Bugünden 1930'a 5,469,633 adet makaleKatalog


«
»

Ağustosta faturalı hat alın, 25 dakika kazanın!l!k taturanızda gelecek olan 22 VTL'lik Ozel İletişim Vergtsı'ni de 12 ayda ödeyin. TURKCELL Cumhuriyet Ağustosta faturalı hat alın, 25 dakika kazanın!llk falurarıızda ıjelecek olan 22 YTL lik CVel İlotışim Voıı|isi'nı de 12 «yd» cklevın TURKCELL 82. YIL SAYI: 29178 / 50 YKr (500.000 TL) (KDVıçmde) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 2005 CUMA PMÇANOUUKLA6UB0RU «, SEVCİNLEGfiÇLİYÜZ S * • • EN UZUN14 GUN... KURTULUŞA GIDEN YOL (26Ağustos*f » . . . A İ Meclis'teki görüşmeler Atatürk'ün elinden başkomutanlık yetkileri nasıl alındı? • Günümüze ışık tutan gizli celse zabıtları • Büyük Taarruz'un *• askeri stratejisi 30 Ağustos afişleri ANKARA (AA) - Genelkurmay Başkanlığı, Zafer Haftası dolayısıyla bando göstenleri ve halk konserlerinin de aralannda bulunduğu bir dizi et- kınlık gerçekleştirecek. "Aziz milletim, parçan olmakla gururlu, sevginle güçlüyüz", "Sevgin- le güvenle geleceğe", "Türk ordusunun kışlası halkının yüreğidir" ve "Omuz omuza... Ata- türk'ün izinde,Türk milletinin emrinde..." afiş- len hazırlayan TSK, halkı, çeşıtlı yerlerde verile- cek konserler ve bando gösterilerine davet ediyor. D r . A l e v C O Ş K U N ' u n y a z ı d i z i s i s a y f a d a . . . ABD Başkanı Bush, görevde bulunduğu sürece ülkesinin Irak'taki varlığını sürdüreceğini belirtti Savaştaıı asla vazgeçmiyor Bush 9 UH SUVaş atineSİ Oğlunu Irak'ta kaybeden 'ba- nş annesi' Cindy 'nin karşısına 5 oğlu vekocası Irak'tagörev yapan TammyPruett 7 çıkaran Bush, "îşteAmerika, Pruettai- lesi gibi aileler sayesinde özgürlük içindeyaşıyor "dedi. Pru- ett'iyanağından öpen Bush, savaşa devam sözü verdi. Çekİlmeye tliyetli değil Bush konuşmasında, "Baş- kan olduğum sürece Irak'ta kalacağız, savaşacağız ve terö- re karşı savaşı kazanacağız "dedi. Tüm çağnlara karşın çe- kilmeye niyetli olmadığı mesajını veren Bush, bunun "teröristleri daha güçlendireceğini "söyledi. • //. Sayfada 'Askeri önlemle olmaz' Worldwatch Enstitüsü,ll EylüVle yükselen güvenlik kaygısının toplumsal ve ekonomikpolitikalarla aşılabileceğini vurguladı tstanbul Haber Servisi - Worldwatch Enstitüsü uzmanla- n tarafından hazırlanan "Dün- yanın Durumu 2005" kitabın- da, küresel güvenlığin yalnızca diplomatik becerilerle ya da as- keri güçle sağlanabılecek bır ol- gu olmadığına dıkkat çekilerek güvenlik sorununun derindeki kökleri üzerinde duruluyor. Nü- fus artışı, su seviyelerinin düş- mesı, AIDS'in yayılması, ulusö- tesi suçlar, terorizm ve iklim de- ğişikliği olgulan arasındaki bağ- lantılann anlatıldığı kıtapta, son 3 yıldır dünyayı saran derin gü- vensizlik ortamının gelecek yıl- larda daha da yoğunlaşacağına işaret ediliyor. Worldwatch Ens- titüsü tarafından 22 yıldır ya- yımlanan "Dünyanm Duru- mu" başlıklı seri kapsamında, Ekim 2003-Eylül 2004 arasın- daki döneme ait son kitap TE- MAYayınlan'ncaTürkiye'de sa- MArkası Sa. 8, Sü. 3'te Yağışlar Avrupa 'yı vurdu Avrupa, günlerdir devam eden sağanak yağışın yol açtı- ğı sellere teslim oldu. Şiddetli yağışlar nedeniyie İsviçre, Romanya. Bulgaristan ve Almanya'da göller ve nehirle- rin taşması sonucu oluşan seller, 40'tan fazla kişinin ölü- müne yol açtı. İsviçre'nin başkenti Bern'de çatılara çı- kan insanlar, helikopterlerle kurtanldı. En çok can kay- bıysa 20 binden fazla evin sular altında kaldığı Roman- ya'da yaşandı. Bu ülkede 20'den fazla kişi öldü. (AP) Hükümet, demokratik taleplerini kullanmak isteyen emekçiler üzerinde baskı kurmaya başladı Şahin'den memııra gözdağı Garanti 'de imzalar tamam Doğuş Holding ve General Elect- ric (GE), GE Consumer Finan- ce'in Garanti Bankası'nın yüzde 25.5 hıssesinin 1.55 milyar dolara satın alması konusunda anlaşmaya vardı. Doğuş, Garanti yönetimin- de 5, General Electric ise 4 kişiy- le temsil edilecek. • 13. Sayfada satışa çıkanldı tmar Bankası'ndan kaynaklanan ala- caklar nedeniyie Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından 2.8 milyar 804 milyon dolara satışa çıkanlan Tel- sim'de, ıhale 13 Aralık'ta yapılacak. îhaleye katılacak yatınmcılann ge- rekli belgeleri 19 Eylül'e kadar teslim etmeleri gerekiyor. • 75. Sayfada Toplu görüşmelerde zam önerisini yüzde 3'e çeken ve düşük maaşlı memurlara ek 80 milyon lira ar- tış öngören hükümet, üslubunu sertleştirmeye baş- ladı. Devlet Bakanı Mehmet Ali Şahin, üyelerine eylem çağnsı yapan KESK'i hedef aldı. Şahin, "îşi yavaşlatınm, işi durdururum, işyerini terk etmem, cümleleri suçtur. Devlet hıçbir tehdi- de boyun eğmez" dedi. KESK Başkam îsmail Hak- kı Tombul, hükümetin tavnnın demokratikleşme süreciyle bağdaşmadığmı söyledi. • 12. Sayfada KAMUOYU ARAŞTIRMASI Almanlar 'sosyalizm 9 dedi Almany a'nm doğu ve batı eyalet- lermde yapılan bır kamuoyu araş- tırması, Almanların yarıdan fazla- sının sosyalızmı ıyı bir yönetım bıçımi olarak gördüklerini ortaya çıkardı. Batı eyaletlennın yüzde 56'sı, doğu eyaletlennın yüzde 66'sı sosyalizmüı bugüne kadar yanlış uygulandığı görüşünde. "Karl Marx'ın kapıtalizm eleştiri- sinın bugün de değerli olduğunu" kabul eden Almanların oranı batı- da yüzde 50, doğu eyaletlerinde yüzde 73 olarak saptandı. "Kapi- talizmle sosyalizm arasında üçün- cü bir yol olmah" diyenlerin oranı ise yüzde 60 çıktı. • 10. Sayfada BIÇAKUYARDI Türkiye'de sanıksayısı kaûandı Başbakanlık însan Haklan Kurulu Başkanı Bıçak, şüpheli ve sanık sa- yısının, Türkiye'de fazla olduğunun görüleceğini söyledi. Bıçak, şüpheli ya da sanıklann başta işkence ya da kötü muamele olmak üzere bazı riskler altında olduğunu ifade etti. Türkiye'de bir yıl ıçınde nüfusun yüzde 3'ünün sanık durumuna düş- tüğünü behrten Bıçak, "Bu rakam, bir yılda yüzde 3 ise 33 yılda yüzde 99'a ulaşıyor" dedi. • 4. Sayfada DT'DE BELÎRSİZLÎK Sezon açılışı gedkebüir Devlet Tiyatrolan'nda Bilgin'in gö- revden alınmasuıı protesto eden yönetmenler oyun provalanna baş- lamayınca, yeni dönem açılış tari- hinin ertelenmesi gündeme geldi. Bilgin, usulsüzlük yaptığına ilişkin haberleri "Saldm ve gerçek dışı" olarak değerlendirdi. • 14. Sayfada OLAYLARVE GÖRÜŞLER SAYFASI M 6. Sayfada ATTÎLÂ ILHAN'IN KÖŞEYAZISI M 8. Sayfada ABD: PKKİÇÎN SÎHİRLİ DEĞNEK YOK • 10. Savfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Vay Halimize! Ülkemizin öncelikli bir sorunu var. Bir kere daha son MGK'de doğrulandı: Başbakan'la devletin te- mel ilkeleri üzerinde anlaşmak olanaksız. Demokratik Cumhuriyet sözü üzerinde uzlaşma sağlanamıyor. Bir Başbakan, eli kanlı terör örgütü re- isınin kullandığı bu sözü kullanmakta sakınca gör- mediğini söyleyebiliyor. Bu koşutluk, ister istemez MArkasıSa. 8,Sü. l'de Dikili'ye bir 'soluk' 12 Eylül sonrasının karanlık günlennde, bır parça da olsa "soluk aldırmak" amacıyla yaşama geçirilen Dikili Banş ve Demokrası Şenlikleri'nin 10'uncusu, bu yıl "emek" kavramına da sahıp çıktı Şenlık, Olof Palme Banş Par- kı'nda yürü>Tİşle başladı HİCRAN ÖZDAMAR'ın haberi • 5. Sayfada Beşiktaş fark attı Beşiktaş, UEFA Kupası 2 Ön Eleme Turu'nda Lı- echtensteın ekıbı Vaduz'u 1-0'ın rövanşında 5-1 ye- nerek tur atladı. Sıyah - Beyazlılann gollen Aıl- ton, A Hassan, Ahmet Dursun, Adem ve Pan- cu'dan geldı. Beşiktaş ve G.Saray'ın rakıpleri bugün belli oluyor ÛSpor'da Zorlu rakipler Şampiyonlar Lıgi'nde Fenerbahçe'nın rakipleri bellı oldu. San-Lacıvertli- ler Mılan, PSV Eındhoven ve Hamıt Altıntop'lu Schalke 04 ile eşleştı. Mo- naco'da gerçekleştirilen kura çekımı sonrası Baş- kan Aziz Yıldınm, "Grup- tan çıkacağımıza inanıyo- ruz" dedi. • Spor'da GUNDEM MUSTAFA BALBAY Devlet liyatroları'ndaki Son Oyun! Biz Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç'un fırsat buldukça uyuduğunu sanıyorduk. Meğer, gözlerini kapıyormuş ama, vazifesini de yapıyormuş! Koç'un Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Lemi Bil- gin'i görevden almasını 3 perdede işleyelim. MArkası Sa. 8, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog