Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

30AĞUSTOS2005SALI CUMHURİYET EKONOMt ekonomiCg cumhuriyet.com.tr Kamu-Sen ve Memur-Sen hükümetin önerisini imzalarken KESK muhalefet şerhi koydu Toplugörüşmede sıkıpazarbk• Hükümet, ek ödeme almayan memurlara 2006'nın birinci ve ikinci altı aylık dönemleri için 40'ar YTL seyyanen ödeme ve yüzde 2.5 oranlarında zam; ek ödeme alan memurlara da seyyanen ödeme hariç, aynı zam oranını önerdi. Toplu görüşmeler, Başbakan Erdoğan'ın devreye ginnesi sonucu büyük ölçüde uzlaşmayla sonuçlandı. ANKARA (Cumhuriyet Bûrosu) - Memur sendıkalan konfederasyonla- n ile Kamu Işveren Kurulu arasında- ki toplu görüşmelerin dördüncü turu zorlu bir pazarlık sürecine sahne ol- du. Hükümet, konfederasyonlanna sunduğu son teklifte, ek ödeme alma- yan memurlara gelecek yılın birinci ve ikinci altı aylannda 40'ar YTL sey- yanen ödeme ve yine altı aylık dö- nemler için yüzde 2.5 zam önerdi. Ek ödeme alan memurlar için de aynı dö- nemler ıçın yüzde 2.5'ar zam teklifi yapıldı. Türkiye Kamu-Sen ve Me- mur-Sen öneriyi kabul ederek imza- larken KESK muhalefet şerhi koydu. Kamu Işveren Kurulu ıle memur sendıkalan arasında sürdürülen top- lu görüşmeler, Başbakan Recep Tay- yip Erdoğan'ın de\Teye girmesi so- nucu büyük ölçüde uzlaşıyla sonuç- landı. Başbakanlık Merkez Bina'da, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım- cısı Mehmet Ali Şahin başkanlığında yapılan görüşmeye, konfederasyon temsilcileri katıldı. Gece yansı so- nuçlanan görüşmede, öncelıkle ge- çen toplantıda alınan karar doğrultu- sunda, özelleştirme uygulamalan ne- KÜRŞAD TÜZMEN Devlet Bakanı Tüzmen, Esenboğa gümrük binasının açıhşmı yapü. îhracat 70 milyar doları aşıyor ANKARA (AA) - Türkiye'nin ihraca- tı temmuz ayındaki yüzde 1.l'lik ar- tış sonrasında ağustosla birlikte yeni- den ivme kazanıyor. Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen. ağustos ayının 26 gününde bir önceki yılın aynı döne- mine göre ihracatın, yüzde 23 ora- nında arttığmı söyledi. Esenboğa gümrük binasının açılış töreninde ga- zetecilerin sorulanm yanıtlayan Tüz- men, "Ağustos ayını tamamladığınnz zaman yıüık 71 miryar dolarhk ihra- cata ulâşnuş olacağız" dedi. 1 Ocak- 26 Ağustos tarihleri arasında bir ön- ceki yılın aynı dönemine göre ihra- catta yüzde 17.7'lik bir büyüme hızı- na ulaşıldığını kaydeden Tüzmen, "Temmuz'daki yüzde 1.l'lik büyüme- nin ardmdan ağustosun ilk 26 günün- deki yüzde 23lük arnş, genel arnş to- zutuzı yüzde 17.7 seviyestae çekti" di- ye konuştu. Öte yandan Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın verilerine göre 1- 26 Ağustos günleri arasındaki top- lam ihracat geçen yılın aynı dönemi- ne göre yüzde 23.1 oranında artarak 5 milyar dolara yaklaşırken 1 Ocak- 26 Ağustos arasındaki toplam ihracat ise yüzde 17.7'lik büyümeyle 46 mil- yar dolar oldu. deniyle kamu çahşanlannın yaşadık- lan sorunlan ve çalışma şartlanna ilişkin diğer istemlerini değerlendir- mek amacıyla kurulan komisyonla- nn raporlan ele alındı. Daha sonra mali konular ve maaş zamlanna ge- çildi. Konfederasyonlar, görüşmede hükümete yeni önerilerini sundular. Erdoğan devreye girdi Yaklaşık 3 saat süren toplantıya ak- şam saatlerinde ara verildi. Bakan Şahin bu sırada Başbakanlık'ta Baş- bakan Recep Tayyip Erdoğan'la gö- rüştü. Aranın sonunda Devlet Baka- nı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, konfederasyon genel baş- kanlarını makarruna çağırdı. Daha sonra Şahin'in makamından da Baş- bakan Erdoğan'ın makamına geçildi. Görüşmeye Başbakanlık Müsteşan Ömer Dinçer de katıldı. Konfederasyon temsilcileriyle Başbakan arasmda yapılan görüşme- nin ardmdan Başbakan, partisinin MYK toplantısma katılmak üzere Başbakanlık'tan aynlrrken, konfede- rasyon temsilcileri verilen aradan sonra yeniden Devlet Bakanı ve Baş- bakan Yardımcısı Mehmet Ali Şa- hin'le bir araya geldi. Sendikalar, ye- ni önerilerini masaya koyarken, hü- kümet de memurlara verilecek zam için bütçeden aynlan payı yükseltti. Hükümet, 2006 ydı bütçesinde me- mur maaş zammına aynlan payı 3 milyar 790 milyon YTL'ye çıkardı. Ek ödeme almayan 1 milyon 377 bin memura gelecek yılın birinci ve ikin- ci altı aylannda 40'ar YTL seyyanen ödeme ve yüzde 2.5'ar zam öneren hükümet, ek ödeme alan 450 bin me- mur için de aynı dönemler için yüz- de 2.5'ar zam verdi. Aile yardımı arttınldı Aynca hükümet, memurlara yapı- lan aile yardımının 8 YTL arttınlma- Memura bibergazıMemur sendikalan konfederasyon- lan ile Kamu Işveren Kurulu arasın- da yapılan toplu görüşmelere katıla- cak heyeti uğurlamak için Başba- kanlık'a yürümekisteyen ve \lilli Müdafaa Caddesi'ndeki Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü önünde toplanan KESK üyeleri, potis bari- katıyla caddenin iki tarafinda kor- dona alındL Bunun üzerine barikat- lan zorlayan grup, yola inerek trafi- ği durdurdu. Bu sırada polisle KESK üyeleri arasında arbede ya- şandı. Polis, biber gazı kullanarak gruba müdahale etti. Gazdan etkile- nen Tüm Bel-Sen Genel Sekreteri Mümtaz Başer, hastaneye kaldınldL PoBs ve KESK yöneticikri arasın- da yapılan görüşmelerin ardından KESK üyeleri, Başbakanhk tara- findaki vaya kaldınmına çıkarak yohı trahğe açtdar. (KORAY AVCI) sı ve yasal düzenlemelerin ardından sendikalılara 5 YTL ödenmesi tekli- finde bulundu. Görüşme hakkında Başbakan Erdoğan'a sürekli bilgi ve- rildi. Kamu-Sen ve Memur-Sen tek- life sıcak yaklaşırken, KESK son öneriyi de kabul etmedi. KESK'in muhalefeti nedeniyle konu uzlaştır- ma kuruluna gidecek. Görüşmelerin önceki turunda, ek ödeme almayan memurlara, 1. ve 2. 6 aylarda 40'ar YTL seyyanen öde- me ve yüzde 1 5'ar zam öneren hü- kümet, ek ödeme alan memurlara ay- nı dönemler için yüzde 1.5 oranla- nnda zam önerisinde bulunmuştu. Avrupa'dan gelen rapor, bakanlığı denetim için harekete geçirirken şirketler tepkili: Amaç turizmin öııüııü kesmek • Ulaştırma Bakanlığı'nı harekete geçiren unsur, Avrupa'ya sefer düzenleyen 10 Türk uçak şirketini denetleyen Avrupa Havacılık îdaresi'nin (JAA) yayımladığı rapor oldu. ÖZCAN\AŞAR Avrupa Havacılık tdaresi'nin (JAA) bazı Türk uçak şirketleri hak- kında düzenlediği olumsuz raporlan dikkate alan Ulaştırma Bakanlığı, özel havayolu kuruluşlan ve Türk Hava Yollan'nın (THY) üzerindeki denetimlerini yoğunlaştırdı. JAA ra- poruna göre en çok denetim gören ve hata belirlenen Türk uçak şirketleri MNG ve Onur Havayollan oldu. Sivil Havacılık Genel Raporu'na göre, JAA denetimlerinde uçaklann teknik yeterlilikleri bakımından en iyi noru ise Sun Express ve Inter Ha- vayollan aldı. JAA denetlemeleri sonrasında ortaya çıkan rapora göre, Türk havayolu şirketlerine ait uçak- larda 15 ülkede yapılan toplam 330 denetlemede 502 hataya rastlandı. Ulaştırma Bakanlığı ve Sivil Hava- U. cılık yetkihlerini endişelendiren ko- nu ise Avrupa Birliği'nin, uçuş gü- venliği konusunda yetersizlikleri bu- lunan havayolu şirketlerinin "kara listesüıT oluşfurma aşamasında ol- duğu. MNG Hava Yollan Genel Müdür Yardımcısı Bülent Demirci, Türk si- vil havacıhğı ve Türk uçak şirketleri hakkında yapılan bu tür araştırma, rapor ve anketlenn asü amacının, ge- lişmekte olan Türk turizminin önünü kesmeye yönelik olduğunu söyledi. AsTupa'da Türk uçaklanna yapılan denetimlerde "önyargür davranıldı- ğının altını çizen Demirci, "Bazı de- netimlerde art niyet seayoruz'" dedi. Onur Havayollan Yönetim Kuru- lu Başkan Yardımcısı Şahabettin Bo- lukçu, JAA raporu ile ilgılı sorulan 'laştırma Bakanlığı. özel havayohı kuruluşlan ve Türk Hava YoIlaıVnın (THY) üzerindeki denetimlerini yoğunlaşnnn. JAA raporuna göre en çok denetim gören ve hata belirlenen Türk uçak şirketleri MNG ve Onur Havayollan oldu. yanıtlarken Avrupa'ya en fazla sefer düzenleyen şirket olmalanndan dola- yı "daha sık denetieniyormuş" gibi bir görüntü ortaya çılönasının nor- mal bir durum olduğunu söyledi. Ra- porda sayısal dengesizlikler bulun- duğunu öne süren Bolukçu, denetim- lerde elde edilen bulgulann daha çok uçaklarla ilgili evraklardan kaynak- landığını bildirdi. CHP sigaradan alınan verginin yüzde 28'den 58'e çıkanlmasmı eleştirdi 6 Bir Samsun için yedi kflo buğday' • Hükümetin yabancı sigara tekellerinin isteklerine boyun eğdiğine dikkat çeken CHP tzmir Milletvekili Hakkı Ülkü. "Çiftçi, bir paket Samsun sigarası için 7 kilo buğday satmak zorunda" diye tepki gösterdi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - CHP İzmir Milletvekili HaklaÜlkü, hükümetin sigarada yüzde 28 olan özel tüketim vergisi (ÖTV) oramnı yüzde 58'e çıkarmasına sert tepki gösterdi. Yabancı sigara tekellerinin istekle- rini karşılamak için getirilen düzen- lemeyle piyasadaki en ucuz sigara fiyatırun 1 milyon 500 bin liraya çık- tığını vurgulayan Ülkü, "Bir çiftçi, bir paket Samsun sigarası alabilmek için 7 kilogram buğday satmak zo- runda" dedi. Üllkü, yeni ÖTV oranının sadece TEKEL'i değil, tütün üreticilerini de büyük ölçüde etkilediğini söyledi. AKP hükümetinin sadece IMF'ye ta- ahhütlerini önemsediğinin altını çi- zen Ülkü, 2005 Bütçe Yasası'na gö- re vergi gelirlerinin yüzde 29.2'sinin ÖTV'den sağlanmasırun öngörüldü- ğüne dikkat çekti. Ülkü, "Şirketkrin kâıian üzerinden ahnması öngörülen kunımlar vergisinin tutan 8.9 milyar YTL iken, kolah gazozlar, alkollü iç- kiler ve tütün mamüDeri üzerinden abnacak ÖTV'nin tutan 10.5 miryar YTL olaraköngörülmektedir. Hükü- met sermaye sahiplerinden ahnan vergilerin değil, halktan dolayh ola- rak ahnan vergilerin oranını yükselt- mektedir" dedi. PLASTİMURT GBVPUI8U GÖRÜŞÜYOR Plastikkart Akılh Kart îletişim Sistemleri, Fransı: Gemplus 'la ortaklık görüşmelerinin olumlu devam ettiğini bildirdi. Plas- tikkart 'tan İMKB ye gönderilen açıklamada, şirket ile Gemplus arasında imzalanan gizlilik sözleşmesi çerçe- vesinde yürütülen görüşmeler sonuçlandığında kamu- - ovuna açıklanacağı kaydedildi. Plastikkart 'ı da bün- yesinde bulunduran Anel Grup 'un Yönetim Kurulu üyesi Bülent Batukan geçen hafta Anel Telekomüni- kasyon 'un halka arzıyla ilgili düzenlenen basın top- lantısında Türkiye ve gelen telekomünikasyon şirket- leriyle işbirliği girişimlerinin olduğunu belirtmişti. MCDONAÜTS YflTKlM HJtZRUĞIDA McDonald s Türkiye Genel Müdürü Sadi Fansa, hisse- lerin Anadolu Grubu 'na geçmesinden sonra 2005 ydı sonuna kadar, 'yeni restoran açılışı ve mevcut res- toranların iyileştirilmesine' yönelik 3 milyon ; dolarhk yatırım kararı aldıklarını bildirdi. McDonald s olarak yılın ilk 7 ayında hedef- lerinin üzerine çıktıklarım söyleyen Fansa, "Geçen sene- nin aynı dönemine göre satışlanmızyüzde 25 arttı, bizyüz- de 18 hedef koymuştuk. Müşteri sayısında da reel anlam- da yüzde 7 büyümemiz var " dedi. Sadi Fansa, bu yılın so- nunda 100 milyon dolarhk bir ciro öngördüklerini söyledi. .1 İŞÇİNİN EVBENİNDEN ŞÜKRAIN SONER Sanatçıların Dersi AKP iktidannın geçmiş iktidarlan mumla aratan si- yasal kadrolaşma operasyonlarının ne ilki ne de so- nuncusu. İlk kez AKP'yi destekleyen kadrolarca bile eleştiri alıyor. "6u kadan da olmaz" dedirtiyor.. Nedenini sorarsanız, sanatçıların sanatçı kimlikle- riyle direnebilmelerinden kaynaklanıyor. Onlan, kitle- lere ulaşabilme ayncalıklan nedeniyle hep kıskanmı- şımdır. Şimdi bir kez daha toplumsal sorumluluğu unutmadan, birey olabilme, gerçekten aydın kimlik- leriyle direnebilme güçleri nedeniyle direnen sanatçı- lanmıza şapka çıkanyorum. Kameralara uyuklama görüntüleriyle yakalanarak ünlü olan Kültür Bakanı, kendisini savunduğu gibi uyuklamadığını, ideolojisi doğrultusunda uyanık oldu- ğunu eylemiyle kanıtladı. Siyasal kadrolaşmalannda engel oluşturduğunu düşündüğü Devlet Tiyatrolan Genel Müdürü Lemi Bilgin'i görevden alma operas- yonunda, sonuçlanyla haksız, trajikomik kaçsa da bir ihbarlar dosyası, soruşturmasıyla kamuoyunun kar- şısına çıktı. AKP yandaşı medya bu soruşturma dos- yasını tümden öne çıkarırken tarafsız geçinenler, ta- rafsızlık adına haberlerine söz konusu uyduruk dos- yayı eklemeyı hıç unutmadılar. Sıradan vatandaşın aklı kanştınldı.. Uyanık operasyonda atlanan sanatçı kimliği, sa- natçı dayanışması oldu. Siyasal hırs, partizanlık, sa- nat kriterlerinin tümden dışında yeni görevlendirme- lere kalkışınca, apaçık yasal olmayan, meslek etiğine aykın, "ayaklarbaşyapılmaya" kalkışılınca, Devlet Ti- yatrolan'nda deprem yaşandı. Toplu istifaları protes- to eylemleri izledi. AKP yönetimi, Başbakan Erdoğan sesiz beklemedeler. Pek çok benzeri operasyonlann- da yaşandığı üzere, tepkilerin yatışmasını, kamuoyu- nun olanları unutmasını, yaptıklannın yanlanna kâr kalmasını bekliyortar. Ummak isterim ki, bu kez yaş tahtaya bastılar. Yap- tıklan yanlanna kâr kalmaz, partızan kadrolaşma ama- cına ulaşamaz. Olay her şeyden önce Devlet Tıyatro- lan'nın yeni sezona darmadağın, değeriı kadrolannı yi- tirmiş olarak girmesiyle sınırlı, o kadar basit değil. Sa- nat, bırakınız demokrasileri, diktatörtüklerde bile ko- lay kolay dokunulamaz bir alandır. Sanatçıya bulaşan liderlerin, diktatör güçleri olsa da başlan beladadır. Kişisel kanıma göre, AKP, siyasi muhalefet, örgüt- lenme yokluğunda, akıl almaz bir çıkarcı kör medya desteğinde, önce bürokraside siyasal Islam çizgisin- de çok güçlü bir kadrolaşmayı adım adım gerçekleş- tirdi. Başan doyumsuzluğu, sınırtanımazlığı besler. Er- doğan hükümeti için de öyle oldu. Ipin ucu kaçtı. AB üyeliğine, lıberalizme açılım oyunu, siyasal Islamcı kadrolaşma tutkusuyla teklemeye başladı. Artık en şakşakçı, çıkar ilişkileri içindekı liberal geçınen med- yada bile partizanlıklanna, siyasal Islama açılımlarına ilişkin haber ve eleştirileri yok sayamıyor. Erdoğan hükümeti, hemen her gün birbirini kova- layan icraatlanna yönelik bu eleştirilerden henüz kork- ma noktasına gelmiş değil. Çünkü Türkiye'de konu konuyu, olay olayı gündemden düşürüyor. Erdoğan hükümeti, siyasal ve demokratik muhalefetin, örgüt- lülüğün olmayışından güç alıyor. Tek tek atılan adım- lann yanına kâr kaldığına, geleceğe, kadrolaşmaya yönelik önemli kazanımlar elde ettiğine inanıyor. Gö- rüntüye bakılırsa, bugüne kadarki gelişmelere göre pek haksız da sayılmazlar. Yasadışı Kuran kurslarını cezasız bırakan yasal dü- zenlemeleri, Diyanet içınde, eğitimde, sağlıkta, yaşa- mın her alanında bugüne kadar yaptıklan hep yanla- nna kâr, kazanım gözüküyor. Bu yaz boyu stratejik sal- dırı hedeflerinde YÖK ve üniversiteler vardı ya. Belki de üniversitelerin kapalı olması, öğretim üyeleri, öğ- rencilerin dağınıklığından da yararlanma hesabı için- de, kimıleri gerçekleri saptıran, çoğu da yalana dola- naoturtulmuş saldırılann ardı arkası kesilmedi. Nere- de siyasal Islamcı kadrolaşmaya direnen, özerkliği, hele de devrimleri, Cumhunyeti savunan konumda olan ünıversite yönetimleri varsa soruşturma dos- yaları bombardımanı gündeme geldi. Tabii ki bu dosyalann tümü boş, iftira deme lük- sümüz yok. Üniversitelerin çalışma çarklan öylesine yamuk ki, yasal suç, en azından açık herkes için geçerli olabilir, değilse de yaratılabilir. Siyasi iktidar is- terse en temiz kalmışlan suçlu gösteren, en ağır açık- lan olanlan da aklayan denetim çarklannı işletebilir. Düşündürücü olanı iktidarın siyasi saldınsı, amacı apaçık uygulaması karşısında üniversitelerden gür, haktan yana tepki seslerinin cılız kalması. Besbelli AKP iktidan üniversite rektörlerine yönelik saldın yön- teminin şimdilik yeterince tepki vermemesinden cesaretle aynı yöntemi Devlet Tiyatrolan'nda denedi. Sanatçı duyartılığı, dayanışması karşısında baltayı taşavurmuşoldu.. soner@cumhuriyetcom.tr Emlakte artış sürecek İZMÎR (Cumhurrvet Ege Bürosu) - Emlak fiyatla- nndaki artışın, hükümetin açıkladığı enflasyonun çok üzerinde olduğu belirtüdi. Mortgage sistemi beklen- tisiyle de kooperatiflerin cazibesini yitirdiği \'urgu- landı. İzmir Emlakçılar ve Emlak Müşavirleri Derne- ği Başkanı Rıdvan Akgün. tzmir'de konut üretiminin yeterli olmaması nedeniyle 2006 yüında da fiyatlann yüksek oranda artacağını ileri sürdü. Akgün, "Enüa- ğmı satmak isteyen mülk sahipleri nrsatçı nıannğnla hareket etmektedir. Bu dengesiz frv adarın oluşrurdu- ğu enflas>on artşı,yıllıkenflasyonortalamasuun5 kaü kadardır. Emlakta ra\iç belirteyen bir kurumun ol- maması büyük sıkmnya neden oluyor" dedi. BAYRAK1AR OTOMOTİV'E YENİ BAŞKAN Bayraktar Holding Otomotiv Ticaret Grubu 'nun başkanhğı- na Sami Nacaroğlu getirildi. Bayraktar Holding den yapılan açıklamaya göre, Bayraktar Holding bünyesindeki Cit- roen Türkiye distribütörü Baylas Otomotiv, Subaru Türkiye distribütörü Baytur Motorlu Vasıtalar ile Citroen yetkili satıcılığı vefılo kiralama hizmetle- ri sunan Filomobil şirketlerinden oluşan gru- bun başkanhğma getirilen Nacaroğlu, 2004 yılında Ford'un Avrupa Direkt Pazarlar Bölümü 'nün 28 ülkeden sorumlu genel direk- törlüğü göre\ini üstlenmişti.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog