Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

30AĞUSTOS2005SAU CUMHURİYET 'iJ\ dishab@cumhuriyet.com.tr SAYFA 11 Kosova'da 2 Sıpp oMunridu • PRtŞTtNE(AA)- Kosova'mn güneyindeki Sırp beldesi Ştrpce'de bir otomobıle başka bir otomobılden açılan yaylım ateşı sonucu, araçta bulunan 4 Sırp'tan 2'si öldü, 2'sı de yaralandı. Faillenn yakalanması içın çalışmalar başlatıldı. Ölümlerin tansiyonu yükselrtiğı, Strpce ve Kuzey Mitrovica'dakı Sırplann protesto yürüyüşleri düzenlemeye fcaşladıklan haberleri jjeldi. Kosova Hükümeti yaptığı açıklamada, ""Kosovalı 2 gencin ölümüne sebep olan cinayetı en sert bir dille lcınadığını" behrterek BM PolisGücü'nden CTJNMIK), faıllerin yakalanmalan için yardım istedi Sırbistan-Karadağ Başbakanı Voyislav ICoştunitsa olayın, Kosova'da kalan Sırplara yönelik bir terör eylemi olduğunu belirtti ve BM yönetiminin sorumlu olduğunu savundu. Af Öpgütü'nden Ingiftere'ye uyan • ANKARA (AA)- Uluslararası Af Örgütü, Londra'da yapılan saldınlann ardından îngiltere'nin aldığı yeni gûvenlik tedbirlerinin insan haklanna ciddi bir saldın nitelığinde olduğunu bildirdi. Örgütün açıklamasında, 24 Ağustos'ta îngiltere hükümerince önerilen ve kamu düzenini, ulusal güvenliğı ve hukuk düzenini tehdit ettiği düşünülen, yabancılan hedef alan yeni tedbirlerin, temel insan haklannı ve îngiltere'nin uluslararası yükümlülüklerinı ihlal ettiği belirtildi. brailden yol haritası tehdHf • KUDÜS(AA)-lsrail Dışişleri Bakanı Silvan Şalom, ülkenin güneyindeki Beerşeba kentinde önceki gün ikisi ağır yaklaşık 50 kişinin yaralanmasına ya da şok geçirmesine neden olan intihar saldınsının ardından, "terorizmin" devam etmesi halınde Israil'in "yol haritası" çerçevesinde görüşmeyi kabul etmeyeceği uyansında bulundu. Şalom, "Terörist örgütlerin dağılmaması halinde yol haritasına dönüş düşünülemez" dedi. Beerşeba'daki intihar saldınsını ise El Aksa Şehitleri Tugaylan ve Islami Cihad örgütü üstlendi. • PYONGYANG(AA)- Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Paek Nam-Sun, ülkesinın nükleer programıyla ilgili 6'lı görüşmelerin, "işlerin dûzgün gitmesi halinde" eylül ayının ortalannda yeniden başlayabıleceğinı söyledi. Paek, Pyongyang'ı zıyaret eden bir grup yabancı gazetecinin sorusu ûzenne, ertelemenin nedeninin ABD ile Güney Kore'nin yaptığı askeri tatbikat olduğunu ifade etti. Görüşmelere bu hafta başlanması bekleniyordu. Stanişev'den uyan • SOFYA(ANKA)- Bulgaristan Başbakanı Sergey Stanışev, üyelerinın çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Halk ve Özgürlükler Hareketi'ne karşı artan milliyetçi tepkilere dikkat çekerek etnik tansiyonu yûkseltmenin "ateşle oynamak" olacağını söyledi. Stanişev, sarumsuzca yürütülen sıyasi söylemlerin aşın nûlliyetçilığı teükleyebileceği uvarısında bulundu. Katrina kasırgası yüzünden 1 milyon kişi bölgeyi terk etti... Kaçamayan binlerce kişi stadyuma sığındı New Orleans'tanbüyük kaçış New Orleans sakinlerinden şehri terk etme imkânı olmayan çoğu hasta, yoksul ve evsiz binlerce kişi 77 bin kişilik Superdome Stadyumu'na sığındı. Katrina'nnı neden olduğu üretim düşüşü yüzünden petrolün varil fiyatı 70 dolan aştı. NEWORLEANS(Ajansiar)-ABD'yi vuran en büyük kasırgalardan biri olan "Katrina'' yüzünden 1 milyon kişi New Orleans bölgesini terk etti. Florida eyaletinde 9 kişinin ölümüne yol açan Katrina, dün de saatte 283 kilomet- reye varan bir hızla, daha batıdaki Lousi- anakıyüannı vurdu. Şidderi Saphir-Simp- son ölçeğine göre en yıkıcı kategon olan 5'ten 4'e düşen tayfun Lousiana'da önce Grand Isle'a (Büyük Ada) ulaşrı. Kasır- gasının hızının saatte 170 kılometreye ka- dar düştüğü bildirildi. Tayfun eyaletin güneydoğusunda yak- laşık 400 bin kişinin elektriksiz kalması- na yol açarken deniz sevıyesinin yaklaşık 2 metre aşağısındaki New Orleans kenti için zorunlu tahliye karan çıktı. New Orleans Beledıye Başkanı RayNa- gin'in çağnsının ardından kent nüfusunu teşkil eden 485 bin kişinin büyük kısmı dahil bölgede toplam 1 milyon insan dün araçlarla "tampon tampona" kuyruklar oluşturarak bölgeden kaçtı. Yüzde 80'i bo- şalan New Orleans'ta şehn terk etme im- kânı olmayan çoğu yoksul, hasta ve evsiz binlerce kişi 77 bin kişilik Superdome Stad- yumu'na sığındı. New Orleans, Gulfport ve Mobile şehirlerinin firtına ve beraberinde getirdiği yağış yüzünden sular altında kal- dığı bildiriliyor. Katrina'nın yönünü değiştirmesine rağ- men, alanının yüzde 70'i deruz seviyesinin altında bulunan New Orleans'ta su baskın- "TAMPON TAMPONA TAHLtYE" ABD'de önce i- iui »Uada 9 kişinin ölümüne yol açan Katrina tayfunu, dün saatte 283 küometre hızJa, daha baüdaki Lousiana eyâletini vurdu. Kasırga yüzünden zorunlu tahliye karan çıkan New Oıieans'uı yüzde 80'i boşaldL Kentten dün araçlar "tampon tampona" kuyruklar oluşturarak çıkarken binlerce evsiz ve yoksul da uyku tulumlannı alarak, deniz seviyesinin yaklaşık 2 metre alündaki kentin büyük stadyumuna gittL (Fotoğraflar: AP) lanna karşı inşa edılen setleri aşan sulann şehri bastığı ve pompalama istasyonlannın yetersız kalması sonucu şehrin bir kısmı- nın 2 metre derinlığındeki sular altında kal- dığı kaydedüdi 'Dünyadaki cehennem' New Orleans Belediye Başkanı Ray Na- gin'eulaşanbılgileregöre, 100'denfazla ki- şi de binalannın çatısında mahsur kalırken, şehrin Pontchartrain Gölü kıyılanndaki kı- sımlannın tamamen sulara gömüldüğü bil- diriliyor. Mississippi'nin Gulfport şehri caddelerinin ise 3 metre suyun altında bu- lunduğu ve caddelerde botlarla dolaşıldığı kaydediliyor. Amerikan medyası, şehirde büyük bir yı- kımın gözlendiğını bildirirken, "dünyada- ki cehennem" tanımlamasını kullanıyor. Alabama eyaletindeki Mobile şehrinin de sular altında kaldığı belirtidi. Katrina'nın, aynca Meksika Körfezi kı- yılanndaki iki petrol üretim biriminde tah- ribata yol açtığı belirtihyor. Ancak tahliye sonrasında ölen 3 kişi dışında şu ana ka- dar kasırga yüzünden meydana gelen her- hangi bir ölüm vakasına rastlanmadığı kay- dediliyor. Petrol rekor kırdı Atlas Okyanusu'ndaki Katrina kasırga- sının ABD'nin en önemlı petrol ve rafine- ri tesislerinin bulunduğu Meksika Körfezi 'ne yönelmesiyle petrol fiyatlan yeni bir rekor kırarak 70 dolar sınınnı da aştı. Ham pet- rol fiyatlan varil başına 70.80 dolara kadar çıktı. Kasırga, ABD'nin ham ve ışlenmiş pet- rol ve doğalgaz üreriminde önemlı azalrna- ya yol açtı. Kasırganın rotası üzerinde bu- lunan Meksika Körfezi 'ndeki kıyı aşın pet- rol kuyulannda işçılerin önceki günden iti- baren tahliye edilmesı üzerine, ham petrol üretıminde günde 633 bin varillik azalma olurkengünlük doğalgaz üretimınde de 800 milyon metreküp azalma kaydedıldı. Petrol fiyatlarındaki artış borsalan da etkıledi. Meksika Körfezi'ndekı faaliyet- lerini durdurmak zorunda kalan dünyanın halka açık en büyük petrol şirkeri Arneri- kalı Exxon Mobil ve ABD'nin ıkinci bü- yük petrol devi Chevron hisseleri Avru- pa'da genledi. AB Komisyonu sözcüsüne göre Rum kesiminin tanınması zorunluluk değil Koıııisyoıı noktayı koydu • Sözcü Le Bail, "Türki- ye'nin bugüne kadar yapük- lanndan daha fazlasını yap- mak için yasal zorunJuluğu yok" dedi. AP Başkanı Bor- rell de müzakerelerin 3 Ekim'de başlayacağını söyledi. BRÜKSEL (AA) - AB Komis- yonu sözcüsü Francoise Le Bail, Türkiye'nin, AB ile üyelik müza- kerelerine başlamasıyla ilgili an- laşma uyannca, Kıbns Rum kesi- mini tanrması konusunda yasal zo- runluluk bulunmadığını bildirdi. AB'nin yürütme organı olan Ko- misyon'un sözcüsü Le Bail, Brük- sel'de gazetecilere yaptığı açıklama- da, "Türkiye'nin 3 Ekim'den önce yapabfleceği her çabanın çok ya- rarh olacağı açık. Ancak Türld- ye'ninbugünekadar \apaklanndan daha fazlasmı yapmak için vasalzo- runbduğuyok" dıye konuştu. Le Ba- il, aynca "Türkiye'nin, Kıbns Rum kesimi dahil AB'nin 25 üyesKie gö- rüşmeier yapacağuun açık olduğu- nu ve Ankara'nm Kıbns Rum ke- simini tanunamasının, çözülmesi gerekfi bir anormaflik yaratağmı" ifade ederek AB dışişleri bakan- larının, deklarasyonun anlamını perşembe ve cuma günü yapacağı toplantıda ele alacağını kaydetti. Avrupa Parlamentosu Başkanı Josep Borrefl de müzakerelerin 3 Ekim'de başlayacağını söyledi. Yal- nızca Avrupa Konseyi'nin müzakere tarihini değiştirme yetkisinin bu- lunduğunu anımsatan Borrell, "AB, Türkiye'ye bir söz verdi AB ülke- lerindeki hükümetJerde her geçen gün Türkiye'nin üyeliğryleilgili be- yecan azaba da müzakerelerin bas- lamamasıoiasıhğıoktuğunusannn- yorum" dedi. Chirac diünden düşürmüyor Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Oıirac ise Türkiye karşıtı açıîda- malannı sürdürüyor. Chirac, dün Paris'te Fransız büyükelçilerle yap- tığı dış politika konulu bir toplan- tıda, "Türldye, Kıbns konusunda- ki tek tarafh deklarasyonunun ar- dından konuya açıkhk getirmeti ve 25 AB ülkesinl Biıüğe verdigi ta- ahhüdere tamamen riayet etnıeye istekli olduğu yönünde temin et- mefi" diye konuştu. KKTC heyeti Azerbaycan'ın eski cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in kabrini veTürk Şehitiiği'ni ziyaret ederek çeknk bırakü. (Fotograf: AA) İşadamlan ve baba-oğul Denktaş'lar Bakû'ya direkt uçtu KKTC'den iade-iziyaret BAKÛ (AA)-Kıbns Türk Hava- yollan'na (KTHY) ait bir uçağın Azerbaycan'ın başkenti Bakû'ya uçmasıyla KKTC tarihinde ilk kez Türkiye dışında bir ülkeye dogru- dan uçuş gerçekleşmiş oldu. KKTC'den aralarmda eski Cum- hurbaşkam Rauf Denktaş'ın da ol- duğu Başbakan Yarduncısı ve Dı- şişleri Bakanı SerdarDenktaş baş- kanhğındaki bir heyeti taşryan uçak, dün Azerbaycan'm başkenti Ba- kû'ya indi. Daha önce Azerbaycan'dan mil- letvekiJlerinin de bulunduğu bir he- yet, 20 Temmuz kutlamalanna ka- tılmak üzere KKTC'ye gjtrruş, ikın- ci olarak da Azerbaycan Ekono- mik Kalkınma Bakanlığı ve Azer- baycan'da faaliyet gösteren Türk işadamlan tarafindan KKTC'ye zı- yaretler yapıknıştı. Rauf Denktaş, Haydar Aliyev Havaalanı'nda yaptığı açıklamada, dertleri çok olan ama buna rağmen Kıbns deyince kalpleri kendileriy- ANKARA: KÖPRÜLERİ ATARIZ MAHMUTGURER ANKARA-Ankara yann yapılacak olan AB Daimi Temsilciler Kurulu (COREPER) toplanhsı öncesinde Kıbns konusıında birlik tarafindan yayımlanması öngörülen deklarasyona karşı yapüacaklan değerlendiriyor. AB tarafindan bir deklarasyon yayımlanmasını beklemediklerini kaydeden yetkililere göre deklarasyon yayımlansa bile tek taraflı olacak. Kaynaklar "Müzakere Çerçeve Belgesi'nde Rum Kesimi ve Fransa'nm istedigi değişiklikler yapüması durumunda Türkiye'nin turumu ne olur" şeklindeki soruya ise, şu yamtı verdiler: "Bu tür bir değişikfik yapmak çokzor. Ancak böyle bir teknTtüm ülkeler tarafindan kabu] edUirse, AB Türkiye ile müzakerelere başiamak isremedigiııi açıkça beyan etmiş olur, biz de bnükle köprükrimizi atanz." le birlikte çarpan kardeş bir ülke- ye geldıklerını söyledi. "Burada- kiolaykardeşkrin kucaldaşmasıdn*'' ıfadesini kullanan Denktaş "Azer- baycan'm bizi tanımak için zama- na ihnyacıvar. Başka Türk cumhu- riyetlerinden de daveder ahyoruz, ama Azerbaycan öncülük yapn, te- şekkuredrvtruz" dedi. Serdar Denk- taş da 30 yıl sonra Kıbns'tan Türk uçağıyla ilk kez yurtdışına direkt bir seferin gerçekleştiğini belirte- rek, "Heyecanlandık, gururiandık, ümit ediyonız ki bu ziya- ret diğer ülkelere de örnek olur" diye konuştu. 'KKTC'den kalkıp Ba- kû'ya inmiş olmanın en önemHgöstergesi, Kıbns ta çözüm bekleyen taraflara ancakbu yoDa Kıbns Tür- kü'ne bu haklan tanımak suretjyle Rum tarafinı da çözüm için gudüleyebüece- ğini göstermektir'' diyen Serdar Denktaş, Azerbay- can'ın bu adımının öne- mine dikkat çekerek hükü- mete ve Azeri halkına te- şekkür etti. 1 ERÖRE YATAKLIK SUÇLAMASI ~ ChavezABD'yi şikâyet edecek Dış Haberler Servisi - Ve- nezuella Devlet Başkanı Hu- go Chavez, ABD yönetimi- nin Hıristiyan yayıncı Pat Ro- bertson konusunda harekete geçmemesi hahnde Washing- ton'ı Birleşmiş Milletler ve di- ğer uluslararası örgütlere şi- kâyet edeceğını açıkladı. Ve- nezüella lideri, ABD'nin bu durumda meşru bir devlet başkanının suikastını isteyen bir teröristi korurduruma düş- müş olacağını söyledi. ABD'deki Hıristiyan Ya- yın Birliği'nin kurucusu ve "The 700 Chıb" televizyon programının yapımcısı Ro- bertson, ABD'nin Chavez'e suikast düzenlemesini önere- rek iki ülke arasında diploma- tik krize neden olmuşru. ABDTi yetkililer, Robert- son'un yorumlannın kendi- lerini bağlamadığını açıkla- dılar. Ancak Chavez'e göre bu yeterli değil. Venezüella'nın Dışişleri bakanlığı ve ABD büyükel- çiliğuım konuyla ilgili hare- kete geçmesi için gerekli ta- limatlan verdiğıni söyleyen Chavez, uluslararası anlaş- malann Robertson'un ken- dılerine tesliminı öngören maddelerinden yararlanma- yı düşündüklerini belirtti. 'Cezaevine konulsun' Chavez, Robertson'un "tüm dünyaya örnek obnası içincezaevine konmaagerek- tiğini'' düşünüyor. Robertson ile birlikte Venezüella'nın "te- rör suchKu" olarak iadesini is- tedığı kişi sayısı iki oldu. Ca- racas, halihazırda ABD'de "ülkeye yasadışıgiriş yapüğı'' gerekçesiyle alıkonan Louis Püsada CarrDes'in de kendı- sine venlmesini istiyor. Po- sadaCarriles, 1976'da düşen Küba yolcu uçağına bomba konması başta olmak üzere çok sayıda terör eyleminin so- rumlusu olarak görülüyor. VUSTRALYA HÜKÜMETİNE DAVA Sığınmacı çocuk tazminat istiyor Dış Haberler Servisi - Avustralya'da 10 yaşmdaki bir Iranlı çocuk, ülkeye gelir gelmez ailesiyle birlikte yer- leştirildiği sığınma kampın- da geçirdiği 5 yılın ruh sağ- lığında ciddi bozulduklara yol açtığı gerekçesiyle hükü- mete dava açıyor. Şayan Bed- riye'nin ailesinin yasal giri- şimı ülke tarihinde bir sığın- macınm tazminat talebiyle hükümete dava açıyor olma- sı açısından bir ilk. Iran'dan dini baskılardan dolayı kaçan Bedriye ailesi- 2000 yıhnda bir tekneyle AvTistralya'ya geldiğinde Şa- yan 5 yaşındaydı. Bedriye ailesinin avukatlanna göre küçük çocuk yerleştirildiği sığınmacı kampında gözya- şartıcı bomba ve basınçh suy- la bastınlan isyanlara, inti- har girişimlerine, koşullan protesto için yapılan açlık grevlenne tanık oldu. Bedri- ye ailesi oğullannın bazen günlerce hiç konuşmadığuıı, yemek yemeyi reddettiğıni ve geçirdiği nöbetler nede- niyle sık sık hastaneye kaldı- nldığuıı ifade ediyor. Avustralya insan Haklan Komisyonu, bundan üç yıl önce Şayan'ın bırakılmasını ıstemiş ancak hükümet bu ta- lebi reddetmışti. Budavanın son 5 yıl içinde ülkedeki sı- ğınma kamplannda tutulan yaklaşık 4 bin çocuk için örnek olması umuluyor.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog