Bugünden 1930'a 5,466,273 adet makaleKatalog


«
»

r^Cumhuriyert L^KİTAPLARI HALKEVTERİ Anıl Çeçen ÇagPazariaroaAŞ TurkocagıCad.\o3941 ıW34)CaJaloaulsaııbulTel (212)51401 96 CumhuriyeC riTCumhuriye! W~^KİTAPLAR1 KURTULUŞ KURULUŞ Bülent Tanör CagPazariama^Ş T&kıcagıCad No3941 ıM334ıOgaloglı>-lstanbulTd (212)51401% 82. YIL SAYI: 29181 / 50 YKr (500.000 TL) (KDVıçmöe) KURUCUSU YUNUS UAD\ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 29 AĞUSTOS 2005 PAZARTESİ Kafalar Karışık.. Irak ve Afganistan'da sü- regelen 18 giinlük bir gezi- den dönen ABD Genelkur- may Başkanı Orgeneral Rıc- hard Myers'in konuşması çok önemli ve ilginç!.. Türkiye'yi yakından ilgi- lendiren açıklamasında Sa- yın Myers özetle: "Amenka'nın Irak'tan çe- kılmesı durumunda El JCaıde ve yandaşlan zafer kazanmış olacaklardır" dedikten sonra ekliyor: "Bölgenın odeyeceğı bedel çok buyuk olur, radıkal tslam- cılar 'pan tslamcı' bır yöne- tım oluştururlar, (Suudı Ara- bıstan, Basra Korfezı ulkelen, Iran, Sunye ve Turkıye'de) hı- lâfet sıstemı başlar, Ortado- ğu'da geçerlı rejımler yıkılır, dünya çapında ekonomık ıs- tıkrarsızlık patlak verır, çok yaygın teror saldınlan başlar " • Öyle göriinüyor ki "Büyuk Muttefıkunız" kesiminde ka- falar kanşıktır. Bush yönetimi Irak'a dö- nük bütün öngörülerinde ya- nıldı. Bu yanılgıları tek tek saymaya hem gerek yok, hem de bu köşenin çerçevesi yet- mez; 'Buyuk Ortadoğu Projesı' kapsamında Amerika'nın Türkiye'ye biçtiği rol de bu yanhş hesabın bir bölümudür. Inutulmasın ki hilâfet Os- manlı Devleti'ne özgü bir sis- temi dile getiriyordu; inıpa- ratorluğa bağlı İslam coğraf- yasında belirli bir işlevi vardı. Ataturk devrimiyle bu ku- ruma son verildi, laik Cum- huriyet kuruldu. Şu günlerde Ankara'yı zi- yaret eden ABD Dışişleri Ba- kanlığı Müsteşar Vardımcısı Matt Bryza bu olguyu şöyle dile getirdi: "Turlaye çoğunlu- ğu Musluman olan demokratık laıktekulke 1 Bıncıkornek 1 " Ne yazık ki Sayın Bryza bu- DU söylerken, Amerika, Ku- zey Irak'taki PKK teror ör- gûtüne de sahip çıkmaktadır. • Yukanda değindiğimiz gibi Amerika'nın Irak'ta ve Or- tadoğu'daki sorunlara yakla- şımı çelişkilidir. Bush yönetimi hem teröre karşı tüm dünyada savaş aç- nnş görunüyor, hem Kuzey Irak'ta konuşlanan Türki- ye'ye yönelik terör örgütü- nü himaye ediyor ve bunu açıkça dile getirmekten de sakınmıvor. Hem Ortado- ğu da hilâfet sistemi olasılı- ğırdan soz açıyor, iilkemizin de bu tehlike altına düşebi- leceğini açıklıyor, hem de Tirkiye için "Ilımlı tslam DeUetı Modelf'ni öngör- mıkten vazgeçemiyor. • VBD'nin Irak'tan çekilme- si tolav değildir; ama, kalma- sı la pek kolay görünmüyor. îizi ilgilendiren, Bush yö- ntfiminın Turkiye'ye dönük tırumudur. Laik Cumhuriyet devri- myle İslamcı düzeni, halifeli- ğıve padişahlığı tarihe götn- miş bulunan Türkiye'ye hiç- br güç bu kurumları geri ge- tıemez; Genelkurmay Baş- knı Mvers'in bu konudaki kygısı versizdir; hele Orta- dğu'da ve dünyada teröre krşıt görünen,ABD'ninTür- kye'nio günevdoğu sınırına önük terör örgütune şemsi- y olnıası biısbütün yersizdir. ABD'ninTürkiv e'y e bakı- ssağlıksızdır; bu olgu "mut- tfıkımız'" için bugünden he- ıp edilemeyen sakıncalar oğuracaktır. Cumhuriyet -1 30 Ağustos Zafer Bayramı Posteri -^Erı- YARIN Ek protokolün imzası I urkıye ek protokol ıle AB'nın bunyesırraşkî,' Kıbrıs Rum Yonetımı'ne^ryandan hc ıle hangı tarıfeden ttçaref yapacağj egemenlık devrı yaparkftn ^0^( yan_di tanımadığını tek taraflı so^leyerek / kazanımlarını erozyona VğKîfiyor BUGÜN derının C u m h u r i y e l ' l e b i r l i k t e . B a y i n i z d e n i s t e m e ' y ı u n u t m a y ı n ı z . Gelir dağılımındaki dengesizlik, işsizlik ve nüftıs artışı sonucu güven ortamı yitirildi Şiddet patlamasıHIRSIZLIK BAŞTA GELlYOR Yüz binlerce çocuk 'sanık* Yalnızca 2003 yılmda ceza mahkemelennde açı- lan davalarda 12-18 yaşlan arasında 124 btn 620 çocuk sanık yargılandı Bunlann 21 bın 365'ı 12-15 yaş arasında bulunuyor AdaletBa- kanı Çıçek, suçlarda arhşı hızlı kentleşme, knz- ler, yetersız eğıtım ve sevgı eksıklığıne bağla- dı TÜREY KÖSE'nin haberi • 6. Sayfada DÜNYADA DÖRDÜNCÜYÜZ 10 kişiden biri silah taşıyor Düğün ve maç sonrası 'sevınç' gostenlen, to- re cınayetlen, sokak kavgalan sonucu, Tur- kıye'de yılda ortalama 3 bın kışı bıreysel sı- lahlarla hayatını kaybedıyor Ulkede 1 mılyon 800 buıı kurusıkı olmak uzere 7 mılyondan fazla sılah bulunuyor Sılahlanma son 8 yıl ıçındeyuzde358oranındaarttı H 6. Sayfada Toplumsal şiddetin giderek arttığına dik- kat çeken uzmanlar, yurttaşlann kendi- lerini güvende hissetmediklerini vurgu- ladı. Sokaklann özellikle kadınlar için tehlikeli hale geldiğini belirten uzmanlar, eğitim, sağlık ve adalet sistemlerinin sor- gulanması gerektiğine dikkat çektiler. Psikiyatr Arif Verimli, birçok kişide dav- ranışlannı meşru sayma duygusunun ge- liştiğini belirterek "Tammadığımız in- sanlarla tartışmayıp alttan almalıyız" de- di. Psikolog Devrim Zöhrap ise kuralsız- lığm kişiyi kendi önlemini almaya, ken- dini korumaya ittiğini söyledi. • 6. Sayfada Her gün linç girişimi Mersin'de başlayanfiırya,devletten gelen uyanlara karşın yurda yayılıyor. Son olarak Denizli'nin Sarayköy ilçesinde polis merkezinde tutulan sanık linç edilmek istendi DENİZLt (Cumhuriyet) - Son gunlerde artan linç gınşımlenne bır yenısı daha eklendı Denızh'nın Sa- rayköy ilçesinde bıçakla yaralama ola- yına kanştığı ıçın gozaltında tutulan bır kışı, polıs merkezınden ahnarak linç edilmek ıstendı Edınılen bılgıye göre, Denızh'de oncekı gece, duğün- den aynlan bır grup arasında kavga çıktı. Olayda, M.A'nın C.T'yı yarala- dığı bıldınldı Polıs, zanlıyı gozaltına aldı Soruşturma sürerken polıs merke- zıne gelen bır grup, M A'yı dışanya çıkararak linç etme gınşımınde bulun- du Çıkan arbedede polıs, kalabalığı dağıtmak ıçın havaya ateş ettı Bu sırada, gruptan E.G. adlı kışı ya- ralandı Ikı yaralı, Denızh Devlet Has- tanesf nde tedav r ı altına alındı Denızh Emnıyet Muduru Muzaffer Erkan, yaralama olayının şüphelısı olarak bır kışının gozaltına ahndığını kaydederek MArkası 6. Sayfada TASLAK ONAYLANDI Irak'ta anayasa çıkmazı Üzerinde aylardır çahşılan taslak, Sünnılenn ıtırazlanna karşın mechstekı Anayasa Hazırhk Komıtesı'nceonaylandı Komı- tenuı Şıı ve Kurt uyelen anaya- sa taslağına ımza attı Isteklen- nı kabul ettıremeyen Sünnıler ıse Washıngton'm tehdıtlenne karşın belgeye onay vermedı. Onaylanan anayasa, parlamento- da okunmasının ardından toren- le Devlet Başkanı Talabam'ye sunuldu Yenı anayasa, 15 Eknn ya da yakın bır tanhte Irak hal- kmın oyuna sunulacak. Yenı anayasanın "ABD mutfağında hazırlandığını" savunan Sunnı- ler, halkın anayasaya 'hayır' de- mesını umuyor. • 11. Sayfada BtRKlŞÎ ÖLDÜRÜLDÜ Batman y da gerginlik Urmamyor BatmaıTın Beşın ılçesı kırsa- lında yapılan operasyonlar sı- rasında öldürülen terör örgütü PKK üyesı 6 kışının cenazele- nnı almak ısteyen grupla gü- venlık güçlen arasuıda arbede çıktı. Pohsın tazyıklı su ve bı- ber gazı ıle müdahale ettığı olaylar sırasında açılan ateş so- nucu Hasan îş adlı kışı yaşamı- m yıtırdı. Polıs, çok sayıda kı- şiyı gozaltına aldı. • 8. Sayfada DPT ARAŞTIRMASI Bölgesel uçurum itirafi MGK toplantısında dile getın- len bölgeler arası dengesızhk Devlet Planlama Teşkılatı'nın araştırmasında gözler önüne senhyor Araştırmaya göre ımalat sanayısının yandan faz- lası Marmara'da Dofuda her bın bebeğın 53'ü, Marmara'da vse 39'u ölüyor. Güneydo- ğu'yu Karadenız \e Doğu Anadolu ızlıyor FIRAT KO- ZOK'un haberi • 13. Sayfada ÎKİTOPLANTIVAR Yıkımlaraprotesto Yıkımlara Karşı Emekçi Halk Koordinasyonu, gecekondu yı- kımlannı Kadıköy'deki mitingle protesto etti. Eylemde, yıkım- ların uluslararası sermaye ve emlak spekülatörlerine yönelik, "rantsal döniişum planı" olduğu belirtildi. (üstte) • 6. Sayfada Leman dergisinin yazar-çizer ve okurlan, iç çamaşırlanv la denize giren > urttaşların aşağılanma- sını Caddebostan Plajı'nda iç çamaşırıyla denize girerek pro- testo etti. 'Lemancüar' insanları kıyılardan uzaklaştırmaya dönfik bir tavır sergilendiğini belirttiler. (yanda) • 3. Sayfada AB sürecinde kriükhafta AB'de Türkıye'nın üyelık sure- cmı ilgilendiren ıkı toplantı bu hafta yapılacak AB Daımı Temsılcılen, muzakerelenn durumunu ve Türkıye'nın Kıb- ns deklarasyonunu goruşecek Dışışlen bakanlan ıse Muza- kere Çerçeve Belgesı'nı değer- lendırecek M11. Sayfada • MÜMTAZ SOYSAL'IN KÖŞE YAZISI • «. Sayfada Tiyatroculann eylem günü Devlet Tıyatrolan'ndakı gorevden alma ve atamalara tepkı gösteren sanatçılar bugun eylem yapacaklar Sanatçılar gerçekleştıre- ceklen basın açıklamalanyla Kultur ve Tu- nzm Bakanlığı'nı protesto edecekler Ba- kanlık ıse açıklama yaparak "sıyası ıradenın tercıhı ya da ıdeolojık yaklaşımı dolayısıy- la bır dayatma ve buna karşı dırenışın soz konusu olmadığını" savundu • 3. Sayfada Statüsüz okul tanım bekliyor Avcılar Insa 50 Yıl Lısesı'nın Anadolu lıse- sı statusu, gerekçe bıldınlmeden kaldınl- dı Mıllı Egıtım Bakanlığı'nın ınternet sı- tesınde Anadolu lısesı olarak gostenlen okula, OKS tercıh kıla\oızlannda lıstede y- er venlmemesı uzenne okul, "super lıse" bolumune oğrencı alamadı Avcılar Insa 50 Yıl Lısesı yetkılılen, konuyu yargıya taşıyabıleceklennı soyledıler. • 8. Sayfada Beşiktaş ve Trabzon takıldı Süper Lıg'uı ıddıalı ekıplerinden Beşiktaş ve Trabzonspor, bır puanı son dakıkada attık- lan gollerle kurtardılar Dıyarbakırspor karşısında 80'mcı dakıkada yenık duruma duşen Beşiktaş, 90+5 'te attığı golle bır pu- an aldı Malatyaspor'la karşılaşan Trab- zon da 87 dakıkada 1-0 genye duştu An- cak yıne 5 uzatma dakıkasında sahneye çı- kan Fatıh skoru belu-ledı. 1-1 MSpor'da GUNDEM MUSTAFA BALBAY AB Zjpvesinin Tarafı Değil, Konusuyuz! 3 Ekım provaları başladı Tartışmalara bakılırsaye- nı ezberter, yenı nakaratlar gundemde Oyunun özünde ıse değışen bır şey yok: Türkıye'nın masadatutulması1 Turkıye masada tutulmalı ama, masanın bır tara- MArkasıSa.8,Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog