Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 25 AĞUSTOS 2005 PERŞEMBE HABERLERIN DEVAMI TURKİYE Istanbul PB 33 Sinop PB 28 Adana B 36 E <jırne KLocaelı C^-anakkale Iz^mir I\/Banisa A^dın D-enizlı Y PB PB PB PB PB PB 32 32 32 35 34 34 34 Zonguldak PB 28 Antalya Samsun Trabzon Giresun Ankara Eskişehir Konya Sıvas PB PB PB PB PB A B 29 30 28 35 34 35 32 B 36 Kars Mersin Diyarbakır Sanlıurfa Mardin Siirt Hakkân Van B B B B B B B 32 40 39 38 38 34 29 B 25 Yurdun kuzey ke- sımlen parçalı ve yer yerçok bulutlu, Edırne ve Kırklarelı çevrelen sağanak ve gok gurul- tulü sağanak yağışlı. dıger yerler az bulutlu ve açık geçecek Hava sıcakhğı kuzey. ıç ve dogu kesımlerde arta- cak. üığer yerlerde onemlıb!rdegışıklıkol- mayacak. DIS MERKEZLER Oslo Helsinki Stockholm Londra Amsterdam Brüksel Paris Bonn Münıh Y Y Y PB Y Y Y Y Y 17 21 22 23 19 12 23 20 ?S Berlın Budapeşte Madnd Vıyana Belgrad Sofya Roma Atina Y Y B Y Y Y Y Y 21 23 33 22 22 24 26 33 Moskova Aşkabat Astana Taşkent Bakû Bişkek Tiflis Kahıre Y A Y Y Y Y Y A 22 34 17 31 26 30 24 35 Zürıh Y 21 Şam A 39 Acık : SlsJ- £ " i Buljtıu k Çok bblutiu • Yağmurlu Kariı Gok gurultülu GUNCELCl _\EYT ARCAYUREK • Baştarafı 1. Sayfada vif aydınlannı alması, Batı'nın görmezden gele- mcyeceği önemli bir hamleye" dön üşecek ve "bu ha.mle ile RTE, 'llımlı Islam'/n konu mankenliğin- den Ortadoğu'da demokrasinin başrol oyuncu- luğuna soyunmuştur"a uzanacaktır. Bu türden saptamaların nasıl gelişeceğini kes- tirrnek zor değil. Iktidar tutkunları (yalaka sınıfı), hükümetin iz- lediği (oysa tepkiyle karşılanan) Kürt politikaları- nı MGK'nin de onayladığını öne sürerlerse, şa- şırmayalım. • • • MGK bildirisi, "Cumhuriyet hü>kümetlerinin ön- ce/ikli hedefıni" anayasada öngörülen görevleri yehne getirmek diye tarif ediyor. MGK bildirisi anayasanın temel ilkelerini neden yineliyor? Kurul'un asker üyeleri, hükümetin ana- yasal ilkeleri hiçe saymaya hazıriandığı kuşkusu- na mı kapıldılar? Veya 4.5 saat süren toplantıda Başbakan'ın Diyarbakır üzerine açıklamaların- dan tatmin olmadılar mı? Bu nedenle RTE'ye de- ğiştirilmesi olanaksız anayasal maddeleri anım- satmak zorunda mı kaldılar? Diyarbakır'daki Kürt sorununa demokratik Cumhuriyet ilkeleriyle çözüm aranacağının söy- lenmesinden... onca tartışma yaşandıktan... P- KK'nin siyasal organı KONGRA GEL'in açıkla- malarından sonra... Başbakan neden, Diyarba- kır söylemleriyle ne demek istediğini aydınlata- cak doğru dürüst tek bir konuşma yapmadı? Ka- palı kapılararkasında(MGK'de) konuşmayı niçin yeğledi? Yoksa TC Başbakanı halkı aydınlatacağı yer- de ancak dış odaklann istediği yönde ve anlaya- cağı biçimde konuşarak "Ortadoğu'da demok- rasinin başrol oyunculuğuna mı soyunuyor?" "Dünyada hayal ettiği sürece yaşamayı mı" yeğliyor? • • • Ola ki, asker üyelerin, -gazete haberlerine de yansıdığı gibi- demokratik Cumhuriyet ilkeleriy- le Kürt sorunu söyleminden neyin amaçlandığı- nı ve neleryapılacağını sormalan üzerine Başba- kan ve çevresi; anayasanın 3. ve 66. maddele- rindeki temel kurallardan söz ettiler ve tabii bu maddelerin içeriğinin bildiride yer almasına kar- şı çıkmadılar ve fakat: Bu bildiri, bildirideki koşul kural niteliğindeki açıklamalar RTE'yi bağlamayacaktır. Zira halkın oylanylatekbaşınaiktidarageldiğiiçin, saptadı- ğı politikaların tersini -MGK veya kamuoyunu dinlemeden- uygulamakta fevkalade mahirdir. Anımsanacaktır. Brüksel'de MGK kararını sol- layarak Annan planı zemininde Rumlarla görüş- meye hazır olduğumuzu BM Genel Sekreteri'ne bildirmedi mi? MGK'nin son bildirisini dikkate almayarak ben- zeri davranışı "sorumlu olan hükümettir ve dile- diği gibi hareket etmekte özgürdür" mantığıyla Kürt sorununda da uygulamaya başlayabilir. "Ortadoğu'da demokrasinin başrol oyunculu- ğuna soyunmak" kolay mı? Ancak RTE gibi siyasetçiler "kolayı" başarabilir. Ancak böylelerini iş takipçiliğl ile ün kazanmış yazarlar, çizerler övebilir. f Ulaşılabillr Yaşam Derneğl Engelliler için tasarlanmış ev tstanbul Haber Servisi - Büyük Marmara depreminden sonra gönüllü çalışmalar yapan bir grubun kurduğu Ulaşılabilir Yaşam Derneği (UYD), örnek bir proje ile Düzce'de engelli yurttaşlar için konut üretiyor. Toplumun dezavantajlı ve risk altındaki gruplanna yönelik olarak toplum temelli projeler uygulayan UYD'nin, "Engelsiz Erişilebilir Konut ve Yaşam Alanı Projesi", devam ediyor. Proje kapsamında Düzce'de engelli yurttaşlar için özel olarak hazırlanan 25 konut ve çeşitli sosyal alanlar inşa ediliyor. Mayıs 2005'te inşaatına başlanan 25 konutun, aralık ayında engellilere teslim edilmesi planlanıyor. Ana sponsoru insani yardım kuruluşu ACT Netherlans olan projeye, Toplu Konut îdaresi, Özürlüler Idaresi Başkanlığı ve MYRA Yayıncılık destek veriyor. UYD Genel Başkanı Belgin Cengiz, Türkiye'nin engelliliğin. fizyolojik ve zihinsel olmanın yanı sıra olanak ve hizmetlere ulaşma engelliliğini de kapsadığını belirterek engellileri toplumsal hayata eşit imkânlarla katmanın yollanndan birinin de onlara erişilebilir yaşam alanları yaratmak olduğunu söyledi. Cengiz, proje için duyarlı kişi ve kurumlara yardım çağnsı yaptı. 'Bakû-Kars hattını engelleyin' • YVASHINGTON (AA) - ABD Kongre- si'ndeki Ermeni lobisi, Dışişleri Bakanı Con- doleezza Rice'a bir mektup göndererek Erme- nistan'ı dışlayacağı iddiasıyla, Azerbay- can'dan Gürcistan üzerinden Türkiye'ye ulaş- ması öngörülen yeni demiryolu projesine ABD'nin karşı çıkmasını istedi. Ermeni lobisi üyesi 8 milletvekilinin ünzasuıı taşıyan mek- tupta, Bakû'dan başlayacak ve Gürcistan'ın Ak- halkalaki kenti üzerinden Kars'a ulaşacak de- miryolunun finansmanına ABD'nin herhangi bir şekilde katkıda bulunmasının yasaklanması- nı öngören bir yasa tasansının da Kongre'nin alt kanadı olan Temsilciler Meclisi'ne sunuldu- ğu belirtildi. Mektupta demiryolunun, Ermenis- tan'ın Gümrü kentinden geçmesi önerildi. CHP lideri, ünlü şarkıcının ortaya attığı iddialara karşılık dava açacak Ersoy: Görüştüğüm Baykal'dı Haber Merkezi - Sanatçı Bülent Ersoy, CHP Genel Baş- kanı Deniz Baykal ile 12 Eylül sonrası kendisine uygulanan sahne yasağının kaldınlması için yaptığı görüşmeye yeraltı dünyasının tanınmış isimlerin- den kamuoyunda înci Baba ola- rak tanınan Mehmet Nabi In- ciler'üı "aracılık" ettiğini, ta- nığının ise MehmetYüzüak ol- duğunu iddia etti. CHP lideri Baykal ise Ersoy'un ortaya at- tığı iddialara karşılık dava aça- cağını ifade etti. Bülent Ersoy, dün düzenled- ği basın toplantısında CHP lide- ri Baykal ile telefonda değil yüz yüze konuştuklannı öne süre- rek "Ankara'daki Dedeman Oteli'nin arkasındaki bir ya- zıhanede görüştük. Hatta De- niz Bey gri bir takım elbise giymişti" dedi. Ersoy, Baykal ile arasında "aracılığı" kamuoyunda înci Baba olarak tanınan yeraltı dün- yasının ünlü ismi Mehmet Na- bi Inciler'in yaptığını savundu. Ersoy, "Görüşme sırasında Baykal, benden avukatlık üc- reri olarak 100 milyon lira is- tedi. Ben de kendisine '200 milyon vereyim ama bunun ga- rantisi var mı' diye sordum. Kendisi 'Bunun garantisı ol- maz' dedi. Bu asla ve asla bir rüşvet değildi, benim ağzım- dan böyle bir şey çıkmadı" di- ye konuştu. Ersoy bir gazeteci- nin "Neden garanti istediği- ne" ilişkin sorusu üzerine "Bu o zaman için bir servetti. O zamanın 100 milyonu bugü- nün 1 trilyonu. Tabii ki garan- ti isteyeceğim. Paramı sokağa atamam" diye yanıt verdi. Baykal'ın kendisi hakkında yüklü bir tazminat açacağı yö- nündeki anımsatmaya ise Ersoy, "Neye istinaden hakkımda dava açacak, benim şahidim var, o da Mehmet Yüzüak, ama kendisinin şahidi yok" dedi. Ersoy, "Her şeyi kabul edi- yor, kala kala 100 milyon lira konusunda mı yalan söylüyo- Alpay Tuğlu'nun yapıtlanndan oluşan sergi 30 Ağustos'a kadar ziyarete açık kalacak. Lozan 2005 FotoğrafSergisi açıldı tstanbul Haber Servisi - Fotoğraf sanatçısı Alpay Tuğlu'nun yapıtlanndan oluşan "Lozan 2005 FotoğrafSergisi'', Istanbul'da açıldı. Türkiye, Isviçre ve Almanya'daki Atatürkçü Düşünce Dernekleri, tP Ulusal Strateji Merkezi ve Ulusal Kanal tarafindan, Lozan Antlaşma- sı'nın 82. yıldönümü nedeniyle Lozan'da düzen- lenen "Lozan 2005" etkinliğindeki görüntüler- den oluşan resün sergisinin açılışına Dogu Perin- çek, eski Istanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemai Alemdaroğlu, Lozan 2005 Tertip Komi- tesi Başkanı Ferit Ilsever ve Prof. Dr. Zekeriya Beyaz'ın da aralannda bulunduğu çok sayıda da- vetli ve yurttaş katıldı. Beyoğlu'daki tstanbulYe- minli Mali Müşavirler Odası Sergi Salonu'ndaki sergi 30 Ağustos'a kadar ziyaret edilebilecek. rum" diye konuştu. Ersoy, baş- ka bir soru üzerine Baykal'ın aracüarla kendisine "Ben bu işi hallederim" diye haber gön- derdiğini de ileri sürdü. "Deniz Baykal, 100 milyon istediğini neden inkâr edi- yor" şeklindeki soruya da Er- soy şöyle yanıt verdi:"100 mil- yonun avukatlık ücreti için yüksek olduğunu bildiği için inkâr ettiğini düşünüyorum. Benden rüşvet istediğini söy- leyemem. Bu kadar parayı ni- ye istediğini de bilemem." CHP Genel Merkezı'nden konuyla ilgili yapılan açıklama- da, Ersoy'un açıklamalannın "gerçekdışı" olduğu kaydedi- lerek Ersoy hakkında "dava açılacağı ve gerekli hukuki yollara başvurulacağı" bildi- rildi. CHP Genel Merkezi'nin ya- zılı açıklamasında Baykal'm, Bülent Ersoy'la "yüz yüze gö- riişmediğini ve telefonla yapı- lan görüşmede para konuşul- madığı" ifade edilerek şu hu- suslarayerverildi: "Bülent Er- soy düzenlediği basın toplan- tısında görüşmede gazeteci ve siyasetçi olmadığını söylemiş- tir. Her söylediği bir diğeriy- le çelişen Bülent Ersoy'un 'Büroda görüştük, yanımızda şu kişi vardı' demesi kesinlik- le gerçekdışıdır. Genel Baş- kan Baykal ile Ersoy arasında bu konuyla ilgili olarak tele- fon görüşmesi dışında başka bir görüşme olmamıştır. Tele- fonla yapılan görüşmede de para konuşulmamıştır. Bü- lent Ersoy'un Genel Başkan Baykal'ı rüşvete aracıbk et- me ve mafya ile ilişkili göster- me iddiası da asia kabul edi- lemez. tma yoluyla bile olsa bu tür ilişki söz konusu bile edilemez. Bu nedenle Bülent Ersoy hakkında hukuki yol- lara başvurulacak ve hakkın- da dava açılacaktır." Çelik, Bakanlar Kurulu karannın ardından başvurulann kabul edileceğini söyledi Sözleşmeli öğretmen izni çıkü ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Milli Eğitim Bakanı Hü- seyin Çelik, Maliye Bakanlı- ğı'ndan 20 bin sözleşmeli öğret- men kadrosu için izin çıktığını belirterek başvurulann ahnması için Bakanlar Kurulu karannın beklendiğini bildirdi. Çelik. ye- ni eğitim-öğretim yılında ders ki- tabı yerine dergi kullanımına ise izin verilmeyeceğini belirtti. Bakan Çelik, öğretmenevlen- nin kuruluşunun 25. yıldönümü dolayısıyla Başkent Öğretmene- vi'nin bahçesinde düzenlenen "ÖğretmenevIeriTanıtım Ser- gisi"nin açılışının ardından ga- zetecilerin sorulannı yanıtladı. Hüseyin Çelik, bir soru üzerine, öğretmen açığuu kapatmak ama- cıyla Maliye Bakanlığı'ndan 30 bin sözleşmeli öğretmen kadro- su istediklerini. ancak 20 bin kadro için izin çıktığını bildirdi. Çelik, "Sözleşmeli öğretmenlik için Bakanlar Kurulu'ndan karar çıkması için gerekli yazı- lar yazıldı. Bakanlar Kurulu kararı çıkacak, bu da bu hafta içinde bitecek. Sözleşmeli öğ- retmenlik meselesini de öğret- men atamalannın yapılacağı 29 Ağustos'a yetiştirmeye çah- şacağız" dedi. Bir gazetecinin, ücretsiz ders kitabı dağıtımıyla ilgili ders ki- taplan ihalesinin iptal edildiği- ni, ancak daha sonra yayınevleri ile uzlaşma sağlandığını belirt- mesi üzerine Çelik, şunlan kay- detti: "Özel sektör, bizim innıe- lerini istediğimiz fiyata indik- leri için onlara bu kitapları si- pariş ettik. MEB'in bizzat kendisinin ürettiği kitaplar var. Özel sektörden temin etti- ğimiz kitaplar var. Ben üç sefer ihaleyi iptal ettim, ancak özel sektördeki kitap yayıncıları, kitap üreticileri bizim istediği- miz fiyata geldikleri için onlar- dan aldık. Eğer o ihaleleri ip- tal etmeseydik çok daha yük- sek fiyatlarla satın almamız ge- rekiyordu, bizim de bunu yap- mamız münıkün değildi." 'Ünite dergisi yasak' Ünite dergileri konusuna da de- ğinen Çelik, "Türkiye'de bir dergi sıkıntısı var" dedi. Bu ko- nuda valiliklere bir genelge gön- dereceğini belirten Çelik, şunla- n söyledi:"Bu sene okullarda kesinlikle öğretmenler ders ki- tabı yerine asla dergi okutma- yacak. Eğer böyle bir şey olur- sa nıüdüre, ögretmene ağır mü- ey'jideler uygulanacaktır." Çe- lik, eğitim-öğretim yılının açılı- şının Kütahya'da yapılacağını be- lirtti. Çelik, "Ortaöğretim müf- redatının değişmesi nedeniyle 2005 Ocak ayında basılan 4 milyon iise 1. sınıf ile ilgili kita- bm çöpe gideceği"ne yönelik id- dialann anımsatılması üzerine ise "Bu yalan, hem de katmerli bir yalan. Depolarda çürüyen kita- bımız yok. Kaldı ki biz bu sene ortaöğretim müfredatını 1. sı- nıftan başlatıyoruz.Kim böyle bir iddiada bulunuyorsa ispat- lasm" açıklamasında bulundu. Türkçe ögretmenliğine fen edebi- yat fakültesi mezunlannın da atanması konusunda bazı sendi- kalann yargıya başvuracaklan yönünde açüdamalar yapıldığı- nın anımsatılması üzerine de Çe- lik, "Birileri yargı yoluna gide- cekse yollar açıktır" dedi. GUNDEM MUSTAFA BALBAY • Baştarafı 1. Sayfada lığınaortak oldu. MGK bildirisinde Cumhurbaşkanı Ahmet Nec- det Sezer'in damgası dikkati çekiyor. Gerek kul- lanılan dil, gerekse Türkiye'nin güncel sorunlan- nın tanımlanması Sezer'in penceresinden bildiri- ye yansımış. Bildiride dikkati çeken mesajlar şunlar: 1- Türkiye Cumhuriyeti'nin nitelikleri anayasa- da belirtilmiştir. (Yeniden tanımlamaya gerek yok- tur.) 2- Türkiye'de insanlar renk, dil, din, etnik köken ayrımı gözetmeksizin eşittir. (Bir etnik grubun ay- rı sorun olduğunu söylemeye gerek yoktur.) 3- Hükümetlerin görevi, anayasada öngörülen amaçları yerine getirmektir. (Devletin öteki organ- larından bağımsız ayrı işlevler üstlenmeleri sorun- ları çözmez, sorun olur.) Başbakan bu değerlendirmeleri dikkate alacak mı, yoksa alışkanlık haline getirdiği gibi bildiği yol- da yürüyecek, bindiği dalda zıplayacak mı? • • • Trabzon ve Seferihisar'da yaşanan olaylar Baş- bakan'ın, "Kim ne derse desin, ben istediğim yol- da yürürüm, istediğim adımı da atanm, hesabını ben veririm" türünden söylemlerinin tatsız bir yan- sıması. Genel anlamda toplumsal barış sorununun ol- madığı bu iki yerleşım yerinde halk, terör örgütü yanlısı olduğu iddia edilen kişileri görünce gerili- yor, sinirleniyor, sokağa dökülüyor. Neden? Çünkü toplum adım adım "sahipsiz olduğu", "Ankara 'da kendisini güvende hissedeceği birhü- kümetin olmadığı" düşüncesine kapılmaya baş- ladı. Geçmişte de değişik illerimizde terörist yakalan- madı mı? Yakalandı... Geçmişte de Anadolu'nun pek çok iline şehit cenazesi gelmedi mi? Geldi... Peki neden o günlerde toplumun sinirieri bu ka- dar gerilmedi? Eğrisiyle doğrusuyla, iyisiyle kötüsüyle hükü- metler toplumla nefes alıp verdiği için... AKP'nin uygulamaları Türkiye'deki ortak doku- yu bozuyor. • • • Ortak doku bozulunca, herkes kendi hakkını kendisi aramaya başlayınca, Türkiye tümüyle An- kara'dan yönetilemez hale gelince ne olur? Irak'ta olanlar olur! Irak'taki anayasa yazılımım en az Irak'ın işgali, en az Irak'ın terör örgütlerinin yuvası haline gel- mesi kadar önemsemek gerekiyor. Çünkü orada yeni bir devlet kuruluyor. Temelin- de şu var: Irk, dil, din ayrımı! Temelde bu olunca da elbette anlaşmak, ortak nokta bulmak olanaksız hale geliyor. Erdoğan, Türkiye'nin temel sorunlannı çözmek için akla gelen gelmeyen her kesimle aradığı di- yaloğu, devlet organlarıyla ve toplumla da arama- lı. Türkiye'deki toplumsal fay hatlannda enerji bi- rikiyor! Küçük sarsıntıları önemsemek gerekiyor. ankcuma cumhuriyet.com.tr Karayalçın'dan kolera yorumu Yönetimin kendisi çevre sorunu İZMİR (Cumhuriyet Ege Bürosu) - SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, Anka- ra'daki kolera salgını iddialanyla ilgili Anka- ra Büyükşehir Belediyesi'ni suçlayarak "Bu- gün Ankara'da koiera konuşuluyor, dalgıç- lar tıkanan yollardaki sulara dahyor, Ma- mak çöplüğü 10 yıldır kaldınlmıyorsa; bizzat yönetimin kendisi bir çevre sorunu oluşturmaktadır" dedi. Gazetemiz Izmir Bürosu'nu ziyaret eden Karayalçın, Anka- ra'daki kolera salgını iddialanyla ilgili değer- lendirme yaptı. "Kolera salgınının konuşul- ması. belediye yönetimi için yüz karasıdır. Bu projenin işletilmediğini ortaya koy- maktadır. Sorumlusu Ankara Büyükşehir Belediyesi yönetimidir." diyen Karayalçın, Mamak çöplüğünün de Ankarahnın bir başka "yüz karası" olduğunu vurguladı. VEFAT Biricik babamız KAMIL ATASOY'u(Sarı Sadık) kaybettik. 25 Ağustos 2005 Perşembe günü saat 17:00'de Feriköy mezarligında yapılacak saygi töreniyle tüm dOStlan 0'nu sonsuzluga uğurlayacaklardır. sen. yaşamın biricik ustası güneşi tuttuıı ellerinle ve dağıttın sıcakltğını insanlığa sonstız bir bilgelikle. Oğiu: Ulaş ATASOY Kızı: Duygu ATASOY Not: Çiçek göndermek isteyenler Bilinç ve Eylem Dergısı'ne bagışta bulunabilir. İş Bankası Galatasaray Şubesi: 1022-0808161 Başkentte kolerabilmecesi TTB, kolera iddiasında ısrar ederken Numune Hastanesi BaşheUm Yardımcısı, 'Kolem vakası tespitedilmiş değil' dedi ANKARA (Cumhuri- yet Bürosu) - TürkTabip- İeriBirliği(TTB)2. Baş- kanı Dr. Metin Bakkalcı, Ankara "da kolera olduğu iddiasında ısrar ederken Numune Hastanesi Baş- hekim Yardımcısı Doç. Dr. Fikri Ak ise kesinlik- le koleralı hastalan olma- dığmı bildirdi. Bakkalcı'nın koleralı hastalar bulunduğunu id- dia ettiği Ankara Numune Hastanesi'nin Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Ak, Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada, "Hastane- mizde şu ana kadar ko- lera vakası tespit edilmiş değil, kolera yok" dedi. Doç. Dr. Ak, yaşanan vakalann besin zehirlen- mesi ya da yaz ishali kay- naklı olduğunu söyledi. TTB 2. Başkanı Bakkalcı ise iddiasında ısrar ede- rek, bundan 40 gün önce yoğun bir şekilde kolera tanılan konulduğunu kay- detti. Şu anda hastalığın yayılması gibi bir duru- mun söz konusu olmadı- ğını da ifade eden Bakkal- cı, sınırlı bir durumun bu- lunduğunu belirtti. Kısa bir süre sonra okullann açılacağına işa- ret eden Bakkalcı, "Ya- kında okullar açılacak. O zamana kadar kamu- oyuna gerekli bilgilen- dirme yapılmazsa ve ön- lemler alınmazsa asıl korkulan salgın tablosu ortaya çıkabilir" dedi. Sağlık ve Sosyal Hiz- met Emekçileri Sendika- sı Genel Başkanı Dr. Köksal Aydın da, Anka- ra'da kolera olduğunu be- lirterek "Bu, ülkemiz açısından utanç tablo- su." diye konuştu.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog