Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

S^AYFA CUMHURİYET 30 AĞUSTOS 2005 SALI OLAYLAR VE GORUŞLER EYET J HAYIR OKTAY AKBAL Hazhe'den Geçiınek mi? Bılmıyordum, Humyet'te Emin Çölaşan'ın ya- zısından oğrendım: Yurtdışında Turkıye aleyhın- de çalışmalar yapan Zübeyir adlı bır kışı (btr ara milletvekılı seçıldığırıden)yıllardıremeklı aylığı alı- yormuş 1 Hem, mernleketını yıkmak ıçın turiu uğ- raşlara kalkış, hem de o devletten ayda uç buçuk mılyar para al 1 Demek, on yıl hapıs yatan Zana'lar, Orhan'lar vb. TC Hazınesı'nden uçer buçuk mılyar para alı- yoriarmış 1 Hem hapse mahkûm et hem de en ust duzeyden aylık bağJa! Boyle şey nasıl olur? Nasıl olmuş, nasıl olmakta 9 Benım bıldığım, en az ıkı yıl mılletvekıllığı yapa- na ust duzeyde eme»<lı aylığı bağlanır Oysa bu mıl- letvekıllen bır yıl bıle gorev yapmadılaM Nasıl olur da onlara boyle bır ayncalık tanınır Uç buçuk mılyar'.. Bu parayı hangı yurttaş, han- gı hekım, hangı avufcat, hangı yazar, hangı gaze- tecı (bazılan hanç'), hangı yuksekmemureldeedı- yor 9 Yaşadığın sure bu parayı alırsın, olumunden sonra eşıne, çocuklarına da bu paranın bır kısmı bağlanır Ayrıca sağlık hızmetlen, turlu kolaylık- lar'. Mılletvekıllığıne koşmak ıçın bırbınnı yıyen- lere, turlu yollardan bu guzel amaca varmak ıçın çırpınanlara hıç şaşrnamalı!. Bır arkadaşıma, rnılletvekılhğını yıtırdıkten son- ra, sormuştum "Yazuhanenı açtın mP" Yanıtı şuy- du "Nıye eskı ışıme doneyım, yazıhane kırası, sekreter aylığı, daha neler van 1 En lyısı, milletve- kılı emeklı aylığını afıp keyfıme bakmak " Ustelık ıkıde bır, rnılletvekıllen hangı partıden olursa olsun, "Aylığtmızı arttınn, geçınme zorlu- ğundayız" derdururiar 1 Çaktırmadan ıstenen zam yapılır 1 önemlı bır sözdur, DP gunlennde bır pro- fesor mılletvekılının: "Zam ısteklenne Meclıs'te aleyhte oy vennz, sonra yapılan zamlan cebe ata- nz! " Hazıne'den geçınenler, hıçbır ış yapmazlar, gı- der bankadan her ay paralannı alırlar 1 Ne var kı ge- lıp gıden butun hukûmetler bugune kadar bu ge- çım kapısını kapatarnamıştır Boyle gelmış boyle gıder'. öylelen de var kı, hem Hazıne'den geçınır, ay- da uç buçuk mılyar alır, sonra kalkıp başkalannı "Sız Hazıne 'den geçınenler" dıye suçlamaya kal- kışır 1 Onlara sormak gerekmez mı, Hazıne'den geçınen once sız değıl mısınız, dıye? 30 Ağustos ve Türk Ordusu -ı- Prof.Dr.SunaKİLİ 83. yıldonumunde 30 Ağustos UÜcusu (Zafen) tum ulu- sumuza ve Cumhunyet Or- dusu'na kutlu olsun' Boylesıne anlanüı, onurlu ve onemlı bır yıl- donumunde Ordumuzun tanhsel ve sosyolojık açılardan hsa bır değerlendırmesının ulkemız- de neden en guvenüır kurum olduğu konusu- na ışık tutacak ve bugun ve yann toplumumu- zun ve ulkemızm karşılaşuğı ve karşılaşacağı sorunlarda Ordumuzun tutumuna açıklık geö- recektır Tarihsd ve sosyoJojik açılardan Ordumuz: 19 yuzyılın başından ben Ordunun, modern- leşme atılımlannda çok onemlı bırrolu olmuş- tur Osmanlı duzeltım çabalan başladığında modera bır ordu kurma amacı ön plana ahn- mış \e IL Mahmut'un (1808 -1839) guışım- len sonucu Yenıçen Ocağı kaldınlmış ve mo- dera bır ordu kurmaya yonelınmıştır Yenıçen Ocağı'nın kaldınlmasıyla tutucu, dıncı, dını sı- yasal amaçla kullanmaya heveslı guçler "mad- di destekten" yoksun kalmıştır Günümüzde bik,çağdaşduzen karşrtiannın Oniu'ya 'soma' girişmüerini, kendi goruşlennı destekkyen bir vurucu güç otuşturma amaanda aramahyız. Yozlaşmış, tutucu, gencı duzenın vurucu gu- cü konumuna gelmış Yenıçen Ocağı'rnn 1826 tanhındell Mahmut tarafindan ortadan kaldı- nlmasıyla Cumhunyet kuruluncaya dek ken- dısıyle çelışkı ve savaşım ıçınde bır yan kuru- luşu bulunmayan tek kurum ordu ıdı II Mah- mut'un asken alanda getırdığı yenılıkler Ordu- muzun ozellıkle sosyolojikaçıdan onemlı temel bırnıtehğınıbehrledı Yenı ordunun subay aday- lan dın kokenhlerden (medreselılerden), sıya- set ve saltanat kokenhlerden (Enderun) değıl halk katmanlanndan seçıldı Yeteneğe, becen- ye bağlı bır sıstemle orduya halk kesımının ço- cuklanahndı Ordunun bunyesı halklaşö *\ar- hk" değıl, "yetenek" subay kadrosunun olu- şumunda geçerlı kural oldu Oysa aym done- mın Avrupasında subay olabılmek ıçın varhk- lı, soylu aılelenn çocuğu olmak gerekıyordu Batı 'da subay kadrosu tutucu bır guç oluşturu- yordu Orneğın, Ahnanya'da "junker" yanı toprak ağalannın çocuklan subay kadrosunu oluşturuyordu. Ban gerçeklenmn ışığında Karl Marx bu nedenle subay kadrosuna karşıydı Ulkemızde ıse subay kadrosunun eğıûmınde uy- gulanan eşıthkçı sıstem ulusla, halkla Ordunun butûnleşmesı konusunda en onemh etkenler- den bın olmuştur Kapıtulasyonlar ve yanhş sıyasalarla ekono- mısını, hatta geleceğını Batıh emperyalıst ul- kelere teshm etmış olan Osmanh yoneümı ul- keyıEndüstnDevnrnıdışındabıraktı Osman- h Devletı kendı ekonomısı olmayan bır konu- madüştu Halbo\1eohıncaulkedeulusalbirsa- nayi burjuvaztsi ve işçı kesüni doğmadL Ulke- deİd bu boşhığu doidurao en önemB kesm su- bay kadrosu idL Ordu Oerid kesmin ititi gûcü- nüoiuşturdu. Subay kadrosunun çabası ıslahatlar yaparak Osmanh împaratorluğu'nu düzlüğe çıkartmak, onu yaşatabılmektı Ittihat Terakkı, ırkçıhğa yonelen Turkçuluğu benımsedı, ancak, Os- manh hnparatorluğu'nu ayakta tutmak ıstedı- ğınden Islamcılık'tan, Hılafet'ten, Osmanlı- hk'tanvazgeçemıyordu Budurumısebırbıny- le çehşkı ıçınde olan kurumlarve kavramlar kar- maşasmı doğuruyordu Yapılan ıslahatlar Os- manh Devlet'nı kurtaramadı, kurtaramazdı çunkükurtanhnakıstenen, devnnı tamamlamış bır devlet bıçımıydı M Fuat Cebesoj Paşa ıle vefabndan bır su- re önce yapüğım bır gorüşmede sınıf arkadaşı MustafaKemal hakkında bana şu sozlen soy- lemışü "DahaHarbi> < evillarmda,MustafaKe- mal imparatoriuk sisteminin iflas ettiğiııi, güç- KidevfcKfcrin ulusal devlet'lerinikumııışoUıık- faunu ve bizim de ststemimizi yenilememiz ge- rektigaû»ylerdLHâlâtnıparatorhığuysşatma- \ıamaçedirKiıbizkrona'hayalcı'dmİik.Otay- br öyie gösterdi ki, esas 'hayalcıler' bizlermi- şiz" Kurtuluş Savaşı'nın utkuyla sonuçlanması ıle kurulan Cumhunyet'le bıriıkte Ordu yenı- hğe, ılencıhğe açık olma ozeUığıru daha da ıle- nye taşıdı Tum çağdaşlaşmayı bemmsedı Cumhunyetı ve Cumhunyet'ın laık otontesını dıştab ve ıçtekı duşmanlara karşı korumak baş- hca gorevlennden bın oldu Ordu Atarurk do- nemınde sıyasetın dışında kaldı Çunku sıya- sal yaşama egemen olan sıvıl guç, Mechs \e Meclıs'ın rnılletvekıllen ılencı ve ulusal dev- nmcıydıler Mechs Cumhunyet'ın laık oton- tesının ve ulkenın bolunmez butunluğunun bı- hncınde ve kararlılığında ıdı Ve o MecHs kal- kınmami7i, çağdaşlaşmamızı ozde kendimize, kendigücümüze,kendiçahşkanbğnruzav«ken- di insanımızadayandırryorda \ncak. \taturk karşı devrimcilerie mucaddedeOrdunun one- mini hep vurguladL Devrim'ın amacı Ordu'ya ulaşmtşa. Ikıncı Dunya Savaşı'ndan sonra ulkede çok partılı rejune geçme çabalan sıvıl kesımı yıp- rattı Dış konjonktur, ozellıkle ABD, Türkı- ye'nınstratejıkonemınıkavradı Turkıye Tor- ward Area" (Öen Karakol, Öen Alan) olarak tanımlandı Bu nedenle Ordu genış çapta yar- dım gordu ve kendını yenıledı Sıvıl kesım ıse ıç mucadelelerle yıprandı Tam anlamıyla çağdaş bır eğıtımle yeüştın- len Turk Ordusu, ulusalhğını yıtırmeden yem- hğe açık olma, dunyadakı gehşmelen yakından ızleme geleneğını gelıştirmıştır Her kurumda olabıleceğı gıbı zaman zaman bazı olumsuz gınşımlere karşın, Turk Ordusu bu olumsuz- luklan kendı ıç dınamığı ıçınde duzelten, ken- dısım ıyı denetleyen, çağla bırlıkte gelışmeye ozen gosteren bır ozelhğe sahıptır Türk Ordusu ulusalhğını viürmeden yenfli- ğe açık oima özeDiğmi sürdunnektedir, sürdü- receldir.TürkOrdusu'nunbenimsediğidûşun- sd çizgi \taturk'un benimsediği ulusal-devTİm- d çizgjdir. Bflimin,akhn ongorduğu çizgidebu- dur. Bugûn'un ve Yann'uı Turkiyesi ve Ordo- muz: Turkıye bugun çok onemh sorunlarlakar- şı karşıyadu- Bu sorunlann çozumu ve çozûm bıçımı ulkemızın yannlannı dennden etialeye- cektır Bu sorunlann bazılannı sırala>ahm: Azmtaldar; Ege; Kıbns; Patrikhane; sozde soy- kınm iddialan; terör ve Cumhumet rejimine yönetik saldmlar. Bu sorunlan sutunlann el- verdığı olçude \e bırlıkte değerlendıreceğız Karşjiaştığımız tum busorunlann kokenındeBa- ü'nın - AB ulkelerinin ve ABD'nin •parmağı' vardır Devleünuz, ulusumuz ve Ordumuz Ba- ü'ya karşı değıldır Yazımı yann noktalayacagım 1 yıl vadeli mevduatınızın faizini alabilmek için terrteni Çünküartık \ \ "ara dönem ödemeli mevduat" var. Uzun vadelı mevduat hesabınızın gelınnı 1 3 ya da 6 aylık aralıklarta alabılırsınız Ne guzel değıl mı 7 Maaş gıbı Avantajlı faiz orani: %17* •20 000 VTL ve uzerı 3 ayda bır faız odemelı mevduat ıçın geçerl brut fa z oran d r UU 25 25 www.akbank.com AKBAIMK Büyükada'nın 'güzellikleri' Prof.Dr.MetelAPAN B ugun sızlere, tatıl gunlenrmn bır bo- lumunu geçırdı- ğım Buyukada'dan soz etmek ıstıyorum Yıllar- dır tum adanın çevresını kat etmemıştım Dığer bır deyışle "büyüktur"u gerçekleştırmemıştım Belkı de dunyamn en gu- zel manzaralanm gorme- ye olanak veren bu tur, Buyukada'nın Istanbul gıbı bır metropol ıçın ne denlı onemlı olduğunu bır kez daha bana goster- dı Maalesef bu satırlan yazmamm esas nedem, Buyukada'nın eşsız gu- zellıklennın bır kez daha dıle getınlmesı değıldır Esas neden, bu guzellık- lenn msanımız tarafin- dan nasıl hırpalandığı ve yme msammızm bu hır- palanmaya karşı tepkı- sızlığıdır Marmara bıtkı ortusu- nun en guzel orneğı olan arazılenn, faytonlann ve atlann bannaklanyla na- sıl barbarca bozulduğu- nu gormek ve yıne bu alanlarda seyıslenn aıle- lenyle bırlıkte yaşadığı- na tanık ohnak, ınsanlık ıçm utanç vencıdır Hele hele bu gecekon- du nıtehkh, atlar ve ınsan- lann beraberce yaşadık- lan alarun hemen yanın- da geçıcı çopluk alanı- mn yer ahnası, ınsanlık dramrmn bvt orneğı değıl de nedır 7 însarumızm bunu ka- bullenmesı, yonetımın çaresızhğı anlaşılacak gı- bı değıl Faytonbuaküal- maz çırkınlık bolgesm- den geçerken, arabacı "Beyim, sizadahsınız ama y-abancılarla buradan ge- çerken utanryonız. Ge- çenkrde uç at bu çöplük- te yediklerinden oldu" dedı Olaym korkunçlu- ğu burada da bıtmıyor Hemen bu geçıcı çop de- polama alammn yakının- da, tel ve ıçının goruhne- mesı amacıyla branda be- zı ıle sınırlandınlmış, ko- naklama ve yuzme tesıs- len yer alıyor Kuşkusuz bu tesıslen kullananlar, çop ve ahır- laıın kokusundan rahat- sız oluyorlardır SHP SOSYJUJ)EMOKIUnUlJ( PflRTkSt tSlMVBULİLÖRGİffiJ EYLÜL/mETKİNÜKlfRl / ŞENLÎK: 1EYLÜL DÜNYA BARIŞ GÜNÜ KUTLAMASI 01.09.2005 SAAT- 20.00 Gınş Serbesttır Bahçelıevler Sıyavuşpaşa, Mıllı Egemenlık Parb Konuşmacı llyas SALMAN (Sanatçı) Gulcıhan Koç ve sürpnz sanatçılardan Banş \e Kardeşlık turkulen /PANEL:4EYLÜL'SIVAS KONGRESİ'NİN 'KURTULUŞ SAVAŞrNÜAKÎYERÎ VEÖNEMİ 04092005SUT llOOGınşStrbesttir Mecıdnekö) Köhür Merkea (Koç otopark istü) Av Ahmet G KETENCl (Mv Genel Sekreter) Prof Dr Toktamış ATEŞ (Bılgı Ünv Oğr Uyesı) Prof Dr Ahmet SA1TUK (ADD Genel Bşk Yrd) / MİTİNG: ANAYASANIN GEÇİCt 15. MADDESİ KALDIRILSIN DARBECİLER YARGHANSIN! Tam demokrası ıçın gucumüze güç katın 11.09.2005 Saat: 14.00 Kadıko> Mevdanı / SEMİNER: SİGARAYI BIRAKMA SEMİNERLERİ Sıgaradan kurtulmak ısteyenlere mujde1 14 15 09 2005Saat 18 00-20 00 SHP 11 Merkezı (Randevu alınız) / PLATFORM: İSTANBUL'UN YÖNETtM PROJELERİ Istanbul'un yonetımı, Istanbul'un gûvenlığı ve îstanbul'un kentsel donüşumü 12.09.2005 Saaf 18.00 SHP tl Merkezı / KADIN: MÜCADELECİ KADINLARI ÖRGÜTLÜYORUZ Kadınlanmızın yasal haklan (TenıTCK) Konuşmacı A\ Nazan MOROĞLU 17 09 2005 Saat 14 00-16 00 SHP D Merkea / GENÇLİK: YETENEKLİ GENÇLERİ EĞİTİYORUZ Konulanmız Kultur sanat. spor 24 09 2005 Saat 14 00 -16 00 SHP tl Merkea TÜM HALKEVJIZ DAVETLİDİR. Dr Brçıade OZK.4HRAMAN tl Başkanı SHP tSTVİBll tL BAŞKAMlCl UndtHHnmelCtd.HitttSok.No 2 kıt ç ŞişüTelTıks «ijkpuUnbtLorj E-BUİ btvoduhrtıuıı jiptsUıtnl.orj • OTEL • DENİZ YILDIZIBODRUM ÖREN'DE UNUTULMAZ BİR TATİL KEYFİ v Bodrum ören'de denıze 50 m y Klımalı v Odalarda TV, fon y/ Sabah Kahvaltısı ve akşam yemeğı (Açık bufe 25 çeşıt) Bu eşsız mekânda tatıl yapmayan kalmasın ıstedık ve fiyatlanmızı 25 Ağustos'tan ıtıbaren 25 YTL'ye ındırdık' (0-6 yaşücretsiz, 7-12 yaş %50indirim) T«l: (0252) 532 28 44-(0505) 48911 26 (0 532)6506868 www.otoWewiytkHzi.com ÜRÜYA MOTEL Adrasan-Antalya • Tertemız Denız • Muhteşem Doğa • Sakın bır ortam • Evınızdekı Hızmet YARIM PANSİYON Klımalı ıkı kışılık bungalovda Kışı başı YALNIZ 30.-YTL. 7 gece kal 5 gece öde. Telf:0 242 88310 84 www.ruyamotel.com
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog