1) Bugün 30 Ağustos. Anadolu'da bir lonya devleti kurma hayalleri içinde olan ve Ankara'nın Sevr dire- nişini kırmak amacını güden Yunan ordusunun bir çember içine alınarak, önemli ölçüde imha edildiği büyük zaferin 83. yıldönümünü kutluyoruz. Hepimi- ze kutlu olsun. Bence tarihimizin en önemli savaşı ve en büyük zaferi, Sakarya Savaşı'dır. Derslerimde bunu söyle- diğim zaman, kimi öğrencilerim itiraz eder. Tarihi- mizde, çok daha büyük ordularla kazanılmış zafer- ler olduğunu söylerler. Doğrudur, tarihimizde Sakar- ya Savaşı'na katılan yaklaşık 100 bin kişilik ordu- muzdan çok daha kalabalık ordularla, büyük zafer- ler kazanmışızdır. Fakat bir savaşı önemli kılan şey, katılan ordulann büyüklüğü değil, o savaşın yol aç- tığı sonuçlardır. Sakarya Savaşı sonrasında, Yunanistan ve Ingil- tere'nin Ankara'yı alma ve Mustafa Kemal'i dize getirme hayal ve umutları sona ermiş ve Anado- lu'da o zamana dek kazandıklannı ellerinde tutma çabalan ön plana çıkmıştır. Yani Yunan ordusu, sal- dın gücünü tümüyie yttirmiştir. Artık sıra TBMM or- dusundadır. • • • Sakarya'yı izleyen süreç, aslında sıkıntılı bir sü- reçtir. Mustafa Kemal, tam anlamıyla hazır olmadan saldırıya geçmek niyetinde değildir. Fakat halk, elin- de avucunda ne varsa, Sakarya Savaşı öncesinde ordusuna vermiştir. Anlaşma yapmak için Sakar- ya'nın sonucunu bekleyen Fransa ve Rusya, artık anlaşma zamanı geldiğini anlamışlar ve Ankara'ya desteğe başlamışlardı. Fakat birikim, güç ve ağır oluyordu. Kaldı ki; aynı dönemde, Ingiltere'nin des- teği ile Anadolu'daki Yunan ordusu da, mevzilerini güçlendiriyordu. Fazla umudu olmasa da, kazanım- lanndan vazgeçmek istemiyordu. Fakat Atina'da da karışıklıklar başlamıştı. Bu arada, TBMM'de huzursuzluklar vardı. 144 sayılı Başkumandanlık Yasası'nın Mustafa Kemal'e verdiği yetkilerden rahatsız olan kimi milletvekilleri, ordumuzun neden saldınya geçmediği konusunda Mustafa Kemal'i sıkıştınyorlardı. Hatta bir keresin- de, kanunun 3 aylık süresini uzatmama yolunu bile denemişlerdi. Fakat Mustafa Kemal, her şeye kar- şın hazırlıklan tamamlamadan saldınya geçmemek karanndaydı. • • • Nihayet hazırlıklann tamamlandığına karar veren Mustafa Kemal, cüretkâr bir saldın planı hazırladı. O zamana kadar Batı Cephesi'nde savaşlar, hep cep- henin merkezinde, Eskişehir-Ankara hattında ger- çekleşmişti. Yunanlılar, Türk saldınsının ağırlığının da, cephenin o bölümünde olacağını sanıyorlardı. Fakat Mustafa Kemal, cephenin o bölgesini zayıf- latmak bahasına, ordunun ağırlığını güneye, Af- yon'un güneyine yığdı. Bu aktaıma harekâtını Yu- nan keşif uçaklarının fark etmemesi için de, yürü- yüşleri geceleri yaptırdı. 26 Ağustos sabahı, 200 küsur topun ateşiyle "Büyük Taarruz" başladı. Çok etkili bir topçu ate- şinden sonra, Afyon'un güneyindeki ordu harekete geçti. Bu arada, cephenin kuzeyinde de, oyalama savaşiarına başlanmıştı. Yunan genelkurmayı, gü- neydeki gelişmeleri "oyalama" sanıyor ve asıl saldı- nnın, Eskı'şehir hattına olacağını düşünüyordu. Sal- dınnın üçüncü günü yanlışlannı anladılar ama, artık onlar açısından iş işten geçmişti. • • • Afyon'un güneyinden saldırıya geçen ordumuz, ağırlığı cephenin merkezinde olan Yunan ordusunu, Dumlupınar adındaki bölgede çember içine aldı. 30 Ağustos 1922'de bu mevkide, sabahtan akşama dek süren bir meydan muharebesinde Yunan kuv- vetleri tümüyie imha edildi. Işte bu savaşa, "Başku- mandanlık Meydan Savaşı" adı verildi. Savaş sonrasında Çalköy'de, yanmış bir kağnının üzerine ellerindeki Kiepert haritalarını açan, Batı Cephesi'nin üç kumandanı; Başkumandan Mustafa Kemal, Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak ve Batı Cephesi Kumandanı Ismet Paşa; savaşın ka- zanıldığını ve Yunan ordusunun tüm gücünün kınl- dığını saptadılar. Ve Mustafa KemaJ, TBMM ordulanna, ünlü emrini yayımladı: "Ordular, ilkhedefınizAkdeniz'dir. İleri..." Devamını, perşembeye yazacağım. Formula 1 tutkunları bu sergide buluşuyoı 40 yıldır Formula 1 ı tutkusunu öiümsüzieştiren Rainer W. Schlegelmilch'in arşivinden 150seçkin 3 fotoğraf, gazeteci Anno Hecker'in kaleminden j hikâyelerle birlikte Siemens I Sanat'ta sergtleniyor. ] "Formula 1 Tutkusu" ^.--Ü. fotoijraf sergist >3 Ağtstos - 7 tkun.' Sıeınens Sanat t:yaietsaa*teri: 10:00-19:00 iPazartesi-Cumaftesı) Aares. Medıs-i Mebtısaı> Cad. No: 1.25 Fndıkiı Istanbui SİEMENS
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog