Bugünden 1930'a 5,469,921 adet makaleKatalog


«
»

PV'Cumhuriyet k ^ K l T A P L A R I ÜLKELERE DEĞİL SAVAŞA DÜŞMANIM Mustafa Balbay Ç4 Pazarlana VŞ TuAoca& Cad. No 39 41 (34 34)Cagalojtu-İ3anbulTel (212)SI Cu mhuriyet TuAocagı Cad No 39 41 !%4VttıCagaıoglu-tsanbulTel (212(5140! % 82. YIL SAYI: 29155 / 50 YKr (500.000 TL) (KDVıynde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-7997) 3 AĞUSTOS 2005 ÇARŞAMBA Rumlara 6AB ülkesi destekverdi. Fransamüzakerelerin ertelenebileceğini açıkladı Thıııma baskısı TALAT ÇANKAYA'DA Sezer'den ZİYARET ERTELENDİ Karamanlis BM'ye çağn gelmiyor KKTC Cumhurbaşkanrnı ağır- layan Sezer, Rumlann anlaşma yanlısı olmadığını belırterek uluslararası toplum. BM ve AB'den Kıbrıs Türkü'ne uygu- lanan ızolasyonlann kaldınl- masım ıstedı. Cumhurbaşkanı, Kıbns sorununun hak, hukuk savaşımı olduğunu vurguladı. Talat, Başbakan Erdogan'la da bir araya geldi. • 11. Sayfada Yunanistan Başbakanı Kostas Karamanlis'ın 22-23 Ağus- tos'ta Türkıye'ye yapacağı res- mi zıyaret ertelendi. Zıyaretın Türkıye'nın müzakerelere baş- layacağı tarih olan 3 Ekım'den sonra gerçekleşeceği ileri sü- rüldü. Yunanistan'dan Türki- ye'ye başbakan düzeyındeki en son resmi ziyaret 46 yıl önce gerçekleşmıştı. • 11. Sayfada Bugün oynanacak Şampivonlar Ligi ön eleme maçı için Trab- zon''a gelen Rum Kesimi takı- mı Anorthosis'li futbolcular ve taraftarlar çoraplarına ka- dar arandılar. (AA) • Spor'da KOŞllllar bitmlyor Fransa, Avusrurya, Hollanda, Lüksemburg, Yunanistan ve Danimarka'nın desteğini alan Kıbns Rum Kesimi, Çerçeve Müzakere Belgesi'ne "Tanımanın uzaması durumunda müzakere sürecinin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi tehlike altına girebilir" maddesinin eklenmesi için öneride bulunacak. 3 Ekİm tehlikede Fransa Başbakanı De Villepin, Türkiye'nin Kıbns'ı tanımaması durumunda AB ile müzakerelerin düşünülemeyeceğini söyledi. AB Ko- misyon sözcülerinden Tardio, müzakerelerin ertelen- mesiyle ilgili bir soruyu, "Elbette bundan endişe du- yuyoruz, böyle bir siyasi risk var" şeklinde yanıtladı. Ankara'da Slkintl De Villepin'e tepki gösteren Dışiş- leri kaynaklan, AB'nin sözünde durmasını bekledikle- rini belirttiler. Gül de "Türkiye, yükümlülüklerini ye- rine getirmiştir. Müzakerelerin 3 Ekim'de başlatılması- nı bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu. MAHMUT GÜRER ve ELÇİN POYRAZLAR'ın haberi • 11. Sayfada Erdemir ve iştiraki Isdemir'in genel müdürleri görevlerinden ayrıldı, Çelik-Iş 'Baskı yapıldı' dedi ÖÖzelleştirme istifalarıSOnra konuşacağim' Özelleştirmede son teklifle- rin alınmasma 2 aydan az bir süre kala, Ereğli Demir Çelik Fabrikalan ıle iştiraki tskenderun Demir Çelik Fabrikalan'nın genel müdürleri istifa etti. Erdemir Müdürü Dervişoğlu, "Özelleştirme tdaresi Başkanlı- ğı'nı arayın, onlar istifa ettiğimi söylüyorlarsa doğnı- dur. Her şey berraklaşmadan konuşamam" dedi. rahatSIZİlğl Isdemir Genel Müdü- rü Giyici, şirketteki yönetim kurulu üyeliklerinden de istifa ettiğini belirterek şunlan söyledi: "Özelleştir- me süreci konusunda rahatsızhklanm vardı. îsdemir ve Erdemir'in ana tüzüğünde yapılan tadilatlar da is- tifamda etkili oldu. Daha önce özerk yapı vardı, artık aynı hızla iş yapma imkânı ortadan kalktı." 'İStİfa ettlrildiler' Çelik-îş Sendikası îskenderun Şubesi Başkam Cengiz Gül, Dervişoğlu ve Giyici'nin istifa etmek zorunda bırakıldıklannı ilen sürdü. Gül, " Türkiye'deki çelik sektörünün gelişiminden ulusla- rarası sermaye rahatsızhk duydu. Genel müdürlere önce,'Yatınmı durdurun' dediler. Bunu başaramayın- ca istifa etmek zorunda bıraktılar" dedi. • 12. Sayfada AB DETAHRAN YÖNETİMÎNÎ UYARDI Iran'a karşı ortak cephe Tahran. Avrupa Bırlığı ve ABD'den gelen tüm tepki- lere karşın nükleer enerjı faaliyetlerine yeniden baş- lama karannın kesın olduğunu ve bunu hıçbır şeyin durduramayacağını bıldırdi. ABD'nin Iran'm nük- leer faaliyetlerıni BM Güvenlik Konseyi'ne götür- me çağnlanna bugüne kadar dırenen AB ülkeleri, Washıngton'ın görüşüne destek vermeye başladı. Seçmeli olacak ABD'de Incil dersi tartışması Teksas eyaletındekı devlet okulunda baş- layacak seçmeli İncil dersi, ülkede hem di- nı özgürlüğü savu- nan kuruluşların hem de laıklık yanlılan- nın tepkisine neden oldu. Tek bir mezhe- bin öne çıkarılması, özgürlük alanına müdahale olarak de- ğerlendıriliyor. • 7. Sayfada AB'nin lokomotıf ülkele- ri Ingıltere, Fransa ve Almanya, îran'ı nükleer program konusunda yü- rütülen görüşmeleruı so- na ereceği konusunda uyardı. AB Dış Politika YüksekTemsilcısi Sola- na, Iran'a tek taraflı adunlar atmaması çağrı- smda bulundu. Fransa Başbakanı De Vil- lepin, Tahran yönetımi- nin masaya dönmemesi durumunda uluslararası bir krizin çıkabileceğini söyledi. Almanya Dışiş- len Bakanı Joschka Fıscher, "Tahran'ın he- saplama hatası yaptığı- nı" kaydettı. Rusya ise Iran'a desteğın süreceği- nı bildirdı. • 10. Sayfada KANADA'DA UÇAK FACÎASI • 8. Sayfada •YABANCI SÖZCÜK DİLI ZENGÎNLEŞTİRIR- • 8. Savfada GAYRİMÜSLÎMLERE KAPALICENAZE • 10. Savfada Hayvan severlerden eylemPETA'nınBenetton'ayönelikprotestolandurmakbilmiyor. Hayvanlara etik kurallar çerçevesinde muamele edilmesi için mücadele eden grubun üyelerinin dünkü durağı Japon- ya'nın başkenti Tokyo'ydu. Vücutlanm Benetton'un renk- lerine boyayan hayvan severler, ünlü firmayı koyunlara kö- tü muamele edilerek yün elde edilenAvustralya'yla ticari iş- birliği yaptığı için bir kez daha protesto etti. Yakın geçmiş- te Moskova, Berlin ve başka merkezlerde de seslerini duyur- nıaya çalışan ve ellerinde "Dünya Benetton'un koyunlara iş- kence yaptığı konusunda hemfikir" yazılı pankartlar taşı- yan PETA üyeleri, İtalyan firmanın Avustralya'dan yün al- mamasma ilişkin çağrilarını yineledi. (Fotoğraf: AP) GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Bu Kafayla... Hemen her gün karşıdevrimin eylemsel provalan ızleniyor. Havalimanlarındakı mayo reklamlarını kaldırtarak varlıklannı sergilediler. Daha sonra başka illerde sat- tığı malın reklamını yapan kadın resimlerini Müslü- manlığa aykırı dıye, "indir" diye dükkân sahiplerini tehdıt ettiler. Bızım gazetedeki haber, eylemlerin yeni bir aşa- MArkasıSa.8,Sü. l'de Derbilerde konuk takıma bilet yok İstanbul Valılığı'nde 3 büyüklerin temsıl- cilerinin katıhmıyla gerçekleştınlen güven- lik toplantısında şiddete karşı ahnacak ön- lemler masaya yatınldı. Vali Güler, yeni se- zonda "3 Büyükler"ın kendı aralannda ya- pacaklan derbı maçlarda, mısafır takımın bilet talebmde bulunmayacağmı açıkladı. Dığer maçlarda ise yıne mısafır takım ıçın yüzde 5'lik kontenjan aynlacak. M Spor'da 4 * Of'un Kı\ ıcık beldesi tamamen su altında kaldı. (Fotoğraf: AA) D. Karadeniz'de 5 kayıp Yağış ve heyelan 7 can aldı Trabzon ve Rize'de etkili olan sa- ğanak yağış sonucu oluşan he- yelan ve selde 7 kışı yaşamını yıtınrken 5 kışı de kayboldu. Çaykara'ya bağh Ulucami kö- yünde meydana gelen heyelan, bir ahşap evın yıkılmasına yol açtı. İstanbul'dan fındık topla- mak için Trabzon'dakı yakınla- nnın yanına gıden F.K. (24) ıle 9 ve 1 yaşındaki 2 çocuğu en- kaz altında kaldı. • i. Sayfada Bilinçsiz mücadele Böceklerin 'uğur'u yok oluyor Kimyasal ılaçlamalar nedenıyle zararhlar kadar yararlı böcekler de öldürülüyor. Selçuk Ünıversi- tesı Öğretım Üyesı Prof. Alaoğ- lu, bıyolojık mücadelede büyük önem taşıyan uğurböceklennın gıderek azaldığını vurguladı. KONY.VESKİŞEHtR (AA) - Kimyasal ılaçlama ve anız yangınla- n sonucunda bıyolojık mücadelede büyük önem taşıyan uğurböceklen- nin sayısının gıderek azaldığı bıldınl- dı. Selçuk Ünrversıtesı Zıraat Fakül- tesı Bitkı Koruma Bolümü Öğretım Üyesı Prof Dr. Özdemir Alaoğlu, son yıllarda tanmda her aşamada ya- pılan kımyasal ılaçlamanın zararhlar kadar yararlı canlılan da öldürdüğü- nü söyledi Şans getırdığıne uıanılan uğurböceklennın de yararlı canlılar arasında yer aldığını dıle getıren Ala- • Arkası Sa. 8, Sü. 8 'de Esnafzor durumda Kepenkler kapanıyor Türkiye Esnaf ve Sanatkârlan Konfederasyonu'nun bu yılın ılk altı ayını kapsayan araştır- ması, makro ekonomik 'ıyileş- me'nin esnafa yaramadığını or- taya koydu. Araştırmaya göre 2005'in ılk yansuıda başta nakliyecı, şoför ve bakkallar olmak üzere 33 ılde 34 binin üzennde esnaf ve sanatkâr mesleğinı bıraktı. • 13. Sayfada 42. Troia Festivali • Kurtuluşu Mustafa T*İKenter y e Kemal örgütledi Mustafa Kemal'in Anadolu'ya gıdışı hakkında birçok yorumlar yapüıyor. Aslı şudur: Mustafa Kemal'in görev yazısını yazan hükümet değıl, yurtsever Albay Kâzım Bey'dir. Mustafa Ke- mal'in geniş yetkılerle donatılmış olarak Ana- dolu'ya geçtiği bılınmektedır, Bu yetkılenn sap- tanmasında ve genişletilmesınde, Cevat Çobanlı Paşa ıle Albay Kâzım Bey'ın rolü büyük olmuş- tur. ALEV COŞKUN'un yazısı • 6. Sayfada şıır odulu 9-16 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek festıyal kapsammda usta sanatçı Yıldız Kenter'e 'Homeros Şıır Ödülü' venle- cek. • 14. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog