Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyef İmtiyaz Sahibi: CUMHURÎYET VAKFI »duıa İLHAN SELÇUK Genel Yayın Yönetrneni. îbrahim Yıldız # Yazıişleri Müdürü: Salim Alpaslan # Sorumlu Müdür: Mehnıet Sucu#Haber Merkezi Müdürü: Hakan Kara Istıhbarat: Cengiz Yıldırım 0 Ekonomi: Hasan Eriş 0 Kültür: Egemen Berköz # Spor: Ab- dülkadir Yücelman • Makaleler. Sami Ka- raören • Duzeltme Abdullah Yazıcı # Bıl- gi-Belge: Edibe Buğra • Yurt Haberierr Meh- nıel Faraç 9 Avrupa Temsiicisı. Güraj Öz Yayın Kurulu: flhan Selçıık (Baş- kan), Emre Kongar (Başkan Yarduncısı), Orhan Erinç, Hik- met Çetinkava, Şükran Soner, İbrahim V ıldız. Orhan Bursalı. Mustafa Balbay, Hakan Kara. Ankara Temsiicisı Mustafa Balba> Alaturk Buhan No. 125. Kat 4. Bakaniıklar Tel 4195020 C hat). Faks 419502" • tzmır Temsiicisı Serdar Kızık, H Zı\aBI\ 1352 S 2 3 Tel 4411220. Faks 4418^45 • AdanaTemsiicisı Çetin Yiğenoğlu. inonuCd 119 S No 1 l.Tel 363 12 11. Faks- 363 12 15 Antata Temsiicisı AhmrtOnıçoğlu Denız Mah. Celıkbas Iş Merkezı Kat 6 Tel 0242 248005^ Faks 24875P 9 idan % e Malı îsjer Bülent Yener • Satış. Fa- zilet Kuza • Cumhumet Reklam: # Genel Mudüı ÖzlemAjden Ö Genel Müdür Yardım- cısı Nazende Pal Tel (0212) 251 98 n A - 75 251 98 81 - 82 Faks (0212ı 2M 98 68 Rezer- \as\on: (212) 512 05 05 Faks. 212 513 84 63 \ivımlı»M:'ıefflGimHaiwAjanbiBaMn\e^a)incılık^Ş TûrlocağCad3941 Cagaloglu34'34lsanbul Pk. 1M>• Suiscı U435KtTd u2!2ı5120505COhal- Faks (ı>212J51'?505 Y^pn surelıMyın Biita:MakezG2zeteDercıB*,ımYa™:!!ıl.Saıı »eTıc \S Farih Mah Hasan Basn C3d Samandm Kjml taı*uJ Dtym-Me&a])abtmPa23Aıra$aL\tİı. AŞ u^> cumbamet com'tr 30 AĞUSTOS 2005 Imsak:4.49 Güneş-6.22 ÖSle 13 12 İkindi: 16 52 Akşanr 19.50 Yatsı: 21.15 Dekorasyonda Anadolu motîfleri • Istanbul Haber Servisi - Türkiye'deki ünlü dekorasyon firmalarına hizmet veren Step Collection'un yeni koleksiyonunda Anadolu ve Osmanlı temalı objeler dikkat çekiyor. Geçmişten bugüne modern bir uyarlama olan Anadolu Etnik Gold-Bronz serisi, Anadolu topraklannın yüzyıllar boyu ürettiği form ve renkleri yeni bir tarzla sunuyor. Diğer bir çahşma Zümrüt ve Osmanlı Rüzgân serisi de zümrütün tonlan ve çini sanatının modernize edilmesiyle oluştunılan el yapımı dekoratif objeleri içeriyor. Koleksiyon, 17 Eylül'de 15. Uluslararası Züccaciye ve Hediyelik Eşya Fuan'nda sergilenecek. Başbakan'a gönderilen mesajlar arasında kirliliği şikâyet eden de var çizgi film isteyen de Çocuklann sesikitap oldu 31 AĞUSTOSTA Jüpiter ve Venüs buluşması ANKARA (AA)- ODTÜ Amatör Astronomi Topluluğu üyesi Tunç Tezel, bu günlerde Güneş battıktan hemen sonra batı yönünde görünmeye başlayan çok parlak iki yıldızın Venüs ve Jüpiter gezegenleri olduğunu ve 31 Ağustos Çarşamba ve 1 Eylül Perşembe akşamlan en yakın konuma gelecekJerini belirtti. Bu iki gezegenin gökyüzünde birbirine yaklaşması bir yıl içinde 2 kez göriindükten sonra 2 yıl boyunca gözlenemiyor. 1 Eylül akşamından sonra 2.5 yıl daha yeniden bir arada gözlenemeyecek. 1 Eylül'dekı buluşmadan birkaç gün sonra Ay hilal halde aynı bölgeden geçecek. Müzik ödüüerini Green Day topladı Kültür Servisi - MTV 2005 Vh deo Müzik Ödülleri, sahıplerinı buldu. Geceye damgasını vuran ünlü punk grubu Green Day, 7 ödül kazandı. Grup, "Boukvard of Broken Dreams" adlı çalışma- sıyla Yılın Video Ödülü başta ol- mak üzere, Izleyicinin Tercihi, Rock Video, En lyi Grup, En lyi Vıdeo Yönetmeni, En lyi Düzen- leme ve En lyi Sinematografi ödüllerini topladı. Miami'den canlı yayımlanan ge- ceyi Jessica Simpson. Eva Longo- ria. Orlando Bloom \ e Kirsten Dunstgibi isimler sundu. Gecenin diğer ödülleri şöyle: Rap Video Ödülü: Ludacris. "NumberOneSpot", En lyi Kadın Şarkıcı ve En lyi Pop Video Ödülü: Keöy Clark- son, "Since U Been Gone", En lyi Erkek Şarkıcı: Kanye West, tt JesusWaIks", En lyi Koreoarafı Ödülü: Gwen Stefani, "Hoüaback Girl", En lyi Özel Efekt Ödülü: Gorfl- bz^FedGoodlnc.* S E 2 E N A K S U su Tavsiye edilen KDV dahil perakende satıs fiyatn CD 6.5 YTL, KASET 5.5 YTL KARDELEN ALBÜMÜ TURKCELL SATIŞ NOKTALARI VE MÜZİK MARKETLERDE Sezen Aksu ve Turkcell, bu albüm satışından elde edilecek net geliri Kardelenler projesine bağışlayacaktır. Kardelenler, Turkcell ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin kızlanmızın eğitimini sürdürmesi için 5 yıldır birlikte yürüttüğü bir projedir. Kardelenler projesine ek katkı sağlamak ıçın 7272ye bos mesaj atabılırya da 1$ Bankası Kuledibi Sub«si 727270 no'lu htsaba bajı$ta bulunabillrslnlz. 7272ye gönderilen mesajlar Turkcell faturalı hat abonelen icin 5 YTL. Haıır Kart'lılar için 50 kontördOr. Katkılannır ıçin tt»«kkür «d«riz. TURKCELL infofasnnpublishing.comhttp://kardelenler.turkcell.com.tr FİGENATALAY Hopkins 'Bobby'de başrolde Kennedy suikastına farklı bir yorum Kültür Servisi -Başrolünü ün- lü aktör .\nthorr> HopJdns'in oy- nayacağı Robert F. Kennedy su- ikastını konu alan "Bobby"nin çekimleri 25 Ekim'de başhyor. Film, Amerika Başkanı Ken- nedy'nin öldürüldüğü saatlerde Los Angeles Ambassador Otel'de bulunan çeşitli insanla- nn yaşadıklanndan kesitJer su- narken aynca uicçılık, sosyal sı- nıf farklan ve kadın-erkek eşit- sizliği gibi temalan da işleyecek. Yönetmenliğini Enıilio Estevez'in yapaca- ğı fılmde, Hopkins otelin kapı görevlisini can- landıracak. Filmde yer almak için yapımcılar- la görüşmelerini sürdüren Demi Moore ise şarkıcı olarak izleyicinin karşısına çıkacak. "\7"aklaşık üç bin çocuk ve gencin görüş- J. leriniBaşbakanlık'ataşıyan"Benimde Sesim Var-Sesimi Duyun" kampanyası kitap- laştı. Kampanyaya gönderilen mesajlardan seçmeler, Kök Yayıncılık tarafindan aynı ad- la kitap olarak yayımlandı. 6-17 yaş grubundaki bireyler, bu kampan- ya aracılığıyla görüşlerini kamuoyuna aktar- ma olanağı buldular. Kampanyaya gönderilen mesajlar, hiç de- ğiştirilmeden, hatta yanlışlar düzeltilmeden 23 Nisan 2001 de Başbakan'a ve kamuoyuna su- nulmuşru. Aynı şekilde gençlerin gönderdik- leri mesajlar da, 19 Mayıs 200l'de Başba- kan'a ve kamuoyuna sunulmuştu. Kampanyayı öğrencileriyle gerçekleştiren ve kitabı yayuna hazırlayan Istanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Serdar M. Değinnencioğlu, halen Türkiye Çocuk Haklan Koalisyonu Koordi- natörlüğünü ve 27 ülkenin çocuk haklan ko- alisyonunun üyesi Regional Nervvork for Child- ren adlı kuruluşun baş- kanlığını yapıyor. MASUM ıSTEKLER Çocuklann seslerinden örnekler: • Lütfen her şeyin bi- raz parasını azafnr mısı- mz. Çünkü harçbğmı yet- mhor. Ben doktorolrnak isti>orum. Sizcegüzel bir meslek mi? Pokemon'u kaldırdınız ama Digi- mon'u lütfen kaJdırma- >in. (Kadıköy Istanbul; • Sayın başbakanım ...mahallesi öyle bir kir- li ki kimse o kokuya da- yanamıyor. Komşulan- mızuî çocuklan daha kü- çükler, o pis suların içi- ne giriyorlar. Biz başbakan olsaydık her ma- haJlenin kanalizasyonlannı yapardım. Ama biz olmadık siz oldunuz. Yani biz olsaydık böy- le şeyleri yapardık, sokaklan temiz tutardık. (Tarsus/îçel) • Biz Tarvan ve \ an arâsmdald BirgöDü kö- yünden bura>a geldik. Nedenimiz, oradald te- röristler >1izünden geldik. Burada da sıkınü çekrvoruz. Babamız bize bir kaJemi zor ahyor. E>imizinönüneasfaltvapın,parkvapın.Vee ı %T- nüzin \anma kanafaas>t»n >apm.Tekrarhi gün- ler dilerim. (Tarsus Içel) • Bizim durumumuz çok düşük, bize yar- dım edersen gurur duyanz. Okulumuzda yar- dım gerekir. Oğretmenlerimiz bize güzelce hiç ders vermiyor. bizi dö\-üyor. Müdür yardım- cısı her gün para istiyor. (Dharbakır) • Biz bu mekrubu _.Ükögretim Okuiu'nda- ki _^ınıândan gönderiyonız. Size bir soru so- ruyonız. Enflas>on düşecek mi? Düşmesi ki- min eünde? (Ödemişlzmir) Yaşlan 6-17 arasında değişen çocuklar "Benim de Sesim Var - Sesimi Duyun" adlı kampanya sayesinde görüşlerini kamuoyuna aktarma olanağı buldu. Mesajlar, yanlışlan düzeltilmeden kitapta yer aldı. AL GÖZÜM SEYREYLE /IŞBLÖZGENTÜRK Evimde yan gelip yatmış, DVD'den film izliyorum. Film iler- ledikçe yan gelip yatmam kendili- ğınden düzeliyor. daha da ötesi, san- kı çhili bir minderde oturmaya baş- lıyorum, soluğum kesiliyor, canım acımayabaşhyor, hayırdaha fazla da- yanamayacağım. DVD'yi kapatıyo- rum, evimin huzurlu sessizliğine dö- nüp kendimi toparlamaya çahşıyo- rum. Boşuna, resmen akıntıya kürek çekiyorum. düğmeye basıp kaldı- ğım yerden filmi izlemeye devam ediyorum. Film cunta yıllarının Ar- janrini'nde geçen olaylan belli bir dramatik kurgu içinde anlatıyor. Film kahramanının kansı ve on dört ya- şındaki kızı askerler tarafindan bir gece vakti, bilinmedik bir yere gö- türülüyor. O bilinmedik yerde pek çok kadın ve genç kız var. Ve o da- yanılmaz sahne başhyor. Gencecik askerler başlannda birteğmen, otur- muş kaba saba şakalar yaparak va- kit öldürüyorlar. Bir süre sonra teğ- men, "Hadi biraz eğkneüm" diyor ve mahkûmlararasından anne kızm getirihnesi için emir veriyor. Anne kız getiriliyor. Annenin kirli saçla- rını örten yüzünde taşlamış gibi bir ifade var. Sadece on dört yaşındaki kızına sarılmış, askerlerin karşısın- da öylece duruyor. Teğmen, kadına sesleniyor: "KıZHiiçinaskerlerimden bir tanesini seç, sana bu şansı veri- yorum." Kadın hiçbir şey duymuyor, hiçbir harekette bulunmuyor, sade- ce kızına biraz daha sanlryor. Teğmen yeniden emir veriyor: "Kızuı için askerlerden birini seç!" Kadın gene yanıt vermiyor, bu Asla unutma! kez teğmen kadının yakuuna gidip bağınyor. "Budacezanınbirparça- sı, birini seç!" Kadın o zaman pıhtı- laşmış kan izleriyle dolu dudaldan- nı usulca oynatıp, "Beni seçsinler, benvanm va" diyor. Teğmen. gülüm- seyerek, "Buncazamandırsendeng- kıldüar" diyor. "Kmndan da ben sı- küdım, hadi birini seç!" Ve sahnenin sonunda, teğmen adamlanndan birinin adını söylü- yor ve adı söylenen kişi kızı alıp gi- diyor. Sonra hücresinde tek başına anneyi görüyoruz. Çığlık atmaya ça- lışıyor ama sesi yok. Çığlık, yüzün- de donup kalıyor ve dışandan ırzı- na geçilen küçükkızınınve diğer kü- çük kızlann feryatlan geliyor. Benim de kanım donmuş gibi. DVD'yi kapatıp gene derin bir so- luk alıyorum. Başka bir zaman, baş- ka bir mekânda izlediğim bir fihn- de de böyle soluksuz kahp, kendi- mi sinemadan dışan atmıştım. O bir Alman filmiydi, filmde Filistinli mülteci bir ailenin beş yaşındaki kı- zı kayboluyordu. Baba, kızını deli- ler gibi her yerde anyordu ve o kı- zını ararken, refah toplumu denilen bir toplumun korkunç yalnızlığı, başka kişiler ve olaylar karşısmda- ki duyarsızhğı. içinden çürümesi el- le tutulur bir biçimde akıp gidiyor- du. Ardından birgarajda, birmasanın çe\Tesinde oturmuş bekleyen altı er- kek görülüyordu. Erkekler orta yaş- h, kellı felli adamlardı ve birinin elinde san saçlı oyuncak bir bebek vardı. Erkekler bekliyorlardı, sonra adamın biri kucağında kara saçlı, kara gözlü beş yasında bir kız çocu- ğunu getirip masanın üstüne koydu ve kız için açık arttırma başladı. Bu arada. elinde oyuncak bebek olan adam, bir yandan sürekli fiyat art- tınp bir yandan göz kırparak küçük kıza bebeği gösteriyor, kız ona doğ- ru baktığında bebeğin saçlarını ok- şuyordu. Sonunda açık arfırma be- bekli adamın üstünde kaldı ve adam küçük kızı kucaklayıp bebeği eline tutuşturduveçekipgitti. Oanutanç- tan ölebilirdım. Kızın yüzü aklım- dan yıllarca çıkmadı ve her seferin- de bu olay bana Naziler' in, toplama kamplanna gönderdikleri insanlara dönüş büeti vermelerini anımsatn. Anlattıklanmdan da anlaşılıyor, yeterince acıh bir pazar geçirmişim. Oysa eylül ışığı usulca boy göster- meye başladı. Nefis bir sonbahar kapımızda. Ve bu sonbahar bize hiç umulmadık bir gün bağışlayabüir; bu nedenle 11 Eylül'ü iple çekiyorum. O gün bütün acılanmız ıçin, bütün kaybolan çocuklar için, bütün öldü- rülen, hadım edilen sevinçlerimiz içinAnkara'da olmalıyız, 25 yılın he- sabı için! Bu bize kendi dayanma gü- cümüzu, yaşama se\Tncimizi bağış- layacak. Hadi! islozgenturk@superonlnie.com
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog