Bugünden 1930'a 5,466,546 adet makaleKatalog


«
»

y'Cumhuriyet ^ * M 1 T A B I A O I^ K İ T A P L A R I BlRARPABOYU Orhan Erinç Cag Pazatiama \ 5 TüdoıcaSı Cad No 39 41 (34?34lC3SaIot!a-IstfflbuiTel C Cu mhuriyet Cumhuriyet K I T A P L A R I AFFEDERSÎN LA FONTAINE Mustafa Balbav Çii Pazarlama A.Ş Tikocagı Cad No 39 41 134334 ıCağaloglu-taanbulTel 1212)51401% 82. YIL SAYI: 29179 / 50 YKr (500.000 TL) (KDVıçmde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 27 AĞUSTOS 2005 CUMARTESİ BakanlıkAnadolu liselerinde yanılttı. Öğrenciler istemedikleri okula kayıt yapürdı Aileler perişanMEB'in yayımladığı taban puanlara bakarak tercih yapan öğrenciler büyük hayal kınk- lıkları yaşadı. Puanlann büyük oranda yük- selmesi sonucu Galatasaray Lisesi'ni ka- zandığını sanan öğrenci Kadir Has Anadolu Lisesi'ne kayıt yaptırmak zorunda kaldı. Veliler ve okul yöneticileri şimdi bakanlık- tan "7 Eylül'den sonra boş kontenjan kalır- sa ne olacağı" sorusuna yanıt bekliyor. FİGENATALAY Ortaöğretım Kurumlan Öğrenci Seç- me Sınavı (OKS) sonrasında bu yıl yal- nızca iki yerleştirme hakkı \ erilmesi ve taban puanlann geçen yıla göre çok yük- selmesı öğrencıleri ve anne-babalan psi- kolojik yıkıma uğrattı. MEB sıtesınde y- er alan taban puanlara bakarak tercih ya- pan öğrenciler büyük hayal kınklıklan yaşadı. Galatasaray Lisesi'ni kazandığı- nı sanan öğrenci Kadır Has Anadolu Li- sesi'ne, Kadıköy Anadolu Lisesi'ne yer- leştirilmeyı bekleyen öğrenci Burak Bo- ra Anadolu Lisesi'ne kayıt yaptırmak zo- runda kaldı. Eğıtımciler, "Bakanlığın sitesinde yer alan geçen yılki taban puanlar. ve- lileri de dershaneleri de yanılttı. Puan- ların yükselmesi bekleniyordu ama.. bu kadar değil" dedıler. Eğitım danış- manı Asuman Kuzuoğlu. Milli Eğitim BakanlığYnın, ikinci aşama tercihleri ya- pıldığı süreçte, bundan sonra ne olaca- ğıyla ilgılı olarak kamuoyunu aydınlat- ması gerektığını söyledi. Kuzuoğlu, şöy- le konuştu: "MEB, şu iki açıklamadan birini mutlaka 7 Eylül'den önce yap- malıdır; 1- Açık kontenjan kalması halinde hiçbir şekilde doldurulmayacaktır. MArkasıSa.8,Sü.l'de ATO raporu Suçta rekor artışEmniyet verileriyle ha- zırlanan rapora göre bu yı- lın ilk 6 ayında kişıye kar- şı işlenen suçlarda yüzde 26, mala karşı işlenen suç- larda yüzde 43 oranında artış oldu. Yankesıcılık suçlan yüzde 71, kapkaç olaylan yüzde 55.6 arttı. ATO Başkanı Sinan Ay- gün, "Ekonomi yüzde 9 büyüyorsa, ekonomik suç- lardaki yüzde 43 'lük artış ne? Ekonominin büyüdü- ğü yok, büyüyen suç eko- nomisi" değerlendirmesi- ni yaptı. • 4. Sayfada Incelemeye ret Dinçer'e 'etik' kalkanı Kamu Görevlileri Etik Ku- rulu, "bilimsel hırsızlık"la suçlanan Başbakanlık Müsteşan Ömer Dinçer'in durumunun etik açıdan in- celenmesi istemini suçun işlendiği tarihte kurulun yönetmeliğinin yürürlükte olmadığını gerekçe göste- rerekreddetti. Sağlam, ay- nca üniversitelerin görev alanlan dışında olduğunu belirtti. AYŞE SAYIN'ın haberi • 5. Sayfada Hastane açıldı Yeditepe'ye yenitaç Üniversitenin hastanesi, 9. Cumhurbaşkanı Derai- rel'in de katıldığı törenle açıldı. Yeditepe Üniversi- tesi Mütevelli Heyeti Baş- kanı Bedrettin Dalan, tıp fakültesinde en son tekno- lojinin kullanıldığını belir- terek "Artık tedavi için yurtdışına gitmeye gerek yok" dedi. • 4. Sayfada KOCATEPE'DE BULUŞMA - Büyük Taarruz'un 83. yüdönümü nedeniyle binlerce yurttaş Kocatepe'ye akın etti. Şişli Belediyesi tarafuıdan düzenle- nen organizasyonda yurttaşlar taarruz emrinin verildiği saat olan 03.00'te meşaleler yakarakAtatürk heykeline karanfıller bıraktüar. (Fotoğraf: AA) Özkök, Büyük Taarruz 'un yıldönümünde sorunların çözümü içinyolgösterdi: 83 yıl öncesini okuyun ÜEN UZUN14 GÜN... KURTULUŞA GİDEN YOL (26 Ağustos • 9 Eylül) © Avrupa devletlerinin Sevr'i aratmayan barış önerileri. . © Mustafa Kemal'in bu tuzak önerilere karşı yeni barış taarruzu. © İzmir'de lyonya Devleti'nin kuruluşu. Dr. Alev COŞKUN'un yazı dizisi 9. sayfada... Zafer Haftası kutlamalan başladı. Genelkurmay Başkanı Özkök, sorunların çözümünün, anaya- sanın "değiştirilemeyecek hükümlerine" sıkı sıkıya bağlılıktan geçtiğini vurgulayarak bu ni- teliklerde oluşabilecek en küçük bir aşınmanın sonucunun, dışı sağlam görünen bir meyvenın için için çürümesine benzeyeceğine işaret etti. Özkök, "Sorunlan içinden çıkılmaz ve çözümsüz olarak görenlere 83 yıl öncesini bir kez daha okumalannı ve ulaşılan başannın itici gücünü keşfetmelerini öneririm" dedi. Cumhurbaşkanı Sezer de 30 Ağustos'un, bağımsızlık inancınm, özverinin zaferi; ulusal birliğin doruğa çıktığı tarihsel bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Anadolu'nun işgalden kurtuluşunun 83. yıldö- nümünde binlerce yurttaş, Büyük Taarruz'un başladığı Afyon Kocatepe'de bir araya geldi. Törende konuşan Şişli Belediye Başkanı San- gül, birlik ve bağımsızlık için 83 yıl önce Ko- catepe'deki Kuvayi Mıllıye ruhuna bugün daha fazla ihtiyaç duyulduğunu söyledi. • 6. Sayfada Aşkm biyolojisi nsanoğlu yüzyıllardır hâlâ neden âşık olduğunu ve aşkın kendısını nıçın çılgınlıklara ıttığını soruyor. Evrım psıkologları, nörobiyologlar ve hormon araştırmacıları, Adem ve Havva'nın yasak elmasından bu yana ınsanlığı meşgul eden eski sorular için yenı yanıtlar bulmaya çalışıyorlar. Aşkı alevlen- diren biyolojik program TÜRKİYE'YE ENGELDE KARARLI Chirac inat ediyor Fransa Cumhurbaşkam Jacques Chirac, ülkesinin AB'deki ortaklanyla Türkiye'nin Kıbns Rum kesimini tanımayı reddetmesi konusunu görüş- mek istediğini söyledi. Chirac, Türkiye'nin ilan ettiği deklarasyonun AB adaylığından beklenen ruhu yansıtmadığını belirtti. • 11. Sayfada Alman Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi Başkanı Merkel, AB ülkelerindeki muhafazakâr hükü- met ve devlet başkanlanna Türkiye mektubu gönderdi. Merkel, 3 Ekim'deki müzakerelerde, Türkiye için "imtiyazh ortaklık" perspektifinin de gündeme alınmasını ıstedi. • 11. Sayfada ABD KÖKLÜ DEĞÎŞÎKLlK ÎSTEDÎ Bolton 'dan BM'ye sabotaj ABD, Bnieşmiş Milletler'in reform zirvesine 3 hafta kala, dorukta kabul edilecek anlaşmada tam 750 köklü değışiklik istedi. Washington yö- netiminin istek listesinde terörle savaşım ve de- mokrasinin ilerletilmesi öne çıkarken yoksul ül- kelere yardım, küresel ısınma, çevre, nükleer si- lahsızlanma gibi temel konulara ilişkin madde- lerin değiştirilmesi isteniyor. • 10. Sayfada BM RAPORU: YOKSULLUK DEMOKRASl İÇtN BÜYÜK TEHDlT • 13. Sayfada TÜRKHACKER TUTUKLANDI M 3. Sayfada CUNDA'DA DOĞULU- BA1TLI GERGİNLÎĞ1 M 8. Sayfada PARİS'TE YANGIN: H'ÜÇOCLlCnÖLÜ MlO. Savfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Balık Kavağa Çıktığı Zaman... ABD ile AB Komisyonu, Türkiye'nin üyelik müza- kerelerine 3 Ekim'de başiamasına karşı çıkanların gayretlerini önlemek için üstün çaba gösterdiklerini açıklıyorlar. Oysa, bu çabanın gerçekyüzü başka amaçlar içe- riyor. AB Komisyonu 17 Aralık'ta tam üyelik müzakere- lerinin başlaması için alınan kararın şu veya bu ne- MArkasıSa.8,Sü. l'de Sanatçılar DT'ye sahip çıkmak için protestoya hazırlanıyor Oyunlar geri çekiliyor GUNDEM MUSTAFA BALBAY Tiyatro sanatçılan Devlet Tiyatrola- n'ndaki siyasi müdahaleyi pazartesi günü Ankara, Istanbul ve İzmir'de yapılacak basın açıklamalanyla protesto edecek. DT'nin yeni yönetimi ise zaman kaybet- medi. Eski idarecilerin istifasını hemen kabul edip yerine yenilerini atayan yeni yönetim, dün de Edebi Kurul üyeleri Cü- cenoğlu ve Nutku'yu görevden aldı. Yönetmen-çevirmen Mehmet Ergen, Ba- kan Koç'a bir mektup yazarak, bu yıl Is- tanbul Devlet Tiyatrosu'nda oynanmak üzere çevirip yönetmeyi planladığı proje- lerini geri çektiğini bildirdi. Oyun yazan Güngör Dilmen de Koç'un "Devlet Ti- yatrolan'm allak bullak ettiğini" belirte- rek "Devlet Tiyatrosu'ndaki 'Deli Dum- rul" oyunumu çektım'" dedi. • 8. Sayfada Irak'ta Iç Savaş Kurumsallaşıyor! Bush yönetiminden gelen sert savaş söylemleri- ne bakılırsa, Irak'ta durum ABD açısından hiç de iç açıcı görünmüyor. ABD ve koalisyon güçleri 20 Mart 2003'te Irak'a girdi. Bush, 20 Mayıs 2003'te savaşın resmen bitti- MArkasıSa.8,Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog